Тематика та зміст семінарських занять з історії української культури
Дата канвертавання30.04.2016
Памер138.94 Kb.


Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»Тематика та зміст семінарських занять

з історії української культури

Івано-Франківськ

2015 р.

Тема 1: Вступ до курсу історії української культури.

Проблеми для обговорення та дискусії

1. Поняття культури, еволюція поглядів на культуру у європейській та українській культурологічній думці.

2. Функції культури, її структура.

3. Культурологічні концепції, їх вплив на розвиток уявлень про культуру.

4. Культурологія як наука про культуру. Культурологічні знання в курсі історії української культури.

5. Поняття цивілізації і культури, діалектика їх розвитку та взаємовпливу.

6. Типологія культури як наукова проблема. Етнічна, національна, світова культури, їх співвідношення. Універсальні цінності української культури.

Теми виступів, доповідей, наукових досліджень, рефератів


 1. Культурологічні знання як необхідна умова якісного професійного становлення.

 2. Культурологічні праці видатних діячів української культури.

 3. Тривимірна модель розвитку культури.

 4. Характеристика сучасної культури у культурологічній концепції П. Сорокіна.

 5. Співвідношення понять «людина культурна» і «людина цивілізована».

 6. Наскільки культурне середовище сучасного міста визначає рівень розвитку молодої людини.

 7. Розкрити зміст сучасної споживацької культури (культури «речей») та її вплив на молодіжне середовище.

 8. Завдання курсу «Історія української культури».

Творче завдання:

Як Ви розумієте визначення культури, яке дав Г.С. Сковорода : «культура – це безперервний процес самовдосконалення людини»?Рекомендована література:

 1. Українська та зарубіжна культура: навч. посібник / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; За ред. М. М. Закович. – К.: «Знання», 2000.

 2. Культурологія: теорія та історія культури: навч. посібник. Вид. 3- тє. / за ред. І. І. Тюрменко. – К.: ЦУЛ, 2010.

 3. Павленко Ю. Історія світової цивілізація. – К., 2000.

 4. Розин В. Культурология. – М., 1999.

 5. Шевнюк О. Українська та зарубіжна культура. – К., 2002.

 6. Энциклопедический словарь по культурологии / под ред. А. Радугина. – М., 1997.

 7. Історія світової культури. – К., 1999.


Тема 2: Україна як тип культури. Глибинність і самодостатність української культури.

Проблеми для обговорення та дискусії

1. Українська культура як цілісна система: витоки, загальна характеристика, найхарактерніші риси.

2. Особливості етногенезу українців (східних слов’ян). Теорії походження українського народу. Процес етнічного розвитку слов’янства: держава антів.

3. Характеристика трипільської, зарубинецької, черняхівської культур.

4. Утворення й становлення держави Київська Русь.

5. Поняття мемофонду української культури.Теми виступів, доповідей, наукових досліджень, рефератів

 1. Культантропологічна характеристика українців.

 2. Українська культура в наукових дослідженнях та монографічних працях.

 3. Мистецтво іконопису в культурі Київської Русі.

 4. Процес етнічного розвитку слов’янства: держава антів.

 5. Історія Софіївського Собору у Києві.

 6. Аналіз дослідження Хв. Вовка «Студії з української етнографії та антропології». – К., 1995.

 7. Що переважає в сучасному молодіжному середовищі: цінності національної культури чи цінності комерціалізованої західної поп-культури.

Творче завдання:

Прокоментуйте тезу В. Липинського: «Український народ, маючи багату мову, чудову пісню, автохтонну територію та багатомільйонне населення, за умови перемоги демократії може автоматично отримати українську досконалу державність».Рекомендована література:

 1. Попович М. В. Нарис історії української культури. – К., 1999.

 2. Культура українського народу: навч. посібник / за ред. В. Русанівського. – К., 1995.

 3. Грушевський М. Історія України-Руси: в 10-ти томах. – т. 1. – К., 1991.

 4. Українська культура: історія і сучасність: навч. посібник / за ред. С. Черепанової. – Львів, 1994.

 5. Брайчевський М. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.

 6. Історія української культури: у 5-ти томах. / за ред. Патон Б.Є. – К.: Наукова думка, 2001 – 2005 рр.

 7. Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. Археологія та стародавня історія України: курс лекцій. – К., 1992.

 8. Гнатюк В. Останки передхристиянського релігійного світогляду наших предків // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1991.


Тема 3: Соціокультурні та свідомісні виміри буття української людини.

Проблеми для обговорення та дискусії

1. Культура як «друга природа» людини.

2. Сучасні підходи до розуміння антропогенезу й соціокультурогенезу як процесу формування людини розумної (Homo sapiens). Поняття культурної ідентифікації.

3. Природне, соціальне і культурне в людині, її інші культурологічні характеристики (індивід, особистість, історична постать, творець тощо).

4. Самовизначення людини через певний тип світогляду (науковий, релігійний, речовинно-повсякденний, філософський та ін.).

5. Поняття культурного поля життєдіяльності людини, його ціннісне наповнення.

6. Класичні типи української людини (в історико-культурному вимірі, в художній культурі).

7. Основні типи української людини у сучасному культурному просторі, соціокультурні перспективи її подальшого розвитку.Теми виступів, доповідей, наукових досліджень, рефератів

 1. Людина як культурна істота – результат природного чи Божественного формовитвору?

 2. Змоделювати культурне поле життєдіяльності людини.

 3. Культурні сценарії життєдіяльності людини.

 4. Найважливіші вимоги до сучасної культури мислення людини.

 5. Морально-етичні приписи спілкування у традиційній українській культурі.

 6. Уявлення сучасної молодої людини про кохання.

 7. Культура спілкування у сучасному молодіжному середовищі.

 8. Проблема національної ідентичності молоді в сучасній українській культурі.

Творче завдання:

Як Ви оцінюєте вчинок молодих українців-студентів під Крутами 29 січня 1918 р. ?Рекомендована література:

 1. Актуальные проблемы культуры XX века. – М., 1993.

 2. Подольська Є. А., Назаркіна В. М., Яковлєв А. О. Освіта як чинник розвитку особистості в соціокультурному контексті: монографія. – Харків, 2002.

 3. Соціологія культури в новому тисячолітті: навч. – метод. посібник. – Х., 2002.

 4. Бенедикт Р. Образы культуры / Человек и социально-культурная среда. – М., 1992.

 5. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1992.

 6. Подольська Є. А., Лихвар В. Д., Погорілий Д. Є. Кредитно-модульний курс культурології: навч. посібник. – К., 2006.

 7. Зеліско Л. І. Культурологія: навч. – метод. посібник. – Івано-Франківськ, 2007.

 8. Кульчицький О. Світовідчування українця // Українська душа. – К., 1992


Тема 4: Культурні процеси в Україні напередодні та в добу Козаччини.

Проблеми для обговорення та дискусії

1. Складність суспільно-історичних та культурних процесів в житті українського народу в період XIV – XVII століть.

2. Виникнення братств, спрямування їх діяльності на утвердження в українській культурі гуманістичних ідеалів просвітництва.

3. Явище полемічної літератури: роздуми про долю народу, роль церкви у суспільному житті та в житті окремої людини, про необхідність збереження та розвитку культурних традицій.

4. Здобутки духовної культури українського народу у період XV – XVII ст.

5. Феномен козацької культури:

а) особливості козацького світогляду;

б) проблеми освіти і виховання в козацькій культурі;

в) правова культура у козацькому середовищі;

г) багатогранність і самобутність художньої культури козаків.Теми виступів, доповідей, наукових досліджень, рефератів

 1. Чи мало право у козацькій культурі свої особливості?

 2. Образ козака в українській художній культурі.

 3. Явище кобзарства як культурний феномен.

 4. Особливості права у козацькій культурі.

 5. Наукові дослідження про козацьку культуру.

 6. Особистість Івана Вишенського в українській духовній культурі.

 7. Особливості козацької педагогіки.

 8. Козацькі літописи Самовидця, Григорія Грабянки, Самійла Величка.

Творче завдання:

Як сприяє саморозвитку та самовизначенню студента пізнання історії рідної культури?Рекомендована література:

 1. Жолтовський П. Художнє життя на України 14 – 18 століть. – К., 1983.

 2. Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль у розвитку української культури 16 – 18 століття. – К., 1966.

 3. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К., 1992.

 4. Новиченко Л., Русанівський В., Толочко П. Українська національна культура: минуле, сучасне, майбутнє. – К., 1990.

 5. Українська душа. – К., 1992.

 6. Культурологія: теорія та історія культури: навч. посібник. Вид. 3-тє / за ред. І. І. Тюрменко. – К., 2010.

 7. Попович М. В. Нарис історії української культури. – К., 1999.

 8. Шевчук В. Козацька держава. – К., 1996.


Тема 5: Українська культура доби бароко та Просвітництва (друга половина XVII – кінець XVIII ст.).

Проблеми для обговорення та дискусії

1. Чинники, які визначили розвиток української культури XVII – XVIII ст.

2. Художні стилі в європейській культурі XVII – XVIII ст. Бароко.

3. Феномен українського Бароко.

4. Розвиток освіти і наукових знань в Україні. Книгодрукування.

5. Григорій Сковорода (1722 – 1794 рр.) в історії духовної культури українського народу.Теми виступів, доповідей, наукових досліджень, рефератів

 1. Образ козака Мамая в українській бароковій культурі.

 2. Жовківська художня школа.

 3. Найважливіші пам’ятки української барокової архітектури.

 4. Львівський університет як осередок освіти і науки в Західній Україні.

 5. Мазепинське бароко в українській культурі.

 6. Стиль бароко і світогляд українця.

 7. Проблема людського щастя у творчості Григорія Сковороди.

 8. Скульптор Бароко в Україні у середині XVIII ст. Іоан Георг Пінзель.

Творче завдання:

Привести приклад артефакта доби українського бароко та зробити його детальний опис.Рекомендована література:

 1. Антонович І. Б. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

 2. Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в XVII – XVIII ст. – К., 1983.

 3. Лекції з історії світової і вітчизняної культури / за заг. ред. А. В. Яртися. – Львів, 1994.

 4. Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М. Гуманістичні реформаторські ідеї на Україні. – К., 1990.

 5. Українське бароко та європейський контекст / О. К. Федорук та ін. – К., 1991.

 6. Ушкалов Л. В. Світ українського бароко. – Х., 1994.

 7. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993.

 8. Тюрменко І.І. Культура доби бароко та просвітництва // Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посібник. Вид 3, перероб та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – С. 215-256.


Тема 6: Процес становлення національної української культури

у XIX столітті.

Проблеми для обговорення та дискусії

1. Генеза та періодизація національно-культурного відродження в Україні періоду XIX ст. Загальна характеристика соціокультурної ситуації. Світоглядні засади європейської культури ХІХ ст.

2. Художні течії в культурі ХІХ ст.: класицизм, романтизм, реалізм.

3. Українська інтелігенція в національно-культурному відродженні Україні ХІХ ст.

4. «Історія Русів» в українській культурі кінця XVIII ст. – першої пол. ХІХ ст.

5. Формування класичної української літератури і живопису. Образотворче мистецтво у творчості Т. Г.Шевченка.Теми виступів, доповідей, наукових досліджень, рефератів

 1. Вплив на розвиток української національної культури «Історії Русів» (1846 р.).

 2. Український театр і музична культура у XIX ст.

 3. Опера в українській культурі XIX століття.

 4. Національне культурне відродження в Галичині. Діяльність «Руської трійці».

 5. Роль Т. Г. Шевченка у процесі духовного відродження на Україні.

 6. Внесок М. Драгоманова у розвиток української національної ідеї.

 7. Постать Івана Франка у світовій та українській культурі.

 8. «Громади» у культурно-просвітницькому житті України ІІ половини ХІХ- поч. ХХ ст.

Творче завдання:

Розкрити тезу М. Мамардашвілі: «Людина, здійснюючи культурну самоідентифікацію, виходить із власного історичного соціокультурного поля, однак апелює до ряду культурних форм, що склались раніше».Рекомендована література:

 1. Бичко А. К. Феномен української інтелігенції. – Дрогобич, 1997.

 2. Донцов Д. Історія розвитку української національної ідеї. – К., 1991.

 3. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К., 1993.

 4. Лекції з історії світової та вітчизняної культури / за заг. ред. А. В. Яртися. – Львів, 1994.

 5. Кремінь В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблема суспільної трансформації. – К., 1999.

 6. Кримський С. Б. Архетипи української культури / Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К., 1996.

 7. Українська культура: історія і сучасність / Бичко А. К., Бичко І. В., Здоровенко В. В. та ін. – Львів, 1994.

 8. Історія культури України в запитаннях та відповідях: у 2 час. – К.: ПБП «Фотовідеосервіс», 1994. – Ч. 2.


Тема 7: Українська культура XX – початку XXI століття: визначні феномени, художні течії та стилі, розвиток культурологічної думки

Проблеми для обговорення та дискусії

1. Відродження української культури як проблема повернення історичної пам’яті, оновлення культурних цінностей.

2. Модернізм – культурний феномен XX століття (В. Кандинський, К. Малевич, брати Бурлюки та ін.).

3. Національне культуротворення на шляху від подолання тоталітаризму до незалежності (друга половина XX століття).

4. Сучасна масова культура.

5. Майбутнє української культури: концепції космізму, антропокосмізму, меритократії.Теми виступів, доповідей, наукових досліджень, рефератів

 1. Український культурний Ренесанс та його загибель.

 2. Феномен творчості О. Архипенка (1887 – 1964 рр.), Івана Марчука.

 3. Театр «Березіль» (1922 р.) Леся Курбаса.

 4. Художня школа М. Бойчука (1882 – 1937 рр.).

 5. Течія постмодернізму в українській культурі на межі XX – XXI ст.

 6. Духовні домінанти у розвитку сучасної української культури.

 7. Цілісність національного культурного простору: культура українського зарубіжжя.

Творче завдання:

Охарактеризуйте таку рису масової культури як ескепізм.Рекомендована література:

 1. Винниченко В. Відродження нації. – К., 1991.

 2. Горбач Н. Культура міжнаціонального спілкування. – Львів, 1990.

 3. Культурне відродження в Україні. – Львів, 1993.

 4. Минуле України: відновлені сторінки. – К., 1991.

 5. Україна в сучасному світі. – К., 1990.

 6. Українське відродження і національна церква. – К., 1990.

 7. Філософія відродження на Україні. – К., 1990.

 8. Український Авангард 1910-1930 рр. – К.: Мистецтво, 1995.


Тема 8: Трансформаційні процеси в сучасній культурі як результат розвитку та становлення інформаційно-екранної цивілізації.

Проблеми для обговорення та дискусії

1. Зміст сучасної інформаційно-комп’ютерної революції та її вплив на систему культури, на її комунікативну функцію.

2. Комп’ютерні комунікації як явище культури знакових систем.

3. Поняття «віртуального світу» та комп’ютерних ігор в сучасній культурі.

4. Інформаційна культура в системі сучасної освіти. Дистанційна освіта (ДО).

5. Мережа Інтернет в культурі та її вплив на особистість.Теми виступів, доповідей, наукових досліджень, рефератів

 1. Комп’ютер і мистецтво.

 2. Хакерська субкультура.

 3. Огляд праці О. Тоффлера «Третя хвиля» (Москва, 2000).

 4. Комп’ютерні ігри: потрібне та негативне.

 5. «Віртуальна реальність» і почуттєво-емоційний світ людини.

 6. Перспективи дистанційної освіти.

 7. Поняття «екранної культури».


Творче завдання:

Охарактеризуйте позитивні та негативні впливи на особистість мережі Інтернет.Рекомендована література:

 1. Огієнко І. Історія українського друкарства. – К., 1994.

 2. Позинкевич Р. Освіта в системі культури. – Луцьк, 2000.

 3. Кастельс М. Информационная епоха. Экономика, общество и культура. – М., 2000.

 4. Эко У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст // Новое литературное обозрение. – № 32. – 1998.

 5. Тоффлер О. Третья волна. – М., 2002.

 6. Губерський Л. та ін. Культура. Ідеологія. Особистість. – К., 2002.

 7. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.


Тема 9: Молодіжна культура в сучасній Україні: стан та перспективи розвитку.

Проблеми для обговорення та дискусії

1. Культурологічні підходи до осмислення світу молоді у його проявах в людському бутті.

2. Характерні риси молоді як диференційованої соціокультурної групи.

3. Ідентифікація молоді у формах національної культури.

4. Поняття молодіжної субкультури та її вияви у середовищі української молоді. «Латентні» субкультури.

5. Студенство як специфічна соціокультурна група.Теми виступів, доповідей, наукових досліджень, рефератів

 1. Проблема задоволення культурних потреб молоді. Державна молодіжна політика.

 2. Культура дозвілля молоді.

 3. Система цінностей сучасної української молоді.

 4. Культурологічні знання і формування особистості.

 5. Типи молодіжних субкультур.

 6. Соціокультурний портрет ровесника.

 7. Молодь як творець нової культурної реальності.

Творче завдання:

Як ви оцінюєте прагнення «фриків» виділитися з сірої маси шляхом вживлення під шкіру бусинок, кольорового шрамування, роздвоєння язика, тощо?Рекомендована література:

 1. Культурна політика України. – К., 1995.

 2. Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI століття. Кн. 1: Пріоритет інтелекту/ Литвин В., Андрущенко В. та ін. – К., 2003.

 3. Шейко В. М. Історія української культури: монографія. – Х., 2001.

 4. Головатий М. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення. – К., 1993.

 5. Жулинський М. Заявити про себе культурою. – К., 2001.

 6. Національна культура в сучасній Україні. – К., 1995.

 7. Дряпіка В. Орієнтація студентської молоді на цінності музичної культури. – Київ – Кіровоград, 1997.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка