Уа «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна»
Дата канвертавання17.03.2016
Памер179.54 Kb.
УА «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт

імя І.П. Шамякіна»

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Прарэктар па вучэбнай рабоце

________________ М.А. Лебедзеў

« 29 » 05 2012 г.

Рэгістрацыйны № УД 12/5-18-1232

Актуальныя праблемы методыкі

выкладання ў пачатковых класах
Вучэбная праграма для спецыяльнасцей:
1-01 02 02 Пачатковая адукацыя: Дадатковая спецыяльнасць

1-01 02 02-03 Пачатковая адукацыя. Музычнае мастацтва
1-01 02 02 Пачатковая адукацыя: Дадатковая спецыяльнасць

1-01 02 02-08 Пачатковая адукацыя. Практычная псіхалогія
Факультэт Дашкольнай і пачатковай адукацыі
Кафедра Методыкі пачатковай адукацыі
Курс (курсы) 5
Семестр (семестры) 9 – 10
Лекцыі 9 сем. -10 гадз.; 10 сем. – 14 гадз. Экзамен –
Практычныя (семінарскія)

заняткі 10 сем .- 6 гадз. Залік –


Лабараторныя

Заняткі – Курсавы праект (работа)


Усяго аўдыторных

гадзін па дысцыпліне 36 гадз.


Усяго гадзін Форма атрымання

па дысцыпліне 36 гадз. вышэйшай адукацыі дзённая


Склаў(ла) Крук Б.А., к. ф. н., дацэнт

2012 г.
Вучэбная праграма складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы “Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання” для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях: 1-01 02 01 “Пачатковая адукацыя”; 1-01 02 02 “Пачатковая адукацыя. Дадатковая спецыяльнасць

Разгледжана і прапанавана да зацвярджэння ў якасці рабочага варыянта на пасяджэнні кафедры методыкі пачатковай адукацыі
«17» мая 2012 г., пратакол № 10

Загадчык кафедры _________ Л.А. Лісоўскі


Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння Навукова-метадычным Саветамфакультэта дашкольнай і пачатковай адукацыі
«__»________ 2012 г., пратакол № _______
Старшыня ______________ Н.А. Барысенка

Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння Навукова-метадычным СаветамУА МДПУ імя І.П. Шамякіна
«__»________ 2012 г., пратакол № _______
Старшыня ______________ М.А. Лебедзеў

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Навучанне беларускай мове ў Рэспубліцы Беларусь характарызуецца камунікатыўнай накіраванасцю, якая забяспечвае развіццё ў вучняў гатоўнасці да эфектыўных маўленчых зносін у розных сферах дзейнасці.

Гуманітарнае развіццё асобы – адна з асноўных задач сучаснай школы. У вырашэнні гэтай задачы важнае месца адводзіцца моўнай адукацыі вучняў. Такі падыход прадугледжвае засваенне школьнікамі не толькі сістэмы мовы, але і правілаў функцыянавання яе адзінак у маўленні, што азначае фарміраваане ў вучняў як лінгвістычнай, так і камунікатыўнай кампетэнцыі.

Курс “Актуальныя праблемы методыкі выкладання ў пачатковых класах” разглядае праблемныя пытанні методыкі выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання, якая мае вялікае значэнне ў сістэме падрыхтоўкі будучых настаўнікаў пачатковых класаў. Абапіраючыся на дасягненні філасофіі, лінгвістыкі, літаратуразнаўства, педагогікі і перадавой практыкі школ, яна рашае канкрэтныя практычныя задачы навучання, развіцця, выхавання.

Задачы курса:

дапамагчы студэнтам засвоіць тэарэтычныя веды і актуальныя пытанні навучання элементарнаму чытанню і пісьму, асэнсаваць актуальныя праблемы навучання мове і літаратурнаму чытанню;

сфарміраваць у студэнтаў уменне творча аналізаваць тэксты розных тыпаў і жанраў, падбіраць дыдактычны матэрыял да ўрокаў, праводзіць розныя віды пісьмовых прац, весці апытванне і аб’ектыўна ацэнваць веды, уменні і навыкі вучняў, правільна выкарыстоўваць нагляднасць і ТСН у навучальным працэсе;

фарміраваць уменні самастойна працаваць з навукова-метадычнай літаратурай, развіваць навукова-даследчыя здольнасці, выхоўваць маральна-этычныя якасці, неабходныя сучаснаму настаўніку.

Сучасная гуманістычная педагогіка і псіхалогія асаблівую ўвагу надаюць развіццю індывідуальнасці дзіцяці. Развіццё становіцца ключавым паняццем адукацыі. З гэтых пазіцый курс “Актуальныя праблемы методыкі выкладання ў пачатковых класах” скіраваны на асэнсаванне розных тэхналогій, праблемных пытанняў методыкі беларускай мовы і літаратурнага чытання, на развіццё самастойнасці, творчасці і крытычнага мыслення студэнта, будучага настаўніка, бо важнае значэнне набывае адбор педагагічных тэхналогій, якія б упісваліся ў класна-ўрочную сістэму навучання.


ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН


Раздзел, тэма

Колькасць гадзін

лк.

семінар.

лб.

Раздзел 1. Актуальныя праблемы пачатковага навучання мове


1.1. Характарыстыка розных падыходаў у навучанні беларускай мове

21.2. Асобасны падыход у методыцы выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання

2Раздзел 2. Актуальныя пытанні методыкі навучання грамаце. Навучанне маўленчаму этыкету


2.1. Нетрадыцыйныя падыходы да навучання чытанню і пісьму

2

2
2.2. Развіццё маўлення вучняў на ўроках навучання грамаце як дыдактычна-метадычная праблема

22.3. Навучанне маўленчаму этыкету як метадычная праблема

2Раздзел 3. Лінгваметадычныя і літаратуразнаўчыя асновы аналізу мастацкага твора. Праблемы методыкі літаратурнага чытання


3.1. Падыходы і прынцыпы фарміравання базавых кампанентаў культуры ў малодшых школьнікаў у працэсе літаратурнага чытання

2

2
3.2. Псіхалагічныя асаблівасці ўспрымання літаратуры малодшымі школьнікамі і праблемы засваення эстэтычнага зместу

23.3. Аналіз мастацкага твора: лінгваметадычныя і літаратуразнаўчыя асновы

2Раздзел 4. Праблемныя пытанні вывучэння асобных тэм школьнага курса беларускай мовы ў пачатковых класах


4.1. Вывучэнне законаў і правілаў граматыкі: традыцыі , інавацыі, праблемы

24.2. Навучанне арфаграфіі: традыцыйныя і інавацыйныя падыходы

2Раздзел 5. Актуальныя праблемы методыкі развіцця маўлення вучняў


5.1 Станаўленне і развіццё методыкі працы з тэкстам у пачатковай школе

2

2
5.2. Метадычныя падыходы вывучэння будовы тэксту

2Усяго

24

6
ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ
АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ПАЧАТКОВАГА НАВУЧАННЯ МОВЕ
Характарыстыка розных падыходаў у навучанні беларускай мове. Асобасны падыход у методыцы выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання: гісторыя станаўлення і развіцця; рысы асобаснага падыходу; мадэлі асобаснага навучання; месца моўнай асобы вучня ў працэсе навучання; мова як сродак фарміравання і развіцця асобы; дзейсны характар навучання; узаемадзеянне “настаўнік – вучань” у працэсе суразмоўніцтва; індывідуальна-групавая форма арганізацыі дзейнасці; дэмакратычны стыль узаемаадносін паміж настаўнікам і вучнямі; якасная ацэнка і самаацэнка дзейнасці; стварэнне ўмоў для самарэалізацыі асобы вучня і пряўлення яго індывідуальнасці.
АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАННІ МЕТОДЫКІ НАВУЧАННЯ ГРАМАЦЕ. НАВУЧАННЕ МАЎЛЕНЧАМУ ЭТЫКЕТУ
Нетрадыцыйныя падыходы да навучання чытанню і пісьму: роля арфаграфічнага чытання ў фарміраванні граматнага пісьма; удасканаленне тэхнікі чытання; сістэма – 2100; пісьмо з “сакрэтам”; тэхналогія ўзбуйнення дыдактычных сістэм пры навучанні грамаце; інфармацыйна-каштоўнасны падыход да навучання чытанню; экспрэс-апытванне ў пачатковай школе.

Выкарыстанне сучаснага вучэбна-метадычнага комплексу па навучанні грамаце. Асаблівасці выкарыстання аналітыка-сінтэтычных практыкаванняў, іх значэнне ў выпрацоўцы навыкаў чытання і пісьма. Найбольш эфектыўныя прыёмы навучання пісьму.

Развіццё маўлення вучняў на ўроках навучання грамаце як дыдактычна-метадычная праблема.

Навучанне маўленчаму этыкету як метадычная праблема. Маўленчыя этыкетныя формулы. Прыёму работы са сродкамі маўленчага этыкету. Метадычныя ўмовы забеспячэння паўнацэнных зносін.


ЛІНГВАМЕТАДЫЧНЫЯ І ЛІТАРАТУРАЗНАЎЧЫЯ АСНОВЫ

АНАЛІЗУ МАСТАЦКАГА ТВОРА. ПРАБЛЕМЫ МЕТОДЫКІ ЛІТАРАТУРНАГА ЧЫТАННЯ
Падыходы і прынцыпы фарміравання базавых кампанентаў культуры ў малодшых школьнікаў у працэсе літаратурнага чытання: прынцып культуразгоднасці навучання; мастацка-эстэтычны прынцып; літаратуразнаўчы прынцып; прынцып развіцця маўлення; уліку псіхалагічных асаблівасцяў успрымання мастацкай літаратуры; практычнай накіраванасці; прынцып творчага навучання; пераемнасці і перспектыўнасці; прынцыі індывідуалізацыі навучання.

Псіхалагічныя асаблівасці ўспрымання літаратуры малодшымі школьнікамі. Узаемная сувязь і абумоўленасць якасцей навыку чытання. Фарміраване ў вучняў умення разумець функцыі выяўленчых сродкаў мовы. Навучанне малодшых школьнікаў асэнсаванню эстэтычнага зместу твора. Выразнае чытанне верша – аснова разумення яго эстэтычнага зместу. Псіхалагічныя і метадычныя асаблівасці навучання дзяцей завучванню на памяць і праверкі завучанага.

Аналіз мастацкага твора: лінгваметадычныя і літаратуразнаўчыя асновы. Развіццё асацыятыўнага мыслення малодшых школьнікаў. Праблемы фарміравання літаратурных здольнасцей вучняў пачатковых класаў. Літаратурная творчасць і імправізацыя вучняў пры чытанні і аналізе мастацкіх твораў. Слоўнае маляванне як від звязнага вуснага выказвання. Вывучэнне прыказак на ўроках літаратурнага чытання.

Падрыхтоўка дзяцей да вывучэння, чытання і абмеркавання матэрыялаў перыядычнага друку.

Залежнасць структуры ўрока літаратурнага чытання ад канцэпцыі лінгваметадычнага падыходу да вывучэння мастацкага твора.
ПРАБЛЕМНЫЯ ПЫТАННІ ВЫВУЧЭННЯ АСОБНЫХ ТЭМ ШКОЛЬНАГА КУРСА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

Ў ПАЧАТКОВЫХ КЛАСАХ
Асаблівасці вывучэння законаў і правілаў фанетыкі, словаўтварэння, граматыкі і правапісу ў школах з беларускай і рускай мовамі навучання. Улік арфаэпічных памылак, прычын іх узнікнення, прыёмаў і спосабаў папярэджання і выпраўлення. Прыёмы выпраўлення акцэнталагічных памылак.

Навучанне арфаграфіі: традыцыйныя і інавацыйныя падыходы.

Асаблівасці выпрацоўкі арфаграфічных навыкаў ва ўмовах рускамоўнай школы. Камунікатыўная накіраванасць навучання арфаграфіі.
АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ МЕТОДЫКІ РАЗВІЦЦЯ

МАЎЛЕННЯ ВУЧНЯЎ
Станаўленне і развіццё методыкі працы з тэкстам у пачатковай школе.

Тэкст і яго роля ў вывучэнні беларускай мовы. Тэкст як сродак пазнання, узор звязнага маўлення і сродак навучання. Праца з тэкстам як агульнаадукацыйнае ўменне.

Улік недахопаў вуснага маўлення вучняў, іх прычын пры вывучэнні тэксту.

Метадычныя падыходы ў азнаямленні вучняў з будовай тэксту. Асаблівасці фарміравання ў вучняў паняццяў пра тэкст, тэму і асноўную думку тэксту, тыпы мовы. Развіццё камунікатыўнай культуры.


ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ЧАСТКА
СПІС РЭКАМЕНДАВАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ
I. Асноўная літаратура
1. Актуальныя праблемы развіцця сучаснай методыкі выкладання беларускай мовы / пад навук. рэд. В.П. Протчанка, М.Г. Яленскага. Мінск, 2003 2. Катонова, Е.М. Методика преподавания русского языка в начальной школе: курс лекцый / Е.М. Катонова. Минск, 2005.

4. Куцанава, Т.С. Пазакласнае чытанне ў пачатковых класах / Т.С. Куцанава, В.С. Варапаева. Мінск, 1985.

5. Лукашук, М.П. Развіццё мовы вучняў пачатковых класаў / М.П. Лукашук. Мінск, 1980.

6. Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. М., 2002.

7. Львов, М.Р. Правописание в начальных классах / М.Р. Львов. М., 1990.

8. Нетрадыцыйныя падыходы да навучання мове і чытанню малодшых школьнікаў / склад. Г.М. Канцавая, А.В. Сазановіч. Брэст, 2003.

9. Фомичёва, Г.А. Работа над словосочетанием и предложением в начальных классах / Г.А. Фомичёва. М., 1981.

10. Яленскі, М.Г. Асобасны падыход у методыцы навучання беларускай мове: Тэарэтыка-эксперыментальнае даследаванне / М.Г. Яленскі. Мінск, 1997.

11. Яленскі, М.Г. Лінгвадыдактычная парадыгма асобасна арыентаванага навучання мове ў сучаснай школе / М.Г. Яленскі.– Мінск, 2002.
II. Дадатковая літаратура

.

1. Зайцев, В.Н. Резервы обучения чтению / В. Н. Зайцев. – М., 1991.2. Марчанка, М. Ц. Методыка выкладання беларускай мовы: Навучанне грамаце / М. Ц. Марчанка. – Мінск, 1966.

3. Методика грамматики и орфографии в начальных классах / под ред. Н. С. Рождественского. – М., 1975.

4. Падгайскі, Л.П. Развіццё мовы вучняў пачатковых класаў / Л. П. Падгайскі, Я.М. Івашуціч. – Мінск, 1979.

5. Солахаў, А.В. Займальна ад А да Я / А.В. Солахаў. – Мінск, 2004.

6. Старжынская, Н.С. Займальны матэрыял па навучанні грамаце / Н.С. Старжынская. – Міск, 1989.

7. Старжынская, Н.С. Тэарэтычныя асновы развіцця беларускага маўлення і навучання роднай мове дашкольнікаў / Н.С. Старжынская. – Мінск, 1997.

8. Сторажава, Н.А. Мова твая і мая: Вучу дзяцей па-беларуску / Н.А. Сторажава. – Мінск, 1993.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТАНомер раздела, темы, занятия

Название раздела, темы, занятия;

перечень изучаемых вопросовКоличество аудиторных часов

Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.)

Литература

Формы контроля знаний
лекции

практические (семинарские) занятия

лабораторные

занятия


управляемая

самостоятельнаяработа студента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Раздзел 1. Агульныя пытанні методыкі выкладання беларускай мовы


1.1.

Характарыстыка розных падыходаў у навучанні беларускай мове

2


табліцы

1, 10
1.2.

Асобасны падыход у методыцы выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання

2


табліцы

1, 10
2.

Раздзел 2. Актуальныя пытанні методыка навучання грамаце. Навучанне маўленчаму этыкету


2.1.

Нетрадыцыйныя падыходы да навучання чытанню і пісьму

2

2малюнкі, слайды

1, 7, 8

тэст

2.2..

Развіццё маўлення вучняў на ўроках навучання грамаце як дыдактычна-метадычная праблема

22

малюнкі, слайды

1, 2, 5
2.3.

Навучанне маўленчаму этыкету як метадычная праблема

23

Раздзел 3. Лінгваметадычныя і літаратуразнаўчыя асновы аналізу мастацкага твора. Праблемы методыкі літаратурнага чытання


3.1.

Падыходы і прынцыпы фарміравання базавых кампанентаў культуры ў малодшых школьнікаў у працэсе літаратурнага чытання

2

2планы-канспекты

1, 6, 8

план-канспект урока

3.2.

Псіхалагічныя асаблівасці ўспрымання літаратуры малодшымі школьнікамі і праблемы засваення эстэтычнага зместу

2


планы-канспекты

1, 8
3.3

Аналіз мастацкага твора: лінгваметадычныя і літаратуразнаўчыя асновы

2


планы-канспекты

1, 6, 8
4.

Раздзел 4. Праблемныя пытанні вывучэння асобных тэм школьнага курса беларускай мовы ў пачатковых класах


4.1.

Вывучэнне законаў і правілаў граматыкі: традыцыі , інавацыі, праблемы

2


слайды

1, 6, 7, 9
4.2.

Навучанне арфаграфіі: традыцыйныя і інавацыйныя падыходы

22

слайды

1, 6, 7, 9
5.

Раздзел 5. Актуальныя праблемы методыкі развіцця маўлення вучняў


5.1.

Станаўленне і развіццё методыкі працы з тэкстам у пачатковай школе

2

2памяткі

1, 2, 5

тэст

5.2.

Метадычныя падыходы вывучэння будовы тэксту

22

памяткі

1, 2, 5Усяго:

24

6
6База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка