Štátna ochrana prírody sr vyhodnotenie plánu hlavných úloh Za rok 2008
старонка4/9
Дата канвертавання25.04.2016
Памер0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Napĺňanie a aktualizácia údajov metainformačného systému MŽP a osobitného verejne prístupného zoznamu

ÚŠOP,

všetky org. jednotky14.12.2008

49


0

metainformačný systém/ verejnosť, štátna správa

Úloha splnená.

Boli doplnené a aktualizované metazáznamy pre objekty Katalógu objektov KEZ MŽP v správe ŠOP SRVI. 3

Aktualizácia webstránky ŠOP SR a spracovanie webstránok jednotlivých organizačných jednotiek


ÚŠOP,

všetky org. jednotky14.12.2008

824


0

www /ŠOP SR, št. správa, verejnosť

Úloha splnená.

Priebežné aktualizovanie údajov na web stránke ŠOP SR. Pripojenie web stránok Správ NP Veľká Fatra, NP Malá Fatra a NP Slovenský raj. Vytvorenie sekcii o Inváznych druhoch a Programe rozvoja vidieka.VI. 4

ČMS BIOTA - realizácia časti projektu (podľa schválenej Koncepcie aktualizácie a racionalizácie enviro. monitoringu)

všetky organ.

jednotky


14.12.2008

515

správa/ŠOP SR, MŽP SR

Úloha rozpracovaná.

Vzhľadom na nezabezpečené účelové prostriedky z MŽP SR, bola úloha plnená len čiastočne, v rámci vlastných prostriedkov.VI.5

Reporting pre Európsku komisiu:

a) Dopracovanie hodnotiacej správy za roky 2004-2006 v zmysle č. 17 smernice o biotopoch na základe pripomienok EK

b) Spracovanie podkladov a podanie správy o výnimkách Európskej komisii v zmysle čl. 9 smernice o vtákoch (za rok 2007) a v zmysle čl. 16 (2) smernice o biotopoch (za roky 2005-2006)

b) Spracovanie správy o implementácii smernice o vtákoch podľa čl. 12 (za roky 2005 - 2007)Všetky org. jednotky


30.11.2008


592


0

Podklady pre reporting/ EK, MŽP SR, ŠOP SR, verejnosť


Úloha rozpracovaná.

Hodnotiacia správa za roky 2004-2006 v zmysle č. 17 smernice o biotopoch na základe pripomienok EK bola dopracovaná a vyhodnotenie zverejnené na stránke EK.

Podklady pre správu v zmysle čl. 9 smernice o vtákoch (za rok 2007) zaslané na MŽP SR.  

Správa o výnimkách v zmysle čl. 16 (2) smernice o biotopoch (za roky 2005-2006) odovzdaná.

Podklady pre správu o implementácii smernice o vtákoch podľa čl. 12 (za roky 2005 - 2007) sú sumarizované.


VI.6Vedenie a tvorba databáz vyplývajúcich zo zákona o ochrane prírody a krajiny

všetky organizačné

jednotky


31.12.2008


744


0

Komplexná databáza/ŠOP SR, štátna správa, NLC

Úloha splnená.

Spolupráca so SMOPAJ a SAŽP pri vedení databázy chránených území národnej sústavy chránených území a správa databáz a gis vrstiev území sústavy NATURA 2000VI.7

Vytvorenie databázy výmer chránených území národnej siete vo vzťahu k JPRL pre zónované územia.

ÚŠOP,

všetky organizačnéjednotky

31.12.2008

669


0

Zmluva o spolupráci č.426/2006

Úloha nerealizovaná z dôvodu neschválenia zonácií CHÚ SR .

VI.8

Hydrologický a hydrochemický monitoring ramsarských lokalít NPP Domica a NPP Demänovské jaskne – pokračovanie monitorovania prietokov, chemizmu a čistoty podzemných vodných tokov a jazier

SSJ

31.12.2008

0

189


laboratórne analýzy, odborná správa

Úloha splnená. V NPP Domica pokračoval dlhodobý hydrologický a hydrogeochemický monitoring. Aj v 2. polroku vzhľadom na nepriaznivé klimatické pomery v povodí jaskyne boli prietoky Styxu nulové. Domický potok vykazoval minimálnu aktivitu. V spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK Bratislava sa v 2. polroku zrealizovali ďalšie 2 etapy odberov na Domickom potoku, II. plavbe a na dvoch miestach v jaskyni s trvalým priesakom. Vzhľadom na celkové hydrologické pomery lokality, neboli v jaskyni zaznamenané žiadne extrémne udalosti, ktoré by ohrozili kvalitu jaskynných vôd. V Demänovskej jaskyni slobody v rámci skúšobnej prevádzky monitorovacieho systému prebiehali na troch lokalitách kontinuálne merania vybraných fyzikálno-chemických parametrov. Počas prevádzky boli zistené niektoré problémy a nedostatky systému. Počas elektrických výbojov bleskov došlo k poškodeniu niektorých monitorovacích zariadení a tým k narušeniu kontinuity meraných dát. Poruchy na zariadeniach a vyššie uvedené problémy boli konzultované a priebežne odstraňované v spolupráci s dodávateľskou firmou systému.

VI.9

Hydrologický, hydrogeochemický a speleoklimatický monitoring NPP Gombasecká jaskyňa, speleoklimatologický monitoring NPP Domica

SSJ

31.12.2008

0

162


odborná správa, laboratórne analýzy

Úloha splnená. V jaskyni pokračoval dlhodobý hydrologických a hydrogeochemických monitoring. V spolupráci s PriF UK Bratislava sa analyzovala kvalita jaskynných vôd z priesaku, Čierneho potoka i občasného toku z Mramorovej siene, ktoré sa zrealizovali počas roka v 4 etapách. Kvalita jaskynných vôd bola vyhovujúca, nevykazovala výraznejšie znaky znečistenia. Občasný tok Mramorovej siene bol aktívny len počas jarných mesiacov. V rámci kontinuálnych meraní integrovaného monitorovacieho systému sa na Čiernom potoku testovali dusičnanové sondy niekoľkých typov. Výsledky kontinuálnych meraní ďalších sond nezaznamenali žiadne výraznejšie extrémne situácie okrem jarného topenia snehu. Technické problémy, ktoré na objavili počas prevádzky monitorovacieho systému sa v spolupráci s dodávateľskou firmou priebežne odstraňovali.

VI.10

Speleoklimatické merania a rozbory ovzdušia v sprístupnených jaskyniach v zmysle Bezpečnostného predpisu pre jaskyne SBÚ 3000/1975

SSJ

31.12.2008

0

87


odborná správa

Úloha splnená. V priebehu roku boli vo všetkých sprístupnených jaskyniach vykonané detailné merania a rozbory ovzdušia v zmysle BP 3000/75. V jaskyniach (Ochtinskej aragonitovej, Jasovskej, Gombaseckej), kde boli namerané hodnoty približujúce sa bezpečnej hranici, stanovenej hygienickou normou pre pracovné prostredie, sa merania zopakovali uprostred hlavnej turistickej sezóny, ako aj po jej skončení. Po posledných meraniach boli zvlášť pre každú jaskyňu vypracované ročné hodnotiace tabuľky s mapkami miest meraní a rozborov, ktoré budú na jednotlivých jaskyniach k dispozícii pre prípadnú kontrolu zo strany dozorujúcej Štátnej banskej správy.

VI.11

Monitorovanie výskytu netopierov v NPP Drienovská jaskyňa, NPP Demänovské jaskyne (Demänovská ľadová jaskyňa), NPP Belianska jaskyňa, NPP Važecká jaskyňa, NPP Aksamitka a ďalších vybraných jaskyniach

SSJ

31.12.2008

0

191


odborná správa

Úloha splnená. V roku 2008 bola dohodnutá zmluvná externá spolupráca s 15 chiropterológmi, ktorí zabezpečili monitoring netopierov v 37 jaskyniach na Slovensku. Základná organizácia SZOPK Miniopterus realizovala výskum Čachtickej jaskyne, jaskyne Driny a niektorých jaskýň Plaveckého krasu, Borinského krasu a Strážovských vrchov; chiropterológovia zo Spoločnosti pre ochranu netopierov sa podieľali na monitoringu jaskyne Bobačka, Drienovskej jaskyne, Moldavskej jaskyne a ďalších lokalít v Cerovej vrchovine a Slovenskom krase. Správa slovenských jaskýň sledovala výskyt netopierov v jaskyniach Demänovskej doliny, Važeckej jaskyni, Belianskej jaskyni, Aksamitke (Pieniny), Šarkanovej diere (Galmus) a Jaskyni pod Jankovcom (Levočské vrchy). Pri každej kontrole sa zaznamenávala početnosť jedincov, druhová skladba a priestorová distribúcia chiropterofauny. V 2. polroku 2008 sme v Demänovskej ľadovej jaskyni a Suchej jaskyni zistili historicky najvyššiu početnosť zimujúcich populácií druhov Myotis mystacinus/brandtii a Eptesicus nilssonii. Tieto zistenia dokazujú, že významnosť Demänovských jaskýň z chiropterologického hľadiska je oveľa väčšia, ako sa dosiaľ predpokladalo. Rekordné maximá početnosti niektorých druhov sa zaznamenali taktiež v Belianskej jaskyni.

VI.12

Počítačová evidencia jaskýň na Slovensku - doplňovanie a aktualizácia databázy programu Speleo_K, GPS lokalizácia vchodov do jaskýň

SSJ

31.12.2008

0

367


databázy

Úloha splnená. Aktualizovali a doplnili sa údaje o jaskyniach zameraných systémom GPS. V súčasnosti je GPS triedy GIS zameraných 629 jaskýň, GPS turistickej triedy 21 jaskýň a digitalizovaných súradníc vstupov jaskýň je 273. Zmenená bola databáza jaskýň - vytvorenie nových kategórií ochrany (Natura2000), zobrazenie stupňov ochrany pre vchody jaskýň, prepracovanie systému hodnotenia jaskýň s logickým vyjadrením syntetickej hodnoty. Údaje GPS boli korigované referenčnou stanicou umiestnenou na SAŽP v Banskej Bystrici.

VI.13

Príprava a realizácia geografického informačného systému jaskýň (NPP Brestovská jaskyňa)

SSJ

31.12.2008

0

337


dokumentácia, digitálne georeferencované mapy jaskýň

Úloha splnená. Zrealizovali sa meračské práce v Brestovskej jaskyni pre zameranie doposiaľ nezameraných častí jaskyne. Uskutočnilo sa 7 meračských akcií. Namerané hodnoty sa spracovali v programe Therion do výslednej mapy. Uskutočnili sa konzultácie, školenia pre prevod a úpravy dát z Therionu v Geomedii, úprava systémových nastavení v novej verzi Geomedia Web Map, preškolenie na administráciu, upravili a doplnili sa číselníky pre spresnenie dátového modelu pre EGIS, boli vypracované a dodané postupy pre použitie špecifických funkcií v prostredí Geomedia.

VI.14

Aktualizácia a kompletizácia speleologickej dokumentácie jaskýň vyhlásených za národné prírodné pamiatky – digitalizácia a vektorizácia meračskej dokumentácie, domeranie nesprístupnených častí NPP Bystrianska jaskyňa

SSJ

31.12.2008

0

216


dokumentácia, digitálne georeferencované mapy jaskýň

Úloha splnená. Priebežne sa skenujú a vektorizujú dostupné mapové podklady (pôdorysy, pozdĺžne a priečne rezy a pod.) jaskýň, ktoré sú vyhlásené za národné prírodné pamiatky. V ďalšej etape prác zostáva dokončiť 9 jaskýň, z ktorých sú k dispozícii buď nekvalitné alebo neúplné podklady. Úplné dokončenie úlohy je podmienené dostupnosťou podkladov. Domerali sa predtým neznáme a nové časti Bystrianskej jaskyne, mapa je vyhotovená v programe Therion.

VI.15

Budovanie a počítačové spracovávanie dokumentačných fondov o jaskyniach (fotoarchív, rezervačné knihy, mapový archív, knižnica)

SSJ

31.12.2008

0

268


prírastkové zoznamy a databázy

Úloha splnená. V rámci počítačového spracovávania sa priebežne plnili databázy knižnice, fotoarchívu a rozhodnutí. Uvedené elektronické archívy sú súčasťou Integrovaného informačného systému organizácie v rámci časti správy dokumentov - Content Management, čím je umožnený súčasný prístup viacerých užívateľov na základe mena a hesla. Prebiehalo vytváranie väzieb medzi položkami v rámci Content Managementu, priebežné dopĺňanie rozhodnutí, položiek knižnice (1631), fotoarchívu (2731) a mapového archívu. V rámci softvérovej údržby bola inštalovaná nová verzia rozhrania, ktoré sa testovalo a pripomienkovalo s cieľom zjednodušenia ovládania a vylepšenia funkčnosti aplikácie. Záverom roka bola inštalovaná nová verzia ITIS portálu - vstupnej brány do dokumentačných fondov

VI.16

Údržba a aktualizácia hardwarového a softwarového vybavenia v centre Správy slovenských jaskýň a na prevádzkach jaskýň

SSJ

31.12.2008

0

826

600/INVrealizácia prác, zakúpenie softwaru a hardwaru

Úloha splnená. Priebežná aktualizácia HW na prevádzkach jaskýň a v centre organizácie. Aktualizácia SW pre prevádzky sprístupnených jaskýň (vstupenky, bufety). Zavedenie duálneho zobrazenia cien na prevádzkach sprístupnených jaskýň. Príprava na zavedenie Euro.

VI.17

Správa počítačovej siete, antivírusová ochrana, údržba aplikačného, dátového a mailového servera, aktualizácia internetovej stránky.

SSJ

31.12.2008

0

554

400/INVrealizácia prác

Úloha splnená. Nasadenie novej aplikácie v rámci Integrovaného informačného systému Správy slovenských jaskýň (Registratúra). Dopĺňanie Integrovaného informačného systému Správy slovenských jaskýň o ďalšie funkčnosti (Portál, WebGIS, WebCM, PHÚ). Maintenance licenčných aplikácií (Geomedia, Oracle). Aktualizácia webovej stránky organizácie.

VI.18

Vybudovanie informačného systému environmentálneho monitoringu Ramsarskej lokality Jaskyne Demänovskej doliny (zabezpečenie a inštalácia meracích zariadení v jakyniach, úprava prístupu na podzemné riečisko v Pustej jaskyni, inštalácia nových uzáverov vchodov do častí jaskynného systému s umiestnenými meracími zariadeniami) - príprava projektu ŠF a realizácia 1. etapy

SSJ

31.12.2008

0

36

4 500/INV - ŠF
realizácia prác, príprava projektu ŠF

Úloha rozpracovaná. Spracovala sa základná koncepcia informačného systému environmentálneho monitoriongu na základe modifikácie už podobných, už existujúcich systémov v jaskyni Domica, Gombaseckej jaskyni, Dobšinskej a Demänovskej ľadovej jaskyni. Úloha sa vzhľadom na systém plánovania a otvárania výziev na projekty Štrukturálnych fondov EÚ ukončí v roku 2009 vrátane doplnenia aktuálnych cenových relácií.
Spolu „Monitoring, informatika a dokumentácia“
9381

4233

INV 5500
VII. EDIČNÁ ČINNOSŤ

VII.1

Vydanie magazínu Ochrana prírody Slovenska – 4 čísla

ÚŠOP

15.12.2008

732


0

časopis/verejnosť

Úloha splnená.

Vydané boli 4 čísla časopisu (3 čísla v štandardnom rozsahu, štvrté číslo s rozšíreným rozsahom).VII.2

Vydanie časopisu Chránené územia Slovenska – 4 čísla

ÚŠOP

15.12.2008

355


0

časopis/odborná verejnosť

Úloha splnená.

Vydané boli 3 čísla (74, 75, 76). Číslo 77 nebolo vydané z dôvodu nedostatku príspevkov, časť príspevkov bola presunutá do magazínu Ochrana prírody Slovenska, kde bol navýšený rozsah strán.VII.3

Vydanie Zborníka Ochrana cicavcov

ÚŠOP

15.12.2008

110


0

zborník/odborná verejnosť

Úloha splnená.

Zborník Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VIII bol vydaný. Náklady na jeho vydanie boli hradené z envirofondu.VII.4

Vydanie edičných titulov NP a CHKO a náučných materiálov

ÚŠOP

Všetky org. jednotky15.12.2008

1047


0

propagačné materiály/odborná verejnosť, verejnosť

Úloha splnená.

Vydané a distribuované boli: • textový sprievodca k NCH k mokradiam Turca, NCH Manínska tiesňava, NCH Mikušovské bradlá

 • skladačka „NCH k mokradiam Turca v environmentálnej výchove“

 • skladačky o SKUEV Dunajské luhy, SKUEV Čenkov, SKUEV Vršatské bradlá

 • zborník z Konferencie k 20. výročiu NP Slovenský raj

 • prospekt zameraný na ochranu kamzíka, svišťa, blatniaka

 • návštevný poriadok NP Malá Fatra (v SJ, AJ a NJ)

 • CD s nahrávkami hlasov všetkých druhov sov

 • informačné materiály o NP M.Fatra (Zacielené na medveďa, Rastliny Malej Fatry, Živočíchy Malej Fatry, Záložka Obojživelníky, Rozvrh hodín Motýle)

 • nástenný kalendár 2009 zameraný na ochranu biotopov Slovenska

 • brožúry pre 10 najväčších území NATURA 2000 (dotlač)

 • propagačné materiály o lokalitách Svetového prírodného dedičstva Karpatské bukové pralesy

Do tlače bola pripravená brožúra pre vlastníkov a užívateľov lesa – lesné biotopy Pienin a Zamaguria v spolupráci s Daphne, boli zrealizované prípravné práce na reprezentačnej publikácii Sovy Slovenska vo fotografii.

VII.5Mediálna prezentácia aktivít ŠOP SR


ÚŠOP

príslušné organ. jednotky15.12.2008


3680

príspevky v masmédiách/verejnosť

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка