Štátna ochrana prírody sr vyhodnotenie plánu hlavných úloh Za rok 2008
старонка5/9
Дата канвертавання25.04.2016
Памер0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Úloha splnená.

Aktivity ŠOP SR boli prezentované v rozhlase (10), v TV (24), v printových médiách (49), na tlačových besedách (6). Spracovaný a natočený bol film o NATURA 2000 v NP Nízke Tatry a spracované multimediálne CD. Zamestnanci ŠOP spracovali články na vyžiadanie SAŽP do monotematického čísla Enviromagazínu o biologickej diverzite.VII.6

Príprava a vydanie časopisu Aragonit, číslo 13

SSJ

31.08.2008

0

244


zostavenie a vydanie časopisu

Úloha splnená. V roku 2008 vyšli dve čísla časopisu Aragonit, ročník 13 (13/1, 13/2) s počtom strán 60 a 60. Časopis 13/1 obsahuje šesť recenzovaných odborných príspevkov z výskumu krasu a jaskýň, tri príspevky týkajúce sa dokumentácie a ochrany jaskýň, štyri krátke články v sekcii Jaskyne a verejnosť, tri články o krase a jaskyniach v zahraničí, štyri správy informujúce o speleologických odborných podujatiach, niekoľko krátkych správ a aktualít, recenzie karsologickej a speleologickej literatúry a spoločenské správy. Časopis 13/2 obsahuje päť recenzovaných odborných príspevkov, tri články venované dokumentácii a ochrane krasu, dve rozsiahle štúdie týkajúce sa výskumov krasu v zahraničí, niekoľko informačných príspevkov o speleologických podujatiach, krátke správy a aktuality a recenzie karsologickej a speleologickej literatúry.

VII.7

Príprava a vydanie zborníka Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, číslo 6 (referáty zo 6. vedeckej konferencie konanej v októbri 2007)

SSJ

31.10.2008

0

257


vydanie zborníka

Úloha splnená. Plnenie úĺohy preradené do úloh VII. 8 a VII. 6. Príspevky, ktoré odzneli na 6. vedeckej konferencii "Výskum, využívaniec a ochrana jaskýň" (Ždiar, 2007) sa po recenzii publikovali v časopisoch Slovenský kras, ročník 46, čísla 1 a 2 alebo v časopise Aragonit, ročník 13,čísla 1 a 2 (so súhlasom redakčných rád oboch časopisov). Abstrakty príspevkov sú uverejnené v časopise Aragonit, ročník 12 z roku 2007.

VII.8

Príprava a vydanie časopisu Slovenský kras, ročník 46

SSJ

31.12.2008

0

121


vydanie zborníka

Úloha splnená. Obsah časopisu Slovenský kras, ročník 45, čísla 1 a 2 budú tvoriť prevažne recenzované príspevky, ktoré odzneli na 6. vedeckej konferencii "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" (Ždiar, 2007). Zabezpečili sa recenzie príspevkov a ich opravy podľa recenzných posudkov. V súčasnosti sa zabezpečuje jazyková korektúra textov príspevkov, ktoré budú zaradené do čísla 1. Zo strany Správy slovenských jaskýň sa do posledného zborníka Slovenský kras zadali tri štúdie o genéze Moldavskej a Jasovskej jaskyne, genéze severných častí Demänovskej ľadovej jaskyne a paleokrasových javoch v Slovenskom krase, ako aj dve recenzie vedeckých speleologických monografií. Zborník vyšiel v náklade 500 ks (v rovnakej obsahovej štruktúre a grafickom riešení ako predchádzajúce čísla).

VII.9

Vydanie populárno-náučnej publikácie Jaskyne svetového dedičstva na Slovensku - anglická verzia

SSJ

30.04.2008

0

420


vydanie publikácie

Úloha splnená. Publikácia vyšla v náklade 850 ks. Z prírodovedného, archeologického i historického hľadiska prezentuje jaskyne svetového prírodného dedičstva na Slovensku (obsahom, fotozábermi i niektorými grafickými prilohami modifikovaná slovenská verzia publikácie, ktorá vyšla v roku 2005). Publikácia je určená na predaj i reprezentačné účely

VII.10

Vydanie publikácie NPP Brestovská jaskyňa (súbor poznatkov z inventarizačných výskumov realizovaných pred uvažovaným sprístupnením jaskyne)

SSJ

31.05.2008

0

291


vydanie publikácie

Úloha splnená. Na základe rozhodnutia redakčnej rady sa recenzované príspevky o Brestovskej jaskyni publikovali v monotematicky zameranom supplemente časopisu Slovenský kras, ktotý vyšiel v náklade 400 ks. Jednotlivé príspevky sa týkajú geologických, geomorfologických, hydrologických, speleoklimatických a biospeleologických pomerov, ako aj histórie jaskyne. Súčasťou publikácie je kompletná mapa jaskyne so všetkými doteraz známymi časťami podzemných priestorov, pričom sa musela opätovne premerať podstaná časť tzv. Starej časti jaskyne a zamerať doteraz nezdokumentovaný úsek jaskyne smerujúci od Vstupnej siene popod závrty k Brestovskej vyvieračke.

VII.11

Príprava a vydanie odbornej publikácie Environmentálna ochrana jaskýň

SSJ

31.10.2008

0

251


vydanie publikácie

Úloha splnená. Po dvoch recenziách sa zabezpečila tlač publikácie, ktorá vyšla v náklade 200 ks. Z obsahového hľadiska sa zaoberá problematikou komplexného fyzicko-geografického výskumu jaskýň s praktickými environmentálnymi aplikáciami na ich ochranu (geoekológia a výskum jaskýň, jaskyne ako podzemné geosystémy, jaskyne ako súčasti krajinných systémov, využívanie jaskýň a účelové vlastnosti jaskynných geosystémov, negatívne antropogénne zásahy a vplyvy na jaskynného geosystémy, vedecké základy komplexnej ochrany jaskýň, environmentálna ochrana jaskýň). Ide o prvú monografiu tohto zamerania v doterajšej slovenskej speleologickej literatúre.

VII.12

Príprava a vydanie odbornej publikácia Geodynamický vývoj a speleogenéza Slovenského krasu

SSJ

31.10.2008

0

351


vydanie publikácie

Úloha splnená. Rukopis v rozsahu 180 strán písaného textu a 208 kreslených a fotografických príloh bol koncom roka odovzdaný do vydavateľstva Knižné centrum Žilina. Bola zabezpečená aj recenzia práce prostredníctvom 3 recenzentov. Vyskladnenie publikácie sa plánuje na rok 2009.

VII.13

Príprava a vydanie prezentačnej skladačky Jaskyne Demänovskej doliny / Ramsarská lokalita - anglická verzia

SSJ

30.06.2008

0

30


prezentačná skladačka

Úloha splnená. Spracovala sa textová a grafická časť skladačky, zabezpečila sa jej tlač. Skladačka vyšla v náklade 5000 ks, prezentuje prírodné hodnoty jaskýň Demänovskej doliny ako ramsarskej lokality medzinárodne významných mokradí.
Spolu „Edičná činnosť“

2612

1965

VIII. Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení

VIII.1

Výstavba a vybavenie budovy Štátnej ochrany prírody SR a Kongresového centra v Banskej Bystrici

ÚŠOP

15.12.2008

0


43868/INV ŠF

Objekt/ ŠOP SR

Úloha splnená.

Projekt ukončený k 31.8. 2008, zaslaná správa a žiadosť o refundáciu.VIII.2

Rekonštrukcia a vybavenie budovy Správy CHKO Biele Karpaty v Nemšovej

S CHKO B. Karpaty

15.12.2008

0


15359/ INV ŠF

Objekt/Správa CHKO

Úloha splnená.

Projekt ukončený, zaslaná správa a žiadosť o refundáciu, kolaudácia objektu 29.5.2008.VIII.3

Výstavba informačného strediska Správy CHKO Horná Orava

S CHKO H. Orava

15.12.2008

0


9095/INV ŠF

Objekt/Správa CHKO, verejnosť

Úloha splnená.

Projekt ukončený, zaslaná správa a žiadosť o refundáciu, kolaudácia objektu 9.6.2008.VIII.4

Dobudovanie prevádzkových objektov Správy NP Malá Fatra a IS v Štefanovej

NP M. Fatra

15.12.2008

0


4956/INV ŠF

Objekt/ Správa NP, verejnosť

Úloha splnená.

projekt ukončený k 30.4.2008, vydané kolaudačné rozhodnutie k novostavbe garáží a skladov vo Varíne.VIII.5

Rekonštrukcia a dostavba budov investičného charakteru

  • Dokončenie IS NP Slovenský raj Podlesok

  • Výstavba garáží – administratívna budova

Tajovského ulica, Banská Bystrica

Vybrané org. jednotky

15.12.2008

INV 1000


INV 7000

0

Budovy v správe ŠOP SR/ŠOP SR

Úloha realizovaná čiastočne. Výstavba garáží – administratívna budova Tajovského ulica, Banská Bystrica v roku 2008 nebola realizovaná. IS NP Slovenský raj Podlesok bolo uvedené do prevádzky, na budove prebiehajú ďalšie stavebné úpravy.

VIII.6

Nákup osobných motorových vozidiel

ÚŠOP

15.12.2008

INV 2000

0

Technické vybavenie ŠOP SR

Úloha čiastočne realizovaná. Plánovaný nákup osobných motorových vozidiel bol realizovaný v tomto roku čiastočne, zriaďovateľovi bola predložená žiadosť o presun účelovourčených finančných prostriedkov na nákup motorových vozidiel do roku 2009. Zriaďovateľ s presunom prostriedkov súhlasil.

VIII.7

Výstavba prevádzkovej budovy vo vstupnom areáli Belianskej jaskyne

SSJ

30.11.2008

0

96

INV 4 300
realizácia prác

Úloha splnená. Nová prevádzková budova bola postavená ako súčasť dobudovania areálu Belianskej jaskyne. Je to viacpodlažný murovaný objekt so sedlovou strechou, ktorá bude slúžiť ako zázemie pre správcu jaskyne a sprievodcov. Do konca roku 2008 sa vykoná kolaudácia stavby.

VIII.8

Dobudovanie areálu Dobšinskej ľadovej jaskyne - I. etapa

SSJ

30.11.2008

0

68

13 000/INV ŠFrealizácia prác

Úloha splnená. Počas I. etapy sa v II. polroku vykonali práce na pretlaku popod štátnu cestu, sčasti sa položili inžinierske siete (voda, kanalizácia, elektrika), vybudovala sa hrubá stavba pre čerpaciu stanicu, vykopali sa základy a pilotážne vrty pre sociálne zariadenia.

VIII.9

Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Dobšinskej ľadovej jaskyni – VII. etapa (úseky IX. – XVI., časť jaskyne: Peklo – Prízemie)

SSJ

31.12.2008

0

72

INV 604


2 396/INV ŠF

realizácia prác

Úloha splnená. Kompletná výmena dreveného chodníka za nerezový chodník sa vykonala na úsekoch č. IX., až XVI. podľa PD v časti jaskyne Peklo- Prízemie, čím sa dokončila kompletná rekonštrukcia prehliadkového chodníka v jaskyni v celkovej dĺžke cca 440 m. Ide o práce na zameraní a výrobe dielenskej dokumentácie, výrobe materiálu, demontáži pôvodného chodníka, montáži novej nerezovej konštrukcie a elektromontáži. Projekt bol realizovaný zo štrukturálnych fondov EÚ.

VIII.10

Príprava opravy prehliadkového chodníka v Demänovskej ľadovej jaskyni - vybavenie výnimky vo vzťahu k zákonu č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyjadrenia OBÚ Banská Bystrica k projektovej dokumentácii, zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa prác

SSJ

31.12.2008

0

51

INV 10vyjadrenie OBÚ a KÚ, verejné obstarávanie

Úloha splnená. Pre projektovú dokumentáciu Oprava prehliadkového chodníka v Demänovskej ľadovej jaskyni bola udelená výnimka zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z. z. od KÚŽP Žilina a vyjadrenie z OBÚ Banská Bystrica. Na základe verejného obstarávania sa z verejnej súťaže vybral víťazný uchádzač, s ktorým bola podpísaná zmluva o dielo na dodanie práce. Pre tento projekt (Názov- Rekonštrukcia návštevnej trasy v Demänovskej ľadovej jaskyni) bola na MŽP SR zaregistrovaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ.

VIII.11

Príprava nadstavby prevádzkovej budovy jaskyne Driny - prevádzkové priestory a sociálne zariadenia

SSJ

31.12.2008

0

41

INV 300projektová dokumentácia

Úloha rozpracovaná. Pôvodná projektová štúdia prevádzkovej budovy bola odsúhlasená. Vzhľadom na doposiaľ neukončené konanie vo veci vodných stavieb- zmena vodného zdroja sa v ďalšom stupni projektovej dokumentácie zatiaľ nepokračuje.

VIII.12

Ukončenie vodných stavieb pre prevádzku jaskyne Driny (v nadväznosti na vybudovanú vodovovodnú a kanalizačnú prípojku z Jahodníka)

SSJ

30.06.2008

0

62

INV 1 000
realizácia prác

Úloha rozpracovaná. Nakoľko doposiaľ nedošlo k sprevádzkovaniu vodného zdroja z Jahodníka- zmena oproti projektu (vodný zdroj je vo vlastníctve Správy majetku mesta Trnava), nie je v súčasnosti možné ukončiť vodné stavby, podľa vodoprávneho povolenia.

VIII.13

Príprava výstavby informačného centra pri Harmaneckej jaskyni - vybavenie stavebného povolenia a výber dodávateľa prác

SSJ

31.12.2008

0

31

INV 100stavebné povolenie, verejné obstarávanie

Úloha nerealizovaná. Organizácia má v pláne na tento projekt využiť financie zo štrukturálnych fondov EÚ. Keďže uvedený projekt nebol zaradený do zásobníka pre štrukturálne fondy, nevybavovalo sa stavebné povolenie, ktoré má v zmysle stavebného zákona obmedzenú platnosť

VIII.14

Príprava prestavby bývalého Horského hotela na náučné centrum ochrany prírody vo vstupnom areáli Demänovskej jaskyni slobody - vybavenie stavebného povolenia a uskutočnenie verejného obstarávania

SSJ

31.12.2008

0

37

INV 50stavebné povolenie, verejné obstarávanie

Úloha rozpracovaná. Na pôvodnú stavbu bolo vybavené súpisné číslo a zápis do katastra nehnuteľností. Plánovaná výstavba je časovo a finančne značne náročná a na projekt je nutné získať financie zo štrukturálnych fondov EÚ. Na stavebný úrad bola podaná žiadosť o stavebné povolenie.

VIII.15

Oprava prehliadkového chodníka v Demänovskej jaskyni slobody - výmena starého kovového zábradlia za antikorové, vrátane nevyhnutných stavebných úprav a nového uloženie káblových rozvodov

SSJ

31.12.2008

0

113

3 500/ŠFrealizácia prác

Úloha splnená. V I. polroku sa vymenilo pôvodné kovové zábradlie za nerezové v jaskyni v úsekoch Vstup - Rázcestie a Rázcestie - Veľký dóm. Súčasne sa vykonali nevyhnutné stavebné úpravy na oprave telesa chodníka. V II. polroku pokračovali práce v úsekoch Zlomený stĺp - Ružová sieň a Rázcestie - Zlomený stĺp o celkovej dĺžke cca 500 metrov.

VIII.16

Prístavba a zateplenie chaty "Speleodomec" v Demänovskej Doline

SSJ

31.10.2008

0

20

INV 2 000realizácia prác

Úloha rozpracovaná. Na objekte sa vykonala oprava elektroinštalácie. K pozemku pod stavbou Speleodomca sa prihlásil doposiaľ neznámy vlastník a doteraz sa nepodarilo získať jeho súhlas na rekonštrukciu stavby v zmysle stavebného zákona.

VIII.17

Oprava a údržba technickej infraštruktúry v podzemí sprístupnených jaskýň

SSJ

31.12.2008

0

51

INV 200


realizácia prác

Úloha splnená. Pre jaskyňu Driny sa zadali do výroby nerezové stojany pre ovládacie prvky osvetlenia, pôvodné stojany pre ovládacie prvky osvetlenia sa vymenili za nerezové. V Belianskej jaskyni sa opravila poškodená časť zábradlia v Hudobnej sieni. Vo Važeckej jaskyni sa opravili opotrebované schody, osadilo nerezové madlo a opravila šachta pre kalové čerpadlo. V Ochtinskej aragonitovej jaskyni sa zdemontovala stará mreža nad prehliadkovým chodníkom.

VIII.18

Úprava časti jaskyne Domica na výkon zdravotných speleoklimatických pobytov - priestor pri II. plavbe (oprava vstupnej štôlne, vyčistenie príslušnej časti jaskyne od sedimentov, osadenie nerezového zábradlia a elektroinštalačné práce)

SSJ

31.12.2008

0

82

1 500/INV ŠF
realizácia prác
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка