Тэма прадмет І сацыяльныя функцыі гістарычнай навукі ( 2 гадз.)
Дата канвертавання27.03.2016
Памер44.07 Kb.
ТЭМА 1. Прадмет і сацыяльныя функцыі гістарычнай навукі ( 2 гадз.).

І. Прадмет гістарычнай навукі:

1. Функцыя гісторыі як сацыяльнай памяці. Гістарычная свядомасць.

2.Навукова-пазнавальная функцыя гісторыі.

3.Выхаваўчая і палітыка-ідэалагічная функцыі гісторыіі.
Літаратура

1 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования.- М., 1987.

( Гл. 2-3).

2 Методология истории. Уч. Пособие / ред. роф. В.Н. Сидорцова. – Мн., 1996. ( Гл. 1-2).

3 Методологические проблемы истории. Учебное пособие /общ. ред. В.Н. Сидорцов. – Мн., 2006 ( Гл. 2; 2.2).

4 Могильницкий Б.Г. Об исторической закономерности как предмете исторической науки// Новая и новейшая история.- 1997. №2.

5 Шутова О.М. На пути к Истории Людей: заметки по истории исторической мысли ( конец ХХ в.) – Мн., 1999.
Тэма 2. Суб`ектна-аб`ектныя дачыненні у гісторыі і спецыфіка гістарычнага пазнання( 2 гадз.).
1.Гістарычная реальнасць: яе паняцце, змест і спецыфіка як аб`екты гістарычнага вывучэння.

2. Якасная ідэнтычнасць аб`екта і суб`екта пазнання ў гісторыі як метадалагічная праблема.

3. Пазнавальная дзейнасць ў гістарычнай навуцы:

а) агульнанавуковыя прынцыпы;

б) гістарычная рэканструкцыя і яе адметныя адрозненні ад натуральнанавуковай;

в) рэтраспектыўны характар гістарычнага пазнання, яго пазітыўныя праявы і складанасці.

4. Гісторыя і сучаснасць як метадалагічная праблема.

Літаратура

1 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования.- М., 1987.- С.45-55.

2 Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории. – М.. 1989. Гл. ІІІ. – С. 65-73.

3 Хвостова К.В. К вопросу об историческом познании// Новая и новейшая история. – 1993.- С. 21-28.

4 Методология истории. – Мн., 1996.

5 Сідарцоў У.Н. Сучасныя метадалагічныя праблемы гістарычнага пазнання // Беларускі гістарычны часопіс. – 2001. №2.

6.Шутова О.М. Субъектно-объективные отношения в историческом познании: деобъективизация истории// Теоретико-методологические проблемы исторического познания. – Т.1. – Мн., 2000. – С. 85 -88.

ТЭМА 3. ГІСТАРЫЧНАЯ КРЫНІЦА Ў СТРУКТУРЫ ГІСТАРЫЧНАГА ДАСЛЕДАВАННЯ
1.Паняцце “гістарычная крыніца” ў спектры розных метадалагічных падыходаў.

2.Гістарычная рэальнасць і гістарычная крыніца ў святле тэорыі інфармацыі.

3. Інфармацыйна-пазнавательныя магчымасці крыніц і галоўныя напрамкі іх рэалізацыі ў рэканструкцыі гістрачнага мінулага.
Літаратура
1 Иванов Г.М. Основные принципы марксистско-ленинской теории исторического источника //Сб. Источниковедение отечественной истории. – 1979. – М., 1980. – С. 14-22.

2 Ковальченко И.Д. Исторический источник в свете учения об информации// История СССР. – 1982. - №3.

3 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – М. – 1987. – С. 106-127.

4 Историческая наука. Вопросы методологии. – М., 1986 ( Гл. XI. – С. 153-163).

5 Методологія історіі. – Мн. – 1996 ( Гл. 4,§1).
ТЭМА 4. КАТЭГАРЫЯЛЬНЫ АПАРАТ ГІСТАРЫЧНАЙ НАВУКІ
1.Сутнасць і прырода навуковх паняццяў і катэгорый.

2. Катэгарыяльны сінтэз і яго асаблівасці ў гістарычнай навуцы.

3.Агульнанавуковыя і соцыяльна-філасофскія катэгорыі ў гістарычных даследаваннях.

4.Паняційна-катэгарыяльны апарат ў межах фармацыйнай і цывілізацыйнай мадэлі гістарычнага мінулага.

5. Міждысціплінарныя даследаванні і новыя гістарычныя катэгорыі.

ЛІТАРАТУРА


Асноўная:

  1. Методология истории. – Мн.: Тетра Системс, 1996. – (Гл. 4, п. 5).

  2. Методологические проблемы истории. – Мн.: ТетраСистемс, 2006 ( Гл. 2 §2,5).

  3. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – М.: Наука, 1987. (Гл. 4, п.3).

  4. Сидорцов В.Н. Методология истории. Курс лекций. – Мн.: БГУ, 2010 ( лекция 5).

  5. Смоленский Н.И. Теория и методология истории: уч. пособие. – 2-е изд. – М.: Академия, 2008. – (Гл. 5, п. 2-3).

Дадатковая

  1. Барг М.А. Категории и методы исторической науки. – М.: Наука, 1984.

  2. Карабанов Н.В. Проблемы развития социальных понятий. – М.: Наука, 1985.

ТЭМА 5. IННАВАЦЫЙНЫЯ МЕТАДЫ У ГIСТАРЫЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯХ (4 гадз.)


1. Квантытатыỳны напрамак у сусветнай гiстарыяграфii другой паловы 20 – пачатку 21 ст.

2. Матэматыка-статыстычныя метады i асноỳныя напрамкi iх выкарыстання ỳ гiстарычных даследаваннях.

3. Псiхагiсторыя: парадмет, асноỳныя напрамкi i метады даследавання.

4. Выкарыстанне метадалагiчнага арсенала герменэỳтыкi, лiнгвiстыкi i семётыкi ỳ навейшых гiстарычных даследаваннях.

5. Гiсторыя i сацыяльныя навукi: метадалагiчныя аспекты ỳзаемадзеяння.

ЛIТАРАТУРА

1. Методологические проблемы истории: Уч. Пособие. – Мн., 2006.

2. Методология истории: Уч. Пособие. – Мн., 1996.

3. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. 2-е изд. –

М., 2003.

4. Сидорцов В.Н. Методология истории: Курс лекций. – Мн., 2010.

5. Миронов Б.Н. Историк и социология. – Л., 1984 (Гл. I - III).

6. Хвостова К.В. Математические методы в исторических исследованиях и проблемы эпистемологии истории // Новая и новейшая история. – 2007. - №3.

7. Старовойтов А.Л. Историческая психология: Курс лекций. –

Могилев, 2010.

8. Шутова О.М. Психоистория: школы и методы. – Мн., 1997.ТЭМА 5 ІННАВАЦЫЙНЫЯ МЕТАДЫ Ў ГІСТОРЫІ:

КОЛЬКАСНЫЯ МЕТAДЫ Ў ГІСТАРЫЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯХ
1. Колькасныя ( матэматычныя) метады даследаывання статыстычных (фармалізаваных) дадзеных.

2. Колькасныя метады ў даследаванні наратыўных ( тэкставых) крыніц.

3 Матэматычныя метады ў маделыванні гістарычных з`яў і працэсаў.

4. Матэматычныя метады ў гісторыі: напрамкі, умовы і межы выкарыстання.Літаратура
1 Ковальченко И.Д. Количественные методы в исторических исследованиях. – М. – 1987 ( предисловие).

2 Бауг А. Дж. Квантификация в 80-х годах //Количественные методы в советской и американской историографии. – М. 0- 1983. – С. 37 і далей.

3 Математические методы в социально-экономических и историко-культурных исследованиях . – М. – 1977.

4 Математические методы в изучении средневековых повествовательных источниках. – М. – 1986.5 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – М. -1987. – С. 363-367 (мадэляванне).
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка