Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей Тэма 1
Дата канвертавання27.03.2016
Памер171.82 Kb.
Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей
Тэма 1
Уводзіны
1 Метадалагічныя асновы і прынцыпы вывучэння гісторыі, яе перыядызацыя.

2 Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да вывучэння гісторыі.

3 Прадмет вывучэння гісторыі.
Літаратура
Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987.

Сідарцоў Ул. Метадалогія гісторыі // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 5 / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1999. с. 119-120.

Сидорцов В.Н. Методология истории: количественные методы и информационные технологии: Учеб.-метод. пособие. Мн.: БГУ, 2003.

Тойнби А. Дж. Постижение истории. (любое издание)

Грэчнева А. Марксізм-Ленінізм // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 5 / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1999. с. 77-79.
Тэма 2
Найстаражытнае насельніцтва на тэрыторыі Беларусі
1 Матэрыяльная і духоўная культура першабытнага грамадства.

2 Пачатак рассялення славян па тэрыторыі Беларусі і славянізацыя балтаў.

3 Усходнеславянская супольнасць.
Літаратура
1 Археалогія Беларусі: У 4 т. Т. 1. Каменны і бронзавы вякі / Э.М. Зайкоўскі [і інш.]; пад рэд. М.М.Чарняўскага. – Мн.: Беларуская навука, 1997. – 424 с.

2 Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. - Мн.: БелЭн, 2000. – 432 с.

3 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т.1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст. / рэдкал: М.Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]; - Мн.: Экаперспектыва, 2000. – 351 с.

4 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

5 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.1. М.П.Касцюк [і інш.]; - Мн.: Беларусь, 1994, - 527 с.

6 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


Тэма 3
Фарміраванне раннекласавага грамадства на тэрыторыі Беларусі
1 Грамадскі лад усходніх славян у VIII—IX стст.

2 Развіццё феадальных адносін у беларускіх зямлях у перыяд сярэднявечча.

3 Полацкае і Тураўскае княствы.

4 Барацьба з крыжацкай агрэсіяй і набегамі ардынцаў.


Літаратура
1 Археалогія Беларусі: У 4 т. Т. 2. Жалезны век і ранняе сярэднявечча / Пад. Рэд. В.І.Шадыры. - Мн.: Беларуская навука, 1999. - 502 с.

2 Археалогія і нумізматыка Беларусі: Энцыкл./ Беларус. Энцыкл.: Рэдкал.: В.В.Гетаў [і інш.]; - Мн.: БелЭн, 1993. – 702 с.

3 Богомольников, В.В. Радимичи (по материалам курганов Х – ХІІ вв.) / В.В. Богомольников.- Гомель, 2004. - 226 с.

4 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т.1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст. / рэдкал: М.Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]; - Мн.: Экаперспектыва, 2000. – 351 с.

5 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

6 Лысенко, П. Ф. Дреговичи. Под ред. В. В. Седова; Минск.: Навука i тэхнiка, 1991. – 244 с.

7 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.1. М.П.Касцюк [і інш.]; - Мн.: Беларусь, 1994, - 527 с.

8 Пилипенко, М.Ф. Возникновение Белоруссии: новая концепция. - Мн.: Беларусь, 1991. - 142 с.

9 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. - М.: Наука,1981. - 608с.

10 Седов В.В. Восточные славяне в VI-ХІІІ вв. - М.: Наука,1982. - 326 с.

11 Старажытная беларуская літаратура: Зборнік. - Мн.: Юнацтва, 1990. – 350 с.

12 Штыхаў Г.В. Крывічы: па матэрыялах раскопак курганоў у Паўночнай Беларусі. – Мн., 1992.

13 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.
Тэма 4
Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы фарміравання ВКЛ
1 Цэнтралізатарская палітыка і ўмацаванне ўлады вялікіх князё'ў.

2 Барацьба з Тэўтонскім ордэнам і суперніцтва з Маскоўскай дзяржавай.

3 Эвалюцыя ВКЛ ад адзінаўладдзя да саслоўна-прадстаўнічай манархіі.
Літаратура
1 Беларускія летапісы і хронікі: Пер. са старажытнарускай, старажытнабеларускай і польск. / уклад. У. Арлова; - Мн.: Беларускі кнігазбор, 1997. – 432.

2 Вялікага княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1-2. / рэдкал. : Г.П.Пашкоў (гал. Рэд.) і інш. – 2-е выд. Мінск: БелЭн, 2007.

3 Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

4 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / Пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

5 Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. Т. 1. пер. на рус. яз. Г. И. Ефремова. Издательство: Фонд Имени Сытина, 2005 г. - 679 с.

6 Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі ў сярэднія вякі (VI-ХV ст.ст.). пад. р эд. Г.В.Штыхава. – Мн.: Народная асвета, 1998. – 191 с.

7 Ермаловіч М.І. Старажытная Беларусь. Віленскі перыяд. - Мн.,1993.

8 Краўцэвіч А.К. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага. - Мн.: Беларуская навука, 1998. — 208 с.

9 Міндаўг-Mindauh: Пачатак гаспадарства: нарыс / Алесь Краўцэвіч; маст. А. Лукашык.— Мн.: Маст. літ., 2005.— 163 с.

10 Кузнецов И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

11 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.1. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1994, - 527 с.

12 Насевіч В.Л. Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: Падзеі і асобы. - Мн.: Полымя, 1993.

13 Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIIIст. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.

14 Старажытная беларуская літаратура: Зборнік. - Мн.: Юнацтва, 1990. – 350 с.

15 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.
Тэма 5
Духоўнае жыццё беларускіх земляў у эпоху сярэднявечча
1 Прыняцце хрысціянства і распаўсюджванне пісьменнасці.

2 Асаблівасці развіцця духоўнай культуры беларускіх зямель у ВКЛ.

3 Этнічная сітуацыя на беларускіх землях у перыяд утварэння ВКЛ.
Літаратура
1 Асвета і педагагічная думка ў Беларусі: са старажытных часоў да 1917 г. - Мн.,1984

2 Беларускія летапісы і хронікі: Пер. са старажытнарускай, старажытнабеларускай і польск. / уклад. У. Арлова; - Мн.: Беларускі кнігазбор, 1997. – 432.

3 Бярозкіна Н.Ю. Гісторыя кнігадрукавання Беларусі (ХVI- пачатак ХХ ст.). – Мн.: Беларуская навука, 1998. – 199 с.

4 Вялікага княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1-2. / рэдкал. : Г.П.Пашкоў (гал. Рэд.) і інш. – 2-е выд. Мінск: БелЭн, 2007.

5 Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

6 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

7 Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. Т. 1. пер. на рус. яз. Г. И. Ефремова. Издательство: Фонд Имени Сытина, 2005 г. - 679 с.

8 Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі ў сярэднія вякі (VI-ХV ст.ст.). пад. рэд. Г.В.Штыхава. – Мн.: Народная асвета, 1998. – 191 с.

9 Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. - Мн.: Экаперспектыва,1996. – 453 с.

10 Мысліцелі і асветнікі Беларусі. Энцыклапедычны даведнік. Мн.: БелЭн, 1995.

11 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.1. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1994, - 527 с.

12 Падокшын С.А. Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры. – Мн.: Бел. Навука, 2003. – 316 с.

13 Саверчанка І. Aurea mediocritas. Кніжна-пісьмовая культура Беларусі: Адраджэнне і ранняе барока. – Мн.: Тэхналогія, 1998. – 319.

14 Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIIIст. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.

15 Старажытная беларуская літаратура: Зборнік. - Мн.: Юнацтва, 1990. – 350 с.

16 Франциск Скорина и его время: Энцикл. справочник / редкол. И.П. Шамякин и др. – Мн.: БелСЭ, 1990. – 631 с.

17 Чаропка В. Уладары Вялікага княства. 2-е выд. Мінск: Беларусь, 2002.

18 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


Тэма 6
Сацыяльна-палітычнае і эканамічнае жыццё беларускіх земляў ў ХVІ-ХVШ стст
1 Уваходжанне ВКЛ у склад Рэчы Паспалітай.

2 Сацыяльна-палітычнае развіццё гарадоў.

3 Юрыдычнае і эканамічнае становішча сялян.

4 Войны ХVІ-ХVШ стст. і іх наступствы.


Літаратура
1 Беларускія летапісы і хронікі: Пер. са старажытнарускай, старажытнабеларускай і польск. / уклад. У. Арлова; - Мн.: Беларускі кнігазбор, 1997. – 432.

2 Вялікага княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1-2. / рэдкал. : Г.П.Пашкоў (гал. Рэд.) і інш. – 2-е выд. Мінск: БелЭн, 2007.

3 Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

4 Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-XVIIIст.) / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2004. - 344 с.

5 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: Вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

6 Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. Т. 1. пер. на рус. яз. Г. И. Ефремова. Издательство: Фонд Имени Сытина, 2005 г. - 679 с.

7 Кузнецов И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

8 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.1. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1994, - 527 с.

9 Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIIIст. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.

10 Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года: Тэкст. Даведнік. Каментарыі. - Мн.,1989.

11 Чаропка, В. Уладары Вялікага княства. 2-е выд. Мінск: Беларусь, 2002.

12 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


Тэма 7
Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага і палітычнага развіцця Беларусі пасля ўключэння ў склад Расійскай імперыі.
1 Уключэнне беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай.

2 Асноўныя напрамкі палітыкі самадзяржаўя ў Беларусі.

3 Беларусь у вайне 1812 г.

4 Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы.


Літаратура
1 Анішчанка Я. Беларусь у часы Кацярыны ІІ. - Мн.,1998.

2 Анішчанка Я. Генеральнае межаванне на Беларусі. – Мн., 1996.

3 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

4 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХVIII- пачатак ХХ ст.) / рэдкал.: М.Касцюк (гал. рэд.) і інш. – Мн.: Экаперспектыва, 2005. – 519 с.

5 Кузнецов И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

6 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.1. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1994, - 527 с.

7 Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

8 Эканамічная гісторыя Беларусі: Вучэб. дапам. / пад рэд. В.І. Галубовіча. – Мн.: Экаперспектыва, 1999. – 446 с.

9 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.
Тэма 8
Расійскі шлях палітычнай мадэрнізацыі.
1 Буржуазныя рэформы 60-70-х гг. XIX ст.: асаблівасці іх правядзення ў Беларусі.

2 Шляхецкія паўстанні і іх уплыў на палітыку самадзяржаўя ў Беларускі.

3 Рэвалюцыя 1905-1907 гг.

4 Беларусь ва ўмовах Першай сусветнай вайны.


Літаратура
1 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

2 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХVIII- пачатак ХХ ст.) / рэдкал.: М.Касцюк (гал. рэд.) і інш. – Мн.: Экаперспектыва, 2005. – 519 с.

3 Гісторыя сялянства Беларусі са старажытных часоў да нашых дзен. У 3 т. Т. 2. Гісторыя сялянства Беларусі ад рэформы 1861 г. да сакавіка 1917 г. Пад рэд. В.П.Панюціча. – Мн.: Бел. Навука, 2002. – 552.

4 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.1. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1994, - 527 с.

5 Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

6 Эканамічная гісторыя Беларусі: Вучэб. дапаможник: 3-е выд. пад рэд. праф. В.І. Галубовіча. - Мн.: Экаперспектыва, 1999. – 454 с.

7 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.
Тэма 9
Духоўнае жыццё беларускіх земляў у эпоху Новага часу
1 Рэфармацыя і Контррэфармацыя, фарміраванне уніяцкай царквы.

2 Эканамічныя і палітычныя фактары фарміравання беларускай нацыі ў XIX – пач. XX ст.

3 Першыя праявы беларускай нацыянальнай ідэі ў мастацкай літаратуры, гістарычных і этнаграфічных даследаваннях.
Літаратура
1 Асвета і педагагічная думка ў Беларусі: са старажытных часоў да 1917 г. - Мн.,1984

2 Асветнікі зямлі Беларускай Х – пач. ХХ ст.: Энцыкл.давед. / рэдкал. Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2001. – 490 с.

3 Багушэвіч Ф. Творы. Мн.: Маст. літ., 1991. – 309 с.

4 Бярозкіна Н.Ю. Гісторыя кнігадрукавання Беларусі (ХVI- пачатак ХХ ст.). – Мн.: Беларуская навука, 1998. – 199 с.

5 Гiсторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Т. 3. Мн., 1989.

6 Гiсторыя беларускага тэатра: У 3 т. Т. 1. Беларускі тэатр ад вытокаў да кастрычніка 1917 г. Мн., 1983.

7 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

8 Гісторыя беларускай літаратуры ХІХ – пач. ХХ ст.: падручнік / пад агул. рэд. М.А. Лазарука, А.А. Семяновіча. – Мн.: Вышэйшая школа, 1998. – 559 с.

9 Канфесіі на Беларусі (к. XVIII - XX ст.) / В.В. Грыгорьева [и др.]; навк. рэд. У.І. Навіцкі. – Мінск: ВП Экаперспектыва, 1998. – 340с.

10 Карскі Я. Беларусы / Уклад. і камент. С. Гараніна і Л. Ляўшун; навук. рэд. А. Мальдзіс; прадм. Я. Янушкевіча і К. Цвіркі. – Мн.: Беларускі кнігазбор, 2001. – 640 с.

11 Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. - Мн.: Экаперспектыва,1996. – 453 с.

12 Мысліцелі і асветнікі Беларусі. Энцыклапедычны даведнік. Мн.: БелЭн, 1995.

13 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.1. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1994, - 527 с.

14 Турук Ф. Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного движения белоруссов. Москва, Государственное издательство, 1921. – 143 с.

15 Цвікевіч А. "Западно-руссизм": Нарысы з гісторыі грамадскай думкі на Беларусі ў ХІХ і пачатку ХХ в. 2-е выд. - Мн.: Навука і тэхніка,1993.- 352 с.

16 Цітоў B.C. Народная спадчына: Матэрыяльная культура ў лакальна-тыпалагічнай разнастайнасці. – Мн.: Навука і тэхніка, 1994. – 300 с.

17 Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

18 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


Тэма 10
Рэвалюцыйныя падзеі 1917 г. на Беларусі
1 Абвастрэнне сацыяльна-эканамічнага, палітычнага крызісу ў Расіі.

2 Роля Кастрычніцкай рэвалюцыі ў гістарычным лёсе беларускага народа.

3 Устанаўленне Савецкай улады ў Беларусі.

Літаратура


1 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

2 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХVIII- пачатак ХХ ст.) / рэдкал.: М.Касцюк (гал. рэд.) і інш. – Мн.: Экаперспектыва, 2005. – 519 с.

3 Игнатенко И.М. Февральская буржуазно-демократическая революция в Белоруссии. - Мн.,1986.

4 Кузнецов И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

5 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.1. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1994, - 527 с.

6 Снапкоўскі У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі. У 2-х ч. Ч. 2. Ад канца XVIII да пачатку ХХ ст. Мн.: БДУ, 2004.

7 Октябрь 1917 г. и судьбы политической оппозиции. Ч. 2. У истоков политического противостояния. Гомель, 1993. - 226 с.

8 Турук Ф. Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного движения белоруссов. Москва, Государственное издательство, 1921. – 143 с.

9 Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

10 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


Тэма 11
Шляхі фарміравання беларускай дзяржаўнасці
1 Вынікі Усебеларускага з'езда.

2 Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі.

3 Стварэнне беларускай савецкай дзяржаўнасці.

4 Рыжская мірная дамова ў гістарычным лёсе беларускага народа.


Літаратура
1 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.] – Мінск: Экаперспектыва, 2006. – 613 с.

2 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 г. – 1997 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 464 с.

3 Игнатенко И.М Октябрьская революция и самоопределение Белоруссии. – Мн., 1992.

4 Ігнаценка І. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі: Асаблівасці і вынікі. – Мн., 1995.

5 Ігнаценка І.М. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі. - Мн.,1995.

6 История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

7 Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. – Мн.: Экаперспектыва, 2000. – 308 с.

8 Круталевич В.А. История Беларуси: становление национальной державности (1917-1922 гг.). – Мн., 1999.

9 Круталевіч В.А. На путях самоопределения: БНР-БССР-РБ. Мн., 1995.

10 Кузнецов И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

11 Ладысеў У.Ф., Брыгадзін П.І. На пераломе эпох: станаўленне беларускай дзяржаўнасці (1917 – 1920). - Мн.,1999.

12 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.2. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1995, - 560 с.

13 Солский В. 1917 год в Западной области и на Западном фронте. Мн.: Тесей, 2004. – 224 с.

14 Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

15 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.
Тэма 12
Усталяванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР і яе асноўныя характарыстыкі
1 Устанаўленне аднапартыйнасці.

2 Палітычныя рэпрэсіі 30-х гг. XX ст.

3 Асаблівасці працэсу дэмакратызацыі грамадска-палітычнага жыцця ў другой палове 50-х - 60-я гг. XX ст.

4 Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 70-я - першай палове 80-х гг. XX ст.


Літаратура
1 Адамушка У. Палітычныя рэпрэсіі 20-50-х гг. ХХ ст на Беларусі. - Мн.,1994.

2 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 г. – 1997 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 464 с.

3 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.] – Мінск: Экаперспектыва, 2006. – 613 с.

4 История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

5 Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. – Мн.: Экаперспектыва, 2000. – 308 с.

6 Кузнецов И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

7 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.2. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1995, - 560 с.

8 Пичуков В.П., Старовойтов М.И. Гомельщина многонациональная 20-30-е годы ХХ века. Вып. 1. Гомель, 1999.

9 Платонаў Р. Палітыкі. Ідэі. Лёсы: Грамадзянскія пазіцыі ва ўмовах ідэолага-палітычнага дыктату ў Беларусі 20-30-х гг. Мн., 1996.

10 Протько, Т.С. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917-1941 гг.). - Минск: Тесей, 2002.- 688 с.

11 Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

12 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


Тэма 13
Шляхі і метады будаўніцтва індустрыяльнага грамадства ў савецкай Беларусі

1 Асаблівасці ажыццяўлення нэпа ў БССР.

2 Індустрыялізацыя.

3 Калектывізацыя сельскай гаспадаркі.

4 Асноўныя тэндэнцыі індустрыяльнага развіцця БССР ва ўмовах разгортвання навукова-тэхнічнай рэвалюцыі.
Літаратура
1 Врублевский А.П., Протько Т.С. Из истории репрессий против белорусского крестьянства. 1929- 1934 гг. Мн., Навука i тэхнiка, 1992.

2 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.] – Мінск: Экаперспектыва, 2006. – 613 с.

3 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 г. – 1997 г.: вучэб. дапам. / Пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 464 с.

4 История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

5 Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. – Мн.: ВП Экаперспектыва, 2000. – 308 с.

6 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.2. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1995, - 560 с.

7 Протько, Т.С. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917-1941 гг.).- Минск: Тесей, 2002.- 688 с.

8 Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

9 Эканамічная гісторыя Беларусі: Вучэб. дапаможник: 3-е выд. пад рэд. Праф. В.І. Галубовіча. - Мн.: Экаперспектыва, 1999. – 454 с.

10 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.Тэма 14
Культурнае і духоўнае жыццё ў БССР
1 Станаўленне і развіццё савецкай беларускай культуры.

2 Палітыка беларусізацыі.

3 Узмацненне адміністрацыйна-партыйнага кантролю ў сферы культуры.

4 Адносіны да рэлігіі і царквы.


Літаратура
1 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 г. – 1997 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 464 с.

2 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.] – Мінск: Экаперспектыва, 2006. – 613 с.

3 История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

4 Канфесіі на Беларусі (к. XVIII - XX ст.) / В.В. Грыгорьева [і інш.]; навк. рэд. У.І. Навіцкі. – Мінск: ВП Экаперспектыва, 1998. – 340с.

5 Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. – Мн.: Экаперспектыва, 2000. – 308 с.

6 Кузнецов И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

7 Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. - Мн.: Экаперспектыва,1996. – 453 с.

8 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.2. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1995, - 560 с.

9 Пичуков В.П., Старовойтов М.И. Гомельщина многонациональная 20-30-е годы ХХ века. Вып. 1. Гомель, 1999.

10 Платонаў Р. Палітыкі. Ідэі. Лёсы: Грамадзянскія пазіцыі ва ўмовах ідэолага-палітычнага дыктату ў Беларусі 20-30-х гг. Мн., 1996.

11 Протько, Т.С. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917-1941 гг.). - Минск: Тесей, 2002.- 688 с.

12 Ходзін С.М. Гісторыя культуры Беларусі ў 1920-1930-я годы. Дапаможнік для студэнтаў. Мн., 2001.

13 Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

14 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


Тэма 15
Геапалітычнае становішча Беларусі ў сярэдзіне XX ст.
1 Пачатак Другой сусветнай вайны.

2 Захоп Беларусі гітлераўскімі войскамі і ўстанаўленне фашысцкага акупацыйнага рэжыму.

3 Аперацыя «Баграціён».

4 Беларусь на міжнароднай арэне у пасляваенны час.


Літаратура
1 Беларусь у гады вялікай Айчыннай вайны 1941-1945 гг.: Энцыклапедыя. - Мн.,1990.

2 Великая отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учеб. пособ. под ред. А.А.Ковалени. – Мн.: БГУ, 2004. – 279 с.

3 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.] – Мінск: Экаперспектыва, 2006. – 613 с.

4 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 г. – 1997 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 464 с.

5 История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

6 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.2. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1995, - 560 с.

7 Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

8 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


Тэма 16
Станаўленне незалежнай Рэспублікі Беларусь
1 Нарастанне крызісу савецкай сістэмы.

2 Распад СССР і новыя суадносіны сіл на сусветнай арэне.

3 Абвяшчэнне Рэспублікі Беларусь.

Літаратура


1 Алексиевич С. Цинковые мальчики. Чернобыльская молитва. М.: ЭКСМО-Прес, 2001. – 448 с.

2 Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. - Мн.: БелЭн, 2000. – 432 с.

3 Быкаў В. Доўгая дарога дадому. Кніга успамінаў. Мн.: ГА БТ Кніга, 2004. – 544 с.

3 Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 г. – 1997 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 464 с.

4 История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

5 Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. – Мн.: ВП Экаперспектыва, 2000. – 308 с.

6 Кузнецов И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

7 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.2. М.П.Касцюк і інш. - Мн.: Беларусь, 1995, - 560 с.

8 Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с.

9 Эканамічная гісторыя Беларусі: Вучэб. дапаможник: 3-е выд. пад рэд. праф. В.І. Галубовіча. - Мн.: Экаперспектыва, 1999. – 454 с.10 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка