Уа «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна»
Дата канвертавання17.03.2016
Памер151.84 Kb.
УА «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт

імя І.П. Шамякіна»

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Прарэктар па вучэбнай рабоце

________________ М.А. Лебедзеў

« 29 » 05 2012 г.

Рег. № УД 12/5-18-1247
Краязнаўчая праца ў дашкольных установах
Вучэбная праграма для спецыяльнасцей:
1-01 02 02-04 Дашкольная адукацыя. Фізічная культура

1-01 01 01 Дашкольная адукацыя

Факультэт Дашкольнай і пачатковай адукацыі


Кафедра Методыкі пачатковай адукацыі
Курс (курсы) 5
Семестр (семестры) 9
Лекцыі 10/2 гадз. Экзамен –
Практычныя (семінарскія)

заняткі 6 гадз. Залік – 9 сем.


Лабараторныя

Заняткі – Курсавы праект (работа)


Усяго аўдыторных

гадзін па дысцыпліне 18 гадз.


Усяго гадзін Форма атрымання

па дысцыпліне 34 гадз вышэйшай адукацыі дзённая


Склаў(ла) Лісоўскі Л.А., к. п. н., дацэнт
2012 г.

Вучэбная праграма складзена на аснове базавай вучэбнай праграмы “Краязнаўства” Рэг. № УД 11/7-18-273 ад. 27.06.2011 па спецыяльнасцях: 1-01 01 02-04 Дашкольная адукацыя. Фізічная культура, 1-01 01 01 “Дашкольная адукацыя”

Разгледжана і прапанавана да зацвярджэння ў якасці рабочага варыянта на пасяджэнні кафедры методыкі пачатковай адукацыі
«17» мая 2012 г., пратакол № 10

Загадчык кафедры _________ Л.А. Лісоўскі


Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння Навукова-метадычным Саветамфакультэта дашкольнай і пачатковай адукацыі
«__»________ 2012 г., пратакол № _______
Старшыня ______________ Н.А. Барысенка

Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння Навукова-метадычным СаветамУА МДПУ імя І.П. Шамякіна
«__»________ 2012 г., пратакол № _______
Старшыня ______________ М.А. Лебедзеў


ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Пачатковая школа перайшла на адукацыйныя стандарты. Уведзены ў навучальны працэс дысцыпліны “Чалавек і свет”, “Мая Радзіма – Беларусь”, якія ўяўляюць сабой аб’яднанне геаграфічных, біялагічных, сацыяльна-эканамічных і іншых ведаў. Яны прызваны забяспечыць гарманічнае развіццё пазнавальных здольнасцей вучняў.

Адным з важнейшых дыдактычных прынцыпаў навучання малодшых школьнікаў з’яўляецца краязнаўчы, які дазваляе выкладаць новы матэрыял на аснове сувязі блізкага і далёкага невядомага і вядомага.

Дысцыпліна“Краязнаўства” выкладаецца на факльтэце дашкольнай і пачатковай адукацыі.

Мэта дысцыпліны – падрыхтаваць будучых настаўнікаў пачатковых класаў, выхавацеляў дашкольных устаноў ведамі, уменнямі і навыкамі неабходнымі для вывучэння прыроды роднага краю, для выхавання у дзяцей дашкольнага і школьнага ўзросту любві да сваёй Радзімы, да беражлівых адносін да прыроды і навакольнага асяроддзя.

У выніку засваення вучэбнага матэрыяла студэнты атрымліваюць не толькі трывалыя веды аб прыродзе Беларусі, асабліва Гомельскай вобласці, але і фарміруюць у сябе канкрэтныя навыкі і уменні краязнаўчага апісання асобных кампанентаў прыроды (рэльефу, клімату, унутраных водаў, глебы, расліннасці і жывёльнага свету і г.д.).

Школьнае геаграфічнае краязнаўства распаўсюджанна у многіх школах і дзяцячых дашкольных установах (краязнаўчыя вугалкі, музеі, масавыя формы работы і г.д.). таму ў ппраграме выдзелены гадзіны па тэме “Школьны краязнаўчы музей”. Мэтай дысцыпліны “Краязнаўства” з’яўляецца выхаванне асобы студэнта як прадстаўніка грамадства і прыроды, актыўнага ўдзельніка пераўтварэння прыродных працэсаў і з’яў у сістэме “Прырода-чалавек-грамадства”, а таксама фарміраванне экалагічнай культуры студэнтаў.
Студэнты павінны ведаць прыродныя асаблівасці (геаграфічнае становішча, геалагічную будову, карысныя выкапні, рэльеф, клімат, унутранныя воды, глебы і г.д.), асаблівасці характарыстыкі насельніцтва і гаспадаркі Беларусі, экалагічныя праблемы Гомельскай вобласці і Беларусі, паказаць на карце формы рэльефа, радовішчы карысных выкапняў, рэкі, азёры, гарады, змест і кампазіцыю краязнаўчага музея.
Студэнты павінны ўмець праводзіць назіранні за прыроднымі аб’ектамі, устанавліваць сувязі паміж рознымі сезоннымі з’явамі, беражліва адносіцца да прыродных аб’ектаў роднага краю, прымяняць краязнаўчыя веды на практыцы, збіраць неабходныя краязнаўчыя матэрыялы па свайму краю і выкарыстоўваць іх у сваёй працы.

Колькасць гадзін па дысцыпліне – 34.ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ
Уводзіны

Прадмет і задачы краязнаўства, месца геаграфічнага краязнаўства ў геаграфіі Беларусі, у выкладанні прыродазнаўчых дысцыплін для пачатковых класаў.

Арганізацыйныя формы краязнаўства ў Беларусі. Школьнае краязнаўства, яго роля ў вучэбна-выхаваўчай рабоце школы. Гісторыя развіцця школьнага краязнаўства ў Беларусі.
Беларусь на карце свету

Беларусь у еўрапейскай і сусветнай супольнасці. Фізіка-геаграфічнае, эканоміка-геаграфічнае і геапалітычнае становішча Беларусі. Геаграфічныя каардынаты Беларусі.

Паняцце аб карце. Маштаб і яго віды. Градусная сетка і геаграфічныя каардынаты. Спосабы адлюстравання рэльефу на карце. Умоўныя знакі карты. Спосабы арыентавання. Геаграфічны цэнтр Беларусі. План мясцовасці.
Геалагічная будова, карысныя выкапні і рэльеф Беларусі

Унутраная будова Зямлі. Паняцце аб геасінкліналях і платформах, асаблівасці іх развіцця. Асаблівасці геалагічнай гісторыі Зямлі ў межах Беларусі.

Мінералы і горныя пароды, методыка іх апісання.

Метады апісання геалагічнага агалення, складання калекцыі мінералаў і горных парод для краязнаўчага музея ці краязнаўчага вугалка школы. Ахова нетраў. Карысныя выкапні Беларусі і іх сувязь з геалагічнай будовай (нафта, сланцы, торф, калійная соль і інш.). Карысныя выкапні сваёй мясцовасці.

Рэльеф, яго асноўныя формы і асаблівасці ўтварэння. Уплыў старажытнага зледзянення і геалагічнай будовы на фарміраванне рэльефу. Рэльефаўтваральная роля ветру, лёду, цякучых паверхневых і падземных вод. Гемарфалагічнае раяніраванне. Методыка краязнаўчага апісання розных форм рэльефу.
Надвор’е і клімат

Надвор’е. Прагноз надвор’я. Мясцовыя прыкметы надвор’я. Методыка правядзення назіранняў за надвор’ем і прыроднымі аб’ектамі.

Клімат, асноўныя фактары кліматаўтварэння і кліматаўтваральныя працэсы. Асаблівасці цеплавога і воднага рэжымаў Беларусі. Поры года і прычыны іх змены. Агракліматычныя рэсурсы. Ахова атмасферы.
Глебы Беларусі

Паняцце аб глебе, фактары глебазтварэння. Марфалагічныя прыкметы глебы. Асноўныя тыпы глеб Беларусі, іх уласцівасці і экалагічны стан. Радыёактыўнае забруджванне глеб. Методыка краязнаўчага апісання глеб.


Расліннасць і жывёльны свет

Расліннасць Беларусі. Лясы, лугі, балоты. Легкавыя і каштоўныя расліны. Жывёльны свет лясоў, лугоў, вадаёмаў, паселішч. “Чырвоная кніга Рэспублікі Беларусь(1993).

Арганізацыя аховы прыроды ў Беларусі: нацыянальныя паркі, запаведнікі, заказнікі. Экалагічная дзейнасць вучняў у школах Беларусі. Ахова расліннага і жывёльнага свету.
Насельніцтва Беларусі

Колькасць насельніцтва, узрастовая структура, сучасныя дэмаграфічныя праблемы, нацыянальны склад насельніцтва. Гісторыка-этнаграфічныя раёны Беларусі. Працоўныя рэсурсы і рынак працы.

Тыпы гарадскіх і сельскіх пасяленняў. Вялікія гарады. Тапаніміка Беларусі.
Агульная характарыстыка гаспадаркі Беларусі

Агульная характарыстыка гаспадаркі. Фарміраванне, галоўныя галіны гаспадарчага комплексу. Сучасная структура гаспадаркі, напрамкі структурнай перабудовы ва ўмовах пераходу да рыначных адносін. Мадэлі эканамічнага развіцця. Міжгаліновыя комплексы (паліўна-энергетычны, машынабудаўнічы, будаўніча-прамысловы, хімічны, вытворчасць тавараў і паслуг, транспартны і інш.). Асаблівасці, структура і размяшчэнне аграпрамысловага комплексу. Раяніраванне і вобласці Беларусі.


Агранізацыя краязнаўчай работы ў школе

Арганізайная структура краязнаўчай работы ў школе. Асноўныя формы школьнай і пазашкольнай краязнаўчай работы вучняў пачатковых класаў. Педагагічныя прынцыпы арганізацыі школьнай краязнаўчай работы. Арганізацыя, планаванне і змест работы краязнаўчага гуртка, краязнаўчага музея школы.

Рэгіянальная асаблівасці і рэгіянальная структура вучэбна-выхаваўчай прасторы. Мадэль рэгіянальнай сістэмы вучэбна-выхаваўчай прасторы. Навуковыя сувязі ў сітсэме прыроды – чалавек – грамадства і іх роля ў вывучэнні роднага краю.

Прыкладны тэматычны плантэмы


Назва тэмы

Аўдыторныя

Лекцыі

Практ.

Лаб.

Усяго

1

Уводзіны. Роля краязнаўства ў вучэбна-выхаваўчым працэсе ў ДУ

11

2

Геалагічная будова, карысныя выкапні і рэльеф Беларусі і Гомельскай вобласці

2

2
4

4

Клімат і ўнутраныя воды Беларусі

11

5

Глебы Рэспублікі Беларусь

11

6

Расліннасць, жывёльны свет і ахоўваемыя тэрыторыі

2

2
4

7

Насельніцтва Рэспублікі Беларусь

11

8

Краязнаўчае вывучэнне прыроды ў ДУ

22

9

Арганізацыя краязнаўчай работы ў ДУ

2

2
4

Усяго гадзін:

12

6
18ІНФАРМАЦЫЙНАЯ (ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНЫЯ) ЧАСТКА

Асноўная літаратура


1. Беларуская Савецкая Энцыклапедыя: У 12 т. Мінск, 1969 – 1975.

2. Сідор, С.І. Геаграфія Беларусі ў пытаннях і адказах / С.І. Сідор [і інш.].– Мінск., 1998.

3. Жучкевіч, В.А. Чаму так названа / В.А. Жучкевіч.– Мінск., 1969.

4. Корнеев, И.Г. Полевая практика по землеведению и краеведению / И.Г. Корнеев. Минск, 1982.

5. Даринский, А.В. Краеведение: Пособие для учителя / А.В. Даринский [и др.].– М., 1987.

6. Кудло, К.К., Палявая практыка па краязнаўству / К.К. Кудло, М.У. Лыскавец.– М., 1997.

7. Лісоўскі, Л.А. Землязнаўства і краязнаўства. Вучэбна-палявая практыка / Л.А. Лісоўскі.– Мазыр, 1997.

8. Лісоўскі, Л.А. Землязнаўства і краязнаўства Ч. 1, Ч. 2. / Л.А. Лісоўскі.– Мазыр, 2004.

9. Лісоўскі, Л.А. Прырода роднага краю. Гомельская вобласць /Л.А. Лісоўскі.– Мазыр, 2004.

10. Лыч, Л.М. Назвы зямлі беларускай /Л.М. Лыч.– Мінск, 1994.

11. Лярский, П.А. Пособие по краеведению / П.А. Лярский.– Минск., 1996.

12. Ратобыльский, Н.С. Землеведение и краеведение / Н.С. Ратобыльский, П.А. Лярский.– Мн., 1987.

13. Шур, В.В. Беларускія ўласныя імёны: Беларуская антрапаніміка і тапаніміка: дапам. для настаўніка / ВУ.В. Шур.– Мінск, 1998.

14. Энцыклапедыя прыроды Беларусі.– Минск, 1983 – 1986. Т. 1 – 5.Дадатковая літаратура


1. Аношка, В.С. Мелиоративная география Беларуси / В.С. Аношка.– Минск, 1978.

2. Блакітная кніга Беларусі.– Мінск, 1994.

3. Гурский, Б.Н. Определитель минералов и горных пород / Б.Н. Гурскі, К.К. Кудло.– Минск, 1978.

4. Гурскі, Б.М. Як збудаваны і чым багаты нетры Беларусі / Б.М. Гурскі.– Мінск, 1992.

5. Дрозд В. Река Припять / В. Дрозд, О. Ревера.– Минск, 1988.

6. Жилинский, И.И. Очерк работ Западной экспедиции по осушению болот / И.И. Жилинский: СПб., 1899.

7. Использование и охрана малых рек. – Минск, 1989.

8. Катович, Н.К. Краеведческая деятельность как средство экологического воспитания школьников / Н.К. Катович.– Минск, 1992.

9. Катович, Н.К. Педагогические основы регионализации системы воспитания школьников / Н.К. Катович.– Минск, 1999.

10. Кудло К.К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. Минск, 1985.

11. Кудло, К.К. Методические указания по организации фенологических наблюдений / К.К. Кудло.– Минск, 1989.

12. Кудло, К.К. Определитель минералов / К.К. Кудло, М.В. Лыскавец.– Минск, 2000.

13. Манак, Б.А. Геаграфія насельніцтва Беларусі / Б.А. Манак.– Мінск, 1992.

14. Матвеев, А.В., Гурский Б.Н., Левицкая Р.Н. Рельеф Белоруссии / А.В.Матвеев, Б.Н. Гурскмй, Р.Н. Левіцкая.– Минск, 1988.

15.Никонов, М.А. Практикум по географическому краеведению. М., 1985.

16. Гурский, Б.Н. Полевые практики по географическим дисциплинам и геологии / Б.Н. Гурский [и др.].– Минск, 1989.

17. Сацыяльна-эканамічная геаграфія Рэспублікі Беларусь / Пад. рэд. А.В. Саломкі.– Мінск, 1997.

18. Смоліч, А. Геаграфія Беларусі / А. Смоліч.– Мінск, 1993.

19. Строев, К.Ф. Краеведение / К.Ф. Строев.– М., 1967.

20. Гурскі, Б.Н. Фізічная геаграфія Беларусі / Б.Н. Гурскі [і інш.] – Мінск, 1995.

21. Чарнобыль. Погляд праз дзесяцігоддзе.– Мінск, 1996.

22. Широков, В.М. Пруды Белоруссии / В.М. Широков, И.И. Кирвель.– Минск, 1987.

23. Шкляр, А.Х. Календарь природы Белоруссии / А.Х. Шкляр.– Минск, 1979.

24. Базисная программа «Пролеска».– Минск, 2009.

25. Зданович, В.М. Кодекс об образовании: изменения и дополнения / В.М. Зданевич // Народная асвета, 2011.– № 8.– С. 4 – 8.

26. Концепция обучения, воспитания и подготовки к жизни детей с недостатками в умственном и физическом развитии В Республике Беларусь (Сборник нормативных документов МО № 4, 1993 г.).

27.Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25.07.2011 № 154 «Об утверждении типового учебного плана дошкольного образования».

28. Старжинская, Н. Инновационный потенциал дошкольного образования Беларуси в условиях информационного общества / Н. Старжинская // Пралеска, 2011.– № 12.– С. 10 – 12.ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ
1. Вытокі краязнаўства па Беларусі. Кнігавыданне па Беларусі: Брэст (1553), Нясвіж (1552), Заслаўе (1571–72) і г.д.

2. Ф.Скарына, М.Гусоўскі, С. Полацкі і іншыя аб выхаванні чалавека і адносінах яго да прыроды.

3. Краязнаўчае апісанне мясцовасці ў працах Меера А.К., К. Тызенгаўза, А.К. Ельскага, Е.Р. Раманава і інш.

4. Развіццё краязнаўства па Беларусі ў XX ст.

5. Геаграфічнае становішча Беларусі і Гомельскай вобласці.

6. Геалагічная будова Гомельскай вобласці.

7. Карысныя выкапні Гомельскай вобласці.

8. Рэльеф Гомельскай вобласці.

9. Кліматычныя асаблівасці Гомель-скай вобласці.

10. Рэкі, азёры, балоты Гомельскай вобласці.

11. Глебы і радыяактыўнае забруджванне глебаў Гомельскай вобласці.

12. Расліннасць лясоў, балот, палёў Гомельскай вобласці.

13. Жывёльны свет Гомельскай вобласці.

14. Нацыянальны парк “Прыпяцкі”.

15. Палескі дзяржаўны радыяцыйна-экалагічны запаведнік.

16. Заказнікі і помнікі прыроды Гомельскай вобласці.

17. Чырвоная кніга РБ і Мазырскага раёна.

18. Прырода – як аб’ект краязнаўчай дзейнасці.

19. Змест раздзела “Я і свет вакол мяне”, блок “Чалавек і прырода” ў праграме “Выхаванне і навучанне дзяцей ў дашкольнай установе”.

20. Змест раздзела ў групе “Маляты” – “Чалавек – прырода – грамадства”.

21. Змест раздзела ў групе “Чамучкі” (Чалавек і прырода)

22. Краязнаўчае вывучэнне разнастайнасці жывой прыроды ў дашкольнай выхаваўчай установе (жывёлы, расліны, чалавек).

23. Краязнаўчае вывучэнне разнастайнасці нежывой прыроды ў дашкольнай выхаваўчай установе.

24. Змест раздзела “Чалавек і прырода” ў групе “Фантазёры”. Задачы.

25. Праграма “Чалавек” ў групе “Фантазёры”.

26. Праграма “Жывёлы і расліны” ў групе “Фантазёры” (разнастайнасць жывой і нежывой прыроды, як рухаюцца жывёлы і расліны, як жывёлы і расліны растуць).

27. Змест праграмы “Чалавек і прырода” ў групе “Фантазёры”. Прыродныя згуртаванні: лес (парк), луг, вадаём, агарод, сад, палетак.

28. Змест праграмы “Чалавек і прырода” ў групе “Фантазёры”. Надвор’е і поры года. Святло. Цяпло. Вада. Глеба (пясок, камяні, гліна). Паветра.

29. Роля выхавальніка ў дашкольнай установе па вывучэнню прыроды роднага краю.

30. Экалагічнае выхаванне дзяцей ў дашкольных установах, выхаванне беражлівых адносін да прыроды.

31. Краязнаўчы вугалок ў дашкольнай установе.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА


Номер раздела, темы, занятия

Название раздела, темы, занятия;

перечень изучаемых вопросовКоличество аудиторных часов

Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.)

Литература

Формы контроля знаний
лекции

практические (семинарские) занятия

лабораторные

занятия


управляемая

самостоятельнаяработа студента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Уводзіны. Роля краязнаўства ў вучэбна-выхаваўчым працэсе ў ДУ

1

[7], [11], [13], [24]
2

Геалагічная будова, карысныя выкапні і рэльеф Беларусі і Гомельскай вобласці

2

2Карты РБ, дапаможнікі

[6], [8], [9], [12]

Рефераты

3

Клімат і ўнутраныя воды Беларусі


1

Карты РБ

[7], [8], [9]
4

Глебы Рэспублікі Беларусь

1


Атлас РБ

[1], [8], [9]
5

Расліннасць, жывёльны свет і ахоўваемыя тэрыторыі

2

2Табліцы, даведнікі

[2], [4], [9]

Рефераты

6

Насельніцтва Рэспублікі Беларусь


1

Даведнікі

[8], [12]
7

Краязнаўчае вывучэнне прыроды ў ДУ

2


Карты РБ

[6], [8], [11]
8

Арганізацыя краязнаўчай работы ў ДУ

2

2Краязнаўчы музей ў ДУ

[11], [14]

Рефераты, залік

Усяго:

10

6
2База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка