Тематика семинарских заданий по Истории Беларуси для спец «История отечественная и всеобщая». 3 курс. 2 семестр




Дата канвертавання17.03.2016
Памер106.58 Kb.
Тематика семинарских заданий по Истории Беларуси для спец «История отечественная и всеобщая». 3 курс. 2 семестр (2015 – 2016 уч.год)
Тэма 1
Беларусь у пачатку Другой сусветнай вайны, сацыяльна-эканамічныя, палітычныя і культурныя пераўтварэнні ў заходніх абласцях БССР.
План


 1. Савецка-германскі дагавор ад 23 жніўня 1939 г. Напад Германіі на Польшчу.

 2. Паход чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь.

 3. Прыняцце заходняй Беларусі ў склад ССР і ўз’яднянне яе з БССР.

 4. Сацыяльна-эканамічныя і культурныя пераутварэнні.

 5. Дэпартацыя насельніцтва з заходніх раёнаў БССР. Катынская справа.

Крыніцы
Назаўсёды разам: Да 60-годдзя ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР. Мн., 1999.

Дакументы да змовы Гітлера і Сталіна да пачатку Другой сусветнай вайны // Спадчына. 1994. №1

Пакаленне вайны. Штодзённае жыццё беларусаў Беласточчыны ў перыяд вайны і акупацыі (1939-1944). Беласток, 2003


Даследванні
Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. Мн., 2006.

Смалянчук А. Апалогія вуснай гісторыі // Гістарычны альманах. 2003. Т. 9. С. 203-210.

Мельтюхов М. Советско-польские войны. 1918-1939 гг. М., 2001.

Адамушка У.І. Палітычныя рэпрэсіі 20-50-х гадоў на Беларусі. Мн., 1994.

Ермаловіч В.І. Стварэнне і дзейнасць саюза ўзброенай барацьбы ў Заходняй Беларусі (1339-1941 гг.)//Весці БДПУ. 2001.№2

Павлов Я. Советско-германские договоры 1939-1941 годов: Трагедия тайных сделок. Мн., 1996.

Іваноў М. Праблема прыналежнасці Вільні і беларускае нацыянальнае пытанне ў 1939 г. //БГЧ, 1994, №1

Михнюк В.Н. Социалистические преобразования в западных областях БССР (сентябрь 1939-1941 гг). Историографический очерк. Мн., 1979

Парсаданова В.С. Депортация населения из Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939-1941 гг.// Новая и новейшая история. 1989.№2

Хацкевіч А. Арышты і дэпартацыі ў заходніх абласцях Беларусі (1989-1941 гг)//БГЧ. 1994. №1,2.



Тэма 2
Беларусь на пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі летам 1941 г.
План
1. Напад фашысцкай Германіі на СССР.

2. Мерапрыемствы КП(б)Б і ўрада рэспублікі па мабілізацыі насельніцтва на адпор ворагу.

3. Баі пад Мінскам, Барысавам, Бабруйскам і Віцебскам. Абарона Магілёва і Гомеля.

4. Прычыны паражэння савецкіх войскаў у першы перыяд вайны.


Крыніцы
Директива № 21. План «Барбаросса» // http://gpw.tellur.ru/page.html?r=eve&s=barbarossa

План «Гром» // http://army.armor.kiev.ua/hist/plan-grom.shtml

Гальдер Ф. Военный дневник. Пер. с нем. Т.2. М., 1969.

Гроссман В. Записные книжки // Гроссман В. Годы войны. М., 1989. С. 244-457.

Алексиевич С. У войны не женское лицо. Мн., 1985.

Быкаў В. Доўгая дарога дадому. Мн., 2004.

Документы к истории Западного – 3-го Белорусского фронта, 1941-1945. Каунас, 1946.

Гот Г. Танковые операции. — М.: Воениздат, 1961. (militera.lib.ru/science/hoth/index.html)

Гудериан Г. Воспоминания солдата. — Смоленск.: Русич, 1999.

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1969.

Даничев В. И. Банкротство стратегий немецкого фашизма. Документы и материалы. Т. 2. М., 1973.

Платонов Р.П. Белоруссия, 1941-й: известный и неизвестный. По док. НАРБ. Мн., 2000.

Сандалов Л.М. Пережитое. М., 1961//http://militera.lib.ru/memo/russian/sandalov1/index.html

Шпанов Н.Н. Первый удар. Повесть о будущей войне. М., 1939. // militera.lib.ru/prose/russian/shpanov


Даследванні
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учеб. пособ. Мн., 2004.

Анфилов В.А. Начало Великой Отечественной войны. Военно-исторический очерк. М., 1962.

Андрющенко Н.К. Народное ополчение Белоруссии. Мн., 1980.

Павлов Я. С. В суровом сорок первом. - Мн., 1985.

Он же. Советско-германские договоры 1939-1941 годов: Трагедия тайных сделок. Мн., 1996

Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. Мн., 2006.

Семидетко В.А. Истоки будущих поражений. Западный особый военный округ к 22 июня 1941 г. // Военно-исторический журнал". 1989. № 4 (http://gpw.tellur.ru/page.html?r=eve&s=sem01)

Семидетко В.А. Западный фронт в начальный период Великой Отечественной войны. Новые документы. Стратегическая оборонительная операция в Белоруссии 22 июня — 9 июля 1941 г. // http://www.tellur.ru/~historia/archive/06-01/semidetko.htm

Никифоров Ю.А. Подготовка СССР упреждающего удара по Германии: границы дискуссии // http://www.tellur.ru/~historia/archive/04-01/nikif3.htm
Тэма 3
Беларусь у гады Другой сусветнай вайны (1939—1945): разгортванне ўсенароднай барацьбы супраць фашысцкіх захопнікаў на акупіраванай тэрыторыі Беларусі.

План



 1. Зараджэнне партызанскага руху на тэрыторыі Беларусі (1941- пачатак 1942 г.).

 2. Пераутварэнне партызанскага руху у масавы. Цэнтралізацыя кірауніцтва партызанскай барацьбой. Партызанскія рэйды і партызанскія зоны. Рэйкавая вайна на Беларусі.

 3. Асаблівасці арганізацыі антыфашысцкай барацьбы у Заходняй Беларусі.

 4. Падпольны рух.

 5. Дзейнасць АК, УПА і іншых нацыянальных фарміраванняу на тэрыторыі Беларусі.

Крыніцы
Скрыпскі П.І. З успамінаў партызана // Гістарычны альманах. 2005. Т. 11. С. 202-226.

Гомельщина партизанская. Начало. 1941-1942. Сб. док-в и мат-в. Вып. 1. Мн., 2010.

Алексиевич С. У войны не женское лицо. Мн., 1985. С. 255-279.

В лесах Белоруссии: Воспоминания советских партизан и немецких антифашистов. Мн., 1977.

В непокорённом Минске. Документы и материалы о подпольной борьбе советских патриотов в годы Великой Отечественной войны(июнь 1941- июль 1944 гг.).- Мн., 1957.

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941- июль 1944 гг.).- Мн., 1983-1985.

Ермаловіч В. З архіваў партязанскага руху // БГЧ. 1994.№2,4

Калинин Ф.А. Центр вызывает Минск.- Мн., 1973.

Мазуров К. Т. Незабываемое. 2-е издание.- Мн., 1987.

Понаморенко П.К. Партизанское движение в Великой Отечественной войне. М.,1943.

Даследванні


Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. Мн., 2006.

Люк М., Рыхтар Ц. “Паляванне дазваляецца”: барацьба з партызанамі у “генеральным камісарыяце Беларутэнія” // БГА. 2000. Т. 7. Сшытак 2. С. 365-401.

Смалянчук А. Вобраз партызана у памяці жыхароў Слонімшчыны // Гістарычны альманах. 2005. Т. 11. С. 4-20.

Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Т. 1-3. Мн., 1983-1985.

Груздев К. А. В годы суровых испытаний ( О чекистах действовавших в 1942-43 годах на территории Витебской и Минской обл.).- Мн.,- 1980.

Каваленя А.А. Прагерманскія саюзы моладзі на Беларусі. 1941-1944. Мн., 1999.

Літвін А.М. Акупацыя Беларусі (1941-1944): Пытанні саюзніцтву і калабарацыі. Мн., 2000.

Семашка Я. Армія Краёва на Беларусі. Мн., 1994.

Олеханович Г. И. Экономика Белоруссии в условиях Великой Отечественной войны.(1941-1945). Мн.,1980.

Туронак Ю. Беларусь над нямецкай акупацыяй. Мн., 1993.

Хацкевич А. Ф., Крючок Р.Р. Становление партизанского движения в Белоруссии и дружба народов ССР. Мн.,1980.
Тэма 4
Беларусь у гады Другой сусветнай вайны (1939—1945): вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
План


 1. Першы этап вызваленне Беларусi.

 2. Аперацыя “Баграціён”.

 3. Прычыны пабеды СССР у Вялікай Айчынай вайне.

 4. Першыя аднауленчыя работы на Беларусі.

Крыніцы
Акаловіч Н.М. Освобождение Белоруссии: люди, подвиги. Мн.,1985.

Жоффр. Ф.Д. Нормандия – Нёман. Воспоминания летчика. 2 изд.

Жуков Г.К. Воспоминания и арзмышления. Т. 2, 3. 9-е изд. М., 1989.

Рокоссовский К.К. Солдатский долг. 4 изд. М., 1984.
Даследванні
Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. Мн., 2006.

Бои в Белоруссии, зима 1943-1944 гг. // http://www.volk59.narod.ru/brestkrep.html

Долгович Б.Д. Беларусь в годы Великой Отечественной войны в вопросах и ответах. Мн., 1994

Купреева А.П. Возрождение народного хозяйства Белоруссии. Мн., 1976.

Лемешонок В.И. Героические страницы освобождения территории Белоруссии: операция “Багратион”. Мн., 1988.

Плотникова Ю.В. Освобождение территории Белоруссии. М.,1984.

Тимохович И.В. Битва за Белоруссию. 1941-1944.- Мн.,1994.- Мн.,1991.

Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учеб. пособ. Мн., 2004.



Тэма 5
Беларусь у пасляваенны перыяд (другая палова 40-х—першая палова 50-х гг. XX ст.): пераход да мірнага будаўніцтва, развіццё прамысловасці і сельскай гаспадаркі
План


 1. Людскія і матэрыяльныя страты, панесеныя рэспублікай за гады вайны.

 2. Аднаўленне і развіццё прамысловасці, транспарту. Пачатак стварэння новай структуры прамысловасці. Грашовая рэформа 1947 г.

 3. Становішча у сельскай гаспадарцы. Правядзенне калектывізацыі ў заходніх абластях рэспублікі.

Крыніцы
Быкаў В. Доўгая дарога дадому. Мн., 2004.

Развитие народного хозяйства Белорусской ССР за 20 лет (1944-1963). Стат. сб. Мн., 1967.

Белорусская ССР за годы советской власти. Стат. сб. Мн., 1967.

Белорусские остарбайтеры. Кн. 3. Репатриация (1944-1951): док. и мат. Мн., 1998.

История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

Хрестоматия по истории БССР.-Мн.,1983г.

Даследваннi


Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 6. Беларусь у 1946-2009 гг. Мн., 2011.

Бялязо А.П. Беларуская вёска ў пасляваенныя гады (1945-1950) Мн., 1974.

Кашталян І. Эканамічная штодзеннасць БССР у 1944-1953 гг. // Репрессивная политика советской власти в Беларуси: сб. науч. Работ. Вып. 3. Мн., 2007. С. 239-263.

Марчанка І. Гарады Беларусі: аднауленне і развіццё //Беларускі гістарычны часопіс.1994. №3.

Экономика Белоруссии в период послевоенного возрождения. Мн.,1988.

Шарапа А., Гардзейчык А. Да пытання аб людскіх стратах у другой сусветнай вайне// БГЧ. 1996. №2



Тэма 6
Беларусь у перыяд спроб рэформаў і крызісу адміністрацыйна-каманднай сістэмы (сярэдзіна 50-х — 80-я гг. XX ст.): грамадска-палітычнае жыццё.
План
1. Умацаванне адміністрацыйна-каманднай сістэмы.

2. Выхад Беларусі на міжнародную арэну.

3. Новая хваля рэпрэсій.

4. Адукацыя, навука і мастацтва.

Крыніцы
Крамола. Инакомыслящие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953-1982 гг. Документы. Москва, 2005.

Доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС о культе личности и его последствиях // http://www.hrono.ru/dokum/doklad20.html

Белорусская ССР за годы советской власти. Стат. сб. Мн., 1967.

Алексиевич С. Цинковые мальчики. Чернобыльская молитва. М., 2001.

Быкаў В. Доўгая дарога дадому. Мн., 2004.

Крамола. Инакомыслящие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953-1982 гг. Документы. Москва, 2005.

Мазуров К. Воспоминания. Мн., 1999.

Программа КПСС (принята 22 съездом КПСС). М., 1961.


Даследванні
Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 6. Беларусь у 1946-2009 гг. Мн., 2011.

Актуальныя пытанні гісторыі БССР. Мн., 1991.

Белязо Е.П. Крестьянство Белоруссии на пути к развитому социализму. Мн., 1982.

Касцюк М.П. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. Мн., 2000.

Петриков П.Т. Советы депутатов трудящихся БССР (1959-1965). Мн., 1972.

Нонканфармізм у Беларусі. 1953-1985: даведнік. Мінск, 2003.

Агееў А. Забастоўкі на прадпрыемствах Магілёўскай вобласці у 50-60-х гг. ХХ ст. // Гістарычныя лёсы Верхняга Падняпроўя. Ч. 2. Магілёў, 1995. С. 113-114.

Тэма 7 (4 гадз.)
Беларусь у перыяд спроб рэформаў і крызісу адміністрацыйна-каманднай сістэмы (сярэдзіна 50-х — 80-я гг. XX ст.): Грамадска-палітычнае жыццё (сярэдзіна 50-х - 80-ягг. ХХст.).
1. «Хрушчоўская адліга». XX з'езд КПСС і выкрыццё культу асобы Сталіна.

2. Канцэпцыя пабудовы камунізму і развітога сацыялістычнага грамадства.

3. Узмацненне ў 60-я гг. XX ст. негатыўных з'яў у кіраванні гаспадарчым і грамадска-палітычным жыццём у рэспубліцы.
Крыніцы

Крамола. Инакомыслящие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953-1982 гг. Документы. Москва, 2005.

Доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС о культе личности и его последствиях // http://www.hrono.ru/dokum/doklad20.html

Белорусская ССР за годы советской власти. Стат. сб. Мн., 1967.

Алексиевич С. Цинковые мальчики. Чернобыльская молитва. М., 2001.

Быкаў В. Доўгая дарога дадому. Мн., 2004.

Крамола. Инакомыслящие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953-1982 гг. Документы. Москва, 2005.

Мазуров К. Воспоминания. Мн., 1999.

Программа КПСС (принята 22 съездом КПСС). М., 1961.

Даследванні

Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 6. Беларусь у 1946-2009 гг. Мн., 2011.

Актуальныя пытанні гісторыі БССР. Мн., 1991.

Белязо Е.П. Крестьянство Белоруссии на пути к развитому социализму. Мн., 1982.

Касцюк М.П. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. Мн., 2000.

Петриков П.Т. Советы депутатов трудящихся БССР (1959-1965). Мн., 1972.

Нонканфармізм у Беларусі. 1953-1985: даведнік. Мінск, 2003.

Агееў А. Забастоўкі на прадпрыемствах Магілёўскай вобласці у 50-60-х гг. ХХ ст. // Гістарычныя лёсы Верхняга Падняпроўя. Ч. 2. Магілёў, 1995. С. 113-114.


Тэма 8 (4 гадз.)

Беларусь у перыяд спроб рэформаў і крызісу адміністрацыйна-каманднай сістэмы (сярэдзіна 50-х — 80-я гг. XX ст.): далейшае развіццё прамысловасці, транспарту і сельскай гаспадаркі





 1. Рэформы кіравання эканомікай 1957 і 1965 гг.

 2. Прамысловасць БССР у сяр. 1950 - сяр. 1980х гг.

 3. Сельская гаспадаркі БССР у сяр. 1950 - сяр. 1980х гг.

 4. Урабанiзацыйныя працэсы

 5. Нарастанне крызісных з’яў у эканоміцы краіны.

 6. Матэрыяльнае становішча насельніцтва.

Крыніцы
История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

Народное хозяйство БССР за 40 лет. Мн., 1957.

Белорусская ССР за 50 лет: стат. ст. Мн., 1968.

Хрестоматия по истории БССР.-Мн.,1983г.

Даследваннi


Эканамічная гісторыя Беларусі. Мн., 1999.

Белязо Е.П. Крестьянство Белоруссии на пути к развитому социализму. Мн., 1982.

Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 6. Беларусь у 1946-2009 гг. Мн., 2011.

Марчанка І. Гарады Беларусі: аднауленне і развіццё // Беларускі гістарычны часопіс.1994. №3.

Касцюк М.П. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. Мн., 2000.

Сасим А.М. Советская экономическая система (1953-1964). Попытки реформирования. Мн., 2001.

Сасим А.М. Промышленность БССР в годы «развитого социализма» (1965-1984). Мн., 2001.


Тэма 9

Беларусь у перыяд спроб рэформаў і крызісу адміністрацыйна-каманднай сістэмы (сярэдзіна 50-х — 80-я гг. XX ст.): Культура і навука.

План
1. Павышэнне памераў пенсій і ўвядзенне пенсій для калгаснікаў.

2. Жыллёвае будаўніцтва.

3. Адукацыя, навука і мастацтва.
Крыніцы
История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

Быкаў В. Доўгая дарога дадому. Мн., 2004.

Исачев Александр: Живопись: албом каталог. Минск, 2007.

Народное образование в СССР (1917-1973) [Текст] : сборник документов. – М.: Педагогика, 1974. – 560 с.


Даследванні
Архітэктура Беларусі. Энцыклапедыя. -Мн., 1993.

Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т.- Мн., 1994. Т. 6.

Культура беларускага замежжа: у 2 т.- Мн.,1993.

Кісялёў Р.Я. Школа савецкай Беларусі. Мн., 1968.

Лыч Л.М., Навіцкі У.І. Гісторыя культуры Беларусі. Мн., 1995.

Наука Беларуси в ХХ столетии. Минск, 2001.

Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. Мн., 2002

Нарысы гісторыі асветы і педагагічнай думкі Беларусі. /Пад рэд. С.А.Умрэйка, Т.Р.Сянкевіч, П.С.Сонцаў. Мн., 1968.



Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 6. Беларусь у 1946-2009 гг. Мн., 2011.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка