Тэма:“Грошы” Камунікатыўная сітуацыя
Дата канвертавання01.05.2016
Памер98.06 Kb.
План правядзення вучэбнага занятку па англійскай мове ў 8 класе
Вучэбны занятак распрацаваны настаўнікам вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыіЖохавец Людмілай Анатольеўнай.
Тэма:“Грошы”

Камунікатыўная сітуацыя:“Сямейны бюджэт”

Тып урока: камбінаваны ўрок

Мэта: стварэнне ўмоў для развіцця навыкаў маўлення вучняў на аснове камунікатыўных сітуацый

Задачы:

- садзейнічаць у ходзе ўрока фарміраванню лексічных навыкаў маўлення і ўспрымання замежнай мовы на слых; - садзейнічаць навучанню тэхналогіям выканання розных відаў практыкаванняў, маючых мэтай развіццё вуснага маўлення; - спрыяць развіццю ўмення вясці размову на замежнай мове і выказваць свае меркаванні; - ствараць умовы для выхавання культуры вучэбнай працы, фарміравання падрыхтаванасці да зносін з адным або двума субяседнікамі, адказных адносін да вынікаў сваёй працыПрагназуемы вынік: маналагічныя выказванні (5-6 сказаў) па камунікатыўнай сітуацыі ўрока, палілог (удзел у размове 3 субяседнікаў)

Абсталяванне: мультымедыя, карткі са словамі, дыдактычны раздатачны матэрыял


Этап урока

Задачы этапа

Дзейнасць настаўніка

Дзейнасць вучняў

Абсталяванне

Прагназуемы вынік

Арганізацыйна-матывацыйны

Увядзенне ў атмасферу зносін на англійскай мове.

Стварэнне добразычлівай атмасферы, якая будзе спрыяць супрацоўніцтву і зносінам паміж удзельнікамі ўрока1. Настаўнік вітае вучняў, цікавіцца іх настроем (пытанне How are you?)

2.Настаўнік просіць паставіць літару свайго імені насупраць сняжынкі, якая адпавядае настрою вучняВучні адказваюць на прывітанне настаўніка, апісваюць свой настрой сказамі (I am fine. IamOK. etc.), размяшчаюць літары свайго імені насупраць сняжынкі, якая адпавядае іх настрою, цікавяцца настроем настаўніка

Літары, сняжынкі, мова настаўніка

Стварэнне камфортнага мікраклімату
Фармуліроўка тэмы ўрока вучнямі

Настаўнік прад’яўляе ўвазе вучняў элемент знакамітай песні “Money”(Appendix 1), просіць іх вызначыць глабальную тэму ўрока.

Listen to the song, please.

What is the song about?

What are we going to speak about
Вучні праслухоўваюць элемент песні, адказваюць на пытанні настаўніка і фармулююць глабальную тэму

Дыск з запісам песні

Стварэнне сітуацыі поспеху праз самастойнае вызначэнне тэмы
Фарміраванне лексічных асноў вуснай мовы

Настаўнік прад’яўляе вучням канверты і праводзіць гульню “Кірмаш заданняў”

Вучні выбіраюць канверты і абпіраючыся на мультымедыйную выяву расказваюць аб грашовых адзінках розных краін. Прыблізны ваыянт:It’sa 50 000 rublebanknote. It’s Belarusian money. You can see a castle on the banknote. It is in Mir

Канверты з заданнямі, мультымедыйныя выявы грошай

Актуалізацыя лексічнага матэряла з выхадам на маналагічнае выказванне
Вызначэнне мэт урока.

Фарміраванне матывацыйнай падрыхтаванасці да далейшай працыНастаўнік прапануе вучням паслухаць, а затым сумесна прачытаць верш “Whoearnsmoney?” (Appendix 2).

Настаўнік чытае верш, задае пытанні па яго зместу:

WhatdoesDaddy (Mummy) do?

Who earns money?

What do they do with the money?

What are we going to speak about today?

What are oup aims? – (To listen, to read and to talk)Вучні паслухоўваюць верш, чытаюць яго ўслых і адказваюць на пытанні настаўніка

Мультымедыйная прэзентацыя верша,

класная дошка з напісанымі мэтамі ўрокаАктуалізацыя лексічнага матэрыяла з выхадам на мэты ўрока

Пазнавальны

Актывізацыя фанетычных навыкаў

Настаўнік арганізуе харавую і індывідуальную працу над скорагаворкай “Wework, weearn, weplan, wespend”

Вучні слухаюць скорагаворку і паўтараюць яе хорам і індывідуальна

Скорагаворка напісана на дошцы, мова настаўніка

Удасканаленне фанетычных навыкаў
Стварэнне матывацыі да маўлення праз апору на асабісты вопыт і кластар

Настаўнік акцэптуе ўвагу вучняў на значэнні слова budget

(Appendix 4)Вучні вызначаюць значэнне слова праз практыкаванне, прад’яўленае з дапамогай мультымедыя

Мультымедыйнае практыкаванне

Разуменне ключавога слова ўрокаНастаўнік ставіць перад вучнямі задачу расказаць, як ствараецца сямейны бюджэт і на што трацяцца грошы сям’і

Вучні працуюць з карткамі і дошкай, каментыруючы свае выказванні “Money is spent on clothes” etc.

Склаўшы кластар, вучні выказваюцца па імКарткісасловамі, дошка

Развіццё навыка маналагічнага выказвання з апорай на кластарНастаўнік арганізуе гульнявую сітуацыю

“If I have one million I will spend my money on …”Паслякароткагаабдумваннявучнівыказваюццапасітуацыі (2-3 сказы)

Апорны сказ напісаны на дошцы

Актуалізацыя лексічнага і граматычнага матэрыяла праз асабісты вопыт

Актыўнага адпачынку

Зняцце эмацыянальнага і разумовага напружання

Настаўнік арганізуе выкананне песні “The wheels on the bus go round and round”

(Appendix 5)Вучніперамяшчаюцца ў “камунікатыўнуюзону” і выконваюцьпесню, якаясуправаджаеццарухамі

Дыск з запісам песні

Удасканаленне фанетычных навыкаў, рэлаксацыя

Карэкцыйна-абагульняючы

Зняцце моўных цяжкасцей перад успрыманнем тэкста на слых

Настаўнік прапануе выканаць практыкаванні, якія падводзяць вучняў да разумення зместу тэкста (Appendix 6)

Вучні выконваюць практыкаванні і здагадваюцца аб змесце тэкста

Мультымедыйнае прад’яўленне практыкаванняў

Падрыхтоўка вучняў да ўспрымання тэкста на англійскай мове
Развіццё ўмення ўспрымання і разумення тэкста на слых


Настаўнік арганізуе працу з аудыёзапісам і падручнікам

Вучні слухаюць тэкст

Аудыёзапіс, падручнікі

Разуменне вучнямі асноўнай думкі тэкста
Кантроль разумення праслуханага тэкста

Настаўнік прапануе выканаць практыкаванне “Continuethesentences” і адказаць на пытанні

(Appendix 7)
Вучні выконваюць практыкаванне і адказваюць на пытанні

Карткі з тэкстам практыкавання, карткі з пытаннямі, мова настаўніка

Развіццё навыкаў маўлення па зместу тэкста
Абагульненне ведаў па тэме, развіццё навыкаў маўлення

Настаўнік арганізуе працу вучняў над палілогамі

(Appendix 8)Вучніўгрупах(па тры)працуюцьнадкартачкамі, затымдэманструюцьсваепалілогі

Карткі з прыкладамі палілогаў

Развіццё навыкаў дыялагічнага маўлення

Рэфлексійна-ацэначны

Фарміраванне ў вучняў здольнасцей аналізаваць і рабіць высновы. Параўнальны аналіз свайго эмацыянальнага стану ў пачатку і канцы ўрока

Настаўнік арганізуе абмеркаванне пройдзенага матэрыяла, фарміруе адэкватную ацэнку, характарызуе працу кожнага вучня

Вучні адказваюць на пытанні настаўніка, апісваюць свой настрой сказамі, размяшчаюць літары свайго імені насупраць сняжынкі, якая адпавядае іх настрою, параўноўваюць свой настрой

Сняжынкі, літары

Абагульненне пройдзенага матэрыяла. Задавальненне ад працы на ўроку
Тлумачэнне хатняга задання

Настаўнік тлумачыць, як выканаць дамашняе заданне (прыдумаць і напісаць палілог па тэме “Schoolbudget”)

Вучні слухаюць і задаюць пытанні

Мова настаўніка

Разуменне вучнямі алгарытма выканання хатняга задання
Развітанне

Настаўнік развітваецца з вучнямі і дзякуе ім за працу, жадае поспехаў на наступным уроку

Вучні развітваюцца з настаўнікам

Мова настаўніка, мультымедыйная застаўка

Падтрыманне камфортнага мікраклімату

Appendix 1
Money, money, money

I work all night; I work all day, to pay

The bills I have to pay

Ain’t it sad?

And still there never seems to be

A single penny left for me.

That’s too bad.

In my dreams I have a plan:

If I got a wealthy man

I wouldn’t have to work at all,

I’d fool around and have a ball…

Money, money, money

Must be funny

In the rich men’s world.

Money, money, money

Always sunny

In the rich men’s world.

Aha-ahaaaa

All the things I could do

If I had a little money

It’s a rich men’s world.
Appendix 2

Who Earns Money?

My daddy goes to work

And works, and works, and works.

My daddy earns the money.

And what about my mummy?

She also goes to work,

She also earns the money.

My dear daddy, my dear mummy,

They get a lot of money

For their children

To buy some honey.
Appendix 3

What is a budget?

A budget is:

- a toy to play with.

- an interesting sport game.

- the money of the family or of the country.


Appendix 4

The Wheels of the Bus Go round and round

The wheels of the bus go round and round,

Round and round, round and round.

The wheels of the bus go round and round

All day long.

The people on the bus stand up, sit down,

Stand up, sit down, stand up, sit down.

The people on the bus stand up, sit down

All day long.

The driver of the bus goes beep-beep-beep,

Beep-beep-beep, beep-beep-beep.

The driver of the bus goes beep-beep-beep

All day long.

The engine of the bus goes broom-broom-broom,

Broom-broom-broom ,broom-broom-broom.

The engine of the bus goes broom-broom-broom

All day long.

The babies on the bus go whaa-whaa-whaa,

Whaa-whaa-whaa, whaa-whaa-whaa.

The babies on the bus go whaa-whaa-whaa

All day long.

The wheels of the bus go round and round,

Round and round, round and round.

The wheels of the bus go round and round

All day long.
Appendix 5

Connect the word “to budget” with the necessary words.

to budget

to watch TV

to spend

to plan


to read books

to play a game

to save

to earn


Divide the words into two groups:

the family life the life of the country

clothes, education, school, roads, hospitals, energy, culture, mobiles


Appendix 6

Continue the sentences.

A family budget is spent on - roads and education.  • food and clothes.

The budget of the government is spent on - energy and hospitals.

- school and mobiles.Appendix 7

Read the talk between mother, granny and daughter.

D.: Mum, please, I need new jeans.

M.: Oh, dear. Butourgrannyneedssomemedicine!

Gr.: Yes, I am ill and old.

D.: Then let’s buy new jeans and medicine, Mum.

M.: Sorry, dear. We haven’t got enough money for the both things in our family budget.

Gr.: Let’sbuynewjeansthen.

D.: No, no, let’sbuythemedicine.Substitute the new words instead of underlined ones and act out the talk.

1. shoes, glasses 2. boots, mixture 3. dress, tablets


Read the talk between the President, Prime Minister and Mrs. Yermoshina

Pr.M.: Mrs. President, let’s build an ice-palace in Minsk.

Pr. :But we need new hospitals for people. Have we got enough money in our budget, Mrs. Yermoshina? Mrs.Y.: For both the palace and the hospitals? No.

Pr.: Thennewhospitals.Pr.M.: I agree with you.

Substitute the new words instead of underlined ones and act out the talk.

1. amuseum, newroads 2. new cafes, new houses 3. an exhibition centre, new schools


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка