Тэст №1 Інструкцыя для вучняў На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі застаецца час
Дата канвертавання04.06.2016
Памер84.82 Kb.
Тэст № 1

Інструкцыя для вучняў

На выкананне тэста адводзіцца 90 хвілін. Заданні рэкамендуецца вы-конваць паслядоўна. Калі заданне не ўдаецца выканаць адразу, пера-ходзьце да наступнага. Калі застаецца час, вяртайцеся да прапушча-ных заданняў.

У кожным заданні можа быць больш за 1 правільны адказ. Нумары выбраных адказаў адзначце ў бланку пад нумарам задання.А1. Адзначце словы, у якіх ёсць гук [й ].

 1. пяць 4) Сібір'ю

 2. пісьменнік 5) заваёўнік

 3. двое

А2. Адзначце радкі, дзе ўсе падкрэсленыя галосныя з'яўляюцца націскнымі.

 1. адмесці, цыган 4) выгляд, давідна

 2. мысленне, вусы 5) абруч, дакумент

 3. цэхавы, ганьбіць

АЗ. Адзначце словы, у якіх пішацца літара А.

1) с.. .рдэчны 4) характ.. .р

2)р...форма 5) Ш...ўчэнка

3) адажы...А4. Адзначце словы, у якіх пішацца літара О.

 1. выс.кародны 4) св...ечасовы

 2. п...ўнапраўны 5) ф...таграфія

 3. СТ...ТЫСЯЧНЫ

А5. Адзначце словы, у якіх пішацца літара Й.

 1. пады... ду 4) пера.. .граць

 2. сы...сці 5) за...сці

 3. пры...шлося

А6. Адзначце словы, у якіх пішацца прыстаўная літара.

 1. па...уціна 4) ...огненны

 2. ...умацаванне 5) ...мчацца

 3. ...мгненне

А7. Адзначце словы, у якіх пішацца літара Ў.

 1. ба...л 4) шлагба...м

 2. паслалі па ...сціна 5) на ...змежжы

 3. кансультацыйна-...рачэбны

А8. Адзначце словы, у якіх пішацца апостраф.

 1. іў...еўскі 4) саф...ян

 2. Вікенц.. .евіч 5) аб.. .інець

 3. Юр...еў

А9. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара.

 1. зайздрос.. .ны 4) зас... ланы

 2. улас.. .ны 5) бя.. .страшны

 3. балас.ны

АІО. Адзначце выпадкі, калі пры ўтварэнні патрэбнай формы адбываецца чар-гаванне зычных гукаў.

 1. хадзіць з (кут) у кут 4) зваліцца з (лаўка)

 2. расці на самай (сцежка) 5) звісаць са (страха)

 3. радавацца (пакупка)

А11. Адзначце словы, у якіх пішацца вялікая літара.

 1. (В,в)ільнюскія вулачкі 4) (Б,б)алканскі паўвостраў

 2. (С,с)карынаўскія кнігі 5) (Г,г)огалеўскія аповесці

 3. Вялікія (Л,л)укі

А12. Адзначце словы, утвораныя бяссуфіксным спосабам.

 1. загор'е 4) палёт

 2. сінь 5) смеласць

 3. нядоля

АІЗ. Адзначце словазлучэнні, у якіх прыметнікі ўжыты ў прамым значэнні.

 1. салодкі сон 4) салодкі смак

 2. салодкі мёд 5) салодкая ўсмешка

 3. салодкі ўспамін

А14. Адзначце радкі, у якіх усе словы з'яўляюцца сінанімічнымі.

 1. даўні, стары, старадаўні 4) разабрацца, спасцігнуць, засвоіць

 2. асілак, волат, бальшун 5) намер, задума

 3. бясплатна, дарэмна, бескарысна

А15. Адзначце словы, якія пішуцца праз злучок.

 1. лётчык_ касманаўт 4) дуб_велікан

 2. паў_Мінска 5) рэдка_пасаджаны

 3. мала_вядомы верш

А16. Адзначце назоўнікі з канчаткам (-Ю).

 1. мэбля з дуб... 4) лыжка парашк...

 2. геаграфічнага атлас... 5) гаварыць аб госц...

 3. не атрымаць згод...

А17. Адзначце сказы, у якіх дапушчаны памылкі.

 1. Досыць ясна і коратка вывеў свой рэзюме старшыня.

 2. У старажытнай камодзе захоўваецца бялізна і розныя хатнія рэчы.

 3. У кожнай гасцініцы сталіцы гасцей сустракае ўнушальнае парцье.

 4. Да сукенкі паненкі вельмі пасавала сярэбранае калье.

 5. Час ад часу з галінак ападала жоўтае лісце.

А18. Адзначце дзеясловы, якія ўжываюцца з канчаткам -уць (-юць).

 1. ходз(ю,я)ць 4) роб(ю,я)ць

 2. нос(ю,я)ць 5) скаж(у,а)ць

 3. піш(у,а)ць

А19. Адзначце сказы са стылістычна-граматычнымі памылкамі.

 1. Лягчэй стала на сэрцы.

 2. Твой касцюм даражэйшы, чым мой.

 3. Пяцёрка — найбольш вышэйшая адзнака.

 4. Халадней сталі дажджы.

 5. Самыя смачныя яблыкі ў бацькоўскім садзе.

А20. Адзначце лічэбнікі, у якіх пішацца літара О.

 1. в...семсот 4) в...семнаццаты

 2. чатырыст... 5) ш.. .сты

 3. тр...хсоты

А21. Адзначце сказы, у якіх ужываецца асабовы займеннік цябе.

 1. Родны край Беларусі, ты мне любы да болю. Я не зракуся нізавошта і ніколі.

 2. А як думка наўецца, што кране вораг, — цяжка сэрца заб'ецца, гнеў успых-

не, як порах.

 1. «За подзвіг твой у барацьбе, — пісалі землякі, — у нас пастаўлен бюст ў
  парку ля ракі».

 2. Ластаўка, птушка мая, з мірам віншую!

 3. Паклон , родная, нізка ад сына!

А22. Адзначце словазлучэнні з няправільным ужываннем дзеепрыметнікаў.

 1. высушаная бялізна 4) загарэлыя твары

 2. спалавелае поле 5) стукаючыя дзверы

 3. прыехаўшы госць

А23. Адзначце сказы са стылістычна-граматычнымі памылкамі.

 1. Жнучы, жанчыны ціха спявалі.

 2. Спакойна засынаючы, сінеюць берагі.

 3. Ідучы дадому, з'явілася жаданне наведаць сябра.

 4. Ехаўшы да бацькоў, Максім думаў аб нечым сваім.

 5. Груша грэлася на сонцы, гледзячыся ў рэчку з узгорка.

А24. Адзначце словы, якія пішуцца разам.

 1. шыць ў_ручную 4) што_ месяц

 2. цяпер усё_адно 5) у_дзень вясенні

 3. рухацца па_ціху

А25. Адзначце сказы, у якіх НЕ (НЯ) пішацца асобна.

 1. Повар (н.. .)дасаліў суп. 4) (Н.. .)шчасце звалілася раптоўна.

 2. Вася (н...)даказаў тэарэмы. 5) (Н...)дзе далёка курлыкалі журавы.

 3. Струны (н.. .)простьія, а серабрыстыя.

А26. Адзначце пропускі, дзе пішацца НЕ (НЯ).

Я н_]мог н_2 згадзіцца з Алесем, калі той сказаў, што Мікіта пасля ўсіх выпрабаванняў н_3 ў жыцці, н_4 ў людзях н_5 зняверыўся.

А27. Адзначце сказы з моўнымі памылкамі.

 1. Большасць дрэў пасаджана сёлетняй вясной.

 2. Два томікі як два чырвоных святы.

 3. Горад ведаю добра, больш года праслужыў там.

 4. За ўсё, што вы расказалі, я вас так дзякую.

А28. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца працяжнік.

 1. Палессе__гэта нізінныя мясціны.

 2. Удзень вада тут была колеру чырвонага дрэва. Цяпер чорная, як смоль.

 3. Нам трапляліся доўгія лесасекі, зарослыя дрэўцамі, маліннікам, скрыпенем.

 4. Магутны дуб сведка ўсёй нашай пісанай гісторыі.

А29. Адзначце сказы, у якіх пунктуацыю трэба дапоўніць коскамі.

 1. Каласы шапочуць, над вухам шалясцяць, здаецца, хочуць падзяку перадаць
  зямлі і цёплым ліўням, і сонцу, і вятрам.

 1. I жоўтыя пяскі і шум бярозы — мне гэта ўсё знаёмае да драбніц.

 2. Усю ноч нясецца гоман няўцямны, сцішны і таемны і разам страшны і прыемны.

 3. Чытанне — не толькі выдатны адпачынак, але і работа і вучоба і жыццё.

АЗО. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы адасабляюцца.

 1. Яна ляжала непадалёк, раскінуўшы рукі, і здавалася нежывою.

 2. Між тым дождж перайшоў у сапраўдны лівень.

 3. Школа маладзела на маіх вачах, я праўда старэў.

 4. Ёй ужо ніхто мабыць не дапаможа: хвароба зайшла далёка...

АЗІ. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы адасабляюцца.

 1. Да дна вадзіца вымярзае і ходу бедная не мае.

 2. Дзень выдаўся ясны, празрысты для сярэдзіны лістапада.

 3. Белая краса пушчы абадраная і распранутая ляжала зрынутай на зямлю.

 4. Па залітай халодным сонцам руні гнаў зайца палымяны ірландскі сетэр.

А32. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы адасабляюцца.

 1. У Тураве жыў і працаваў славуты старажытны пісьменнік-прапаведнік Кі-
  рыла Тураўскі.

 1. Нам сучаснікам блізкае і дарагое імя Адама Міцкевіча.

 2. Шыпшына або дзікая ружа звычайна цвіце ў чэрвені.

 3. Сярод суседзяў вядомы ён як добры кравец.

АЗЗ. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы адасабляюцца.

 1. Слухалі мы выступленне між вушэй прапускаючы.

 2. Пагаварыўшы з вучнямі і крыху разагнаўшы іх страх, Лабановіч прынёс жур-
  нал і пачаў рабіць запіс.

 3. Спакойна засынаючы сінеюць берагі.

 4. Каля Смалярні між сядзібаю лесніка і чыгункаю праходзіла лясная дарога.

А34. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца коска.

 1. Па начах яшчэ трашчаць маразы_і шалёныя завірухі намятаюць снегу па вокны.

 2. Горкая часам праца_ ды хлеб ад яе салодкі.

 3. Прыпякала яшчэ мацней_ і парнасць была цяжкая і духмяная.

 4. Гаспадар Залесся сгварыў вялікі парк_ і заклаў батанічны сад з рэдкімі раслінамі.

А35. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца коска.

 1. Дуб не засынае доўга, глядзіць, як абносяць ягоны камель снегавыя намеці_ і
  як шчыруюць над ім завеі.

 2. Зайчанё залезе ў шырокую халяву валёнка і амаль увесь час спіць, вылазіць _
  каб толькі пад'есці.

 3. Я прыйшоў _ не каб перашкаджаць вам у працы, а, наадварот, каб дапа-
  магчы.

 4. Няўважлівасць сястры здавалася ўжо няважнай, мабыць, таму _ што Іван
  ужо прызвычаіўся да болю.

А36. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца двукроп'е.

 1. Ужо цяпер настаўніку было ясна _ двух-трох хлопцаў можна смела рыхта-
  ваць да экзаменаў за народнае вучылішча.

 2. Асенні дзень кароткі, не аглянешся _ ужо вечарэе.

 3. А спёка мацнее, наўкол цішыня _ прырода чакае даждлівага дня.

 4. Прарэзала неба вясёлка дугой _ аздобіла далі красою сваёй.

А37. Выберыце правільны варыянт пастаноўкі знакаў прыпынку на месцы про-пускаў.

Пасажыраў у вагоне было нямнога _ і Лабановіч пераходзіў ад аднаго акна да другога_ каб разгледзець гэтую мясцовасць і хоць прыблізна адгадаць_ дзе яго новая школа. 1. Працяжнік, коска, двукроп'е. 3) Коска, коска, коска.

 2. Працяжнік, коска, коска. 4) Коска, коска, двукроп'е.

А38. Якая схема адпавядае пастаноўцы знакаў прыпынку ў наступным сказе з простай мовай?

Ці не сын таго Пятра, што бунтаваў мне народ успомніў пан, чырванеючы ад злосці, і залямантаваў (У,у)зяць яго 1. -П?-а і а:-П! 3)-П?-Аіа:П!

 2. П,-а і а,-п! 4) -П?-а і а -П!

А39. Уякім парадку трэба размясціць сказы, каб атрымаўся тэкст?

1. Рэдка дзе яна трымае сёе-тое са сваіх скарбаў зусім блізка ад паверхні. 2. Усё астатняе зямля хавае глыбока-глыбока. 3. Шмат багацця мае ў сваіх не-трах зямля, толькі не вельмі ахвотна паказвае яго людзям. 4. Але чалавек цікаўны і дапытлівы. 5. Яго вабяць усе тайны маці-зямлі.

1)1,3,2,4,5 4)4,5,3,1,2

2)4,5,1,2,3 5)2,4,3,5,1

3)3,1,2,4,5

А40. Вызначце стыль і тып тэксту.

Як тут было хораша і як сумна было! Гэта хараство ўзяло, захапіла Ганну. Як у сне, яна рвала ля куста мокрую траву, слала на аблепленае зямлёй дно ко-шыка, як у сне, ішла без сцежкі, трымаючы кошык каля грудзей... Яна раптам забылася пра грыбы, стала дзіўна бяздумная, няцямная. Ушырокіх, круглых, пасвятлелых вачах яе было не здзіўленне, не захапленне, а нейкая пакутлівая разгубленасць. Абветраныя, патрэсканыя вусны Ганны, нервова смыкнуўшыся, застылі, гатовыя не то ўсміхнуцца, не то сумна сціснуцца.... (I. Мележ) 1. Мастацкі, апісаннне. 4) Публіцыстычны, апісанне.

 2. Мастацкі, апавяданне. 5) Публіцыстычны, апавяданне.

 3. Мастацкі, разважанне.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка