Štátna ochrana prírody sr vyhodnotenie plánu hlavných úloh Za rok 2008
старонка2/9
Дата канвертавання25.04.2016
Памер0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

IV.2.

Realizácia manažmentových opatrení na záchranu ohrozených druhov podľa schválených programov záchrany a vybraných aktivít z navrhovaných programov záchrany chránených druhov rastlín a živočíchov európskeho a národného významu
chránené druhy rastlín

európskeho významuPulsatilla pratensis ssp. flavescens

národného významuAnacamptis pyramidalis, Carex chordorrhiza, Carex

pulicaris, Drosera anglica, Glaux maritima, Lycopodiella

inundata, Ophrys holubyana, Orchis coriophora ssp.

coriophora, Orchis elegans, Orchis palustris, Pulsatilla

zimmermannii, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris
chránené druhy živočíchov

chránené druhy živočíchov európskeho významu

jasoň červenooký (Parnassius apollo), blatniak tmavý

(Umbra krameri), zubor hrivnatý (Bison bonasus), orol

skalný (Aquila chrysaetos), orol krikľavý (Aquilapomarina), sokol rároh (Falco cherrug), sokol

sťahovavý (Falco peregrinus), svišť vrchovský

(Marmota marmota)

navrhované PZ (2):

orliak morský (Haliaeetus albicilla), norok európsky (Mustela lutreola)všetky org. jednotky


15.12.2008


2956


100960


manažmentové opatrenia/

ŠOP SR, št. správaÚloha splnená

V rámci schválených PZ rastlín boli vykonávané plánované opatrenia v rozsahu výšky pridelených finančných prostriedkov jednotlivým organizačným útvarom. Boli realizované aktivity pre 1 druh európskeho významu: poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis ssp. flavescens) – bolo na 1 lokalite realizované kosenie a odstraňovanie náletových drevín a na dvoch lokalitách kontrola stavu populácie druhu

a 13 druhov národného významu:

červenohlav ihlanovitý (Anacamptis pyramidalis) – v rámci PZ druhu bolo na 3 lokalitách realizované kosenie s následným odstránením pokosenie biomasy, na 1 redukcia

náletových drevín a zabezpečená kontrola stavu populácie druhu

ostrica výbežkatá (Carex chordorrhiza) – bola realizovaná len kontrola stavu populácií druhu na lokalitách

ostrica blšia (Carex pulicaris) – bola realizovaná kontrola stavu populácií druhu na lokalitách

rosička anglická (Drosera anglica) – na 6 lokalitách boli realizované výruby samonáletu, výmladkov a kosenie s následným odstránením pokosenej biomasy

sivuľka prímorská (Glaux maritima) – na 1 lokalite bolo realizované kosenie s následným odstránením pokosenej biomasy

plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata) – na 1 lokalite boli odstraňované nárasty drevín a tŕstia, na 1 lokalite odstraňovanie náletov, expanzívnych druhov a na 2

lokalitách kosenie s následným odstránením biomasy. Zároveň bol sledovaný stav populácie druhu na lokalitách.

Hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana) – na 16 lokalitách bolo realizované kosenie s následným odstránením pokosenej biomasy a odstraňovanie náletových krovín, na 2

lokalitách bolo zrealizované narúšanie vegetačného krytu. Na 4 lokalitách bola sledovaná početnosť a stav lokality a na jednej monitoring druhu na trvalej ploche

Vstavsč ploštičný pravý (Orchis coriophora ssp. coriophora) - na 6 lokalitách bolo realizované kosenie a odstraňovanie náletových drevín, prerieďovanie krovín, na 4

lokalitách odstraňovanie inváznych rastlín, na 4 lokalitách narušovanie vegetačného krytu, na 1 likvidáciu odpadu a na 1 lokalite bola zabezpečená pastva

vstavač úhľadný (Orchis elegans) – bola realizovaná kontrola stavu populácie na lokalitách a kosenie na 3 lokalitách

vstavač močiarny (Orchis palustris) – na 6 lokalitách bolo zabezpečené kosenie s následným odstránením pokosenej biomasy, na jednej redukcia náletu a na 1 lokalite

odstraňovanie nahromadeného odpadu a tiež sledovaný stav populácie druhu na lokalitách

poniklec Zimmermannov (Pulsatilla zimmermannii) - bolo na 1 lokalite realizované kosenie a odstraňovanie náletových drevín a na troch lokalitách kontrola stavu

populácie druhu

ostroplod biely (Rhynchospora alba) – bola zabezpečená len kontrola stavu populácie druhu

blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris) – na 2 lokalitách bolo zabezpečené kosenie s následným odstránením pokosenej biomasy a tiež monitoring stavu populácie na

jednotlivých lokalitách

V rámci schválených PZ pre živočíchy boli realizované nasledovné aktivity:

jasoň červenooký (Parnassius apollo) - čistenie lokalít od krovitej vegetácie a odstránenie biomasy, monitoring lokalít výskytu - evidencia v ISTB, vytvorené GIS vrstvy súčasného rozšírenia, vyhľadávanie nových lokalít, v  PIENAP-e umelý chov jasoňa červenookého

blatniak tmavý (Umbra krameri) - prieskumy výskytu, genetika blatniaka, spracovaná štúdia manažmentu, realizácia revitalizačných opatrení na 4 lokalitách (bagrovanie, výrub krovín, čistenie korýt...), reštitúcia blatniaka na južnú Moravu, propagácia – aktivity realizované prostredníctvom projektu ŠF „Záchrana európsky významného druhu blatniaka tmavého (Umbra krameri) v chránených územiach Slovenska prostredníctvom realizácie opatrení vyplývajúcich z programu záchrany“

zubor hrivnatý (Bison bonasus) - monitoring a prikrmovanie, telemetrické sledovanie reštituovaných zubrov

orol skalný (Aquila chrysaetos) - monitoring druhu a el. línií 22kV, telemetria, stráženie, kontrola krúžkovania

orol krikľavý (Aquila pomarina) - monitoring, vyhľadávanie a kontrola hniezdiacich párov

sokol sťahovavý (Falco peregrinus) - monitoring, vyhľadávanie a kontrola hniezdiacich párov

sokol rároh (Falco cherrug) - kontrola špec. búdok na stĺpoch VN, monitoring, označovanie mláďat, menežment potravných zdrojov

Monitoring dravcov bol čiastočne financovaný z EF.

svišť vrchovský (Marmota marmota) - monitoring, zber biologického materiálu, overovanie odchytu najvhodnejšieho druhu návnady

orliak morský (Haliaeetus albicilla) – zatiaľ nebol predložený do OPM na schválenie

norok európsky (Mustela lutreola) - PZ zaslaný na MŽP na schválenie. Dňa 15.10. 2008 bol schválený OPM .IV.3

Kontrola dodržiavania zásad hospodárenia voči CHU a druhom v zmysle platnej legislatívy

ÚŠOP, všetky organizačné jednotky

15.12.2008

2231


0

kontrola, návrh starostlivosti / ŠOP SR, verejnosť, MŽP SR

Úloha nerealizovaná.

Realizácia úlohy je priamo naviazaná na novelizáciu zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ku ktorej v roku 2008 nedošlo, v dôsledku čoho nebolo možné zrealizovať predmetnú úlohu.IV.4

Zabezpečenie starostlivosti o hendikepované živočíchy, prevádzka chovných a rehabilitačných staníc


všetky organ. jednotky

15.12.2008

918


0

ošetrovanie poranených živočíchov/

ŠOP SR, št. správaÚloha splnená

V roku 2008 ŠOP SR zabezpečovala prevádzku 2 rehabilitačných a 14 chovných staníc. Z vlastných zdrojov bolo na ich prevádzku vynaložených 276 300,- Sk. Bola zabezpečená starostlivosť o 510 hendikepovaných živočíchov - dravce a sovy, ostatné druhy vtákov a cicavce. Niektoré živočíchy boli prevezené do ZOO Bojnice, pričom väčšina živočíchov bola úspešne navrátená do voľnej prírody.IV.5Opatrenia na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území v 5.stupni ochrany v ktorých nebola povolená výnimka na vykonanie náhodnej ťažby podľa § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch

  • vypracovanie asanačných projektov

  • vypracovanie zmlúv o dielo na dodávku a realizáciu opatrení

  • kontrola a prevzatie prác

ÚŠOP,

všetky organizačné

jednotky


15.12.2008


150


3 000/ EF

625/LIFE


10 697/MŽP

Obranné opatrenia/užívatelia pozemkov

Úloha splnená

V roku 2008 ŠOP SR vykonávala opatrenia na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov, na ktoré bolo vyčlenené finančné zabezpečenie z rozpočtu MŽP SR - 10 697 198 Sk; z environmentálneho fondu – 3 000 000 Sk a LIFE projektu – 624 700 Sk. Úloha bola kofinancovaná sumou 150 000 SKIV.6Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z uplatňovania

Smernice MŽP SR o poskytovaní finančného príspevku

 spracovanie stanovísk k žiadostiam  • príprava zmlúv medzi ŠOP SR a oprávnenou osobou v zmysle smernice

  • kontrola zrealizovaných prác z poskytnutých prostriedkov

ÚŠOP,

všetky organizačné jednotky
15.12.2008

394


0stanoviská, spolupráca s vlastníkmi/ MŽP SR, užívatelia, nájomcovia nehnuteľností

Úloha splnená

V roku 2008 ŠOP SR bolo poskytnuté v zmysle smernice č. 6/2004-5.1. MŽP SR o poskytovaní finančného príspevku z rozpočtu ŠOP SR – 1 105 080 Sk a z iných zdrojov LIFE Drop – 1 157 446 SkIV.7Náhrada škôd spôsobených chránenými druhmi živočíchov

Spolupráca pri evidovaní a dokumentovaní vzniknutých škôd s ObÚŽP a OLÚ v zmysle zákona o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu a zákona č. 23/1962 Zb.; vypĺňanie formulárov, vedenie centrálnej evidencieÚŠOP, všetky organizačné jednotky


15.12.2008

184


0

spolupráca s orgánmi štátnej správy, formuláre, centrálna databáza / MŽP SR, MP SR, ŠOP SR, ObÚŽP, OLÚ

Úloha splnená

Jednotlivé organizačné útvary sa zúčastňovali na miestnych obhliadkach škôd, pokiaľ boli príslušnými úradmi prizývané.IV.8

Realizácia aktivít v súvislosti s novelizovaným § 61 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

  • (výkup pozemku,- výmena pozemku, nájom pozemku, zmluvná ochrana, náhrada za obmedzenie obhospodarovania pozemku)

  • Zabezpečenie praktickej správy pozemkov

ÚŠOP,

vybrané organizačné jednotky
15.12.2008

1115


0
Úloha splnená

Náhrada za obmedzenie obhospodarovania pozemku činila v roku 2008 : 31 549 021 Sk.IV.9

Plán rozvoja vidieka (PRV) na obdobie rokov 2007-2013

a Operačný program Rybné hospodárstvo

Spolupráca pri Operačných programoch:

  • spolupráca s PPA na implementácii záväzkov v rámci realizácie PRV v oblasti ochrany biodiverzity

  • spolupráca s MPSR v rámci realizácie Operačného programu Rybné hospodárstvo

všetky organizačné jednotky

ÚŠOP


15.12.2008

738

stanoviská /MŽP SR, MP SR, ŠOP SR

Úloha splnená

ŠOP SR participovala na implementácii podopatreni PRV SR 2007 - 2013 zameraných na ochranu biodiverzity a zabezpečila možnosť pokračovania vybraných podopatrení pre žiadateľov aj v roku 2008. Rovnako rozpracovala možnosti spolupráce s rezortom pôdohospodárstva v predmetnej veci pre budúce obdobie v roku 2009.Súčasne prebieha spolupráca s PPA na vypracovaní metodiky a zabezpečení školenia pre PPA v oblasti problematiky Cross-compliance (krížového plnenia).

IV.10

Uzatváranie a oprava uzáverov vchodov do jaskýň: Lávová jaskyňa (stabilizácia vchodu a uzáver), Medvedia jaskyňa (oprava), Stratenská jaskyňa (+ Psie diery, oprava), Zúgo (stabilizácia vstupného závalu), Píla (výmena uzáveru), Kečovská biela jaskyňa, Kečovská vetva, Michňová (oprava uzáveru II. vchodu), Hradová I. (oprava), Šlosiarova jaskyňa (nový uzáver), Vápenná jaskyňa (výmena uzáveru), Jaskyňa pri kríži, Javorinská medvedia jaskyňa (stabilizácia závalu), Agáčiny, Hoblíkova jaskyňa (výmena uzáveru), Biela jaskyňa (výmena uzáveru), Jaskyňa na Medzivŕší, Strážovská priepasť, Peterská priepasť, Veľké Prepadlé

SSJ

31.12.2008

0

867


realizácia prác a ich dokumentácia

Úloha splnená. Na základe dodaných geofyzikálnych údajov sa vykonal pokus o odkrytie vchodu zasypanej lávovej jaskyne pomocou UDS, ktorú sa však nepodarilo odkryť. Uskutočnili sa nasledovné práce: Medvedia jaskyňa (oprava uzáveru), namiesto Stratenskej jaskyne sa uprednostnila naliehavejšia oprava uzáveru Okienkovej jaskyne, Zúgó (stabilizácia závalu), Píla (výmena uzáveru), Kečovská biela jaskyňa (nový uzáver), namiesto Kečovskej vetvy sa uprednostnila naliehavejšia oprava uzáveru jaskyne Burda, Michňová priepasť (oprava uzáveru), Hradová č. I (oprava uzáveru), Šlosiarova jaskyňa (nový uzáver), Vápenná jaskyňa (výmena uzáveru), Jaskyňa pri kríži (nový uzáver), Javorinská medvedia jaskyňa (stabilizácia závalu), Agáčiny (nový uzáver), namiesto Hoblíkovej jaskyne sme uprednostnili naliehavejšiu výmenu uzáveru na Medvedej jaskyni 1 vo Vrátnej, Biela jaskyňa (výmena uzáveru), Jaskyňa na medzivŕší (nový uzáver), Strážovská priepasť (nový uzáver), Peterská priepasť (nový uzáver), Veľké prepadlé (nový uzáver). Navyše sa v rámci havarijných prípadov uzatvárali nasledovné jaskyne: Jaskyňa hučiacich vodopádov (nový uzáver), Nová Brzotínsky jaskyňa (oprava uzáveru), Pod Strážskou (stabilizácia závalu), Drienovská – horný vchod (oprava uzáveru), Jaskyňa pod koreňom (nový uzáver).

IV.11

Odstránenie odpadového materiálu z jaskýň: Závozná priepasť, Priepasť šiestich studní, priepasť pri ceste, Líščia diera, Čertová diera, Michňová, Čertovica, závrty vo Važeckom krase, Klenová, Kamenné mlieko

SSJ

31.12.2008

0

393


realizácia prác a ich dokumentácia

Úloha splnená. Odpadový materiál sa odstránil z týchto jaskýň: Závozná priepasť, Priepasť šiestich studní, namiesto Priepasti pri ceste sa uprednostnil naliehavejší prípad Jaskyne pri murovanom mlyne, Líščia diera v Slovenskom krase, Čertová diera, Michňová, Čertovica, závrty vo Važeckom krase, Klenová, Kamenné mlieko. V rámci odstránenia havarijného stavu sa nad rámec plánu vyčistila Kysacká jaskyňa, Dúpna jaskyňa č. 1 a Dúpna jaskyňa č. 2.

IV.12

Údržba a doplnenie označenia jaskýň vyhlásených za národné prírodné pamiatky, označenie hraníc vyhlásených ochranných pásiem jaskýň

SSJ

31.12.2008

0

160


realizácia prác a ich dokumentácia

Úloha splnená. Zabezpečili sa textové tabule na novovyhlásené ochranné pásma jaskýň, ako aj na vyhlásené verejnosti voľne prístupné jaskyne. Zabezpečila sa výroba kovových pätiek na drevené hranoly. Náučným panelom sa označilo aj Kečovské škrapové pole a ďalšie krasové zaujímavosti v okolí Kečova.

IV.13

Preventívne prehliadky a čistenie skalných stien nad vchodmi a v podzemí sprístupnených jaskýň (Demänovská ľadová jaskyňa, Važecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Driny, Domica, Bystrianska jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa) voči možnému padaniu a rúteniu skalných blokov, úlomkov a skál v rámci zabezpečenia bezpečnosti pohybu osôb a majetku organizácie.

SSJ

31.05.2008

0

270


realizácia prác a ich dokumentácia

Úloha splnená. Pred hlavnou turistickou sezónou sa vykonali odborné prehliadky a očistenie skalných portálov nad jaskyňami a v podzemí (Demänovská ľadová jaskyňa, Važecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Driny, Domica, Bystrianska jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa) z dôvodu eliminácie rizika vzniku úrazu osôb a škody na majetku organizácie voči možnému padaniu úlomkov a skalných blokov.
Spolu „Praktická starostlivosť o OCHČPaK a jaskyne“
26543

25440
V. VEDA, VÝSKUM, Výchova a VZDELÁVANIE

V.1

Analýza vplyvu bariérových prvkov na národne a európsky významné chránené územia a druhy

 mapovanie bariérových prvkov v krajine a ich negatívnych vplyvov na populácie významných druhov živočíchov zo skupín obojživelníkov, rýb a cicavcovvšetky organ. jednotky

15.12.2008

496


0

odborný podklad, projekt / ŠOP SR, štátna správa

Úloha splnená

V rámci úlohy sa sledovali bariérové prvky v krajine a ich vplyv na živočíchy. Na VÚ dopravný v Žiline sme zaslali 10-ročné sledovanie stretov chránených živočíchov s komunikáciami, ktoré budú slúžiť ako podklad pre vybrané indikátory pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Najväčší počet stretov s dopravnými prostriedkami sme zaznamenali pri druhoch: vydra riečna, medveď hnedý, líška hrdzavá a ostatné malé a stredné cicavce. V prípade obojživelníkov sa kritické úseky riešili nainštalovaním fóliových zábran v čase jarnej migrácie, prípadne dopravným značením. Zmapované sú aj migračné bariéry v tokoch - presná lokalizácia v GIS vrstvách a stanovené priority realizácie spriechodňovania.V.2

Interné odborné vzdelávanie odborných pracovníkov ŠOP SR (napr. školenia a kurzy ku GIS, ISTB, Access, metodikám, usmerneniam, práci vo výškach...)

ÚŠOP, príslušné org. jednotky

15.12.2008

2341


0

semináre, inštruktáže, kurzy, školenia/ŠOP SR

Úloha splnená

Dňa 10.01.2008 sa uskutočnila odborná porada botanikov v Banskej Bystrici, financovaná z rozpočtu ŠOP SR. Porady sa zúčastnilo 27 zamestnancov ŠOP SR.

Dňa 23.10.2008 sa uskutočnila odborná porada botanikov v Banskej Bystrici, financovaná z rozpočtu ŠOP SR. Porady sa zúčastnilo 27 zamestnancov ŠOP SR.

V dňoch 5. - 6. 3. sa uskutočnila odborná porada zoológov vo Varíne, financovaná z rozpočtu ŠOP SR. Porady sa zúčastnilo 30 zamestnancov ŠOP SR.

V dňoch 12. - 13. 11. sa realizovalo školenie pracovníkov v GIS pre začiatočníkov, financované z rozpočtu ŠOP SR. Školenia sa zúčastnilo 13 zamestnancov ŠOP SR.

V dňoch 19. - 20. 11. sa realizovalo školenie pracovníkov v GIS pre pokročilých, financované z rozpočtu ŠOP SR. Školenia sa zúčastnilo 15 zamestnancov ŠOP SR.

V dňoch 18. - 21. 11. sa realizovalo školenie pracovníkov na prácu vo výškach, financované z Envirofondu. Školenia sa zúčastnilo 35 zamestnancov ŠOP SR.

Dňa 5.5.2008 sa realizovalo školenie pre pracovníkov jednotlivých Správ ŠOP SR zaradených vo funkcii lesník v Banskej Štiavnici pracovníkmi LOS v Banskej Štiavnici. Školenie bolo zamerané k problematike dodržiavania normy STN 482711 ochrana lesa proti hlavným druhom podkôrneho hmyzu na ihličnatých drevinách a k požiadavkám k výberu a práci podkôrnikových pozorovateľov. Školenia sa zúčastnilo 14 zamestnancov ŠOP SR.V.3

Spracovanie štúdie „Stepping stones“, v súlade s požiadavkou EK na prepojenie biotopov rýb eur. významu a preklad do anglického jazyka

ÚŠOP

30.9.2008

55


50/EF

štúdia/ EÚ, MŽP SR
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка