Traces karta uprawnień użytkownika”Дата27.04.2016
Памер32.72 Kb.
#38359

Wersja z dnia 27-04-2016

Wypełnianie elektronicznego formularza dostępu
TRACES - Karta uprawnień użytkownika”.
Instrukcja


 1. Kolejność działań w celu uzyskania dostępu do TRACES.

Aby uzyskać dostęp do systemu TRACES, zgodnie z „Procedurą nadania dostępu do systemu TRACES” (link: http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2176), należy kolejno:

 1. Wypełnić formularz elektroniczny TRACES – Karta uprawnień użytkownika, który znajduje się pod adresem https://traces.wetgiw.gov.pl

 2. Wydrukować wypełniony formularz „TRACES – Karta uprawnień użytkownika”.

 3. Uzyskać akceptację przełożonego na „Karcie” (podpis, pieczęć).

 4. Przesłać „Kartę” w formacie PDF na wymagany adres e-mail zgodnie z Procedurą”.

 5. Odebrać hasło jednorazowe do systemu TRACES z adresu e-mail podanego
  w „Karcie”.

 6. Zalogować się do systemu TRACES na adres e-mail podany w „Karcie” wpisując hasło jednorazowe.

 7. Zmienić hasło jednorazowe na własne min. 10 znakowe zgodnie z załączonymi na końcu instrukcji „Zasadami zabezpieczania dostępu przez system TRACES” – Załącznik nr 1.

II. Wpisywanie danych do formularza elektronicznego przez wnioskującego.

 1. Należy wypełnić co najmniej poniższe pola, które są wymagane:

 • adres e-mail, który będzie loginem do systemu TRACES,

 • zatwierdzający przełożony (imię i nazwisko),

 • imię i nazwisko użytkownika lub imiona i nazwiska dla grupy użytkowników,

 • cel zgłoszenia – nadanie, zawieszenie, zmiana uprawnień dostępowych do systemu (wybór z listy jest obowiązkowy),

 • grupa użytkowników – wskazanie na instytucję zatrudniającą użytkownika (wybór z listy jest obowiązkowy),

 • rodzaj uprawnień – zakres dostępu do danych i funkcji systemu (wybór z listy jest obowiązkowy),

 • kod jednostki TRACES – zgodne z kodami TERYT (województwo, powiat) - określenie wg kodu pocztowego z adresu przynależności do jednostek obowiązujących w TRACES (wybór z listy jest obowiązkowy),

 • dostęp ograniczony: TAK - oznacza dostęp w trybie READ - tylko wgląd w dane - lub NIE – oznacza pełny dostęp tj. wgląd w dane, edycja danych, wystawianie świadectw,

 • dla użytkowników z rodzajem uprawnień OPV i EO, którzy pracują w zakładzie, agencji celnej lub odpowiadają za ładunek, wymagane jest podanie danych zakładu będącego pod nadzorem IW (nazwa, adres, nr zatwierdzenia) lub nazwy i adresu agencji celnej lub odpowiedzialnego za ładunek.

Kolejno należy: 1. Wybrać odpowiednią pozycję z listy: Cel zgłoszenia.

Celem zgłoszenia zasadniczo jest rejestracja nowego użytkownika, lecz także zmiana zakresu uprawnień – przypisanie do innej jednostki TRACES, zmiana danych personalnych, usunięcie/przywrócenie użytkownika lub odebranie/przywrócenie mu dostępu. 1. Wybrać odpowiednią pozycję z listy: Grupa użytkowników.

Odrębne grupy tworzą użytkownicy z poszczególnych inspekcji, ze służby celnej, z uprawnionych instytucji, urzędów oraz z zakładów nadzorowanych przez IW. 1. Wybrać odpowiednią pozycję z listy: Rodzaj uprawnień

Wyjaśnienie zakresu uprawnień znajduje się na końcu instrukcji w Załączniku nr 2 1. Wybrać odpowiednią pozycję z listy: Kod jednostki TRACES

Oznaczenia kodowe polskich jednostek w systemie TRACES znajdują się na końcu instrukcji (Załącznik nr 3).
 1. Zadeklarować, czy dostęp ma być:

  1. ograniczony (odp. TAK) tzn. tylko do przeglądania danych,

  2. pełny (odp. NIE) tj. wgląd w dane, edycja danych, wystawianie świadectw, zgodnie z zakresem uprawnień. 1. Wpisać nazwę, adres i nr zatwierdzenia zakładu, jeśli wnioskującym jest lekarz wyznaczony lub przedstawiciel zakładu (podmiotu) lub agencji celnej, lub odpowiedzialny za ładunek.

 2. W polu Dane użytkownika indywidualnego / zbiorowego (grupowego) wpisać dane personalne wnioskującego/ wnioskujących.

Mogą być dwa rodzaje dostępów w systemie TRACES:

 • indywidualny – jedna osoba korzysta z loginu i hasła - w polu: Dane użytkownika indywidualnego/zbiorowego (grupowego) należy wpisać imię i nazwisko użytkownika,

 • grupowy – wiele osób z tej samej jednostki korzysta ze wspólnego loginu i hasła.
  W polu: Dane użytkownika indywidualnego / zbiorowego (grupowego) należy kolejno wpisać nazwiska i imiona wszystkich użytkowników używając znaku + na zielonym tle. Znak – na czerwonym tle służy do usuwania niepotrzebnych wpisów.

 1. Zakończyć wypełnianie formularza – przepisać znaki kapczy oraz zapisać dane klikając Zapisz

Znaki kapczy nie zawsze są czytelne. Jeśli zostaną źle przepisane, po próbie zapisu pojawia się komunikat o błędzie. Należy nacisnąć zielone strzałki, aby wygenerować nowe znaki kapczy i przepisać je w pole kapczy. Należy tak postępować aż do skutku.Przykład 1 – wniosek o dostęp z uprawnieniami EO - przedstawiciela zakładu/podmiotu nadzorowanego / przypisanego do PKG Korczowa kod PLKOC3.Przykład 2 - wniosek o dostęp z uprawnieniami CCA – jednostki centralnej (pracownicy GIW, S.C. PIS-E, PIOiN, MRiRW, GUS oraz innych urzędów i instytucji uprawnionych)

Przykład 3 - wniosek o dostęp z uprawnieniami jednostki lokalnej - LVUPrzykład 4 - wniosek o dostęp z uprawnieniami administratora wojewódzkiego - RADM

Załączniki:Załącznik nr 1. Zasady zabezpieczania dostępu w systemie TRACES

Załącznik nr 2. Zakres uprawnień - kategorie użytkowników w systemie TRACES

Załącznik nr 3. Oznaczenia kodowe polskich jednostek w systemie TRACES

Załącznik nr 1. Zasady zabezpieczania dostępu w systemie TRACES

Do systemu mają dostęp jedynie zarejestrowani użytkownicy po zalogowaniu się i podaniu hasła.

Po zarejestrowaniu nowego użytkownika system TRACES automatycznie wysyła na zarejestrowany adres e-mail jednorazowe hasło typu TR1234 (nadawcą jest automated-notifications@nomail.ec.europa.eu).

Hasło jednorazowe należy przy pierwszym logowaniu zmienić na nowe, własne, minimum


10-znakowe, zawierające przynajmniej jedną dużą literę, jedną małą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny (na przykład !, *, +, -, ?, #).

Podczas 1-go logowania system wymaga również wybrania pytania sprawdzającego oraz podania na nie odpowiedzi Aby nie obciążać pamięci wygodnie jest wybrać 1-sze proponowane pytanie i wpisać 3 takie same znaki np. aaa).

Pytanie sprawdzające i odpowiedź muszą być podane przez użytkownika przy każdej prośbie o wysłanie nowego hasła (resetowanie hasła).

W przypadku zapomnienia pytania lub odpowiedzi zresetowania hasła może dokonać jedynie administrator regionalny lub krajowy.

System wymusza zmianę hasła co 3 miesiące. Nowe hasło musi spełniać ww. warunki.

Po 3 miesiącach nielogowania się do systemu użytkownikowi automatycznie zawieszany jest dostęp. Przywrócenie dostępu wymaga interwencji administratora regionalnego lub krajowego zgodnie z procedurą. Komunikat jest taki sam, jak w przypadku zablokowania konta. Do zawieszonego użytkownika nie dochodzą powiadomienia od nadawcy automated-notifications@nomail.ec.europa.eu).

Po 4 próbach nieudanego logowania konto zostaje zablokowane. Konto mogą odblokować administratorzy regionalni lub krajowi.

W przypadku użytkowników typu EO (pracownicy zakładów) odblokowania dostępu dokonuje organ zatwierdzający użytkownika czyli PIW lub PKG. Do zablokowanego użytkownika nie dochodzą powiadomienia od nadawcy automated-notifications@nomail.ec.europa.eu).

Hasło można zmienić samodzielnie w dowolnym momencie pod warunkiem, że pamiętamy pytanie pomocnicze i odpowiedź na nie, które zostały określone przy pierwszym logowaniu do systemu. Można zresetować hasło klikając na Wyślij nowe hasło na stronie logowania się do TRACES) lub wybierając Zmień hasło z Menu Głównego - Użytkownicy i Organizacje.

W przypadku zapomnienia hasła należy kliknąć Wyślij nowe hasło na stronie startowej, zanim zablokujemy konto. Niestety trzeba znać pytanie pomocnicze i odpowiedź. Hasło zostanie przesłane na login, czyli zarejestrowany w systemie adres e-mail tak, jak w powyższej opisanych przypadkach.Po 10-15 minutach bezczynności użytkownika w systemie następuje automatyczne wylogowanie użytkownika, a niezapisane dane przepadają. Aby kontynuować wystawianie dokumentu należy przed przerwą zapisać dokument korzystając z linka Zapisz wersję roboczą, co uchroni nas przed utratą dotychczasowej pracy. Po przerwie należy ponownie się zalogować.

Lista kontaktowa do administratorów regionalnych i krajowych (telefony i e-maile kontaktowe) znajduje się na stronie internetowej GIW http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=25&kat_id=1464

Załącznik nr 2. Zakres uprawnień - kategorie użytkowników w TRACES
 • Kompetentne władze centralne – GIW, GIS (CCA) - dostęp do danych z całej Polski, dokumenty związane z transportami z Polski, do Polski oraz przez Polskę (tranzyt).

 • Władze regionalne – WIW (RCA) - dostęp do danych z województwa, dokumenty związane z transportami z województwa oraz na teren województwa.

 • Lokalne jednostki weterynaryjne – PIW (LVU) - dostęp do danych z powiatu, dokumenty związane z transportami z powiatu oraz na teren powiatu.

 • Super LJW – PIW nadzorujące składy celne (SLVU) – jw. i dodatkowo obsługa dokumentów związanych ze składami celnymi (tzw. CVED – córki).

 • Posterunki Kontroli Granicznej - PKG (BIP) – dostęp do danych i dokumentów związanych z wwozem, wywozem i tranzytem towarów w handlu z państwami trzecimi.

 • Wyznaczone miejsca wprowadzenia - DPE (BIP) – dostęp do danych i dokumentów związanych z wwozem, wywozem i tranzytem towarów w handlu paszami i niektórymi produktami pochodzenia roślinnego z państwami trzecimi

 • Wyznaczeni lekarze weterynarii (OPV, ROPV, PV) dostęp do dokumentów związanych z transportami z zakładu i do zakładu, przygotowywanie i zatwierdzanie dokumentów.

 • Użytkownicy z podmiotów gospodarczych (EO) dostęp do dokumentów związanych z transportami z zakładu i do zakładu, przygotowywanie dokumentów, zatwierdzanie tylko DOCOM.

Użytkownicy systemu w Polsce:

1. Pracownicy organów władzy weterynaryjnej, sanitarnej, służby celnej:

 • GIW, GIS, Służba Celna – uprawnienia Jednostki Centralnej CCA

 • WIW-ów - uprawnienia Jednostek Regionalnych RCA

 • PIW-ów - uprawnienia Jednostek Lokalnych LVU

 • PKG - uprawnienia Posterunków Kontroli Granicznej BIP

 • wyznaczonych miejsc wprowadzenia (DPE) uprawnienia BIP

2. Osoby reprezentujące podmioty gospodarcze nadzorowane przez lokalne organy władzy weterynaryjnej – uprawnienia EO


Załącznik nr 3. Oznaczenia kodowe polskich jednostek w systemie TRACES
 1. Jednostka centralna CCA – dla GIW, SC i GIS kod PL00000

 2. Lokalne Jednostki LVU dla PIW kod PLwwpp0

gdzie: ww - kod TERYT województwa

pp - kod TERYT powiatu

w tym z dodatkowymi uprawnieniami: SLVU - dwa PIW-y nadzorujące składy celne:

 • PL22620 Gdynia

 • PL20110 Sokółka

3. Regionalne Jednostki = województwa (RCA) kody: PLww000

gdzie: ww - kod TERYT województwa

woj. dolnośląskie PL02000

woj. kujawsko-pomorskie PL04000

woj. lubelskie PL06000

woj. lubuskie PL06000

:

woj. warmińsko-mazurskie PL28000

woj. wielkopolskie PL30000

woj. Zachodniopomorskie PL32000
4. Posterunki Kontroli Granicznej (BIP):

4.1. weterynaryjnej – PKG

 1. Bezledy(13) PLBEZ3

 2. Dorohusk PLDOR3

 3. Gdańsk PLGDN1

 4. Gdynia PLGDY1

 5. Hrebenne PLHRE3

 6. Korczowa PLKOC3

 7. Kukuryki–Koroszczyn PLKOR3

 8. Kuźnica Białostocka(13) PLKUB3

 9. Szczecin PLSZZ1

 10. Terespol–Kobylany PLTKO2

 11. Warszawa Okęcie PLWAW4

4.2. sanitarnej – DPE (z literą P)

 1. Bobrowniki (CED) PLBOB3P

 2. Bezledy (CED) PLBEZ3P

 3. Dorohusk (CED) PLDOR23P

 4. Gdynia (CED) PLGDY1P

 5. Gdańsk (CED) PLGDN1P

 6. Hrebenne (CED) PLHRE3P

 7. Hrubieszów (CED) PLHBZ3P

 8. Jasionka (CED) PLRZE4P

 9. Kołobrzeg (CED) PLKOL1P

 10. Korczowa (CED) PLKOC3P

 11. Koroszczyn (CED) PLKOR3P

 12. Kuźnica Białostocka (CED) PLKUB3P

 13. Medyka (CED) PLMED3P

 14. Medyka-Przemyśl (CED) PLMED2P

 15. Poznań-Ławica (CED) PLPOZ4P

 16. Szczecin (CED) PLSZZ1P

 17. Świnoujście (CED) PLSWI1P

 18. Terespol - Kobylany (CED) PLKBL2P

 19. Warszawa-Okęcie (CED) PLWAW4P

4.3. fitosanitarnej (PIORiN) (z literą H)


 1. Kobylany (PHYTO) PLKBL2H

 2. Koroszczyn (PHYTO) PLKOR3H

 3. Warszawa (PHYTO) PLWAW4H *****************
Каталог: files
files -> Конкурс журналісцкіх матэрыялаў "твой стыль"
files -> Кроніка грамадскага жыцця Гарадзеншчыны ад грамадскага аб’яднання “Цэнтр “Трэці сектар”
files -> Інфармацыйная карта праекта «застылая ў прыродзе гісторыя»
files -> 18 кастрычніка 2012 г. 1522 Аб узнагароджанні Ганаровай
files -> Клубы і аматарскія аб’яднанні Назва бібліятэкі
files -> Клубы і аматарскія аб’яднанні сеткі публічных бібліятэк Стаўбцоўскага раёна
files -> -
files -> Кроніка грамадзкага жыцьця Гарадзеншчыны ад грамадзкага аб’яднаньня
files -> Прэс-канферэнцыя з замежнымі гасцямі


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка