Учебная программа для специальностей: 1-24 01 01 Международное право 1 24/01/02 Правоведение
старонка1/5
Дата канвертавання01.05.2016
Памер0.56 Mb.
  1   2   3   4   5

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ


ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ “МИТСО”
УТВЕРЖДАЮ

Ректор учреждения образования

Федерации профсоюзов Беларуси

Международный университет “МИТСО”

_________________ С.Н. Князев

__________”___________________2011 г

Регистрационный № УД- ________/р_


ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА БЕЛАРУСИ
Учебная программа для специальностей:

1-24 01 01 Международное право

1-24/01/02 Правоведение
Факультет Юридический
Кафедра Истории права и гуманитарных дисциплин

Курс (курсы) 1 / 2

Семестр (семестры) 1 /1
Лекции 56/ 18//8

Практические (семинарские)

занятия 50/ 6 / 4 (в том числе 4/

самост. управл. работа студентов) Экзпмен 1 семестр


Лабораторные

занятия -


Всего аудиторных часов

по дисциплине 106 / 24/12


Всего часов Форма получения

по дисциплине 242 высшего образования _очная заочная

Составил – Курьянович А.В.., к.и.н., доцент
2011 г.
Учебная программа составлена на основе Типовой учебной программы для высших учебных заведений по дисциплине “История государства и права Беларуси” утвержденной Министерством образования Республики Беларусь 17.07. 2007г., регистрационный № ТД-Е.047/тип.

Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта

кафедрой истории права и гуманитарных дисциплин

29.08.2011, протокол № 1


Заведующий кафедрой

___________________В.Г. Филяков
Одобрена и рекомендована к утверждению Научно-методическим советом

Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси ”Международный университет “МИТСО”


2011г., протокол №
Председатель
_________________С.Н. Князев

I. Паясняльная запіска

Рабочая праграма складзена на аснове Тыпавой праграмы для вышэйшых навучальных установаў спецыяльнасці Г 09. 01.00 «Правазнаўства» і ўлічвае тыя змены, якія ў апоўшнія гады мелі месца ў заканадаўстве Рэспублікі Беларусь.

Бягучыя змены дадаткова адлюстроўваюцца на лекцыях і семінарскіх занятках.

Маецца адпаведнае навукова-метадычнае забеспячэнне курса: вучэбныя і наглядна-тэхнічныя сродкі.

Кантроль узроўня ведаў студэнтаў ажыццяўляецца ў працэсе практычных заняткаў, а таксама на экзамене.
Мэта дысцыпліны, яе месца ў вучэбным працэсе
Асноўнай мэтай выкладання вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя дзяржавы і права Беларусі» з’яўляецца фарміраванне ўмоў для ўзнікнення ў студэнтаў канцэпцуальнага юрыдычнага мыслення, засваення асноўных катэгарыяльных паняццяў і асноўных канцэпцый, распрацаваных гісторыка-прававой навукай, як неабходнай метадалагічнай базы для паспяховага авалодання ведамі, неабходнымі будучаму юрысту.

Выкладанне курса ажыццяўляецца ў цеснай сувязі з дысцыплінамі «Гісторыя Беларусі», «Канстытуцыйнае права» і інш.


Задачы вывучэння дысцыпліны
Рэалізацыя мэты патрабуе вырашэння наступных задач:

  • вывучэння працэсу фарміравання асноў беларускай дзяржаўнасці і права;

  • засваення катэгарыяльнага правазнаўчага апарату на пэўных этапах яго развіцця;

  • фарміравання ў студэнтаў актыўнай грамадзянскай пазіцыі.

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен:

мець уяўленне аб узнікненні і развіцці дзяржаўнасці і права беларускага народа, аб гістарычным развіцці дзяржаўна-прававых інстытутаў Беларусі ў мінулым, аб вытоках сучаснай прававой сістэмы нашай краіны. Ведаць заканамернасці развіцця дзяржаўна-прававых інстытутаў беларускага народа, асноўныя праблемы і навуковыя канцэпцыі гісторыі дзяржавы і права Беларусі, магчымасці якія паўставалі перад беларускім народам у мінулым і іх рэалізацыю ў дзяржаўна-прававых формах, асноўныя прававыя ідэі, якія былі сфармуляваны нашымі папярэднікамі, прававыя помнікі мінулага Беларусі, якія адыгралі значную ролю ў развіцці права не толькі нашай краіны, але і ўсей Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы;

умець аналізаваць арыгінальныя нарматыўна-прававыя акты мінулых эпох, выкарыстоўваючы адпаведную метадалогію.

мець навыкі самастойнага збора матэрыялу, работы з даследчыцкай і даведачнай літаратурай.

II. ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

Дзённая форма навучання


№п/п

Назва тэмы

Лекцыі

Семінары

Самастойная
(кіруемая) кантралюемая работа студэнта


11.

Прадмет і задачы курса

222.

Старажытная дзяржавы-княствы. Прававая характарыстыка

2

2

33.

Утварэнне Вялікага княства Літоўскага Рускага і Жамойцкага. Грамадскі і дзяржаўна-прававы лад ВкЛ і Рэчы Паспалітай. Судовая сістэма і працэсуальнае права

10

4
44.

Крыніцы і асноўныя рысы права феадальнай Беларусі ў XIV-XVI стст.

2

2
65.

Грамадска-палітычны лад Беларусі ў складзе Расійскай імперыі

12

10
76.

Станаўленне беларускай дзяржаўнасці ў 1917-1921 гг.


2

4
87.

Дзяржаўна-прававое становiшча Беларусі ў 1921-1945 гг.


10

10
98.

Дзяржаўна-прававое становiшча Беларусі ў 1945-канцы 1980-х гг.


4

6
19.

Пераход Беларусі да дзяржаўнай самастойнасці


12

8

4
Усяго:

56

46

4Завочная форма навучання


№п/п

Назва тэмы

Лекцыі

Семінары

1.

Прадмет і задачы курса

2
2.

Старажытная дзяржавы-княствы. Прававая характарыстыка

23.

Утварэнне Вялікага княства Літоўскага Рускага і Жамойцкага. Грамадскі і дзяржаўна-прававы лад ВкЛ і Рэчы Паспалітай. Судовая сістэма і працэсуальнае права

2
4.

Крыніцы і асноўныя рысы права феадальнай Беларусі ў XIV-XVI стст.

2
5.

Грамадска-палітычны лад Беларусі ў складзе Расійскай імперыі

2
6.

Станаўленне беларускай дзяржаўнасці ў 1917-1921 гг.


2
7.

Дзяржаўна-прававое становішча Беларусі ў 1921-1945 гг.


2
8.

Дзяржаўна-прававое становішча Беларусі ў 1945-канцы 1980-х гг.


2

2

9.

Пераход Беларусі да дзяржаўнай самастойнасці


2

4
Усяго:

18

6

Завочная (скарочаная) форма навучання


№п/п

Назва тэмы

Лекцыі

Семінары

11.

Прадмет і задачы курса22.

Старажытная дзяржавы-княствы. Прававая характарыстыка

233.

Утварэнне Вялікага княства Літоўскага Рускага і Жамойцкага. Грамадскі і дзяржаўна-прававы лад ВкЛ і Рэчы Паспалітай. Судовая сістэма і працэсуальнае права

2
44.

Крыніцы і асноўныя рысы права феадальнай Беларусі ў XIV-XVI стст.

2
65.

Грамадска-палітычны лад Беларусі ў складзе Расійскай імперыі

2
76.

Станаўленне беларускай дзяржаўнасці ў 1917-1921 гг.
87.

Дзяржаўна-прававое становішча Беларусі ў 1921-1945 гг.
98.

Дзяржаўна-прававое становішча Беларусі ў 1945-канцы 1980-х гг.

2

19.

Пераход Беларусі да дзяржаўнай самастойнасці

4
Усяго:

8

6
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка