Štátna ochrana prírody sr vyhodnotenie plánu hlavných úloh Za rok 2008старонка3/9
Дата25.04.2016
Памер0.71 Mb.
#29117
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Úloha splnená.

Dodávateľovi boli zabezpečené všetky potrebné podklady a mapy pre spracovanie štúdie. Štúdia bola spracovaná, odovzdaná (dodávateľ: RNDr. Vladimír Druga- EKOSPOL) a preložená do anglického jazyka.V.4

Dopĺňanie údajov o výskyte vybraných druhov a biotopov v zmysle záverov biogeografických seminárov (chrobáky, motýle, ryby, obojživelníky, plazy, rovnokrídlovce) s editovaním do ISTB

všetky org. jednotky


31.10.2008


250


200/EF

databáza a GIS vrstvy/ MŽP SR, ŠOP SR, EÚ


Úloha rozpracovaná.

Realizované boli výskumy chrobákov, netopierov a rýb na spolu 155 lokalitách. Doplnených bolo 300 nových údajov o výskyte chrobákov, 12 údajov o výskyte rýb a 110 záznamov o výskyte netopierov európskeho významu. Všetky údaje boli editované do ISTB.V.5

Komunikácia s verejnosťou a poskytovanie informácií v Informačných strediskách NATURA 2000


všetky organizačné jednotky

15.12.2008

313


0

informácie/verejnosť


Úloha splnená.

V IS Natura 2000 boli informácie sprístupňované v zmysle príkazného listu riaditeľa. Informovaní boli vlastníci, užívatelia aj návštevníci chránených území najmä o systéme ochrany území Natura 2000, ich vyhlasovaní, realizovaných opatreniach, platnej legislatíve, možnosti investičného rozvoja, ÚPD,atď.V.6

Prezentačné a propagačné aktivity ŠOP SR

 • činnosť Školy OP vo Varíne

 • výchovno-vzdelávacie aktivity pre verejnosť

 • odborné konferencie pri príležitosti výročia vyhlásenia CHKO/NP (3)

 • výstava NP

 • seminár „Seniori OP“

príslušné organ.

jednotky,

ÚŠOP


15.12.2008


1973


0

výchovno – vzdelávacie podujatia, odborné konferencie, semináre/ štátna správa, vlastníci, užívatelia pozemkov, verejnosť


Úloha splnená.

Činnosť Školy OP vo Varíne: boli zabezpečené výchovno-vzdelávacie aktivity pre školský sektor – 197,5 hod., 4 519 žiakov, sprievodcovské služby po NCH Diery, vedenie krúžku MOP, reinštalácia a realizácia výstav s tematikou ochrany prírody, výchovno-vzdelávacie aktivity pre verejnosť: výstava Činnosť Správy NP MF – VÚC, Správa NP MF, Deň národných parkov – čistenie NCH Diery, Človek a príroda – EV aktivity v MSD Martin, Deň CR – environmenlne v aktivity na hrade Strečno, Ekoplagát – výstava PGU, Ekoplagátik – výstava v Krajskej knižnici Žilina, Diskusné fórum Ekológia v našom živote, Tvorivé dielne – Tvoríme s odpadom, Enirofilm – MsÚ Žilina, Plagát verejnosti, Deň otvorených dverí

Výchovno-vzdelávacie aktivity pre verejnosť: zrealizované boli exkurzie (60), prednášky a prezentácie (137), hubárska poradňa (40), besedy a workshopy (186), konferencie a školenia (11), podujatia pre verejnosť (75), aktivity pre handicapované deti (1), výstavy a mediálne kampane (24)

Odborné konferencie pri príležitosti výročia vyhlásenia CHKO/NP: 20. výročie NP Malá Fatra – marec 2008, 30. výročie NAPANT – júl 2008, 20. výročie NP Slovenský raj - november 2008, 60. výročie TANAP – december 2008

Seminár „Seniori OP“ – zrealizovaný 14. ročník (67 účastníkov) v septembri 2008 (Žiarska chata)

V.7

Náučné zariadenia

 • údržba NCH (53), NL (11)

 • prevádzkovanie ISOP (9)

príslušné organ.

jednotky


15.12.2008


1900


0

NCH, NL/ verejnosť

Úloha splnená.

Zrealizované rekonštrukcie náučných chodníkov (18), údržby (81), nové inštalácie tabúľ (8), nové dočasné inštalácie tabúľ (2). V prevádzke bolo 53 NCH, 11 NL a 8 ISOP (Štefanová, Liptovský Hrádok, Ružomberok, Rožňava, Podlesok, Lesnica, Červený Kláštor, Pribylina)V.8

Mapovanie a výskum biotopov a druhov národného a európskeho významu a mapovanie inváznych druhov

 • projekt EDIT -ATBI

ÚŠOP, všetky organizačné jednotky

15.12.2008

1318


0

výskum / ŠOP SR

Úloha splnená. Biotopy boli mapované vo viacerých územiach – bolo vykonané mapovanie penovcových pramenísk, rašelinísk, slatín, mapovanie na TTP (najmä lúčne biotopy); mapovanie biotopov nad hornou hranicou lesa.

Z druhov národného a európskeho významu boli mapované taxóny ako Cyclamen fatrense, Pulsatilla grandis, Cypripedium calceolus, Gagea bohemica, Dactylorhiza incarnata, Doronicum hungaricum, Crocus heuffelianus, Woodsia ilvensis, Spiranthes spiralis, Daphne cneorum.

V rámci mapovania nepôvodných inváznych druhov rastlín v CHÚ boli zistené tieto invázne a expanzívne taxóny: Ailanthus altissima, Amaranthus retroflexus, Artemisia vulgaris, Asclepias syriaca, Aster lanceolatus, A. novi-belgii, Arrhenatherum elatius, Bidens frondosa, Calamagrostis epigeios, Conyza canadensis, Datura stramonium, Echinocystis lobata, Erigeron canadensis, Fallopia x bohemica, F. japonica, Galinsoga urticifolia, Helianthus tuberosus, Heracleum mantegazzianum, Impatiens parviflora, Iva xanthiifolia, Lathyrus venetus, Lupinus polyphyllos, Lycium barbarum, Negundo aceroides, Panicum miliaceum subsp. ruderale, Partenocissus quinquefolia, Pinus nigra, Robinia pseudoacacia, Solidago canadensis, S. gigantea, Stenactis annua, Tanacetum vulgare, Tripleurospermum inodorum.

V rámci mapovania nepôvodných inváznych druhov živočíchov v CHÚ boli zistené tieto invázne taxóny: Nyctereutes procyonoides, Mustela vison, Trachemis scripta elegans, Ictalurus nebulosus, Ondatra zibethicus, Myocaster coypus, Neogobius kessleri, Neogobius melanostomus, Lepomis gibosus, Pseudorazbora parva, Carassius auratus.V.9

Inventarizačný výskum jaskýň - NPP Hrušovská jaskyňa (klimatologický výskum - 2. etapa, hydrologický výskum), NPP Milada (hydrologický a klimatologický výskum - 2. etapa), NPP Starý hrad (geologický výskum - 2. etapa, biospeleologický výskum), PP Javorová priepasť (geologický výskum - 2. etapa), NPP Gombasecká jaskyňa (geologický výskum), NPP Drienovská jaskyňa (biospeleologický výskum), NPP Demänovské jaskyne (biospeleologický výskum), NPP Belianska jaskyňa (biospeleologický výskum), PP Leontína (geologický, geomorfologický, biospeleologický a archeologický výskum), PP Jaskyňa studeného vetra (klimatologický výskum), Jaskyne Muránskej planiny a Cerovej vrchoviny (biospeleologický výskum)

SSJ

31.12.2008

0

1 096


odborná správa, laboratórne analýzy

Úloha splnená. Geologický výskum - II. etapa geologického výskumu v jaskyniach NPR Ďumbier prostredníctvom detailného litologického a štruktúrno-geologického prieskumu, doplnených o laboratórne analýzy horninových vzoriek v spolupráci s KGaP Prif UK Bratislava priniesla nové poznatky o vnútornej stavbe severných svahov Nízkych Tatier. Výskum sa realizoval v jaskyniach NPP Starý hrad a Javorová priepasť. Základný geologický výskum NPP Gombasecká jaskyňa priniesol poznatky o horninovom zložení masívu a tektonickej schéme podmieňujúcej vznik podzemných priestorov. Hydrogeochemický výskum: NPP Milada - v spolupráci s PRIF UK Bratislava pokračoval v jaskyni hydrogeochemický výskum. Z jaskyne sa priebežne počas roka odobralo 8 vzoriek vody (4 x vodný tok, 4 x priesak). Nízky ročný zrážkový úhrn sa v jaskyni odrazil na nízkych prietokoch vodného toku, jeho vyrovnanom chemickom zložení a dobrej kvalite. NPP Hrušovská jaskyňa - v jaskyni sa začiatkom roka vytypovali odberné miesta vôd, z ktorých sa priebežne odobralo 11 vzoriek vody (6 x priesak, 5 x vodný tok). Výsledky preukázali pomerne vysoký stupeň mineralizácie obidvoch typov vôd s dominanciou hydrogénuhličitanových aniónov a vápenatých katiónov. Kvalita vôd bola vyhovujúca. V priesakových vodách sa zistilo vyššie mikrobiálne oživenie a vyšší podiel organických látok. Klimatologický výskum: po skončení kontinuálneho monitoringu teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu v NPP jaskyniach Hrušovská a Milada v priebehu 1. polroku boli zaznamenané údaje spracované a uložené v centrálnej databáze mikroklimatického monitoringu. V PP Jaskyňa studeného vetra kvôli snehovým podmienkam bolo možné osadiť zvyšné dva dataloggery až v auguste. Zaznamenané údaje pre ťažký prístup na sledované miesta v jaskyni a veľké riziko poškodenia potrebnej PC techniky budú prenesené až na konci monitorovacieho obdobia. Výskum, ktorý tu má prebiehať minimálne 1 rok, bude pokračovať aj v roku 2009. Biospeleologický výskum: V Drienovskej jaskyni a jaskyniach Leontína a Starý hrad (zmluvná spolupráca s PF UPJŠ v Košiciach) sa v jarnom období uložili zemné pasce a návnady na odchyt terestrických článkonožcov. V II. polroku sa pasce odobrali a následne sa ich obsah analyzoval v laboratórnych podmienkach. Nálezy zaujímavých a vzácnych stygofilných foriem bezstavovcov poukazujú na to, že jaskyňa Leontína je veľmi cenná biospeleologická lokalita. Najvýznamnejším nálezom vodnej fauny v Belianskej jaskyni je vzácny stygobiontný kôrovec Synurella intermedia (chránený druh). Jeho výskyt sa overuje aj vo vzorkách odobratých z Demänovskej jaskyne slobody, ktorá sa v tejto súvislosti spomína v staršej odbornej literatúre.

V.10

Mineralogický a mikrobiologický výskum mäkkých sintrov vo vybraných jaskyniach (NPP Harmanecká jaskyňa, NPP Demänovské jaskyne, NPP Gombasecká jaskyňa)

SSJ

31.12.2008

0

86


odborná správa, laboratórne analýzy

Úloha splnená. Zo vzoriek mäkkých sintrov odobraných z Harmaneckej jaskyne, Gombaseckej jaskyne, Demänovskej jaskyne mieru a Demänovskej jaskyne slobody boli v laboratórnych podmienkach identifikované rôzne mikroorganizmy, z ktorých sú najvzácnejšie nové psychrotrofné nefermentujúce baktérie. Ďalej sa elektrónovým mikroskopom vyhotovili fotografie mäkkých sintrov. Výsledky boli spracované vo forme správy a najdôležitejšie nové poznatky sa odovzdali do časopisu Slovenský kras na publikovanie.

V.11

Rekonštrukcia vývoja jaskýň na základe datovania sedimentov (magnetostratigrafia, rádioizotopové datovanie) a morfostratigrafických znakov podzemných priestorov (NPP Drienovská jaskyňa, NPP Brestovská jaskyňa, NPP Liskovská jaskyňa)

SSJ

31.12.2008

0

106


odborná správa, laboratórne analýzy

Úloha splnená. Zabezpečilo sa rádioizotopové datovanie vzoriek sintrov z NPP Brestovská jaskyňa (v spolupráci s Geologickým ústavom Poľskej akadémie vied vo Varšave a Geologickým ústavom Jagiellonskej univerzity v Krakove), výsledky sa využili na rekonštrukciu geomorfologického vývoja jaskyne, publikovali sa v supplemente časopisu Slovenský kras venovanom Brestovskej jaskyni (úloha VII.10). S cieľom rekonštrukcie geomorfologického vývoja sa z NPP Liskovská jaskyňa a NPP Drienovská jaskyňa sa odobrali vzorky sedimentov na paleomagnetický výskum a ich datovanie (v spolupráci s Geologickým ústavom AV ČR v Prahe).

V.12

Príprava a realizácia stopovacích skúšok prúdenia podzemných vôd vo vybraných krasových územiach: 1. cezhraničné podzemné vody v úseku medzi jaskyňou Milada (Slovenský kras) a jaskyňou Vass Imre v Maďarsku, 2. NPP Stratenská jaskyňa - fluviokrasová dolina Tiesňavy v Slovenskom raji, 3. NPP Demänovské jaskyne

SSJ

31.12.2008

0

197


odborná správa

Úloha splnená. V priebehu roka sa po príprave a vybavení všetkých príslušných povolení zrealizovali tri stopovacie skúšky, pri ktorých boli ako stopovače použité morské bakteriofágy. V 1. polroku sa v spolupráci so speleoklubom Minotaurus vykonala stopovacia skúška v Šingliarovej priepasti (Plešivecká planina), ktorá dokázala jej podzemné hydrologické prepojenie s Brzotínskou vyvieračkou. V 2. polroku sa v spolupráci so speleoklubom Slovenský raj zrealizovala stopovacia skúška v Stratenskej jaskyni (Slovenský raj), ktorá objasnila smer a rýchlosť prúdenia podzemného toku v Ponornej chodbe. Výsledky skúšky preukázali podzemné hydrologické prepojenie tejto časti jaskyne s vodami Hnilca. V spolupráci s pracovníkmi NP Aggtelek sa zrealizovala posledná stopovacia skúška cezhraničných vôd v okolí jaskyne Milada (Slovenský kras). Skúške predchádzalo odkrytie fosílneho ponoru (ponor ležiaci východne od jaskyne Milada - Gabiho ponor) pomocou mechanického nakladača do hĺbky 6 metrov a ručné dočistenie. Vykopaná zemina bola odvezená mimo územia národného parku. V ponore bola inštalovaná drevená výstuž. Skúška dokázala podzemné hydrologické prepojenie lokality s jaskyňou Milada a Kečovskou vyvieračkou. Výsledok skúšky na maďarskej strane bol negatívny na všetkých štyroch pozorovaných lokalitách. Stopovacia skúška v Demänovskej doline sa nezrealizovala z dôvodu obmedzených kapacitných možností biologického laboratória, ktoré je jediným dodávateľom stopovacej látky a spracovateľom odoberaných vzoriek na Slovensku.

V.13

Speleoklimatický výskum zaľadnených jaskýň pre potreby ich ochrany a prevádzky: NPP Dobšinská ľadová jaskyňa, NPP Demänovská ľadová jaskyňa

SSJ

31.12.2008

0

163


odborná správa

Úloha splnená. V priebehu celého roku boli priebežne odstraňované nedostatky nového integrovaného monitorovacieho systému, ktoré boli zistené počas jeho skúšobnej prevádzky. Išlo hlavne o úpravu a zjednotenie sw prostredia inštalovaných dataloggerov, zvýšenie citlivosti a rozlíšenia anemometrov a pod. Vyhotovili sa špeciálne snímače na teplotu horninového plášťa, ktoré budú do vrtov, pripravených záverom roku, osadené počas zimy 08/09. Výsledky z pôvodného monitorovacieho systému, ktorý v obidvoch jaskyniach pracoval do konca roku 2007, sa prezentovali v rámci 3. medzinárodného workshopu o ľadových jaskyniach (Kungur, máj 2008) v štyroch odborných referátoch spoločne s doktorantami z Vroclavskej univerzity, Poľsko, ďalšie tri sú publikované v časopise Slovenský kras.

V.14

Organizácia 13. odborného seminára pre pracovníkov sprístupnených jaskýň

SSJ

31.03.2008

0

113


realizácia prác a ich dokumentácia

Úloha splnená. 13. odborný seminár pre zamestnancov sprístupnených jaskýň sa konal sa v dňoch 10. – 12. marca 2008. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch program seminára sa zameral na problematiku bezpečnosti prevádzkovania sprístupnených jaskýň i na zvyšovanie odborných vedomostí zamestnancov potrebných pri výkone sprievodcovskej činnosti v sprístupnených jaskyniach. Program prvého dňa tvorili školenia o prírodnom ionizujúcom žiarení v jaskyniach, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Bezpečnostnom predpise č. 3000/1975 SBÚ pre jaskyne, ako aj o ochrane pred požiarmi. Dopoludnia druhého dňa sa uskutočnila prehliadka Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, zameraná na prezentáciu typov krasu a jaskýň na Slovensku a ich ochranu. Popoludní nasledovala exkurzia po vybraných travertínových lokalitách v Liptovskej kotline (Bešeňová, Lúčky) a do Liskovskej jaskyne. Posledný deň sa vykonalo overenie odbornej spôsobilosti jednotlivých zamestnancov organizácie vo vzťahu k príslušným bezpečnostným predpisom. Nakoniec sa uskutočnilo pravidelné školenie referentských vodičov organizácie. Odborného seminára sa zúčastnilo 57 zamestnancov Správy slovenských jaskýň z odboru prevádzky jaskýň a obchodnej činnosti, odboru výskumu a ochrany jaskýň a odboru bezpečnosti a technického rozvoja jaskýň.

V.15

Organizácia 8. seminára speleologickej strážnej služby

SSJ

31.10.2008

0

90


realizácia prác a ich dokumentácia

Úloha splnená. 8. seminár speleologickej strážnej služby sa uskutočnil v Krásnohorskej Dlhej Lúke v dňoch 7.-8.11.2008 za účasti 46 účastníkov. Súčasťou odborného programu boli 4 odborné prednášky a premietli sa 3 náučné filmy. Ďalej odzneli referáty strážcov a na druhý deň sa uskutočnili povrchová exkurzia na Silickú planinu a do Krásnohorskej jaskyne.

V.16

Organizácia 7. speleologickej školy zameranej na ochranu a dokumentáciu jaskýň na Slovensku

SSJ

31.08.2008

0

268


realizácia prác a ich dokumentácia

Úloha splnená. Speleologická škola organizovaná v spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosťou a Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva sa uskutočnila v dňoch 28. 9. - 1. 9. v Demänovskej doline a Liptovskom Mikuláši. Správa slovenských jaskýň zabezpečila prednášky a odborný sprievod na exkurziách týkajúcich sa geologických podmienok vývoja krasu, morfológie a genézy jaskýň, hydrogeológie a hydrológie krasu, jaskynnej klímy a biospeleológie.

V.17

Náučné chodníky k sprístupneným jaskyniam – údržba

panelov a konštrukciíSSJ

31.12.2008

0

124


realizácia prác

Úloha splnená. Vymenila sa poškodená tabuľa na vstupnej bráne náučného chodníka pri jaskyni Domica. Pri Demänovskej jaskyni slobody sa inštaloval náučný panel k ramsarskej lokalite "Jaskyne Demänovskej doliny".
Spolu „Veda, výskum, výchova, vzdelávanie“
9334

2243
VI. MONITORING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA

VI. 1

Prevádzka informačného systému ŠOP SR

 • Aktualizácia softvéru a dovybavenie pracovísk základným softvérom

 • Aktualizácia a vývoj Informačného systému taxónov a biotopv (ISTB)

 • Vytvorenie systému zálohovania dát a fyzického uskladnenia záloh

 • Spolupráca pri tvorbe informačného systému v rámci zákona o environmentálnych škodách

 • Zabezpečenie prevádzky serverov, pracovných staníc a príslušenstva

 • Napĺňanie Informačného systému taxónov a biotopov (ISTB)

ÚŠOP,

všetky organ. jednotky
15.12.2008

5988


0

prevádzka informačného systému / ŠOP SR, MŽP SR
Výnos MDPT SR č. 1706/M-2006
odborný podklad/ŠOP SR, MŽP SR

Úloha splnená.

Aktualizácia a nákup GIS software, licencií operačného systému, antivírového software

Spolupráca so SAŽP na tvorbe informačného systému

Zabezpečenie prevádzky serverov, pracovných staníc a vytvorený systém zálohovania dát

Aktualizácia a napĺňanie Informačného systému taxónov a biotopov (ISTB)- napĺňané informácie o inváznych rastlinách, chránených druhoch a biotopoch

Do ISTB začali byť dopĺňané údaje o inváznych druhoch rastlín, ktoré sú v evidenčných kartách z mapovania inváznych druhov na Slovensku z rokov 1998 – 2006.VI.2Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка