Štátna ochrana prírody sr vyhodnotenie plánu hlavných úloh Za rok 2008
старонка1/9
Дата канвертавання25.04.2016
Памер0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ŠOP SR – PHÚ 2008

Schválený uznesením OPM č. 155 z 11.12.2007Štátna ochrana prírody SR
VYHODNOTENIE plánu hlavných úloh Za rok 2008


Por.

číslo

Názov úlohy

(stručná anotácia)

Zodpo-vedný útvar


Termín

Finančné zabezpečenie

(tis. Sk)

Forma

výstupu/

užívateľ výstupu

Rozpočet

ŠOP SR

Iné zdroje

I. Koncepcie, programy, metodiky


I.1

Aktualizácia a vypracovanie metodických pokynov a usmernení v zmysle nového zákona o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu a vykonávacích predpisov

ÚŠOP,

vybrané org. jednotky30.9.2008

708


0

metodické pokyny/ŠOP SR, MŽP SR, štátna správa

Úloha nerealizovaná. V roku 2008 nebol prijatý nový zákon o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu.

I.2

Spracovanie návrhov ochranných pásiem ohrozených jaskýň (NPP Harmanecká jaskyňa), odborná spolupráca v procese prerokovávania a vyhlasovania ochranných pásiem jaskýň podľa predložených projektov – NPP Gombasecká jaskyňa, NPP Krásnohorská jaskyňa, NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa, NPP Važecká jaskyňa, NPP Demänovské jaskyne, NPP Brestovská jaskyňa, NPP Driny, PP Ponická jaskyňa, PP Chvalovská jaskyňa

SSJ

31.12.2008

0

181


projektová dokumentácia

Úloha splnená. Vykonala sa časť terénnych prieskumov, obstarávanie mapových a písomných podkladov a následne bola spracovaná projektová dokumentácia ochranného pásma Harmaneckej jaskyne, ktorá sa koncom roka odoslala na KÚŽP Banská Bystrica. Ochranné pásma Krásnohorskej jaskyne a jaskyne Driny boli vyhlásené príslušnými KÚŽP, spracovaný je zámer KÚŽP Banská Bystrica na vyhlásenie OP Chvalovskej jaskyne. Pre nesúhlas užívateľov zámer vyhlásenia ochranného pásma Ponickej jaskyne je v štádiu prerokovávania, na požiadanie KÚŽP sme zabezpečili vyčíslenie ujmy vzniknutej obmedzením hospodárenia v ochrannom pásme. Na požiadanie KÚŽP Košice sa aktualizoval projekt ochranného pásma Ochtinskej aragonitovej jaskyne a následne sa zaslal na konanie KÚŽP v Košiciach.
Spolu „Koncepcie, programy, metodiky“
708

181
II. LEGISLATÍVNE ÚLOHY

II.1

Príprava vykonávacích predpisov k novému zákonu o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu

ÚŠOP

31.7.2008

63


0

vyhlášky/MŽP SR, ŠOP SR, štátna správa

Úloha splnená. Vykonávacie predpisy k novému zákonu boli zaslané na MŽP SR listom č. ŠOP SR/1670/2008 dňa 14.07.2008. Z nového zákona neboli spracované zmocňujúce ustanovenia k § 5 ods. 7 – priaznivý stav druhu, priaznivý stav biotopu. Na ich spracovanie sú potrebné finančné prostriedky, o čom sme informovali MŽP SR listom č. ŠOP SR/1670/2008 dňa 10.06.2008. Ďalej nie je spracovaný § 35 ods. 7 týkajúci sa kvalifikovaných osôb, pretože nie je známa filozofia MŽP SR.

II.2

Spracovanie návrhov nariadení vlády SR NP, v ktorých bola dokončená zonácia

ÚŠOP,

vybrané org. jednotky15.12.2008

92


0

Návrhy vyhlášok/ MŽP SR

Úloha splnená. Boli vypracované nariadenia vlády SR pre 5 NP: NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, NAPANT, NP Slovenský raj, NP Poloniny. Na MŽP SR boli zaslané listami ŠOP SR/2446/2008 zo dňa 29.09.2008 vo veci Zonácia NP, ŠOP SR/2837/2008 zo dňa 10.10.2008 vo veci Zonácia NP – 1. doplnenie, ŠOP SR/3113/2008 zo dňa 21.10.2008 vo veci Zonácia NP – 2. doplnenie, ŠOP SR/3538/2008 zo dňa 01.12.2008 vo veci Zonácia NP – 3. doplnenie.

II.3

Vyhlasovanie území sústavy NATURA 2000

 1. Spracovanie návrhov vyhlášok CHVÚ

 2. Prerokovanie a spracovanie návrhov vyhlášok vybraných ÚEV

všetky org. jednotky

15.12.2008

1923


0

vyhlášky ÚEV a CHVÚ/MŽP SR

Úloha splnená.

Dňa 1. februára 2008 nadobudli účinnosť vyhlášky CHVÚ: Bukovské vrchy, Cerová vrchovina – Porimavie, Dolné Pohronie, Košická kotlina, Kráľová, Medzibodrožie, Ostrovné lúky, Parížske močiare, Poiplie, Poľana, Sĺňava, Tribeč, Ondavská rovina, Žitavský luh. Dňa 15. novembra nadobudli účinnosť vyhlášky CHVÚ Dunajské luhy a Úľanská mokraď.

Návrhy vyhlášok CHVÚ Záhorské Pomoravie, Vihorlatské vrchy, Muránska planina – Stolica, Slanské vrchy, Dubnické štrkovisko, Senianske rybníky, Nízke Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra, Volovské vrchy, Slovenský kras, Strážovské vrchy, Boheľovské rybníky, Veľkoblahovské rybníky, Laborecká vrchovina, Trnavské rybníky, Tatry sú na medzirezortnom pripomienkovom konaní a internom pripomienkovom konaní. Návrh vyhlášky CHVÚ Tatry bol aktualizovaný. Vo vyhlásených CHVÚ sa pracovalo pri aktualizácii parcelného stavu podľa katastrálneho operátu a GIS vrstiev k 1.1.2008.

Prerokovaniu ÚEV predchádzala aktualizácia SDF (kontrola parciel, vlastníkov a užívateľov podľa stavu k.n. k 1.1.2008) a úprava hraníc (GIS vrstiev) vylúčením známych vedeckých omylov a úpravou na aktuálny parcelný stav. Pre všetkých 97 ÚEV neprekrývajúcich sa s národnou sústavou chránených území, boli rozpracované projekty ochrany v zmysle § 23, ods. 1 a 2 zákona a prílohy 25 vyhlášky. 55 z nich bolo finalizovaných a zaslaných na príslušný KÚ ŽP. Pre 114 ÚEV čiastočne sa prekrývajúcich s nár. sústavou CHÚ bolo na KÚ ŽP odoslaných 23 projektov ochrany, 70 projektov je rozpracovaných a 21 projektov sa nespracúva. Pre 170 ÚEV nachádzajúcich sa v národnej sústave CHÚ sa projekty ochrany nespracúvajú. Oznámenia zámeru vyhlásiť ÚEV v kategórii PR alebo CHA zasielali KÚ ŽP postupne v zmysle § 50. Prerokovania s vlastníkmi (užívateľmi) dotknutých pozemkov začali príslušné KÚ ŽP zvolávať (vzhľadom na zákonné lehoty pre zverejnenie zámeru obcou a pripomienky vlastníkov) až koncom roka 2008.II.4

Doplnenie národného zoznamu ÚEV na základe výsledkov biogeografických seminárov

a) Prerokovanie nových ÚEV doplnených na základe požiadaviek Európskej komisie a predloženie návrhu do vlády SR, príprava výnosu MŽP SR

b) Aktualizácia štandardných dátových formulárov (SDF) území európskeho významu (na základe aktualizácie národného zoznamu)


všetky org. jednotky


31.12.2008


2717


0

Národný zoznam ÚEV, aktualizovaný SDF/EÚ, vláda SR, MŽP SR, ŠOP SR


Úloha splnená.

V súvislosti s uznesením vlády SR č. 256/2008 (Prehodnotenie sústavy Natura 2000) boli viaceré doplnky ÚEV vylúčené, upravené alebo doplnené. Z pôvodného návrhu 245 nových a 52 rozšírených ÚEV, bolo na MŽP SR zaslaných 232 nových a 57 doplnených ÚEV. Pre tieto územia boli na MŽP zaslané všetky podklady potrebné na ich prerokovanie (parcely, vlastníci, užívatelia, stupne ochrany, prekryv s národnou sústavou, predmety ochrany, administr. členenie, atď.). Samotné prerokovanie doplnených ÚEV a predloženie návrhu do vlády SR vykonáva MŽP SR.

V zmysle záverov biogeografických seminárov bolo na doplnenie v alpskom biogeografickom regióne označených 17 biotopov a 23 druhov. Nové územia neboli doplnené pre 1 biotop a 5 druhov. V panónskom biogeografickom regióne bolo potrebné doplniť územia pre 16 biotopov a 29 druhov. Územia neboli doplnené pre 1 biotop a 2 druhy. Dôvodom nevyčlenenia území pre tieto biotopy a druhy je absencia poznatkov o ich výskyte mimo ÚEV schválených Európskou komisiou aj napriek realizovaných prieskumom.

V Štandardnom dátovom formulári boli vykonané najmä nasledovné obsahové úpravy: • aktualizácia parciel podľa registra C stavu katastra nehnuteľností k 1 .1. 2008,

 • aktualizácia výmer parciel a ÚEV,

 • aktualizácia vlastníkov a užívateľov dotknutých parciel,

 • aktualizácia predmetov ochrany ÚEV podľa nových poznatkov,

 • aktualizácia navrhovaných stupňov ochrany.

Rovnako boli aktualizované GIS vrstvy území. V súčasnosti ešte prebieha vyhľadávanie duplicitných parciel, kontrola obsahovej úplnosti SDF, opravy parciel, atď.

II.5

Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v blízkosti vstupných areálov sprístupnených jaskýň

SSJ

31.12.2008

0

765

listy vlastníctva, výkup pozemkov

Úloha rozpracovaná. Uskutočnili sa rokovania a pripravili sa zmluvy na odkúpenie pozemkov vo vstupnom areáli Bystrianskej jaskyne. Riešili sa majetkovo-právne problémy využívania vodného zdroja pri Gombaseckej jaskyni. Postupne sa riešili prepisy majetku a pozemkov na ŠOP SR.
Spolu „Legislatívne úlohy“4795

765

III. Príprava programov starostlivosti a programov záchrany o OCHČPaK


III.1Spracovanie podkladov pre programy záchrany chránených živočíchov a rastlín

- motýle rodu Maculinea,prísluš. org. jednotky

15.12.2008

70


0

dokumentácia ochrany prírody/ ŠOP SR, štátna správa

Úloha splnená

PZ Maculinea bol spracovaný, posúdený dvomi oponentmi , pripomienky boli zapracované a PZ zaslaný na MŽP. Dňa 15.10. 2008 bol schválený OPM.III.2

Vyhodnotenie a aktualizácia programov záchrany chránených druhov živočíchov a rastlín
Chránené druhy rastlín

- národného významu

Artemisia austriaca, Astragalus asper, Dactylorhiza ochroleuca, Drosera anglica, Lycopodiella inundata, Ophrys holubyana, Orchis coriophora ssp. coriophora, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Spiranthes spiralis
Chránené druhy živočíchov

 • vyhodnotenie a aktualizácia programov záchrany európsky významných chránených druhov živočíchov: orol skalný (Aquila chrysaetos), orol krikľavý (Aquila pomarina), sokol rároh (Falco cherrug), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), svišť vrchovský (Marmota marmota)

 • aktualizácia PZ

korytnačka močiarna (Emys orbicularis), vydra riečna (Lutra lutra), kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica), chrapkáč poľný (Crex crex), drop fúzatý (Otis tarda), orol kráľovský (Aquila heliaca)

všetky organizačné jednotky

15.12.2008


130

2170

0


dokumentácia OPaK/

ŠOP SR, št. správaÚloha splnená.

Vyhodnocovaná bola účinnosť PZ rastlinných druhov Drosera anglica, Lycopodiella inundata, Ophrys holubyana, Orchis coriophora ssp. coriophora, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, ktorým končila platnost PZ v roku 2008. Vypracované vyhodnotenie za jednotlivé PZ bolo zaslané na MŽP SR listom č. ŠOP SR/3678/2008 zo dňa 17.12.2008.

Aktualizácia programov záchrany rastlinných druhov Drosera anglica, Lycopodiella inundata, Ophrys holubyana, Spiranthes spiralis je pripravená a zapracovávajú sa pripomienky z oponentúry.

Na porade botanikov, ktorá sa konala dňa 23.10.2008 bolo dohodnuté, že vypracovanie aktualizácií programov záchrany rastlín pre druhy: Rhynchospora alba, Astragalus asper, Artemisia austriaca, Dactylorhiza ochroleuca, Orchis coriophora, Scheuchzeria palustris nie je potrebné. Druhy Rhynchospora alba, Astragalus asper, Artemisia austriaca, Dactylorhiza ochroleuca, majú len jednu lokalitu výskytu, kde majú zabezpečenú pravidelnú starostlivosť, ktorá zabezpečí zachovanie druhu. Program záchrany Scheuchzeria palustris spočíval prevažne v monitoringu a manažment bol realizovaný len na dvoch lokalitách, kde bude zabezpečovaný a iným spôsobom. Druh Orchis coriophora má 12 lokalít s pomerne bohatými populáciami, ktorých starostlivosť by bolo potrebné riešiť iným druhom dokumentácie, napr. programom starostlivosti o druh, nie programom záchrany.

Programy záchrany živočíchov boli vyhodnotené a bolo potvrdené, že je potreba ich aktualizácie a pokračovania. Na základe ich vyhodnotenia boli zistené nedostatky, ktoré boli odstránené a aktuálne nové informácie boli zapracované do nových aktualizácií programov záchrany. Ide o programy záchrany orol skalný (Aquila chrysaetos), orol krikľavý (Aquila pomarina), sokol rároh (Falco cherrug), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), svišť vrchovský (Marmota marmota), korytnačka močiarna (Emys orbicularis), vydra riečna (Lutra lutra), kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica), chrapkáč poľný (Crex crex), drop fúzatý (Otis tarda), orol kráľovský (Aquila heliaca).


III.3Spracovávanie návrhov na vyhlasovanie lesov osobitného určenia

všetky organizačné jednotky

15.12.2008

20


0

projekty/ št. správa, užívatelia lesov

Úloha rozpracovaná.

Je predložený návrh na vyhlasovanie lesov osobitného určenia na KÚŽP v Prešove v dvoch MCHÚ a to : v NPR Kokošovská dubina a NPR Gimešský jarok.


Spolu „Príprava programov starostlivosti a programov záchrany o OCHČPaK
437

0

IV. Praktická starostlivosť o OCHČPaK a jaskyne


IV.1


Realizácia pravidelnej praktickej starostlivosti o OCHČP:

    • Zabezpečovanie praktickej starostlivosti v chránených územiach (prevažne nelesné biotopy)

    • Starostlivosť o chránené stromy

    • Praktická starostlivost o chránené živočíchy

    • Zabezpečovanie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou výskytu nepôvodných druhov rastlín a živočíchov

    • Označovanie chránených území, ich zón, chránených stromov a ich ochranných pásem a vybraných území európskeho významu

    • Realizácia technických opatrení na zníženie mortality živočíchov na bariérových prvkoch v krajine

všetky org. jednotky okrem ÚŠOP

15.12.2008

5769


0


manažmentové opatrenia - označovanie/

ŠOP SR, št. správa, verejnosťÚloha splnená

Praktická starostlivosť v chránených územiach: V roku 2008 boli vykonávané menežmentové opatrenia v 130 maloplošných chránených územiach (18 NPR, 59 PR, 4 NPP, 23 PP a 12 CHA), okrem toho aj v niektorých lokalitách v NP a CHKO resp. iných záujmových lokalitách ochrany prírody. Celkové vynaložené náklady dosiahli 2 980 tis. Sk, z čoho časť bolo financovaná zo štátneho rozpočtu, časť z Environmentálneho fondu a časť sponzorsky. Z toho min. 2 340 tis. Sk bolo použitých na práce vykonávané dodávateľským spôsobom, ostatné práce boli vykonávané vo vlastnej réžii jednotlivých pracovísk. Okrem uvedeného boli vykonávané aj práce v rámci náhradných revitalizačných opatrení za poškodenie alebo zničenie biotopov v iných lokalitách. V jednotlivých územiach sa realizovalo zväčša viacero opatrení súčasne, tak ako po iné roky sa prevažne vykonávali výruby náletových drevín a kosenie vrátane odstránenia biomasy z územia. Okrem toho sa realizovalo aj mulčovanie, pasenie, oplotenie a jeho obnova, odstraňovanie inváznych druhov, zber a vývoz odpadov a pod. Úlohu plnili všetky organizačné útvary ŠOP SR.

Starostlivosť o chránené stromy

V roku 2008 boli vykonané manažmentové opatrenia na 14 chránených stromoch a ich skupinách alebo v ich ochrannom pásme. Celové vynaložené náklady dosiahli 192,7 tis. Sk. Z toho 55,7 tis. Sk bolo uhradených z rozpočtu ŠOP SR, 85,0 tis. Sk uhradili vlastníci pozemkov, na ktorých chránené stromy rastú a 52,0 tis. Sk bolo uhradených z iných zdrojov. Úlohu plnilo 9 organizačných útvarov.Chránené druhy živočíchov : ŠOP SR zabezpečuje na problematických úsekoch komunikácií v čase jarnej migrácie obojživelníkov inštaláciu fóliových zábran. V tomto roku bolo inštalovaných 27 734 m zábran a prenesených cca 71 697 ks obojživelníkov, prevažne žiab. Financie vynaložené na túto úlohu predstavovali 125 700,- Sk, práce boli realizované prevažne vo vlastnej réžii. Každoročne sa na území jednotlivých správ vykonávajú kontroly funkčnosti rybochodov a v prípade potreby aj ich spriechodnenie – vyčistenie. 21. novembra bola daná do prevádzky stavba rybieho obchvatu v UEV Rudava. Vykonávali sa regulačné a asanačné zásahy na genofondových plochách vybraných mäkkýšov, motýľov, obojživelníkov a plazov (hlavne kosenie, výrub náletových drevín, mulčovanie, oplotenie liahnisk). V CHKO Kysuce na lokalite Skorča bola vybudovaná nová lokalita pre obojživelníky (prevažne Rana temporaria) a v NP Malá Fatra bola vykonaná rozsiahlejšia úprava (zväčšenie, prehĺbenie, odizolovanie) reprodukčnej lokality v Párnici. Riešilo sa zlepšenie pobytových podmienok ohrozených druhov netopierov (napr. uzatvorenie 2 tunelových portálov v k.ú. Prejta), ako aj problematika výskytu netopierov v panelových domoch (odchyt a premiestňovanie, príp. rehabilitácia, usmernenie pri údržbe domov, osadenie sieťky, odstraňovanie trusu, čistenie vletových otvorov, monitoring). V rámci praktickej starostlivosti o chránené živočíchy a ich biotopy boli realizované nasledovné opatrenia: výroba a inštalácia umelých hniezdnych podložiek pre bociany; úprava, inštalácia a stabilizácia hniezd pre bociany; výroba, vyvesenie a inštalácia búdok pre spevavce,; monitoring dutinových hniezdičov; úprava hniezdnych stien a ich okolia alebo čistenie búdok pre krakľovce (rybárik riečny, včelárik zlatý a dudok chochlatý); zlepšenie pobytových podmienok ohrozených druhov vtákov (premiestnenie a úprava hniezd bocianov, oprava a inštalácia búdok dutinových hniezdičov, sokolov a sov), bobra vodného, zubra hrivnatého (objemové a jadrové krmivo), svišť vrchovský (inšt. zábrany na potrubie) a kamzík vrchovský tatranský tatranský (vynáška soli); stráženie vytipovaných tokanísk lesných kurovitých vtákov – tetrov hlucháň a tetrov hôľniak. V rámci ochrany vybraných druhov živočíchov sa vykonávali transfery a reštitúcie: syseľ pasienkový (322 jedincov), blatniak tmavý (transfer 50 jedincov) a bobor vodný 5 jedincov. V NPR Morské oko boli obnovené nefunkčné rybochody na prítokoch do jazera. Pre vybrané druhy živočíchov boli zakúpené telemetrické obojky a fotopasce na sledovanie priestorovej aktivity. Bol spracovaný a vydaný dokument s prehľadom typov konfliktných stĺpov el. vedenia na krtorých dochádza k úhynu vtákov, vrátane možnosti jeho ošetrenia. Bola zabezpečená aj dotlač rehabilitačnej knihy. Práce boli čiastočne financované z  envirofondu.

Zabezpečovanie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou výskytu nepôvodných druhov rastlín a živočíchov:

V rámci realizácie úlohy boli odstraňované známe druhy inváznych rastlín ako napr. :pajaseň žliazkatý, pohánkovec, boľševník veľkokvetý, jaseň americký (Fraxinus americana, F. lanceolata, F. pennsylvanica), krídlatka japonská, Solidago canadensis, Rhus typhina, Digitalis purpurea, Impatiens glandulifera, Solidago gigantea, Stenactis annua a iné. Realizácia prebehla na 80 lokalitách.

V CHÚ boli zistené tieto invázne taxóny nepôvodných inváznych druhov živočíchov: psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides) , norok americký (Mustela vison), korytnačka písmenková ozdobná (Trachemis scripta elegans), sumček hnedý (Ictalurus nebulosus), ondatra pižmová (Ondatra zibethicus), nutria riečna (Myocaster coypus), býčko hlavatý (Neogobius kessleri), býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus), slnečnica pestrá (Lepomis gibosus), Pseudorazbora parva, karas zlatý (Carassius auratus).

Označovanie chránených území a chránených stromov: Označovanie sa v roku 2008 vykonávalo v 201 MCHÚ (57 NPR, 2 NPP, 85 PR, 27 PP a 30 CHA), v 12 navrhovaných ÚEV, v 4 CHVÚ, v národných parkoch a ich ochranných pásmach (5), chránených krajinných oblastiach (10), v zónach v CHKO (1) a v ramsarských lokalitách. Na uvedenú činnosť bolo vynaložených takmer 580 tis. Sk, skoro výlučne len vo vlastnej réžii. Pri plnení úlohy sa označovali novo vyhlásené chránené územia a tiež sa dopĺňalo a obnovovalo chýbajúce alebo poškodené označenie. V niektorých prípadoch sa základné označenie dopĺňalo aj doplnkovým označením a informačnými tabuľami resp. aj informačnými panelmi. Dotlač samolepiek na označovanie CHU a CHS nebola zabezpečovaná centrálne, v prípade potreby si ju organizačné útvary zabezpečovali vo vlastnej

réžii. Úlohu plnili všetky organizačné útvary ŠOP SR. Bolo označených 63 chránených stromov. Pri plnení úlohy sa vykonávalo označovanie novo vyhlásených CHS (2), opakované označovanie tabuľami so štátnym znakom (28), výmena štátneho znaku (23), obnova alebo inštalovanie stípika (9) a obnova informačnej tabule (1).


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка