Štátna ochrana prírody sr vyhodnotenie plánu hlavných úloh Za rok 2008
старонка7/9
Дата канвертавання25.04.2016
Памер0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Úloha splnená

- údržba NCH Domica a Jasovská skala;

- zorganizovanie slávnostného odovzdania certifikátu SD Karpatské bukové pralesy na Morskom oku s odhalením pamätnej tabule (26.5.2008);

- príprava a vydanie brožúry o lokalite Karpatské bukové pralesy, výroba informačných panelov o lokalite;

- spresňovanie hraníc lokality, jednania.


IX. 6

Program MaB

 • realizácia dní otvorených dverí v biosférických rezerváciách

 • vydanie skladačky o BR na Slovensku

ÚŠOP,

S NP Slov. kras, Poloniny, TANAP, CHKO Poľana15.12.2008


433


0

manažmentové opatrenia/ŠOP SR, Sl. národný komitét MaB

Úloha splnená

- spoluorganizovanie seminára: Využitie finančných nástrojov na ochranu biodiverzity na poľnohospodárskej a lesnej pôde v podmienkach územia CHKO BR Poľana (Detva, 22. januára);

- zabezpečenie dipterologického prieskumu v CHKO BR Poľana;

- vyplnené dotazníkové akcie z parížskeho ústredia;

- organizovanie podujatí v rámci Dňa národných parkov a Dňa Zeme (TANAP);

- realizácia dní otvorených dverí v BR Slovenský kras 17.9.2008;

- vydanie skladačky o BR na Slovensku presunuté na rok 2009 v rámci aktivít EUROMaB.


IX. 7

Realizácia opatrení vyplývajúcich z udelenia Európskeho diplomu pre NPR Dobročský prales a NP Poloniny

 • plnenie úloh vyplývajúcich z Rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy:

 • č. (2003)6 o znovu udelení E. diplomu pre NPR Dobročský prales (výroba filmu na DVD o Dobročskom pralese)

 • č. (2003)2 o znovu udelení E. diplomu pre NP Poloniny

ÚŠOP,

S CHKO Poľana

NP Poloniny


15.12.2008

400


0

manažmentové opatrenia, propagácia /ŠOP SR

Úloha splnená

- vypracovanie projektu na získanie finančných prostriedkov z Envirofondu na rok 2009 na výrobu filmu na DVD o Dobročskom pralese;

- vypracovanie ročnej správy plnenia rezolúcií pre NPR Dobročský prales a NP Poloniny.


IX. 8

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami ochrany prírody a krajiny

IUCN – realizácia projektu Greenbelt

Wetlands International

EEA – práca v expert. skupináchWWF

PAN-PARKSpríslušné organ. jednotky


15.12.2008

74


0

výmena odborných podkladov, semináre/ŠOP SR

Úloha splnená

IUCN – aktívne členstvo v skupine špecialistov na vydru (SSC Otter Specialist Group); Greenbelt – prenos informácií; organizovanie exkurzie a prezentácia územia Greenbelt v rámci projektu SAŽP (S-CHKO Záhorie); konzultácie k spracovaniu kategorizácie chránených území SR podľa kritérií IUCN; príprava podkladov pre európsku kanceláriu IUCN; zasadnutia Národného komitétu IUCN;

Wetlands International – spracovanie informácií; elektronické konzultácie a stretnutie členov WI; spolupráca pri medzinárodnom sčítaní vodného vtáctva a monitoringu kormorána veľkého;

EEA – práca v expertnej skupine č. 2 Indikátory vplyvu klimatickej zmeny na biodiverzitu v rámci projektu SEBI 2010; pripomienkovanie materiálov o inváznych druhoch – systém včasného varovania;

WWF – spolupráca s Dunajsko-karpatským programom pri riešení projektu Chránené územia pre živú planétu, účasť na zasadnutiach, pripomienkovanie materiálov; účasť na projekte Vyhodnotenie ekonomických a kultúrnych hodnôt národného parku; účasť na tréningoch a seminároch;

PAN-PARKS – prenos informácií, pokračovanie spolupráce (NP Slovenský raj);

EUROPARC Federation – účasť na 39. konferencii a na riadnom a mimoriadnom Generálnom zhromaždení EUROPARC (25.-27.9.2008, Brašov, Rumunsko);

ALPARC – účasť na 6. konferencii a Generálnom zhromaždení s prezentáciou o Karpatskej iniciatíve pre mokrade (8.-11.10.2008, Bled, Slovinsko), spolupráca pri získavaní prostriedkov pre činnosť CNPA a CWI u potenciálnych donorov (Spolkové Ministerstvo ŽP, Nemecko, Berlín, 4.-5.12.2008);

Sústava chránených území na rieke Dunaj (Rakúsko, Maďarsko) – účasť na stretnutí DRNPA (27.-28.3.2008, Budapešť, Maďarsko), spolupráca na príprave návrhu projektu;

UNEP – WCMC – zaslanie vyplnených dotazníkov;

Mountain Partnership – činnosť národnej kontaktnej osoby, sústreďovanie informácií.

IX. 9

Bilaterálna spolupráca s organizáciami ochrany prírody a krajiny v susedných krajinách podľa vykonávacích protokolov

 • NP Bűkk, Aggtelek, Duna-Ipolyi, Fertő – Hanság (Maďarsko)

 • Babiogorski PN, Žywiecki PK, Tatrzanski PN Pieninski PN, Bieszczadzki PN (Poľsko)

 • Užanski PN (Ukrajina)

 • CHKO Bílé Karpaty, Beskydy (ČR)

ÚŠOP, príslušné organ. jednotky

15.12.2008


369


0

výmena odborných podkladov, projekty, semináre/

ŠOP SR


Úloha splnená

ČR – príprava návrhu dohody o spolupráci medzi ŠOP SR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR; pracovné stretnutie s CHKO Beskydy (S-CHKO Horná Orava, 8.7.2008); spolupráca na projekte obnovenia populácie orla skalného v Moravsko-sliezskych Beskydách; účasť na seminári k 35. výročiu CHKO Beskydy, prezentácia o anorganických javoch v CHKO Kysuce a ich ochrane, návšteva niektorých lokalít s ochranou anorganického javu v CHKO Beskydy; spoločné sčítanie veľkých šeliem s CHKO Beskydy; výmena skúseností so S-CHKO Bílé Karpaty; spolupráca na programe výskumu a ochrany vydry riečnej; príprava projektu k Ramsarskej trilaterálnej platforme.

Maďarsko – podpísanie vykonávacieho protokolu na rok 2008 k Dohode o spolupráci medzi ŠOP SR a riaditeľstvom NP Bükk, NP Duna-Ipoly a s riaditeľstvom NP Aggtelek; stretnutie odborných pracovníkov a výmena odborných materiálov a publikácií, účasť na seminároch a rokovaniach, aktívna účasť na seminári o cezhraničnej spolupráci (2 prezentácie zo S-CHKO Cerová vrchovina) – Salgótarján,24.1.2008; tvorba a realizácia koncepčných materiálov v prihraničnej oblasti, poskytovanie informácií týkajúcich sa ochrany prírody, poradenská činnosť pri zabezpečovaní starostlivosti o chránené časti prírody, spolupráca pri organizovaní gemersko-turnianskeho festivalu, spolupráca na projekte INTERREG IIIA „Rozvoj siete biomonitoringu na podporu účinného riadenia chránených území”, spolupráca pri prírodovedeckých výskumov a prieskumov, monitoringu, spolupráca na monitoringu výskytu blatniaka tmavého (ostrovy Szentendrei Sziget), súpis jedincov Colchicum arenarium na porovnávacej trvalej monitorovacej ploche na lokalite Szentendrei Sziget; účasť na monitoringu Iris arenaria, ukážka mapovania biotopov v pohorí Pilis; spoločné výskumy (Ablepharus kitaibelii, Echium russicum – výskyt taxónu v MR v blízkosti CHKO Cerová vrchovina, Emys orbicularis - vedenie exkurzie pre víťazné družstvo súťaže (jaskyňa Domica, UEV Domické škrapy, morské oko – Tornaľa; problematika Natura 2000; monitoring pre potreby FCS Natura 2000 – porovnanie populačnej biológie druhov rastlín a živočíchov na príklade Carabus hungaricus na lokalite Szentendrei Sziget; výmena odborných publikácií a propagačných materiálov; poskytnutie informácií z ISTB, GISu o výskyte záujmových druhov, vypracovanie GIS vrstvy inváznych druhov rastlín v Poiplí a zaslanie na NP Bükk, poskytnutie výsledkov mapovania rýb na rieke Dunaj (CHKO Dunajské luhy), tvorba spoločných videofilmov a filmov; návšteva pracovníkov NP Bükk v NAPANT (máj 2008), výmena skúseností o výskyte veľkých šeliem; organizovanie a realizácia súťaže „Spoločne chránime prírodu“ pre žiakov ZŠ, V. N. Tachty dňa 16.5.2008 – účasť 4 ZŠ z MR a 5 ZŠ zo SR; účasť na príprave a otvorení náučného chodníka a obory pri Šomoške z maďarskej strany, ktorú realizovali Štátne lesy MR; predstavenie spoločnej Monografie o TK Karancs –Medves a CHKO Cerová vrchovina – Salgótarján - MR, Fiľakovo - SR.

Poľsko – 5 pracovných stretnutí S-CHKO Horná Orava s Babiogorskim NP, Žyvieckim PK – výmena materiálov, informácií; účasť na konferenciách, príprava projektov (NP Poloniny); spolupráca s TPN – ochrana a manažment kamzíka, svišťa, veľkých šeliem, spolupráca s Pieninskim PN – podpísanie realizačného plánu spolupráce na r. 2008, účasť na konferencii v Bieszczadskom PN, na konferencii o veľkých šelmách v Nowom Targu, na konferencii o sústave Natura 2000 v Niedzici, príprava cezhraničných projektov manažmentu druhov v spolupráci s Poľskom; ochrana jasoňa červenookého, účasť poľských kolegov na realizácii projektu DBU, stretnutie pracovníkov slovenského a poľského parku v NP Gorce, účasť riaditeľov oboch parkov na zasadnutí Vedeckej rady PPN a na Koordinačnom zbore PIENAP; nadviazanie spolupráce medzi Magurskim NP a RCOP v Prešove.

Ukrajina – prejednanie zámeru dohody o spolupráci s Agentúrou pre chránené územia; Užanski PN – spolupráca pri príprave projektov, konferencií; návštevy delegácií.

Rakúsko – spolupráca s NP Gesäuse pri monitoringu a manažmente orla skalného; spolupráca a konzultácie k riešeniu migračných koridorov a budovaniu rybovodov; NP Donau-Auen – spolupráca pri príprave projektu Dunajskej sústavy chránených území; príprava projektu k Ramsarskej trilaterálnej platforme (CHKO Záhorie).

Holandsko – spolupráca S-NP Veľká Fatra s Pracovnou skupinou „Príroda a životné prostredie“ pri Výbore Partnerstva miest Martin a Hoogeveen pri projekte ochrany dravcov, pobyt delegácie v NP V. Fatra.

Fínsko – zahájenie spolupráce s fínskou Správou prírodného dedičstva, konzultácie k projektom.

IX. 10

Plnenie úloh Komisie pre cezhraničnú spoluprácu na úseku ochrany prírody Poľsko, Maďarsko

 • plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov zasadnutí

ÚŠOP, príslušné organ. jednotky

15.12.2008

97


0

odborné podklady/

MŽP SR


Úloha splnená

Poľsko:

- podľa požiadaviek Komisie (MŽP SR) boli pripravené podklady k prezentácií území sústavy NATURA 2000 v prihraničnej oblasti v pôsobnosti Magurského národného parku na zasadnutie Komisie v dňoch 8. – 10.10.2008;

- účasť na dvoch zasadaniach pracovnej skupiny pre ŽP a LH v Lesnici a Krempnej v Poľsku.

Maďarsko:

- Slovensko-maďarská cezhraničná komisia nezasadala, neboli stanovené žiadne úlohy.Česká republika:

- účasť na rokovaniachIX.11

Dohovor o biologickej diverzite

 • vyhodnotenie úloh vyplývajúcich z Aktualizovaného akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku 2003-2010;

 • účasť zástupcu Slovenska na 13. zasadnutí SBSTTA

 • účasť na odborných podujatiach a zasadnutiach regionálnych pracovných skupín

 • príprava podkladov k spracovaniu 4. národnej správy

 • vyhodnocovanie monitoringu indikátorov biodiverzity na základe Uznesenia vlády

ÚŠOP

príslušné organ. jednotky15.12.2008

246


0

odborné podklady/

MŽP SR, ŠOP SRÚloha splnená

- účasť na 13. zasadnutí SBSTTA (18.-22.2.2008, Rím,Taliansko);

- účasť na projekte MAVA/WWF – „Chránené územia pre živú planétu“ na implementáciu Programu práce pre chránené územia Dohovoru o biodiverzite v Karpatoch – spracovávanie podkladov, pripomienkovanie materiálov, konzultácie, účasť na rokovaniach (3 zasadnutia Riadiacej skupiny) a seminároch/školeniach k jednotlivým témam;

- príprava podkladov pre 4. národnú správu.IX.12

Karpatský dohovor

 • plnenie úlohy vyplývajúcich z Karpatského dohovoru

 • účasť na stretnutiach pracovných skupín, konferenciách, workshopoch

 • zabezpečenie účasti na COP 2

ÚŠOP

NP V. Fatra15.12.2008

148


0

odborné podklady/MŽP, ŠOP SR

Úloha splnená

- spolupráca na príprave nominačnej dokumentácie pre umiestnenie stáleho sekretariátu dohovoru a koordinačnej jednotky Karpatskej sústavy chránených území na Slovensku;

- účasť na zasadnutí Implementačnej komisie dohovoru v Sibiu (Rumunsko) 3.4.2008;

- účasť na národnom workshope o implementácii Karpatského dohovoru s prezentáciou z oblasti biodiverzity (2.-3.6.2008, Modra);

- účasť na 2. zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru (17.-19.6.2008, Bukurešť, Rumunsko) s prezentáciou o karpatských pralesoch na Slovensku; spolupráca na príprave Informácie zo zasadnutia na rokovanie vlády SR;

- pripomienkovanie Protokolu o biodiverzite Karpatského dohovoru a materiálu na rokovanie vlády;

- 3 zasadnutia Riadiaceho výboru Karpatskej sústavy chránených území (CNPA) – Sibiu, Bukurešť, Brašov;

- spracovanie zoznamu chránených území SR – členov CNPA a zaslanie na MŽP SR a dočasný sekretariát dohovoru;

- zabezpečenie loga CNPA slovenským autorom;

- účasť 17 zástupcov ŠOP SR na 1. konferencii karpatských chránených území (23.-24.9.2008, Brašov, Rumunsko);

- účasť na spracovaní a pripomienkovaní Strednodobej stratégie CNPA a Plánu práce na r. 2009 a na roky 2010-2015, organizovanie pracovného stretnutia v Bratislave;

- účasť na školiacom seminári k manažmentovým plánom pre chránené územia so zapojením zainteresovaných skupín (21.-24.5.2008, Brašov, Rumunsko), účasť na seminári k trvalo udržateľnému turizmu v chránených územiach (18.-21.6.2008, Brašov, Rumunsko) s nadväznou študijnou cestou do Veľkej Británie (7.-11.10.2008, Malham) a na školení k tvorbe finančných a podnikateľských plánov pre chránené územia (3.-7.12.2008, Vilm, Nemecko);

- účasť a spoluorganizovanie 1. seminára školiaceho programu pre školiteľov pre chránené územia karpatského ekoregiónu, Veľké Pole, 21.-25.10.2008;

- pripomienkovanie návrhu projektu UNDP/GEF predkladanému Rumunskom pre zlepšenie finančnej udržateľnosti Karpatského systému chránených území.IX.13

Účasť na medzinárodných podujatiach organizovaných v rámci medzinárodných dohovorov

- workshopy, semináre, konferencie, pracovné skupiny a pod.ÚŠOP

príslušné organ. jednotky15.12.2008

307


0

odborné podklady/MŽP, ŠOP SR

Úloha splnená

- účasť na bilaterálnej konferencii SRN-ČR – Stav, rozvoj a ochrana vodných ekosystémov a biokoridorov (nielen) pre vydru riečnu (6.-8.3.2008, Mauth, Nemecko);

- účasť na Európskom workshope o vydre (6.-7.10.2008, Moravske Toplice, Slovinsko);

- účasť na konferencii vo Veľkej Fatre k problematike NATURA 2000;

- účasť na výročnej konferencii ASCHUS s medzinárodnou účasťou v rámci IRF;

- prezentácie projektu blatniak na medzinárodnom fóre organizovanom MŽP SR (CHKO Dunajské luhy)

- účasť na seminári o svišťovi v NP Gran Paradiso (Taliansko, sept. 2008)

- účasť na seminári o prírodných hodnotách Novohradu - Nógrádi értékekért

- prednášky pre krajiny západného Balkánu – seminár MŽP SR Skúsenosti SR pri ochrane biologickej diverzity prostredníctvom medzinárodných dohovorov (29.-31.10.2008, Modra)

- účasť na konferencii „NATURA 2000 Network – Implementation and management in the borderland of Poland and Slovakia“ (11.–12.12.2008, Niedzica, Poľsko) k problematike NATURA 2000 a programom záchrany chránených druhov živočíchov.IX.14

Komunikácia s Európskou Komisiou:

a) Účasť na práci výborov a vedeckých podvýborov pre smernicu o biotopoch a smernicu o vtákoch

b) Bilaterálne rokovania s EK k národnému zoznamu ÚEV z hľadiska pokrytia biotopov a druhov a príprava odborných stanovísk

c) Rokovania s EK k zosúladeniu legislatívy EÚ a SR a vzniknutým problémomÚŠOP

31.12.2008543


0

dokumenty EU/EU, čl. štáty


Úloha splnená

- účasť vo výboroch zabezpečuje MŽP SR, podvýbory boli zrušené; vznikla nová expertná skupina pre reporting smerníc EÚ, účasť zabezpečená zo strany ŠOP SR (Mgr. Černecký) na jej 3 zasadnutiach (11.4.2008, 26.6.2008, 7.11.2008);

- účasť na pracovných rokovaniach ad hoc pracovnej skupiny pre riešenie problematiky inváznych druhov v EÚ (marec 2008, Brusel), pripomienkovanie rokovacích materiálov, poskytnutie údajov za Slovensko pre spracovateľov projektov v rámci tendrov EK;

- k bilaterálnym rokovaniam k národnému zoznamu ÚEV EK Slovensko nevyzvala.IX.15

Spolupráca a koordinácia činností so Správou jaskýň Českej republiky a Správou Aggtelekského národného parku pri zabezpečovaní ochrany, prevádzky, environmentálnej výchovy a prezentácie jaskýň

SSJ

31.12.2008

0

121


účasť na pracovných rokovaniach

Úloha splnená. V máji 2007 sa prijali zamestnanci Správy jaskýň Českej republiky, s ktorými sa konzultovali a prerokovávali vybrané okruhy činností oboch organizácií (budovanie environmentálneho monitorovacieho systému v jaskyniach, prezentácia sprístupnených jaskýň na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, legislatívna ochrana jaskýň a iné). Zástupcovia SOP SR, Správy slovenských jaskýň sa zúčastnili otvorenia nového vstupného areálu Kateřinskej jaskyne v Moravskom krase. V spolupráci so Správou NP Aggtelek sa priebežne konzultuje a koordinuje hydrologický monitoring a stopovacie skúšky na zistenie smeru prúdenia podzemných vôd vo vybraných jaskyniach Slovenského a Aggtelekského krasu (lokalita svetového prírodného dedičstva). Na základe požiadavky Výboru svetového dedičstva v Paríži sa spracovala aktualizácia hraníc lokality svetového prírodného dedičstva "Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu". Na základe pozvánky sa zamestnanci zúčastnili na 13. medzinárodnom sympóziu o speleoterapii konanom pri príležitosti výročia založenia Detského sanatória v Ostrove pri Macoche v dňoch 23. 10. 2008 - 25. 10. 2008 v Blansku pod záštitou UIS (komisia pre speleoterapiu).

IX.16

Zabezpečenie činností vyplývajúcich z členstva v Medzinárodnej asociácii sprístupnených jaskýň (ISCA), príprava 6. kongresu ISCA na Slovensku, prezentácia činnosti Správy slovenských jaskýň na sympóziu ISCA vo Francúzsku

SSJ

31.12.2008

0

202


účasť na pracovných rokovaniach, aktívna účasť na podujatí

Úloha splnená. Organizácia má zástupcov v správnej rade ISCA a vedeckej komisii. Člen správnej rady ISCA z našej organizácie predložil stanovisko ku kandidatúram nových členov v tejto medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Uskutočnilo sa krátke elektronické jednanie správnej rady. V rámci prípravy kongresu ISCA na Slovensku v roku 2010 sa vypracovala a zverejnila podstránka na web SSJ o konaní kongresu s možnosťou stiahnutia si 1. cirkulára v pdf formáte. Sekretariát ISCA bol informovaný o tejto skutočnosti a požiadaný o zverejnenie linku na uvedenú stránku z oficiálnej stránky ISCA spravovanej v USA. Zástupcovia ŠOP SR - SSJ sa zúčastnili na konferencii ISCA na juhu Francúzska, kde prezentovali stav príprav na kongres, zúčastnili sa pracovných jednaní k stanovám, riešeniu webovej stránky organizácie a riešeniu aktuálnych problémov. Hlavné exkurzie boli zamerané na manažment a ochranu jaskýň s prehistorickými kresbami. Na všetkých takýchto miestach platili prísne pravidlá pre počty návštevníkov a režim prehliadky jaskyne podložených aj výsledkami účelových monitoringov prírodného prostredia.

IX.17

Prezentácia činnosti Správy slovenských jaskýň na 3. medzinárodnom workshope o ľadových jaskyniach v Kungure (Rusko)

SSJ

31.05.2008

0

106


aktívna účasť na podujatí
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка