Štátna ochrana prírody sr vyhodnotenie plánu hlavných úloh Za rok 2008
старонка6/9
Дата канвертавання25.04.2016
Памер0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Úloha splnená. V priestore jaskyne Domica - II. plavba sa vykonali práce na úprave časti jaskyne pre speleoklimatické pobyty. Priestor sa vyčistil od sedimentov, spevnila sa podlaha prírodným kameňom, namontovalo sa nové nerezové zábradlie, opravil sa strop prístupovej štôlňe, osadili sa nové nerezové protiprievanové dvere, vykopal sa kábelový žľab pre elektroinštaláciu a vodu, vrátane montáže nových svietidiel.

VIII.19

Oprava strechy nad podkrovnými priestormi administratívnej budovy Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši na Hodžovej ul.

SSJ

30.09.2008

0

2 035


realizácia prác

Úloha rozpracovaná. Pri podrobnom prieskume a sondáži strešného telesa a krytiny nad podkrovnými priestormi administratívnej budovy sa ukázalo, že kompletná oprava si vyžaduje vyčleniť pomerne veľké finančné prostriedky.

VIII.20

Oprava strechy nad garážami a prístreškom skladu v objekte Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši na Hodžovej ul. - zvýšenie spádu strechy vrátane zateplenia

SSJ

30.11.2008

0

510


realizácia prác

Úloha nerealizovaná. Práce sa nevykonali z dôvodu presunutiu plánovaných finančných prostriedkov z tejto úlohy na úlohu Oprava prehliadkového chodníka v Demänovskej jaskyni slobody.

VIII.21

Prestriekanie fasády skladu, výrub drevín a úprava pozemkov v objekte Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši na Majeríkovej ul.

SSJ

30.06.2008

0

210


realizácia prác

Úloha splnená. Na objekte skladu sa vykonala oprava a prestriekanie fasády a úprava okolitého pozemku.

VIII.22

Príprava prestavby plynovej kotolne vrátane technológie, v budove Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši na Hodžovej ul.

SSJ

30.06.2008

0

231


realizácia prác

Úloha splnená. Projektová dokumentácia prestavby kotolne je vypracovaná a odsúhlasená. Predpokladaná realizácia prác je v II. polroku 2009.

VIII.23

Opravy, údržba a revízie elektrických zariadení (rozvádzačov, elektrických rozvodov, svietidiel a transformačných staníc), nákladných lanových dráh v sprístupnených jaskyniach (Harmanecká jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Driny, Domica, Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Važecká jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, Belianska jaskyňa) a v budove Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši na Hodžovej ul. SSJ

SSJ

31.12.2008

0

2 008


realizácia prác

Úloha splnená. Na všetkých 12 sprístupnených jaskyniach sa v priebehu roka vykonávali bežné údržby a opravy porúch elektrických zariadení (rozvádzačov, elektrických rozvodov, svietidiel, ovládačov a transformačných staníc) nákladných lanových dráh a čističiek odpadových vôd. Zároveň boli vykonané revízie elektrických zariadení a odstránenie revíznych závad. Pri prevádzke uvedených zariadení neboli zaznamenané žiadne vážnejšie poruchy a nedostatky.

VIII.24

Stavebná údržba a oprava objektov a technickej infraštruktúry vstupných areálov sprístupnených jaskýň (Važecká jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Belianska jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Driny, Stratená, Domica, Ochtinská aragonitová jaskyňa)

SSJ

31.12.2008

0

4 801


realizácia prác

Úloha splnená. V I.polroku 2008 bola na jednotlivých prevádzkach vykonaná nasledovná stavebná údržba, oprava objektov a technickej infraštruktúry: náter strechy trafostanice a oprava WC, chodby a schodišťa prevádzkovej budovy pri Demänovskej jaskyni slobody, ochranný náter drevenej zábrany proti pádu skál pri Jasovskej jaskyni, výmena okien a dverí do Speleobaru v jaskyni Driny, demontáž a montáž nábytku v Belianskej a Ochtinskej aragonitovej jaskyni, náter strechy prevádzkovej budovy Ochtinskej aragonitovej jaskyne, vymaľovanie vnútorných priestorov prevádzkovej budovy jaskyne Domica. V II. polroku bola na jednotlivých prevádzkach vykonaná nasledovná stavebná údržba, oprava objektov a technickej infraštruktúry: V Ochtinskej aragonitovej jaskyni a jaskyni Domica sa vymenili okná na vstupných areáloch za plastové. Vo Važeckej jaskyni sa opravila zámková dlažba pred vchodom do jaskyne. V Demänovskej ľadovej jaskyni boli komplet zrenovované WC. Vykonali sa najnutnejšie vonkajšie stavebné opravy terénnej stanice v Stratenej. Do Jasovskej jaskyne sa zakúpila ľahká lešeňová konštrukcia pre umývanie kupoly. Do Harmaneckej jaskyne sa dodali odoberateľné dažďové žľaby. Na Speleodomci sa vykonala oprava poškodenej strechy vplyvom spadnutého stromu.

VIII.25

Oprava prístupových ciest a chodníkov k vstupným areálom sprístupnených jaskýň (Bystrianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Belianska jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Driny, Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa)

SSJ

30.10.2008

0

3 145


realizácia prác

Úloha splnená. V I. polroku sa vykonala údržba na prístupových cestách a chodníkoch k nasledovným jaskyniam: Harmanecká jaskyňa- výrub suchých stromov popri prístupovom chodníku ohrozujúcich bezpečnosť návštevníkov, Ochtinská aragonitová jaskyňa- pokosenie krovia a trávy pri ceste a čerpacej stanici, Demänovská ľadová jaskyňa- vyrovnanie prístupového chodníka štrkom. V II. polroku sa vykonala oprava a údržba na prístupových cestách a chodníkoch k nasledovným jaskyniam: Demänovská jaskyňa slobody- ukončujúca V. etapa. Práce spočívali v spevnení telesa chodníka, vrátane oporného múru, odvodnení, položení zámkovej dlažby, výmena osvetlenia a zábradlia, vrátane montáže informačnej tabule. Demänovská ľadová jaskyňa- oprava chodníka a drevených zábran proti skalám nad chodníkom, zakúpenie žľabu pre zaľadnenie. Harmanecká jaskyňa- oprava dreveného zábradlia popri chodníku k jaskyni. Belianska jaskyňa- oprava chodníka a drevených madiel zábradlia. Dobšinská ľadová jaskyňa- vyrovnanie jám a rýh na prístupovom chodníku, vrátane doplnenia a výmeny drevených madiel zábradlia.

VIII.26

Opravy, údržba a dezinfekcia vodojemov, čerpacích staníc a rozvodov vody v sprístupnených jaskyniach, vrátane ostatných vodárenských zariadení (žumpy, septiky, kanalizácia, čističky odpadových vôd)

SSJ

31.12.2008

0

672


realizácia prác

Úloha splnená. V sledovanom období sme nezaznamenali výpadky v zásobovaní vodou ani výpadky na ČOV. Opravy, údržba a dezinfekcia vodojemov, čerpacích staníc a rozvodov vody v sprístupnených jaskyniach sa vykonali ešte pred otvorením jaskýň pre verejnosť. Drobné opravy sa prevádzali priebežne podľa potreby. Pre vodný zdroj v Ochtinskej aragonitovej jaskyni, bolo uložené nové výtlačné vodovadné potrubie v dĺžke 97 metrov, z dôvodu potreby chlórovania pitnej vody aj pri chode dotláčacieho čerpadla.

VIII.27

Príprava rekonštrukcie ochranných protipovodňových objektov a zariadení (poldre, odvodňovacie kanály, sedimentačné nádrže) v povodí NPP jaskyňa Domica - overenie možnosti prenájmu alebo výkupu pozemkov, v prípade kladného výsledku príprava podkladov pre stavebné rozhodnutie, vykonávacieho projektu stavby a projektu ŠF

SSJ

31.12.2008

0

191


projektová dokumentácia, majetkoprávne vysporiadanie

Úloha rozpracovaná, viazaná na možnosť vykúpenia pozemkov pre uvedenú stavbu. Až po vhodnom usporiadaní vlastníctva k pozemkom bude v zmysle oprávnenosti výdavkov možné pripravovať projekt na rekonštrukciu v rámci Operačného programu životné prostredie.
Spolu „Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení“

INV 10000

18027

INV 98738
IX. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

IX. 1

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bern, 1979)

 • Implementácia úloh prijatých na Stálom výbore Bernského dohovoru, Štrasburg

 • Vyhodnotenie plnenia Európskej stratégie rastlín

 • Implementácia Odporúčania Stáleho výboru Bernského dohovoru č. 99 (2003) o Európskej stratégii pre invázne nepôvodné druhy

 • Účasť na práci Skupiny expertov pre invázne druhy pri Bernskom dohovore

 • Veterné elektrárne a ich vplyv na vtáctvo a netopiere – dopracovanie zásad ich umiestnenia v území, spracovanie návrhu území vhodných pre ich umiestnenie

 • Riešenie problematiky úhynu vtákov na kolíznych úsekoch s nadzemnými sieťami el. vedení - zber a spracovanie dát

Všetky org. jednotky15.12.2008

512


0

odborný podklad, správy

/ŠOP SR, MŽP SR/Úloha splnená

- zaslané podklady a vyhodnotenia na MŽP SR k 28. zasadnutiu Stáleho výboru Bernského dohovoru, pripomienkovanie návrhov odporúčaní, zaslanie dvojročnej správy o výnimkách;

- účasť na zasadnutí expertov Rady Európy pre ochranu bezstavovcov (Ing. T. Olšovský, 23.-25.6.2008, Kongswoll, Nórsko)

- implementácia Odporúčania Stáleho výboru Bernského dohovoru č. 99 (2003) o Európskej stratégii pre invázne nepôvodné druhy: Národná stratégia pre invázne druhy – rozpracovaná; Spolupráca pri riešení problematiky inváznych druhov v rámci NOBANIS – pripomienkovanie materiálov, poskytovanie informácií za Slovensko, účasť na pracovnom rokovaní v Prahe (23.9.2008); Pripomienkovanie materiálov pripravovaných v gescii EEA v Kodani – systém včasného varovania; mapovanie a odstraňovanie inváznych druhov rastlín a živočíchov.Veterné elektrárne - konzultácie s potenciálnymi investormi na výstavbu veterných elektrární, stanoviská k žiadostiam (NP Slovenský kras); plnenie úloh v súvislosti s umiestňovaním 4 veterných parkov (CHKO Malé Karpaty).

Riešenie problematiky úhynu vtákov na kolíznych úsekoch s nadzemnými sieťami el. vedení - zber a spracovanie dát:

- realizované viaceré rokovania so ZSE, SSE a VSE, ako aj Slovenskou energetickou prenosovou sústavou; podpísané boli dohody o spolupráci, dohody o výmene dát (t.j. siete elektrických vedení), spracované návrhy dlhodobej stratégie riešenia problematiky, a pod.; v spolupráci s Východoslovenskou energetikou a.s. bol zorganizovaný kontrolný deň, v rámci ktorého boli riešené otázky ochrany el. vedení na kolíznych úsekoch, ako aj predstavené nové chráničky el. vedenia.

- monitoring mortality na vybratých úsekoch el. vedení, rokovanie so zástupcami SSE a.s. o vykonaní technických opatrení na zníženie úhynov na trase Žilina-Porúbka-Rajecké Teplice-Rajec, kontrolná činnosť realizácie opatrení na zníženie úhynov v spolupráci s ObÚŽP v Žiline (S-NP Malá Fatra), podnety na ObÚŽP vo Zvolene a v B. Bystrici (riešenie montáže zábran na 22 kV el. vedenia medzi Sliačom a Badínom, medzi Ivinami a Vígľašom), monitoring 22 kV vedení, Č. Balog, Vígľaš – Rohy, Detva Piešť, Holcov majer (S-CHKO Poľana), úseky Jesenské – Rim.Seč, Rim.Seč – Bátka (S-CHKO Cerová vrchovina); mapovanie trás el. vedenia organizačnými útvarmi - kontrola úhynu vtákov pod stĺpmi VN el. vedenia na 10 lokalitách s búdkami pre sokola rároha, úhyn vtákov nezistený (NP Slovenský raj); monitoring stĺpov 22 kV vedenia, zisťovanie mortality, kontrola a dodržanie rozhodnutí ObÚ ŽP na problematických úsekoch (S-NP Veľká Fatra, S-NP Slovenský kras); 2 podnety na riešenie kolíznych miest úhynov vtákov (S-CHKO Záhorie); zber a spracovanie dát a realizácia eliminačných opatrení s EZ.


IX. 2

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonn, 1979)

 • implementácia úloh prijatých na 8. Stretnutí zúčastnených krajín, Nairobi

 • vypracovanie mapy migračných koridorov druhov uvedených v prílohách I a II Bonnského dohovoru

 • príprava podkladov pre spracovanie národnej správy

Dohoda o ochrane afro-euroázijských druhov vodného

sťahovavého vtáctva

 • implementácia úloh prijatých na 3. Stretnutí zúčastnených krajín, Dakar

 • príprava podkladov pre spracovanie národnej správy

Dohoda o ochrane európskych populácií netopierov

 • príprava podkladov pre spracovanie národnej správy

 • dopracovanie usmernenia k problematike krúžkovania netopierov

 • účasť na zasadnutí poradného zboru

všetky organ.

jednotky
15.12.2008600


0

odborný podklad, správa /

ŠOP SR, MŽP SR
Úloha splnená

- podklady pre národné správy k zasadnutiam zmluvných strán (Bonnský dohovor, AEWA) spracované a odoslané na MŽP SR;

- spracovanie pripomienok a stanoviska k návrhu na doplnenie sokola rároha do prílohy I Bonnského dohovoru – zaslané na MŽP SR;

- príprava a účasť na 9. zasadnutí konferencie zmluvných strán Bonnského dohovoru (1.-5.12.2008, Rím, Taliansko);

- zimné sčítanie vodného vtáctva na jednotlivých organizačných útvaroch, mapovanie hniezdneho rozšírenia vodného vtáctva;

– príprava podkladov a vyplnenie formuláru pre národnú správu o ochrane netopierov; vyplnenie dotazníkov o vplyve ciest na netopiere podľa pokynov EUROBATS;

- účasť na 13. zasadnutí poradného zboru EUROBATS (Ing. M. Boďová, 22.-25.8.2008, Cluj, Rumunsko) a na seminári Spoločnosti na ochranu netopierov v CHKO Cerová vrchovina (12.-14.12:2008);

- monitoring netopierov na zimoviskách (Veľká Fatra, Harmanecká jaskyňa, Malá Fatra – Kraľovany, Kraľoviansky tunel, Stretenec; Ľubietová – Podlipa, banské diela v okolí Banskej Štiavnice, Slovenský raj, Levočské vrchy, Dreveník, Slovenský kras, Volovské vrchy, NAPANT – Bystrianska j., Jaskyňa mŕtvych netopierov, Jaskyne Demänovskej doliny a i.) v spolupráci so SON SR;

- plnenie Memoranda o zjednotení pri ochrane stredoeurópskej populácie dropa fúzatého – prostredníctvom projektu LIFE „Ochrana dropa fúzatého na Slovensku“.


IX. 3

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín – CITES a zákona č. 15/2005 Z. z.

 • určovanie spoločenskej hodnoty exemplárov podľa § 27 zákona č. 15/2005 Z. z.

 • posudzovanie pôvodu „C“ podľa čl. 54 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006

 • účasť na zasadnutiach (SRG, Plant Committee, Animal Committee, 14. Konferencia členských krajín dohovoru CITES a i.)

ÚŠOP

31.12.2008

1185


0

odborné podklady/

MŽP SR, št. správa, colné orgányÚloha splnená

- Určovanie spoločenskej hodnoty exemplárov podľa § 27 zákona č. 15/2005 Z. z.: Vedecký orgán CITES vydal podľa § 27 zákona č. 15/2005 Z. z. 8 stanovísk;

- Posudzovanie pôvodu „C“ podľa čl. 54 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006: Vedecký orgán CITES vydal podľa čl. 54 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 52 stanovísk;

- Účasť na zasadnutiach (SRG, Plant Committee, Animal Committee, 14. Konferencia členských krajín dohovoru CITES a i.): 4 zasadnutie SRG v Bruseli - 29.2.2008, 26.5.2008, 15.10.2008, 2.12.2008; 45. stretnutie vedeckých orgánov CITES krajín EÚ a asociovaných krajín – Vedeckej poradnej skupiny - 13.-15.9.2008; 23. stretnutie Výboru pre živočíchy („Animals Committee“) 19.-24. apríla 2008, Ženeva; 17. stretnutie Výboru pre rastliny („Plants Committee“) dňa 19. apríla 2008, Ženeva.IX. 4

Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného

 • príprava podkladov pre vypracovanie národnej správa

 • plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu na roky 2008 – 2011

 • účasť na COP 10

ÚŠOP, príslušné organ. jednotky15.12.20082629


0

odborné podklady, správa, programy starostlivosti, /MŽP SR

ŠOP SR, Sl. ramsarský výbor
Úloha splnená

- spracovanie národnej správy pre 10. zasadnutie konferencie zmluvných strán predložené na MŽP SR a zaslané na sekretariát dohovoru;

- pre plnenie úloh Akčného plánu bol vypracovaný návrh projektu pre OPŽP;

- účasť na 5. európskom regionálnom stretnutí Ramsarského dohovoru (3.-7.5.2008, Štokholm, Švédsko) s vedením pracovnej skupiny pre Karpatskú iniciatívu pre mokrade;

- účasť na 37. zasadnutí Stáleho výboru Ramsarského dohovoru (3.-6.6.2008, Gland, Švajčiarsko);

- príprava a pripomienkovanie materiálov na rokovanie vlády SR k účasti slovenskej delegácie na 10. zasadnutí konferencie strán (COP10) v Changwone v Južnej Kórei (28.10.-4.11.); zasadnutia sa zúčastnili 3 zamestnanci ŠOP SR;

- vypracovanie správy o činnosti, plánu práce a návrhu na schválenie Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI) ako regionálnej iniciatívy Ramsarského dohovoru, zabezpečovanie financovania CWI v spolupráci s MŽP ČR a Maďarska;

- účasť na 9. zasadnutí trilaterálnej ramsarskej platformy pre ramsarskú lokalitu Niva na sútoku Morava-Dyje-Dunaj (8.-9.4.2008, Hlohovec, ČR), schválenie priorít pre roky 2009-2011 a na zosúladenie manažmentu spoločného ramsarského územia, príprava projektu;

- spolupráca pri príprave a realizácii 2 zasadnutí Slovenského ramsarského výboru, činnosť tajomníka SRV, spolupráca pri zostavovaní nového zloženia SRV;

- uskutočnené pracovné stretnutie správcov ramsarských lokalít na ŠOP SR v Banskej Bystrici;

- riešenie problematiky ochrany RL Šúr; riešenie problematiky revitalizácie RL Parížske močiare v spolupráci s VÚC Nitra, samosprávou a francúzskym departmentom lˇOise;

- spracovanie podkladov pre manažmentové plány ramsarských lokalít, spracované podklady, týkajúce sa RL Šúr na účely vypracovania správy i hodnotenia akčného plánu;

- aktualizovanie hodnotenia vybraných vodných tokov z hľadiska migračných bariér, riešenie migračnej bariéry v RL Mokrade Turca.


IX. 5

Plnenie úloh vyplývajúcich z  Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva

 • údržba náučných chodníkov, vydanie propagačných materiálov

 • plnenie úloh vyplývajúcich z dohovoru v rámci starostlivosti o lokality „Bukové pralesy Karpát“

- vyznačenie hraníc lokalit v teréne,

- vydanie propagačných materiálov,

- spoluúčasť na organizovaní slávnostného vyhlásenia lokalít


ÚŠOP,

S NP Slovenský kras,

S NP Poloniny, S CHKO Vihorlat15.12.2008

204


400 /EF

manažmentové opatrenia/ŠOP SR

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка