Турнір літаратуразнаўцаў “Хто хоча стаць дзясятачнікам?”
Дата канвертавання07.05.2016
Памер168.61 Kb.
Турнір літаратуразнаўцаў

Хто хоча стаць дзясятачнікам?”

9-11 класы “Наш Якуб Колас”

І Тур


1. Бацька Я. Коласа быў:

а) арандатарам;        в) фурманам;


б)лесніком;               г) настаўнікам.

2. Я. Колас пачаў пісаць вершы на:

а) рускай мове;                 б) беларускай мове;


в) польскай мове;           г) царкоўнаславянскай мове.

3. Першапачатковую адукацыю атрымаў:

а) у каледжы;              в) дома;


б) у школе;                  г) у вучылішчы.

4. Адзін са зборнікаў Я. Коласа называецца:

а) «Казкі жыцця»;               в) «Апавяданні жыцця»;


б) «Сказы жыцця»;             г) «Прыколы жыцця».

5. Якія радкі Я, Коласа сталі крылатымі:

а) Вясна, вясна, не для мяне ты;              б) Мой родны кут, як ты мне мілы;


в) О, край родны, край прыгожы;            г) Між алешын, кустоў, дзе пяе салавей?

6. Радкі «Мой родны кут, як ты мне мілы» ўзятыя з твора:

а) «Новая зямля»;                 в) «Рыбакова хата»;


б) «Сымон-музыка»;            г) «Адплата».

7. Якія традыцыйныя святы і звычаі беларусаў не апісаны ў паэме «Новая зямля»:

а) Купалле;                  в) Вялікдзень;


б) Дажынкі;                  г) Каляды?

8. На стале ў сялянскай хаце
Стаяў асобна у місцы скорам,
Сяго-таго для верашчакі.
Хоць невялікія прысмакі —
Цыбуля, перчык, ліст бабкоў…

Што гэта за ліст бабкоў:

а) ліст бабоў;                 в) гваздзіка;
б) ліст гароху;              г) лаўровы ліст?

9. Апавяданне «Малады дубок» належыць да:

а) лірычных;                                            в) сацыяльна-побытавых;


б) сацыяльна-псіхалагічных;         г) гумарыстычных.

10. Хто пра Я. Коласа сказаў: «Я. Колас — адзін з заснавальнікаў беларускай літаратуры і стваральнікаў беларускай літаратурнай мовы, настаўнік некалькіх пакаленняў сучасных беларускіх пісьменнікаў»:

а) К. Крапіва;                     в) М. Лужанін;


б) М. Лынькоў;                 г) А. Лойка?

 

II Тур1. Сапраўднае прозвішча Я. Коласа:

а) Колас;                     в) Міцкевіч;


б) Луцэвіч;                г) Матукевіч.

2. Я. Колас нарадзіўся ў:

а) Альбуці;                           в) Ластку;


б) Акінчыцах;                    г) Цімкавічах.

3. Адзін з твораў Я. Коласа называецца:

а) «Над Бугам»;                   в) «Над Нёманам»;


б) «Над Арэсай»;                г) «Над Пціччу».

4. Па прафесіі Я. Колас быў:

а) пісарам;                         в) музыкантам;
б) настаўнікам;              г) аграномам.

5. Адзін з раздзелаў «Новай зямлі» называецца:

а) «Дзядзька-пчаляр»;                   в) «Дзядзька-майстар»;


б) «Дзядзька-кухар»;                      г) «Дзядзька-жартаўнік».

6. Любімы занятак Я. Коласа:

а) рыбалка;                             в) разводзіць кветкі;


б) хадзіць у ягады;              г)хадзіць у грыбы.

7. Дапоўніце радок «Між алешын, кустоў, дзе пяе салавей, і шуміць, і грыміць…»:

а) шумнацечны ручэй;                 в) срэбразвонны ручэй;
б) вельмі гучны ручэй;                 г) златаструнны ручэй.

8. Якой мясціны не павінна быць на карце «Я. Колас і Палессе»:

а) Юравічы;                   в) Пінкавічы;


б) Люсіна;                      г) Лунінец?

9. Які з радкоў не належыць Я. Коласу:

а) Ніхто з дамашніх не згадае;                                    б) У яго быў свет цікавы;


в) Паміж пустак, балот беларускай зямлі;         г) Як матулька, вярба хіліць голаў над ім?

10. Асноўны мастацкі сродак, які выкарыстаў Я. Колас пры апісанні рэчкі ў «Новай зямлі»:

а) адухаўленне;                в) сімвал;


б) параўнанне;                  г) гіпербала.
 
II Тур

1. Дзядзьку Я. Коласа звалі:

а) Арцёмам;                 в) Архіпам;


б) Анціпам;                  г)Антосем.

2. Бацька Я. Коласа меў імя:

а) Іван;                     в) Дамінік;


б) Міхал;                г) Канстанцін.

3. Ля якой ракі прайшло маленства Я. Коласа:

а) Дзвіна;                     в) Прыпяць;


б) Неман;                    г) Днепр?

4. Гады жыцця Я. Коласа:

а) 1882 — 1942;                 в) 1882 — 1956;


б) 1893 — 1938;                г) 1886 — 1952.

5. Якім псеўданімам не падпісваў творы Я. Колас:

а) Тарас Гушча;                         в) Дубовы ліст;


б) Мацей Бурачок;                  г) Карусь Лапаць?

6. Назавіце першы надрукаваны твор Я Коласа:

а) «Наш родны край»;                       в) «Вясна»;


б) «Наша доля»;                                  г) «Мужык».

7. Што не напісаў Я. Колас у 1920-я гг.:

а) «На прасторах жыцця»;                  в) «Казкі жыцця»;


б) «Сымон-музыка»;                               г) «Адшчапенец»?

8. Назавіце паэтычны троп у наступных радках паэмы «Новая зямля»:
А колькі смеху і сваволля,
І жартаў, плюскату, штурхання
Над гэтым Нёманам ў купанне!:

а) метафара;                        в) увасабленне;


б) эпітэт;                                г) рытарычны вокліч.

9. Колькі раздзелаў у паэме «Новая зямля»:

а) 30;             б) 27;               в) 34;             г) 51?10. Хто аўтар помніка Я. Коласу ў Мінску:

а) Анатоль Анікейчык;                в) Заір Азгур;


б) Леў Гумілеўскі;                        г) Андрэй Заспідкі?

  

IV Тур1. Дзе вучыўся Я. Колас:

а) Маскоўскі народны універсітэт;                           б) БДУ;


в) Нясвіжская настаўніцкая семінарыя;                г) Пецярбургскі універсітэт?

2. Які год лічыцца пачаткам літаратурнай дзейнасці Я. Коласа:

а) 1902;           б) 1906;           в) 1909;            г) 1915?3. Прычына творчага спаду пісьменніка ў 1930-я гг.:

а) вычарпаў творчыя мажлівасці;


б) пераключыўся на іншыя віды дзейнасці;
в) нізкі ганарар;
г) беспадстаўныя напады на яго і яго творы.

4. Дзе Я. Колас быў у час Вялікай Айчыннай вайны:

а) на фронце;                        в) у Маскве;


б) ва Узбекістане;             г) у Беларусі?

5. Да якой лірыкі належыць верш «Беларусам»:

а) грамадзянская;                в) філасофская;


б) пейзажная;                        г) інтымная?

6. Тэма «Новай зямлі»:

а) паказ жыцця лесніка;               б) замілаванасць прыродай;


в) любоў да Радзімы;                     г) паказ сялянскага жыцця.

7. Жанравая адметнасць апавядання «Соцкі падвёў»:

а) алегарычнае апавяданне;            б) рамантычная проза;


в) лірычны твор;                                    г) сатырычнае апавяданне.

8. Якія поры года паўстаюць перад чытачом у паэме «Новая зямля»:

а) зіма;               б) лета;            в) вясна;           г) усе?9. Па якім пытанні прасіў Я. Колас асабістай сустрэчы з М. Хрушчовым:

а) друкаванне сваіх твораў;


б) мова і развіццё культуры ў рэспубліцы;
в) хуліганства і паводзіны моладзі;
г) догляд могілак?

10. Паводле якога твора Юры Семяняка напісаў оперу:

а) ‘Новая зямля»;                     в) «На шляху волі»:


б) «Сымон-музыка»:               г) «Рыбакова хата»?

 

7-8 класы Літаратурная віктарынаАпавяданне Змітрака Бядулі “На каляды к сыну”

1. Галоўнага героя апавядання звалі…

а) Лаўрук; б) Цыпрук; в) Тэкля.2. Сына Тэклі звалі…

а) Цыпрук; б) Лаўрук; в) Пятрок.3. Пасля смерці мужа ў Тэклі адзінай уцехай былі думкі пра…

а) Сына; б) Хараство хмарак; в)Паездку ў горад.4. Сын Тэклі стаў…

а) Настаўнікам; б)Артыстам; в)Адвакатам.5. Чаму Тэкля трапіла ў паліцэйскі ўчастак?

а) Там чакаў яе сын; б) Не ведала адраса; в) Заблудзілася.6. Тэклі ў горадзе было…

а) Радасна; б) Страшна; в) Сумна.7. Якім настроем прасякнуты твор?

а) Радасным; б) Урачыстым; в) Журботным.8. Кульмінацыйным момантам апавядання з’яўляецца…

а) Смерць Цыпрука; б) Прыход у горад; в) Зборы ў горад.8. У творы ўзнімаюцца праблемы…

а) Народ і багатства; б) Месца чалавека ў жыцці; в) Узаемаадносіны бацькоў і дзяцей.9. Падтэкст апавядання раскрываеццаў прыказцы…

а) Любіш катацца – любі і саначкі вазіць; б) Што пасееш, то пажнеш; в) Дзе хлеб, там і Радзіма.Аповесць Янкі Брыля “Сірочы хлеб”

1. Галоўны герой твора…

а) Мікола Кужалевіч; б) Даніла Малец; в) Пані Мар’я.2. Аўтар твора…

а) Змітрок Бядуля; б) Якуб Колас; в) Янка Брыль.3. Бацька Даніка…

а) Служыць у арміі; б) Загінуў на вайне; в) Жыве ў другім горадзе.4. Што купіла мама Даніку пад восень для школы?

а) Кашулю; б) Партфель; в) Боцікі.5. Што абяцаў падарыць Даніку настаўнік?

а) Кніжку; б) Альбом; в) Сшытак.6. На якой мове пачаў вучыцца Данік?

а) На беларускай; б) На рускай; в) На польскай.7. Хто дапамагаў Даніку вучыць урокі?

а) Маці; б) Мікола; в) Дзед Мікіта.8. З кім з вясковых хлопцаў пасябраваў Данік?

а) З Васілём; б) З Паўлам; в) З Міколам.9. Вёска, у якой жыве Данік завецца…

а) Галынец; б) Галынка; в) Галанава.10. “Сірочы хлеб” – гэта…

а) Апровесць; б) Апавяданне; в) Паэма.

 11. Данік жыў разам з …

а) Бацькам і маці; б) Братам і маці; в) З мамай.12. Як звалі бацьку Палуянавых хлопцаў?

а) Павел; б) Пятрусь; в) Палуян.13. На ўроку дзеці малявалі….

а) Персік на кляновых лістах; б) Яблык на дубовых лістах; в) Яблык на кляновых лістах.14. Хто такая Анэля?

а) Сяброўка; б) Сястра; в) Цялушка.15. Хто прыслаў Даніку грошы?

а) Дзядзька Пятрусь; б) Дзядзька Мікола; в) Дзядзька Кастусь.16. Для чаго дзядзька Пятрусь прыслаў грошы?

а) Каб купілі адзенне; б) Каб вучыўся; в) Каб прыехаў да яго ў Мінск.17. Кнігу якога пісьменніка чытаў Даніку Мікола?

а) Янкі Купалы; б) Якуба Коласа; в) Янкі Брыля.

18. За што Даніка пакінулі на другі год у трэцім класе?

а) За дрэнную вучобу; б) Не мог заплаціць за вучобу; в) Вучыў другіх вучняў беларускай мове.19. Якое апавяданне чытала пані Мар’я дзецям?

а) “Сляпы музыка”; б) “Янка-музыка”; в) “Музыка-чарадзей”.20. Дзе адбываюцца падзеі, апісаныя ў творы?

а) У Польшчы; б) У Беларусі; в) У Расіі.


5-6 класы Спаборніцтва” У краіне загадак”

Першы тур — загадкі-рыфмаванкі

Чырвонае цельца, каменнае сэрца,
Вінная на смак, а завецца як?

На пруточку — буйны цвет, дробныя калючкі…


Не падлазь ка мне, малы, бо паколеш ручкі.

Грыбкоў сабе насушыць, арэшкаў назбірае,


Зіма сняжком цярушыць, а ёй — бяда малая.

3 гаспадаром сябруе, дом вартуе.


Ляжыць пад ганкам — хвост абаранкам.

Ён раскажа і пакажа, як жыве планета наша.


А няма электратоку — ён без мовы і без зроку.

Бягу асфальтам і заўжды


Трымаюся за правады.

Мной дзяўчынак называюць. А як толькі зацвітаю —


3 гудам рупным і вясёлым да мяне лятаюць пчолы.

На снезе пушыстым царыца стаіць,


У гронках агністых ззяе, гарыць.

I ў сто год я малады,


Маё насенне — жалуды.

Маўклівая, зялёная, на ўзгорку стаіць.


Як ветрык падзьме — яно зашапаціць.

Дрэва — я. I з табой мы даўно знаёмыя.


I вясной, і зімой я стаю зялёная. )
Другі тур — загадкі-пытанні

Чаго на свеце багацей няма?

Хто ляціць без крылаў?

Што без вады плавае?

Што ў хаце ды не бачна?

Ці можа страус назваць сябе птушкай?

Пад які куст заяц садзіцца, калі дождж ідзе?


Трэці тур — беларускія народныя загадкі

Стукае, грукае, а нідзе не відаць.

I тонкі, і доўгі, а з травы не відаць.

Прыйшла чорна маці. Усіх паклала спаці.

Сіняя пасцілка увесь свет накрыла.

Глянеш – заплачаш, а ўсе яму рады.

Ляцеў птах, на ваду – бах.


Вады не скалыхнуў, на дно патануў.

Браму скарбаў сваіх адчыняю”У літаратурным музеі М.І.Гарэцкага.М. І. Гарэцкі на паштовай марцы Беларусі

Максім Іванавіч ГарэцкіМаксім Іванавіч ГАРЭ́ЦКІ (6 (18) лютага 1893, в. Малая Багацькаўка, Мсціслаўскі павет, Магілёўская губерня — Псеўданімы: Максім Беларус, М. Б. Беларус, М. Г., А. Мсціслаўскі, Дзед Кузьма, Мацей Мышка, Мізэрыус Монус і інш.; у сваіх творах таксама выступаў як Кузьма Батура і Лявон Задума) — беларускі пісьменнік, крытык, літаратуразнавец, лексікограф, фалькларыст.

Сям'я


З сялянскай сям'і. Браты Гаўрыла і Іван (старэйшы). Жонка Леаніла Усцінаўна Чарняўская-Гарэцкая (шлюб у Вільні, 1919 г.). Настаўніца Віленскай беларускай гімназіі, працавала над складаннем чытанак «Родны край», першае апавяданне «Мікітка» (Вільня) і малы зборнік «Дзяціныя гульні». Сын Леанід (—1944) загінуў у баях пад Ленінградам. Вядомыя яго «Пісьмы з фронту» да сям'і. Дачка Галіна.

Жыццё і дзейнасць
Максім Гарэцкі

Скончыў каморніцка-агранамічнае вучылішча ў Горы-Горках (1913), Паўлаўскае ваеннае вучылішча ў Петраградзе (1916). Прапаршчык расійскай арміі (1916).

Чарцёжнік, каморнік землеўпарадкавальных камісій Віленскай губерні (Вільня, 1913—1914).

У час 1 сусветнай вайны прызваны ў расійскую армію (восень 1914). Цяжка паранены (25.10.1914), доўга лячыўся ў ваенных шпіталях Вільні, Масквы, Магілёва. У чыне прапаршчыка служыў у Іркуцку і Гжацку, у канцы 1916 на фронце ў Пінскіх балотах[3]. Цяжка захварэў, быў адасланы ў тыл на лячэнне (Жалезнаводск, 1917), потым зусім звольнены з войска[4].

Пераехаў у Смаленск, паступіў у Археалагічны інстытут (1917). Кастрычніцкія падзеі сустрэў тамсама, хутка пасля таго — на савецкай службе[5], у Смаленскім савеце[6]. Камендант жыллёвага аддзела[7] ў Смаленску (1918), паралельна, потым і стала супрацоўнічаў у тамтэйшых газетах «Известия Смоленского Совета», «Западная коммуна», «Звезда» (з жніўня 1918[8]). Супрацоўнічаў з газ. «Дзянніца».

Разам з рэдакцыяй «Звязды» пераехаў у Мінск, потым у Вільню (пачатак студзеня 1919). Пры раптоўным захопе Вільні польскім войскам (канец красавіка 1919) апынуўся на акупаванай тэрыторыі. Настаўнік Віленскай беларускай гімназіі і беларускіх настаўніцкіх курсаў, супрацоўнічаў у газ. «Беларускія ведамасці», «Беларускі звон». Рэдактар і выдавец газ. «Наша думка» (снежань 1920—ліпень 1921), « Беларускія ведамасці» (з верасня 1921).

У студзені 1922, перад выбарамі ў Віленскі сейм, быў арыштаваны польскімі ўладамі як цяжкі палітычны злачынца[9], зняволены ў Лукішскай турме. Бараніць яго і іншых арыштаваных на працэсе меўся адвакат Урублеўскі[10]. У выніку пратэстаў за мяжой супраць масавых арыштаў беларускіх і літоўскіх дзеячаў прымусова высланы ў Літву[11]. У канцы кастрычніка 1923 пераехаў з сям'ёй з Вільні ў Мінск.

Выкладчык мовы і літаратуры (у т.л., БДУ, Камуністычны універсітэт БССР, Мінскі ветэрынарны тэхнікум, Горацкая сельгасакадэмія (з 1.2.1926)). Загадчык кафедры бел. мовы, літаратуры і гісторыі Горацкай сельгасакадэміі[12]. Правадзейны член Інбелкульта, навуковы сакратар Літаратурнай камісіі (да 10.6.1925), вучоны спецыяліст (2.10.1928) Інстытуту навуковае мовы Інбелкульта. Удзельнік Беларускай акадэмічнай канферэнцыі (1926).

Разам з іншымі беларускімі дзеячамі стаў аб'ектам кампаніі «крытыкі» ў друку (1929). Арыштаваны (19.7.1930) па абвінавачанні ў прыналежнасці да Саюзу вызвалення Беларусі, у красавіку—маі 1931 засуджаны да высылкі на пяць гадоў у Вятку. У Вятцы працаваў чарцёжнікам (17.8.1931—1.3.1932), тэхнікам-сметчыкам мясцовага ФУП[13], на іншых працах. З 1.9.1935 настаўнік рускай мовы і літаратуры ў СШ г. п. Пясочня[14]. Увесь гэты час займаўся літаратурнай працай.

Арыштаваны (4.11.1937), пазней расстраляны па прысудзе «тройкі» НКУС (прысуд прыведзены ў выкананне 10 лютага 1938 года у 15 гадзін; жонцы паведамілі, што памёр ад кровазлiцця ў мозг 20 сакавiка 1939 года). Рэабілітаваны 15.11.1957.

У літаратуры
Вокладка кнігі «Рунь»

У творчасці Гарэцкага вызначаюцца наступныя перыяды:


 • 1912—1913: Горацкі першы

 • 1913—1914: Віленскі першы

 • 1914—1917: часу імперыялістычнай вайны

 • 1917—1919: пачатку Кастрычніцкай рэвалюцыі

 • 1919—1923: Віленскі другі

 • 1923—1926: Мінскі першы

 • 1926—1928: Горацкі другі

 • 1928—1930: Мінскі другі

 • 1931—1935: Вяцка-Кіраўскі

 • 1935—1937: Пясочынска-Кіраўскі

У палеміцы пач. 1910-х гадоў пісьменнік заклікаў беларускіх літаратараў адмовіцца ад дробных форм, ад дробнага бытапісання і прымату самавыражэння, на карысць распрацаваных твораў, звернутых да нацыянальнага развіцця, аналізу сацыяльных праблем і неабходных пераўтварэнняў у грамадстве, патрэбных беларускаму народу.Гэтым пісьменнік выдзяляўся ў нашаніўскім перыядзе развіцця беларускай літаратуры.

Гарэцкі звяртаўся да праблемы узаемаадносін інтэлігента і народа, да ролі і місіі інтэлігенцыі ў нацыянальным развіцці (аповесць «Меланхолія», апавяданні «Фантазія» і інш.). Расцэньваў ролю беларускага літаратара як надзвычай адказную і патрабавальную да грамадзянскай і нацыянальнай свядомасці Выступаў супраць правінцыйнай замкнёнасці маладой беларускай літаратуры.

Пасля 1917 шмат піша на тэму рэвалюцыі. У 1918—1919 у палемічных допісах рэзка крытыкуе «буржуазных беларускіх дзеячаў», услаўляе бальшавізм; адначасова, крытыкуе «новую (камуністычную) буржуазію», кладзе выразны націск на неглыбокую далучанасць «буржуазных дзеячаў» да нацыянальнага руху

Звяртаўся да жыцця беларускіх перасяленцаў у Сібіры («Сібірскія абразкі», апавяданні «Хадзяка», «Моцнае каханне», «Хоцімка» і інш.).Кнігі Гарэцкага выдаваліся на рускай, украінскай, польскай, нямецкай мовах.

Творы


 • «У лазні» (1912, надрукавана ў 1913), першае апавяданне.

 • «Роднае карэнне» (1913), апавяданне.

 • «Антон» (1914, упершыню надрукавана ў газеце «Гоман», 1918; асобна — у 1919), драматызаваная аповесць.

 • «На імперыялістычнай вайне» (1914—1919, фрагменты друкаваліся ў «Полымі», першае асобнае і цэлае выданне — 1926), ваенныя запіскі.

 • «Літоўскі хутарок» (1915, надрукаваны ў газеце «Беларусь», 1920), апавяданне, першая спроба літаратурнага, не дзённікавага твору аб вайне.

 • «Генерал» (1916, першы раз надрукавана газетай «Вольная Беларусь», 1918), апавяданне.

 • «Рускі» (1915), апавяданне.

 • «Чарнічка», апавяданне.

 • «Хадзяка» (1916), апавяданне.

 • «На этапе» (1916), апавяданне.

 • «Меланхолія», (урыўкі друкаваліся ў 1916), аповесць (незавершаная).

 • «Сібірскія абразкі» (1926—1928, часткова выданы ў 1973), збор 42 падарожных замалёвак.

 • «Ціхая плынь», аповесць (першы варыянт, «За што?», напісаны ў 1917—1918, быў надрукаваны ў газ. «Известия Смоленского Совета», май 1918; урыўкі друкаваліся аўтарам у заходнебеларускім друку, асобныя выданні — 1926 і 1930). Называецца крытыкамі адзіным завершаным і скончаным ва ўсіх адносінах буйным творам Гарэцкага[18].

 • «Дзве душы» (1918—1919, у газеце «Беларуская думка», чэрвень—ліпень 1919, першы раз асобна — Вільня, 1919), аповесць.

 • «Усебеларускі з'езд 1917-га года» (1922), апавяданне.

 • «Фантазія», апавяданне.

 • «Віленскія камунары», раман-хроніка (рукапіс быў адасланы аўтарам у Мінск у жніўні 1934, і быў знойдзены ў фондах бібліятэкі АН Літоўскай ССР у лютым 1961; першае выданне ў 1965). Рускі варыянт «Виленския воспоминания» прапаноўваўся да друку ў Маскву ў сакавіку 1935, але не быў прыняты.

 • «Чырвоныя ружы» (1922), драматычны твор.

 • «Камароўская хроніка» (1930—1932—1937, апубл. 1966), раман-эпапея (незавершаны).

 • «Меланхолія»

 • «У чым яго крыўда?» (1926), аповесць.

 • «Жартаўлівы Пісарэвіч» (1925, надрук. «Полымя», 1926), п'еса.

 • «Лявоніус Задумекус», аўтабіяграфічны твор (пісаўся ў 1930-я гады ў Вятцы, надрукаваны з адзінага чарнавіка ў часопісе «Полымя» 2/1993).

 • Аўтабіяграфічныя матэрыялы («Храналогія маіх твораў», успаміны, пісьмы); пераклады асобных прац і твораў Леніна, Горкага, А. Фадзеева, Ю. Лібядзінскага; іншыя творы і допісы ў перыядычным друку («Наша Ніва», «Полымя» і інш.)

Кнігі


 • «Рунь» (Вільня, 1914), зборнік прозы, першая кніга.

 • «Руска-беларускі слоўнік» (Смаленск, 1918, 2-е выд. — Вільня, 1920; разам з Г. Гарэцкім).

 • «Беларуска-расійскі слоўнічак» (Вільня, 1919, 3-е выд. — Мінск, 1925).

 • «Практычны расійска-беларускі слоўнік» (2-е выд. — Мінск, 1926; разам з М. Байковым).

 • «Гісторыя беларускае літаратуры» (Вільня, 1919 і 1920, 4-е выд. — Мінск, 1926).

 • «Хрэстаматыя беларускай літаратуры. XI век — 1905 г.» (Вільня, 1922).

 • «Народныя песні з мелодыямі» (Мінск, 1928; разам з А. Ягоравым), зборнік песень.

 • «Маладняк за пяць гадоў. 1923—1928» (Мінск, 1928).

 • «Апавяданні», зборнік, рыхтаваўся ў 1928, але не быў выдадзены. Частка матэрыялаў была выдадзена ў 2-томным зборніку «Выбраныя творы» (Мінск, 1973).

 • «Люстрадзён», нявыдадзены зборнік, рыхтаваўся ў 1929.

Памяць пра Гарэцкага


В в. Багацькаўка створаны музей імя Горэцкага; у ягоны гонар названыя бібліятэка ў Горках, вуліцы ў Горках, Мсціславе і Мінску; устаноўлены помнікі ў Мінску (на вуліцы Рэвалюцыйнай) і Вязьме, мемарыяльная дошка ў Горках (знікла пасля зносу дома, у якім жыў Максім Гарэцкі). У 1997 створаны Міжнародны фонд братоў Гарэцкіх.

У 1993 годзе да стагоддзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага беларуская пошта выпусціла ў абарачэнне паштовую марку.У 2012 годзе пры падрыхтоўцы да рэспубліканскага свята "Дажынкі" ў Горках, нягледзячы на пратэсты грамадства, быў знесены дом, у якім у 1926-1928 гг. жыў Максім Гарэцкі. Гэта быў адзіны дом, які захаваўся ад Гарэцкага на тэрыторыі сучаснай Беларусі.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка