Štátna ochrana prírody sr vyhodnotenie plánu hlavných úloh Za rok 2008
старонка9/9
Дата канвертавання25.04.2016
Памер0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

13645

225319

XI. INÉ ÚLOHY


XI.1

Príprava odborných podkladov pre konanie orgánov štátnej správy (MŽP SR, KÚŽP, ObÚŽP)

 stanoviská k žiadostiam o vydanie výnimiek, súhlasov a vyjadrení

 účasť na konaniach na základe poverenia orgánu OPaK

 účasť na terénnych obhliadkachvšetky organ. jednotky

15.12.2008

28940


0

odborné stanoviská a podklady/št. správa, obce

Úloha splnená

V roku 2008 bolo vypracovaných všetkými organizačnými útvarmi spolu 8 618 odborných stanovísk pre konania orgánov štátnej správy. Z toho podľa problematiky boli spracované nasledovné počty stanovísk: lesné hospodárstvo – 583 stanovísk, spracovanie podkladov pre LHP – 134, poľnohospodárstvo – 349, vodné hospodárstvo – 524, anorganika – 313, stavebná činnosť a územné plánovanie – 2 542, problematika ÚSES – 25, druhová ochrana rastlín – 329, druhová ochrana živočíchov – 674, územná ochrana – 604, problematika drevín a výruby – 1 371, stanoviská pre orgány činné v trestnom konaní – 174, problematika posudzovania vplyvov (EIA) – 444, vypracovanie formulárov k § 28 (malá EIA) – 128 a iné. Zamestnanci ŠOP SR sa v roku 2008 zúčastnili 2 717 rokovaní alebo terénnych obhliadok.XI.2

Vypracovanie stanovísk k projektom financovaných z fondov EÚ s ohľadom na územia NATURA 2000

Všetky org. jednotky

15.12.2008


267


0

Stanoviská / MŽP SR, ŠOP SR


Úloha splnená

V roku 2008 bolo spracovaných všetkými organizačnými útvarmi ŠOP SR 467 tzv. deklarácií (vyhlásení orgánu zodpovedného za monitorovanie území NATURA 2000. Vyhlásenia sa týkali projektov, uchádzajúcich sa o podporu z fondov EÚ – z operačných programov životné prostredie, doprava a cezhraničná spolupráca. Okrem toho sa zamestnanci zúčastňovali aj na overovaní situácie v teréne, prezentáciách projektov a prípravy podkladov.XI.3

Vypracovanie stanovísk k významnosti vplyvov a posudzovanie vplyvov na životné prostredie na základe požiadaviek orgánov štátnej správy a spracovanie systému ich zverejnenia

Všetky org. jednotky


15.12.2008


1874


0

Stanoviská /orgány štátnej správy


Úloha splnená

Organizačné útvary ŠOP SR sa vyjadrovali v rámci posudzovania podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V roku 2008 spracovali spolu 444 stanovísk k zámerom alebo k správam o hodnotení tak činností ako aj strategických dokumentov (prevažne návrhov územných plánov). Okrem toho sa zúčastňovali aj verejných prerokovaní a konzultácií k navrhovaným činnostiam.

Okrem toho sa vyjadrovali aj k takým zámerom, ktoré sa podľa uvedeného zákona neposudzovali, ale mohli by mať vplyv na územia sústavy NATURA 2000. K takýmto zámerom vypracovali spolu 128 hodnotiacich formulárov pre účely vydania odborných stanovísk orgánmi ochrany prírody a krajiny.


XI.4

Účasť na revíziách chránených území, chránených stromov a kontrolách orgánov štátnej správy ochrany prírody a krajiny

všetky organ. jednotky

15.12.2008

4119


0

revízie/ ŠOP SR, št. správa

Úloha splnená

V roku 2008 sa pracovníci ŠOP SR zúčastnili na 79 revíziách chránených území (z toho 17 zvolaných KÚ ŽP a 62 zvolaných ObÚ ŽP) a na 9 kontrolách vykonaných SIŽP.

Okrem toho ŠOP SR vykonávala aj kontroly stavu chránených území a chránených stromov, ktoré spočívali najmä v kontrole realizovaných manažmentových opatrení. Na úlohe sa podieľalo všetkých 25 organizačných útvarov ŠOP SR. V roku 2008 bola vykonaná kontrola stavu 412 chránených území (397 MCHÚ, 5 CHVÚ a 10 navrhovaných ÚEV). Chránené územia sa kontrolovali aj popri vykonávaní iných činností, ako sú manažment, označovanie chránených území, monitoring,, po kalamitách, pri porušovaní podmienok ochrany, pri vykonávaní strážnej služby a tiež v súvislosti s druhovou ochranou. Zamestnanci organizačných útvarov ŠOP SR sa zúčastnili na 31 revíziách CHS, z toho 30 obvodných a 1 krajskej a 4 kontrolách orgánov ochrany prírody a krajiny. Kontrola stavu CHS sa vykonala na 138 CHS popri rozmanitých činnostiach, najmä pri výkone manažmentových opatrení (18), označovaní CHS (52), porušovaní podmienok ochrany (37), kalamitných situácii (8) a iných dôvodov (23).


XI.5

Výkon štátneho dozoru a strážnej služby v chránených územiach

 • priebežné kontroly dodržiavania zákona, predpisov, rozhodnutí a podmienok vydaných na jeho základe,

 • ukladanie blokových pokút, podávanie podnetov,

 • koordinácia členov stráže prírody

 • súčinnosť pri vzdelávaní členov stráže prírody,

 • vydanie Terénneho zápisníka na rok 2009 a vedenie terénnych zápisov

 • vydanie príručky strážcu

 • vedenie evidencie preukazov a odznakov zamestnancov organizácií OP a členov stráže prírody

všetky organ. jednotky

15.12.2008

17219


0

podnety/ št. správa, verejnosť

Úloha splnená.

Výkon strážnej služby prebiehal na základe harmonogramov jednotlivých organizačných útvarov. Strážcovia kontrolovali dodržiavanie zákona o ochrane prírody a predpisov vydaných na jeho základe, vykonávali strážne služby v chránených územiach, usmerňovali a informovali návštevníkov, ale aj vykonávali monitoring chránených území a chránených druhov. Spolu so SIŽP sa zúčastňovali štátneho dozoru ako aj spoločných akcií s políciou.

Zistené porušenia zákona boli riešené viacerými spôsobmi. Bolo uložených spolu 116 blokových pokút v celkovej sume 51 600 Sk. Podaných bolo spolu 147 podnetov na orgány štátnej správy na riešenie priestupkov resp. na políciu na riešenie trestných činov. Z toho bolo 55 podnetov podaných na OÚ ŽP, 10 na OcÚ, 26 na SIŽP, 42 podaní s podozrením na spáchanie trestného činu na políciu a 14 bolo iných podaní. Menej závažné priestupky alebo pri ich prvom zistení boli riešené aj dohovormi priamo v teréne. Ústnych dohováraní bolo evidovaných vyše 1200, najviac sa týkali pohybu mimo vyznačených chodníkov, nepovoleného pohybu cyklistov, nepovoleného vjazdu motorovým vozidlom (často aj snežným skútrom a motorkou) do chránených území a nelegálneho zberu lesných plodov v chránených územiach.Kordinácia činnosti SP: Koordinácia prebiehala priebežne na základe stretnutí s členmi stráže prírody, vypracovaných harmonogramov strážnych služieb, organizovali sa aj školenia alebo exkurzie s členmi stráže prírody, spoločné kontrolné akcie, členovia SP sa zúčastňovali na monitoringu prírody, označovaní CHÚ, strážení hniezd dravcov a niektorých iných činnostiach. Od členov stráže prírody organizačné útvary ŠOP SR prijímali podnety vo forme hláseniek a správ, ktoré sa následne riešili.

Súčinnosť pri vzdelávaní členov SP: Na základe požiadaviek KÚ ŽP a v spolupráci s nimi alebo s ASCHÚS sa jednotlivé organizačné útvary ŠOP SR podieľali na školení a poradách členov stráže prírody v obvode svojej pôsobnosti. V niektorých prípadoch ešte pred prijatím za člena stráže prírody sa uchádzači pripravovali a zaškoľovali, na čom sa podieľala aj ŠOP SR.

Bol vydaný Terénny zápisník na rok 2009 v počte 374 ks, ktorý bol distribuovaný odborným pracovníkom na jednotlivé organizačné útvary. Terénni pracovníci v roku 2008 priebežne viedli terénne zápisníky, kde zaznamenával dôležité zistenia pri výkone svojej činnostiVydanie príručky strážcov. Bolo uskutočnené výberové konanie a na základe zmluvy s dodávateľom bola realizovaná tlač príručky strážcu v náklade 340 kusov, akcia bolo financovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu.

Vedenie evidencie preukazov a odznakov. Vydaných bolo 35 služobných preukazov a 25 služobných odznakov pre pracovníkov ŠOP SR (z toho 26 preukazov pre nových pracovníkov, ostatné boli opätovne vydané z dôvodu zmeny pôsobnosti, zmeny osobných údajov, z dôvodu straty alebo odcudzenia preukazu alebo odznaku). Vrátených bolo 34 služobných preukazov a 21 služobných odznakov z dôvodu ukončenia pracovného pomeru alebo zmeny pôsobnosti, keď bol vydaný nový preukaz, prípadne z dôvodu poškodenia preukazu. Na základe požiadaviek bolo na KÚŽP distribuovaných 60 preukazov a 30 odznakov pre členov stráže prírody a pre Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 2 odznaky.

XI.6

Prevádzkový servis a ekonomický servis ŠOP25 618

0XI.7

Zabezpečenie speleologickej strážnej služby (stráž prírody zameraná na jaskyne) v jednotlivých krasových územiach Slovenska

SSJ

31.12.2008

0

720


realizácia prác a ich dokumentácia

Úloha splnená. Speleologickú strážnu službu vykonáva 47 strážcov. V roku 2008 sme od nich obdržali 688 hlásení, z ktorých sú najvýznamnejšie: odhalenie ilegálneho smetiska v Turskej doline v Malej Fatre, znečistenie Dúpnej jaskyne v k. ú. Blatnica, únik vody z travertínovej jaskyne v k.ú. Bešeňová, riešenie nelegálneho pohybu skautov v Jaskyni nad vyrúbaním, znečistenie Zákrutovej priepasti na Plešivskej planine uhynutou zverou, poškodenie uzáveru Puklinovej jaskyne na Dreveníku, ilegálne vybudovanie turistického chodníka a poškodenie sintrovej výplne Farebnej priepasti v Slovenskom krase ako aj poškodenie škrapového poľa na planine Dolný vrch, poškodenie uzáveru na Novej Brzotínskej jaskyni, vylomenie uzáveru Okienkovej jaskyne, poškodenie uzáveru Medvedej jaskyni v Slovenskom raji, vznik ilegálnej skládky pri prístupovej ceste k Novej Brzotínskej jaskyni. Všetky hlásené prípady sa priebežne riešili v spolupráci so SIŽP, KUŽP, OBúŽP a ostatnými zložkami ŠOP SR.

XI.8

Zabezpečenie sprievodcovskej činnosti v sprístupnených jaskyniach (tlač vstupeniek, aktualizácia vstupného poriadku a cenníka a ich uvedenie do praxe, modernizácia ozvučovacích systémov na podávanie sprievodných slov pre zahraničných návštevníkov, modernizácia komunikačných systémov, obstaranie osobných dozimetrov a zabezpečenie vyhodnotenia nameraných údajov, obstaranie osobných ochranných prostriedkov a pod.)

SSJ

31.12.2008

0

27 039

INV 1 000
realizácia prác, zakúpenie zariadení a materiálového vybavenia

Úloha splnená. Vstupný poriadok a cenník pre rok 2009 sa aktualizoval a uviedol do praxe. Zabezpečila sa tlač počítačových a zálohových vstupeniek. V zmysle monitorovacích plánov sa vykonáva osobná dozimetria zamestnancov jaskýň s prírodným ionizujúcim žiarením vrátane vyhodnotenia nameraných údajov. Priebežne sa zabezpečovali opravy komunikačných a kamerových systémov v jaskyniach, najmä po búrkovej činnosti. Zabezpečili sa práce spojené s výmenou technických prvkov komunikačného systému na bezdrôtový (Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa) Pokračovalo sa v modernizácii ozvučovacieho systému pre všetky jaskyne. Zabezpečili sa nahrávky sprievodných slov v iných jazykových mutáciách pre zahraničných návštevníkov. Obstaranie osobných ochranných prostriedkov sa zabezpečoval priebežne podľa platných predpisov a vnútornej smernice. Inštalovala sa nová verzia počítačového programu slúžiaceho na predaj vstupeniek a spracovanie iných údajov z jednotlivých prevádzok sprístupnených jaskýň. Návštevnosť jaskýň v roku 2008 k 30. 11. dosiahla výšku 676508 osôb (o 8605 osôb nižšia ako v roku 2007), hrubé tržby za sprievodcovské služby k 30. 11. 2008 sú o 11 522 477,- Sk vyššie ako v minulom roku (105 157 288,- Sk).

XI.9

Zabezpečenie poskytovania doplnkových služieb pre návštevníkov sprístupnených jaskýň (obstaranie polygrafických materiálov a iných tovarov určených na predaj, vstupné náklady pre poskytovanie zmenárenských a parkovacích služieb, tlač označení na fotografovanie a filmovanie v jaskyniach počas prehliadky a pod.)

SSJ

31.12.2008

0

9 785


realizácia prác

Úloha splnená. Zabezpečila sa tlač predajných polygrafických materiálov (publikácie, brožúry, pohľadnice, skladačky, pexeso) Priebežne sa zabezpečoval nákup tovaru - občerstvenie, pamiatkové predmety - určený na predaj pre návštevníkov jaskýň. Zabezpečila sa tlač označení na foto a video pre návštevníkov. Hrubé tržby za predaj tovaru k 30. 11. 2008 sú o 97 400,- Sk vyššie v porovnaní s minulým rokom (9 277 608,- Sk). Zvýšili sa hrubé tržby aj za predaj tovaru prepočítaný na jedného návštevníka. Hrubé tržby za foto-video sa zvýšili o cca 1 100 000,- Sk (6 000 000,- Sk), hrubé tržby za parkovné (Ochtinská aragonitová jaskyňa) sú približne na úrovni minulého roku (257 930,- Sk), hrubé tržby za výkon speleoterapie a spelooklimatických pobytov sú vyššie o 29 250,- Sk (292 800,- Sk), objem zmenených valút je približne na tej istej úrovni ako v roku 2007 (3 394 850,- Sk). V zmysle stanovených podmienok sa zabezpečuje výkon speleoterapie a speleoklimatických pobytov v troch sprístupnených jaskyniach.

XI.10

Propagácia a prezentácia sprístupnených jaskýň na verejnosti (doplnenie fotoarchívu, tlač propagačných materiálov, inzercia, reklama, výroba a údržba informačných a smerových tabúľ, výstavná činnosť)

SSJ

31.12.2008

0

1 369

100/INVrealizácia prác

Úloha splnená. Zabezpečila sa tlač propagačných materiálov (kalendárov, brožúr, publikácií, farebných propagačných letákov so základnými informáciami a fotografiami v 7 jazykových mutáciách pre všetky sprístupnené jaskyne). Zabezpečilo sa vydanie DVD nosiča o sprístupnených jaskyniach vrátane CD s koncertom z jaskyne, ktoré súži aj ako predajný artikel. Zabezpečila sa inzercia a reklama sprístupnených jaskýň v časopisoch, cestovných lexikónoch, bulletinoch, turistických sprievodcoch a magazínoch cestovného ruchu (Ľudia a zem, ČTZ Praha Dovolená pro Vás, Best magazín Košice, atď.). Vykonali sa opravy informačných tabúl vo vzťahu k zmene Vstupného poriadku a cenníka (2008) k termínu otvorenia príslušnej jaskyne, ako aj vo vzťahu k povinnosti duálneho zobrazovania cien a novému Vstupnému poriadku a cenníku pre rok 2009. Udržiavajú sa informačné a smerové tabule k sprístupneným jaskyniam.

XI.11

Prezentácia sprístupnených jaskýň a jaskýň svetového dedičstva na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu - ČR, Maďarsko, Poľsko

SSJ

31.10.2008

0

782


príprava a účasť organizácie na veľtrhoch

Úloha splnená. Správa slovenských jaskýň sa v rámci svojich marketingových aktivít zúčastnila ako samostatný vystavovateľ na troch medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu: Regiontour Brno (10. - 13. 1. 2008), Hungexpo Budapešť (28. 2. - 2. 3.2008), Medzinárodné Poznaňské trhy v Poľku (16. – 18. 10. 2008). Organizácia sa prezentovala neaktívnou účasťou na ITF Slovakiatour Bratislava (18. - 21. 1. 2008). V súčasnosti sa zabezpečuje účasť na budúcom ročníku Regiontouru v Brne. Prezentácie Správy slovenských jaskýň sú zamerané na sprístupnené jaskyne ako náučné lokality s dôrazom na jaskyne zaradené do svetového dedičstva.

XI.12

Príprava podkladov pre vydávanie rozhodnutí orgánov ochrany prírody v súvislosti s ochranou jaskýň, účasť na revíziách jaskýň

SSJ

31.12.2008

0

308


písomná dokumentácia, účasť na pracovných rokovaniach

Úloha splnená. V roku 2008 sa spracovali viaceré odborné stanoviská pre orgány ochrany prírody a krajiny: výskum, využívanie a ochrana jaskýň - 18 stanovísk, geologický prieskum a nerastné suroviny - 2 stanoviská, lesníctvo - 2 stanoviská, vodné hospodárstvo - 5 stanovísk, urbanizmus a stavebníctvo - 7 stanovísk, poľnohospodárstvo – 2 stanoviská, odpady – 1 stanovisko (spolu 37 stanovísk). Zúčastnili sme sa kontroly ochranných podmienok PP Morské oko, ktorú zvolala SIŽP v Banskej Bystrici. V roku 2008 sa uskutočnili 2 revízie jaskýň: Jaskyňa v Maršálkovej (Krásna Ves), Prepoštská jaskyňa (Bojnice).

XI.13

Zabezpečenie operatívnych úloh SSJ pre Ministerstvo životného prostredia SR

SSJ

31.12.2008

0

153


písomná dokumentácia, účasť na pracovných rokovaniach

Úloha splnená. Začiatkom roka sa pripravil návrh na aktualizáciu hraníc lokality svetového prírodného dedičstva "Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu" pre Výbor svetového dedičstva v Paríži. Na vyžiadanie MŽP SR sa vypracovali podklady o náučných chodníkoch k jaskyniam a o náučných lokalitách pri jaskyniach, podklady k návrhu nového zákona o ochrane prírody a krajiny a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu. Riešila sa aj problematika vyhlasovania verejnosti voľne prístupných jaskýň a prípravy projektov štrukturálnych fondov EÚ. Na podujatiach organizovaných MŽP SR sa prezentovali úspešne zrealizované projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ.

XI.14

Správa majetku SSJ, vrátane ochrany, poistenia a odpisov; zabezpečenie činnosti útvaru riaditeľa SSJ a odboru finančného marketingu jaskýň

SSJ

31.12.2008

0

23 669


realizácia prácSpolu „Iné úlohy“

78037

63825

INV 1100S P O L U

-

-

163 426

448 389


Úlohy nad rámec PHÚ


Implementácia Rámcovej smernice o vode

 • spolupráca s VUVH Bratislava (migračné bariéry)

 • príprava návrhu zákona o ochrane pred povodňami – PS 3.2 - Povodne

UŠOP,

Vybrané org. jednotkyPreklad deklarácie pre Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií k rýchlostným komunikáciám a diaľniciam

ÚŠOP

Plnenie uznesenia vlády č. 256/2008

- Identifikácia stretov území Natura 2000 s cestovným ruchom, ťažbou nerastných surovín, dopravnou infraštruktúrou a energetikou

- Prehodnotenie niektorých častí území NATURA 2000 na vedeckom základeÚŠOP,

všetky org. jednotkyNávrh smernice MŽP SR o podrobnostiach k určovaniu finančnej náhrady za biotopy a dreviny

ÚŠOP

Práca v komisii

 • pre overenie splnenia podmienok na zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb pre vyhotovenie dokumentácie ochrany prírody

 • rozkladová komisia

 • k predkupnému právu štátu

 • pre biologickú bezpečnosť – zbor expertov

UŠOP,

Vybrané org. jednotkyNávrhy na zrušenie ochrany vybraných MCHÚ

 • na základe výsledkov úlohy PHÚ ŠOP SR 2007 I.1

všetky org. jednotky


Vysvetlivky k finančným zdrojom:

LIFE – projekty LIFE

ŠF – prostriedky zo Štrukturálnych fondov

APVV - Agentúra na podporu výskumu a vývoja

EF – environmentálny fond

FP - finančný príspevok

INV – investície

* – ČMS BIOTAVysvetlivky k použitým skratkám:

CHÚ - chránené územie(a) NPP - národná prírodná pamiatka

NP - národný park MCHÚ - chránené územia v kategórii PR, NPR, CHA, PP a NPP

CHKO - chránená krajinná oblasť VCHÚ – chránené územia v kategórii NP a CHKO

PR - prírodná rezervácia CHVÚ - chránené vtáčie územie

NPR - národná prírodná rezervácia ÚEV - územie európskeho významu

CHA - chránený areál IS - informačný systém

PP - prírodná pamiatka OCHČPaK - osobitne chránené časti prírody a krajiny

IK Stratégia – Informačná a komunikačná stratégia RL – ramsarská lokalita

AB – administratívna budova ÚŠOP – ústredie Štátnej ochrany prírodySSJ – Slovenská správa jaskýň
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка