Štátna ochrana prírody sr vyhodnotenie plánu hlavných úloh Za rok 2008
старонка8/9
Дата канвертавання25.04.2016
Памер0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Úloha splnená. V dňoch 11. - 18. mája sa workshopu (IWIC-III) za organizáciu zúčastnili dvaja zamestnanci. V rámci odborného programu podujatia vystúpili spolu so šiestimi referátmi, ktoré prezentovali výsledky vedecko-výskumných činností Správy slovenských jaskýň vrátane medzinárodnej spolupráce (abstrakty referátov sú publikované v samostatnom zborníku) z ľadových jaskýň na Slovensku. Zástupcovia organizácie sa zúčastnili jednej tlačovej konferencie a poskytli dva rozhovory pre Permské noviny týkajúce problematiky ochrany jaskýň na Slovensku, ako aj Dobšinskej ľadovej jaskyne ako lokality svetového prírodného dedičstva.

IX.18

Prezentácia činnosti Správy slovenských jaskýň na 10. medzinárodnom sympóziu o pseudokrase v Udine (Taliansko)

SSJ

31.05.2008

0

86


aktívna účasť na podujatí

Úloha splnená. V dňoch 29. apríla - 3. mája 2008 sa v talianskej Gorizii uskutočnilo 10. medzinárodné sympózium o pseudokrase. Slovensko zastupovali dvaja zamestnanci ŠOP SR, Správy slovenských jaskýň, ktorí predniesli referát o vulkanických jaskyniach v najmladších vulkanitoch Slovenska. RNDr. Ľ. Gaál bol opäť zvolený za tajomníka Komisie UIS pre pseudokras. Na konci roka bol odovzdaný príspevok do zborníka referátov.

IX.19

Prezentácia činnosti Správy slovenských jaskýň na 16. medzinárodnej karsologickej škole v Postojnej (Slovinsko)

SSJ

31.07.2008

0

68


aktívna účasť na podujatí

Úloha splnená. 16. medzinárodná karsologická škola v Postojnej (Slovinsko) sa ukutočnila v dňoch 16. – 21. júna, zúčastnil sa jej jeden zamestnanec organizácie. V rámci odborného programu vystúpil s jedným referátom a jednou posterovou prezentáciou, ktoré prezentovali výsledky vedecko-výskumných činností Správy slovenských jaskýň dosiahnuté medzinárodnou spoluprácou. Abstrakty referátov sú publikované v zborníku abstraktov, rozšírené abstrakty na konferenčnom CD. Celé prezentácie sa budú publikovať v karsologickom časopise Acta Carsologica. Podstatná časť finančných nákladov potrebných na účasť na tomto podujatí sa hradila zo získaného grantu Marie-Curie pre podporu vedeckého výskumu doktorandov v štátoch Európskej únie.

IX.20

Zastupovanie Slovenskej republiky a prezentácia činnosti Správy slovenských jaskýň na kongrese Speleologickej federácie EÚ vo Francúzsku

SSJ

31.08.2008

0

70


aktívna účasť na podujatí

Úloha splnená čiastočne. Na základe rozhodnutia riaditeľa ŠOP SR organizácia nemala na kongrese Speleologickej federácie EÚ zastúpenie. V spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosťou sa však zabezpečila prezentácia jaskýň Demänovskej doliny ako Ramsarskej lokality - formou prednášky a posteru, ktoré pripravila Správa slovenských jaskýň.
Spolu „Medzinárodná spolupráca“

7747

1053

X. PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ


X.1

LIFE: Ochrana diverzity biotopov v NP Slovenský raj (žiadateľ)

S NP Slovenský raj

15.12.2008

572


1950/EF

1400 /LIFEodborné podklady, projekt, štúdia, manažmentové opatrenia/ ŠOPSR, štátna správa

Úloha splnená.

Projekt ukončený 15.12.2008, všetky odborné aktivity boli splnené, zabezpečená bola administrácia projektu.

Zrealizované boli manažmentové aktivity na lesných a nelesných biotopoch, náučný chodník Mokrade Hnilca, dostavba a vybavenie ISOP na Podlesku nábytkom a prezentačnou technikou, dopracovaný bol program starostlivosti.


X.2

LIFE: Ochrana dropa fúzatého Otis tarda na Slovensku (žiadateľ)

RSOP Bratislava, S CHKO D. luhy

15.12.2008

1595


1900/EF

14 000/LIFE

1 400/FP

12500/MŽPodborné podklady, projekt, štúdia, manažmentové opatrenia/ ŠOPSR, štátna správa

Úloha rozpracovaná.

Vypracovaný bol Recovery Plan, 3. Správa o postupe projektu, podpísaná Dohoda o spolupráci s PD Dunaj a Memorandum o spolupráci s PZ Jarovecka, zabezpečená bola výroba a osadenie 2 pozorovacích veží v CHVÚ Sysľovské polia, 2 informačných tabúľ s logom pre obe územia, zákazových značiek (5 ks) a rámp (5 ks), zrealizovaná bola výsadba vetrolamov a starostlivosť o vetrolamy v CHVÚ Lehnice, vydaná bola brožúra o ochrane dropa, zabezpečený bol audit Žiadosti o strednodobú platbu projektu a finančný manažment projektu, dokončená pilotná AES v CHVÚ Lehnice, výroba filmu o dropovi, vysadené zakrmovacie pásy (10 ha) v CHVÚ Lehnice, zrealizované mesačné sčítavanie cezhraničnej populácie dropa v CHVÚ Sysľovské polia, monitoring dropa v CHVÚ Lehnice a v CHVÚ Sysľovské polia, boli osadené výstražné prvky na 110 kV vedení v CHVÚ Lehnice a obstarané výstražné prvky na 400 kV vedenie. Zabezpečená bola administrácia projektu.X.3

LIFE: Obnova mokradí na Záhorskej nížine (žiadateľ)

S CHKO Záhorie

15.12.2008

1168


940/LIFE (900)

3860/EF (3860)odborné podklady, projekt, štúdia, manažmentové opatrenia/ ŠOPSR, štátna správa

Úloha splnená.

Projekt ukončený 31.12.2008. Zabezpečené bolo spracovanie filmu o mokradiach na Záhorskej nížine, zhotovené a osadené boli informačné tabule na 5 lokalitách, vydaná správa o projekte pre verejnosť, zrealizované stretnutia s verejnosťou (4), spracovaný After-Life Conservation Plan, spracované boli projekty ochrany 2 ÚEV a predložené na KÚŽP, spracované programy starostlivosti o 8 ÚEV, vybudovaný rybovod na rieke Rudava, zrealizovaný inventarizačný výskum, revitalizačné práce v 8 ÚEV, zrealizovaný seminár pre odbornú verejnosť (3), zrealizovaná obnova lúk pozdĺž Rudavy (výrub drevín, kosenie, mulčovanie). Zabezpečená bola administrácia projektu.X.4

LIFE: Ochrana CHVÚ Senné a Medzibodrožie (žiadateľ)

S CHKO Latorica

15.12.2008

646


320/FP

1100/LIFE

7000/EF


odborné podklady, projekt, štúdia, manažmentové opatrenia/ ŠOPSR, štátna správa

Úloha splnená.

Dopracovaný bol program starostlivosti o CHVÚ Senné, spracované technické projekty pre obnovu vodného režimu 3 stavidiel v CHVÚ Medzibodrožie, technické projekty 2 stavidiel v CHVÚ Senné, zrealizovaná oprava hrádze, nápustného a výpustného objektu v CHVÚ Senné, vytvorené dve hniezdne a tri potravné lokality na oboch lokalitách, vybudovaný a sprístupnený časť náučného chodníka v CHVÚ Senné, manažmentové aktivity na lúkach (kosenie, mulčovanie), zrealizovaný letný tábor s medzinárodnou účasťou v CHVÚ Senné, príprava informačnej a propagačnej brožúry, nainštalované sondy na meranie podzemnej vody (30) v oboch územiach, zrealizované merania podzemnej vody. Zabezpečená bola administrácia projektu.X.5

LIFE: Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline (partner)

S NP Mur. Planina, S CHKO Ponitrie

15.12.2008

818


70/LIFE

odborné podklady, projekt, štúdia, manažmentové opatrenia/ ŠOPSR, štátna správa

Úloha splnená.

Vykonaný bol transfer sysľov pasienkových z odchytových lokalít Letisko Bratislava a Letisko Košice na miesta vypustenia sysľoviská v okolí obce Kuchyňa a lokalita Biele vody (NP Muránska planina).X.6

GEF: Ochrana, obnova a rozumné využívanie slatín v SR (partner)

S CHKO Záhorie, S NP Veľká Fatra, TANAP

15.12.2008

320

odborné podklady, projekt, štúdia, manažmentové opatrenia/ ŠOPSR, štátna správa

Úloha splnená.

Spracovaná bola zoologická časť programu starostlivosti o NPR Kláštorské lúky, príprava manažmentového plánu v spolupráci s Daphne, hydrologický monitoring povodia Porec, manažmentové opatrenia v rámci starostlivosti o NPR Abrod, zabezpečená bola účasť na príprave projektu zameraného na zlepšenie hydrologického prostredia v povodí Porca (Projektant STÚ Bratislava).X.7

APVV: Genetická diverzita a diferenciácia populácií vybraných druhov poľovnej a chránenej zveri (partner)

ÚŠOP, S NAPANT, NP M. Fatra, NP V. Fatra

15.12.2008

114


129/APVV
Úloha splnená.

V rámci kontroly dodržiavania podmienok rozhodnutí na regulačný odstrel medveďov boli odoberané vzorky na genetické analýzy, ktoré boli realizované v spolupráci s TU Zvolen. Ďalej boli získavané aj vzorky z iných druhov živočíchov – rys, vydra, kamzík.X.8

OPŽP: Realizácia projektu Optimalizácia komunikácie a informovania o CHÚ zaradených do sústavy Natura 2000

ÚŠOP

vybrané org.

jednotky


31.04.2008

63


1 500/ŠF

školenie, propagačné materiály, www stránka, technické vybavenie/ŠOP SR, vlastníci, užívatelia

Úloha splnená.

Projekt ukončený 30.4.2008. Zrealizované bolo školenie zamestnancov ŠOP SR zamerané na komunikáciu, vydaný príspevok o rastlinných druhoch európskeho významu v regionálnych printových médiách, vydaná skladačka o európsky významných druhoch, zabezpečené technické vybavenie pracovísk, zabezpečená bola administrácia projektu.X.9

OPŽP: Záchrana európsky významného druhu blatniaka tmavého (Umbra krameri) v chránených územiach Slovenska prostredníctvom realizácie opatrení vyplývajúcich z programu záchrany

CHKO Záhorie, S CHKO Dun. luhy, S CHKO Latorica

30.9.2008

322


1 250/ŠF

vybavenie, štúdie, manažmentové opatrenia, propagačné aktivity/ŠOP SR


Úloha splnená.

- realizácia revitalizačných opatrení na 4 lokalitách (bagrovanie, odstraňovanie krovín, čistenie korýt...),

- spracovanie štúdie revitalizačných opatrení,

- ichtyologické prieskumy,

- dodávka materiálno-technického vybavenia,

- genetická analýza blatniaka,

- propagácia projektu (brožúry, web stránka, články)

- záchranný odlov blatniakov z niektorých suchom postihnutých lokalít a ich prenos na iné lokality,

- prenos blatniakov do oblasti južnej Moravy s cieľom vytvorenia rezervného zdroja populácie,

- informačné stretnutia so žiakmi zákl. škôl v blízkosti lokalít výskytu blatniaka.

- zabezpečená administrácia projektu.


X.10

OPŽP: Monitoring a manažment lesných biotopov v územiach NATURA 2000. Metodika špecializovaných manažmentových plánov na príklade modelových území

ÚŠOP,

vybrané org. jednotky15.12.2008

123


12 000/ŠF
Úloha nerealizovaná.

Na základe pokynu MŽP SR projekt nebol spracovaný.X.11

OPŽP: Príprava a realizácia monitoringu druhov a biotopov európskeho významu a vypracovanie programov záchrany o vybrané druhy, pre zabezpečenie ich priaznivého stavuÚŠOP,

všetky organizačné jednotky15.12.2008

803


33 000/ŠF

SW, materiálno-technické vybavenie, metodiky, mapy, školenia, databázy, programy záchrany, informácie/ ŠOP SR, MŽP SR, štátna správa, verejnosť, EK

Úloha nerealizovaná.

Projekt predložený do 1. výzvy, ale neschválený.X.12

OPŽP: Monitoring vtákov v CHVÚ

ÚŠOP,

všetky organ. jednotky15.12.2008

1115


36000 / ŠF
Úloha rozpracovaná.

Bol spracovaný projekt pre 1. aj 2. výzvu OP Ž pre prioritnú os 5, v prvej výzve projekt nebol schválený, v rámci druhej výzvy je projekt v procese schvaľovania. Realizovaný bol monitoring vtákov vlastnými kapacitami z rozpočtu ŠOP SR (monitoring vybraných druhov vtákov v CHVÚ Volovské vrchy, monitoring v CHVÚ Tatry, priebežný monitoring kurovitých, dravcov, sov, bocianov, chrapkáča poľného, skaliara pestrého a murárika červenokrídleho v CHVÚ Cerová vrchovina – Porimavie, VN Martinová, Hostice, Gemerský Jablonec, Tachty).X.13

OPŽP: Manažment kormorána veľkého na Slovensku

ÚŠOP,

Všetky org. jednotky15.12.2008


248


2500 / ŠF
Úloha nerealizovaná.

Na základe pokynu MŽP SR projekt nebol spracovaný.X.14

OPŽP: Sledovanie a manažment veľkých šeliem

  • genetický a kondičný výskum populácie medveďa, vlka

  • sčítanie šeliem

  • zistenie vekovej a pohlavnej štruktúry

ÚŠOP a vybrané organizačné jednotky

15.12.2008


16

odborný podklad/ŠOP SR, MŽP

Úloha bola čiastočne splnená, úloha sa presúva na rok 2009.

NAPANT – sledovanie a zaznamenávanie pobytových znakov počas celého roku medveďa hnedého.

NP Slov. kras – zimný monitoring : vlk dravý, mačka divá, rys ostrovid na území NP.

TANAP – telemetrické zisťovanie 1. jedinca medveďa hnedého v oblasti Kôprovej doliny – finančné prostriedky boli poskytnuté od sponzora.

NP Malá Fatra a CHKO Kysuce – celoročné sledovanie medveďa hnedého a vlka dravého


X.15

OPŽP: Spracovanie programov starostlivosti a návrhov zonácie NP a CHKO


ÚŠOP

a príslušné organizačné jednotky15.12.2008


2193


35000/ŠF

program starostlivosti, GIS vrstva, databáza/ŠOP SR, št. správa, vlastníci, užívatelia pozemkov

Úloha nerealizovaná.

Projekt bol spracovaný pre 1. aj 2. výzvu OP ŽP pre prioritnú os 5. V rámci prvej výzvy projekt nebol schválený. V rámci druhej výzvy projekt „Programy starostlivosti pre 6 národných parkov – 1. etapa“ je v procese schvaľovania.X.16

OPŽP : Podtatranská magistrála I. etapa – projekčná príprava

ÚŠOP

TANAP


31.12.2008

0

19000/ŠF

projekt/ŠOP SR, MŽP

Úloha nerealizovaná.

Na základe pokynu MŽP SR projekt nebol spracovaný.X.17

Príprava, spracovanie projektov, konzultácie a dozorovanie schválených projektov zameraných na OP financovaných zo štrukturálnych fondov, LIFE NATURE a iných mimorozpočtových zdrojov

Všetky organizačné jednotky

15.12.2008

2284


0

projekty / ŠOP SR

Úloha splnená.

Environmentálny fond: v rámci riadnych žiadostí bolo zrealizovaných 5 a v rámci mimoriadnych žiadostí 11 projektov, spracovaných a predložených bolo 21 projektov pre rok 2009.

Štrukturálny fond: v rámci prvej výzvy bolo spracovaných a predložených 13 projektov , v rámci druhej výzvy - 2 projekty, ktoré sú v procese schvaľovania, v rámci tretej výzvy - 7 projektov, ktoré sú v procese schvaľovania.

V rámci prípravných prác projektu „Príprava a realizácia monitoringu druhov a biotopov európskeho významu“ bolo zrealizované: dopracovanie programu záchrany Radiola linoides, monitoring: Echium russicum – TVP Podbanište, Pulsatilla grandis –mapovanie výskytu na lokalitách Chrámec-Drňa-Hostice, TVP Podbanište, TVP Drňa.

V rámci prípravných prác projektu „Monitoring vtákov v CHVÚ“ bola zrealizované zasadnutia Ústrednej koordinačnej rady (2), pracovná porada k mapovaniu vtákov v CHVÚ, spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ - 1. etapa, ornitologický stacionár Drieňovská mokraď.

V rámci prípravných prác projektu „Manažment kormorána veľkého na Slovensku“ bolo zrealizované pravidelné sčítanie zimujúceho vodného vtáctva na vybraných úsekoch Slanej, sčítavanie kormoránov na Košarovských rybníkoch, priebežný monitoring v okrese Sobrance, monitoring stavu populácie, spolupráca so SRZ pri odstreloch, evidencia, pravidelný monitoring v rámci zimného sčítania vodného vtáctva, kontrola podmienok lovu, evidencia, rozbor potravnej ekológie, sledovanie na riekach Slaná, Rimava a VN Klenovec (Rimava-Slaná).

V rámci prípravných prác projektu „Sledovanie a manažment veľkých šeliem“ bol zisťovaný výskyt a početnosť veľkých šeliem na základe stôp, telemetrické sledovanie jedného jedinca medveďa hnedého v oblasti Kôprovej doliny, realizácia letného monitoringu medveďa hnedého metódou pozorovaní zo stacionárov, odber tkanív z jedincov ulovených v rámci regulačného lovu, boli plnené úlohy vyplývajúce z regulačného odstrelu medveďa.

Nórsky mechanizmus: spracovaný a predložený projekt “Ochrana diverzity vtákov a ich biotopov na Východoslovenskej nížine“, ktorý je v procese schvaľovania.
V rámci programu cezhraničnej spolupráce boli spracované návrhy projektov:


  • Alpsko – karpatský koridor (cezhraničná spolupráca s Rakúskom)

  • Cezhraničná spolupráca na Ramsarskej lokalite Niva na sútoku Moravy, Dyje a Dunaja (cezhraničná spolupráca s Rakúskom)

  • Sieť chránených území na rieke Dunaj – Rozvoj implementácie nadnárodných stratégií pre ochranu prírodného dedičstva na rieke Dunaj (cezhraničná spolupráca južná – východná Európa)

  • Atlas Tatier (cezhraničná spolupráca s Poľskom)

Zabezpečené boli: účasť na zasadnutiach Riadiacej skupiny projektu MAVA/WWF – Chránené územia pre živú planétu, účasť na pracovnom rokovaní k príprave projektov pre Švajčiarsku podporu pre nové krajiny EÚ (február 2008, Viedeň, Rakúsko), účasť na pracovnom rokovaní k transnárodnému operačnému programu Juhovýchodná Európa (marec 2008, Budapešť, Maďarsko), účasť na pracovnom rokovaní k operačnému programu Stredná Európa (december 2008, Poznaň, Poľsko), účasť na seminároch k LIFE+, spracované boli stanoviská k projektom LIFE+ iných organizácií.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка