Тема недели: V всебелорусское народное собрание 6
старонка14/14
Дата канвертавання06.07.2016
Памер0.76 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Фото

Делегаты Всебелорусского национального собрания во Дворце Республики в Минске
Дэлегаты Усебеларускага народнага сходу ў Палацы Рэспублікі ў Мінску


Участники Пятого Всебелорусского народного собрания
Удзельнікі Пятага Усебеларускага народнага сходу
Делегаты от Витебской области
Дэлегаты ад Віцебскай вобласці


Выступает Александр Лукашенко
Выступае Аляксандр Лукашэнка


Горячая телефонная линия работает во время проведения пятого Всебелорусского народного собрания
Гарачая тэлефонная лінія працуе ў час правядзення пятага Усебеларускага народнага сходу

Во время работы собрания


У час работы сходу
Во время закрытия собрания
У час закрыцця сходуВсе полноразмерные фотографии можно скачать по ссылке:

http://gate.belta.by/photorg.nsf/$$ViewTemplate%20for%20lkDocs?ReadForm

Видео
Пятое Всебелорусское народное собрание проходит в Минске


Пятое Всебелорусское народное собрание проходит во Дворце Республики в Минске.

Пяты Усебеларускі народны сход праходзіць у Мінску


Пяты Усебеларускі народны сход праходзіць у Палацы Рэспублікі ў Мінску.
http://www.belta.by/video/getRecord/951/


Лукашенко: единство народа позволяет сберечь мир в стране и саму страну - выступление Президента на пятом Всебелорусском народном собрании


Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступил с докладом во время пятого Всебелорусского народного собрания, которое проходит в Минске 22-23 июня.

Лукашэнка: адзінства народа дае магчымасць зберагчы мір у краіне і саму краіну - выступленне Прэзідэнта на пятым Усебеларускім народным сходзе


Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка выступіў з дакладам у час пятага Усебеларускага народнага сходу, які праходзіць у Мінску 22-23 чэрвеня.

http://www.belta.by/video/getRecord/954/Мнения


Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

"Всебелорусское народного собрание - это возможность напрямую посоветоваться с гражданами. Это уже наша традиция, традиция Беларуси постсоветского периода. С 1996 года проводятся собрания, поскольку никакой иной формы современное общество не выдумало, формы, когда напрямую советуются с народом".


Лідзія Ярмошына, старшыня Цэнтральнай камісіі Беларусі па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў:

"Усебеларускі народны сход - гэта магчымасць параіцца непасрэдна з грамадзянамі. Гэта ўжо наша традыцыя, традыцыя Беларусі постсавецкага перыяду. З 1996 года праводзяцца сходы, паколькі ніякай іншай формы сучаснае грамадства не выдумала, формы, калі раяцца непасрэдна з народам".

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

"Полагаю, что у современной Беларуси есть особая миссия, дарованная нам Богом, а руководство страны не преминуло приумножить этот Божественный дар. В последние годы в связи с трагическими событиями у наших соседей Минск стал площадкой миротворческих инициатив. Именно здесь, на белорусской земле, ведутся поиски урегулирования сложнейших международных проблем.

В ХХ веке белорусский народ пережил свою Голгофу. Войны, репрессии, разного рода нестроения - все это пришлось вынести белорусам. Наш народ выжил в горниле страданий, и именно поэтому мы знаем цену мира и цену человеческой жизни.

В стране нет вражды и противоборства между людьми, в том числе нет противостояния между представителями различных религиозных конфессий и социальных групп. Конечно, мы понимаем, что это не просто счастливое стечение обстоятельств. Это, с одной стороны, результат соответствующей политики государства, а с другой - показатель наличия определенных нравственных устоев в обществе".


Павел, Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі:

"Думаю, што ў сучаснай Беларусі ёсць асаблівая місія, дараваная нам Богам, а кіраўніцтва краіны не прамінула прымножыць гэты Божы дар. У апошнія гады ў сувязі з трагічнымі падзеямі ў нашых суседзяў Мінск стаў пляцоўкай міратворчых ініцыятыў. Менавіта тут, на беларускай зямлі, вядуцца пошукі ўрэгулявання вельмі складаных міжнародных праблем.

У ХХ стагоддзі беларускі народ перажыў сваю Галгофу. Войны, рэпрэсіі, розныя цяжкасці - усё гэта давялося вынесці беларусам. Наш народ выжыў у пакутах, і менавіта таму мы ведаем цану міру і цану чалавечага жыцця.

У краіне няма варожасці і проціборства паміж людзьмі, у тым ліку няма процістаяння паміж прадстаўнікамі розных рэлігійных канфесій і сацыяльных груп. Вядома, мы разумеем, што гэта не проста шчаслівы збег абставін. Гэта, з аднаго боку, вынік адпаведнай палітыкі дзяржавы, а з іншага - паказчык наяўнасці пэўных маральных асноў у грамадстве".

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси, доктор философских наук:

"В настоящий момент в мировой экономике происходят глубокие изменения, все государства мира изменяют свою стратегию развития, продвигают структурные реформы. В Китае этот год - год начала осуществления 13-й пятилетки. В Беларуси нынешнее собрание рассмотрит и утвердит социально-экономическую программу развития на следующие 5 лет. Китай и Беларусь имеют широкое сопряжение и схожесть в стратегии социально-экономического развития.

Александр Лукашенко в своем выступлении сделал ставку на развитие человеческого капитала и инновационной стратегии. Китайская сторона готова продолжать усиливать сотрудничество с белорусской стороной и проводить сопряжение стратегий развития двух стран, делиться успешным опытом реформ, чтобы продвигать китайско-белорусские отношения и сотрудничество в самых разных сферах на новый уровень на благо двух стран и их народов".
Цуй Цымін, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Кітая ў Беларусі, доктар філасофскіх навук:

"Цяпер у сусветнай эканоміцы адбываюцца глыбокія змяненні, усе дзяржавы свету змяняюць сваю стратэгію развіцця, пашыраюць структурныя рэформы. У Кітаі гэты год - год пачатку ажыццяўлення 13-й пяцігодкі. У Беларусі цяперашні сход разгледзіць і зацвердзіць сацыяльна-эканамічную праграму развіцця на наступныя 5 гадоў. Кітай і Беларусь маюць шырокае спалучэнне і падобнасць у стратэгіі сацыяльна-эканамічнага развіцця.

Аляксандр Лукашэнка ў сваім выступленні зрабіў стаўку на развіццё чалавечага капіталу і інавацыйнай стратэгіі. Кіітайскі бок гатовы прадаўжаць узмацняць супрацоўніцтва з беларускім бокам і праводзіць спалучэнне стратэгій развіцця дзвюх краін, дзяліцца паспяховым вопытам рэформ, каб прасоўваць кітайска-беларускія адносіны і супрацоўніцтва ў самых розных сферах на новы ўзровень на карысць дзвюх краін і іх народаў".Андрей Лазуткин, магистр политических наук (БГУ), писатель:

"Выступление Президента Беларуси на пятом Всебелорусском народном собрании обозначило экономические контуры будущей пятилетки: своеобразным ноу-хау станет поиск прорывных отраслей, развитие инноваций и продолжение модернизации экономики.

Белорусское общество получило ответы на ряд актуальных вопросов. На мой взгляд, наиболее важный из них - в том, что глава государства еще раз однозначно указал на недопустимость ломки и радикализма в экономике. Можно констатировать, что общество пока не готово к радикальным изменениям и либеральным реформам, вокруг которых последнее время велась острая полемика.

Несмотря на экономические сложности, приоритетом государства по-прежнему остается сильная социальная политика: развитие регионов и села, совершенствование пенсионной системы, сохранение действующей модели здравоохранения, поддержка молодежи. Конечно, приятно слышать, что молодежи, как самой активной и творческой части общества, было уделено особое внимание".


Андрэй Лазуткін, магістр палітычных навук (БДУ), пісьменнік:

"Выступленне Прэзідэнта Беларусі на пятым Усебеларускім народным сходзе акрэсліла эканамічныя контуры будучай пяцігодкі: своеасаблівым ноу-хау стане пошук прарыўных галін, развіццё інавацый і прадаўжэнне мадэрнізацыі эканомікі. Беларускае грамадства атрымала адказы на шэраг актуальных пытанняў. На мой погляд, найбольш важнае з іх у тым, што кіраўнік дзяржавы яшчэ раз адназначна ўказаў на недапушчальнасць ломкі і радыкалізму ў эканоміцы. Можна канстатаваць, што грамадства пакуль не гатова да радыкальных змяненняў і ліберальных рэформ, вакол якіх апошнім часам вялася вострая палеміка.

Нягледзячы на эканамічныя складанасці, прыярытэтам дзяржавы па-ранейшаму застаецца моцная сацыяльная палітыка: развіццё рэгіёнаў і вёскі, удасканаленне пенсійнай сістэмы, захаванне дзеючай мадэлі аховы здароўя, падтрымка моладзі. Вядома, прыемна чуць, што моладзі, як самай актыўнай і творчай часткі грамадства, была ўдзелена асаблівая ўвага".Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея:

"Благополучие нашей страны зависит от каждого из нас - это и дисциплина, и качество нашей работы. В этом контексте важно сохранение истории, национальной культуры, активное позиционирование нашей страны за границей, в том числе посредством искусства. Сегодня важно быть патриотом.

Каждому - от рядового сотрудника до директора - нужно ответственно подходить к своей работе, чтобы наша Беларусь была процветающей страной. Достижение этой цели зависит от каждого из нас".
Уладзімір Пракапцоў, генеральны дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея:

"Дабрабыт нашай краіны залежыць ад кожнага з нас - гэта і дысцыпліна, і якасць нашай работы. У гэтым кантэксце важна захаванне гісторыі, нацыянальнай культуры, актыўнае пазіцыянаванне нашай краіны за мяжой, у тым ліку праз мастацтва. Сёння важна быць патрыётам.

Кожнаму - ад радавога супрацоўніка да дырэктара - трэба адказна падыходзіць да сваёй работы, каб наша Беларусь была працвітаючай краінай. Дасягненне гэтай мэты залежыць ад кожнага з нас".Петр Жарков, председатель общественного объединения белорусов на Среднем Западе США, председатель Совета ветеранов города Миннеаполиса, член Консультативного Совета по делам белорусов зарубежья:

"Мне было очень интересно послушать выступление Президента Беларуси, которое затрагивает практически все сферы жизни страны. Причем было очевидно, что глава государства хорошо знает ситуацию во всех областях. Я очень надеюсь, что все сказанное, все озвученное сегодня будет действительно осуществлено.

Беларусь в современных условиях - показатель стабильности и спокойствия. Мое мнение, что Беларусь в мире - это своего рода бриллиант, который сверкает, невзирая на "непогоду" в мировой экономике и политике".
Пётр Жаркоў, старшыня грамадскага аб'яднання беларусаў на Сярэднім Захадзе ЗША, старшыня Савета ветэранаў горада Мінеапаліса, член Кансультатыўнага Савета па справах беларусаў замежжа:

"Мне было вельмі цікава паслухаць выступленне Прэзідэнта Беларусі, якое закранае практычна ўсе сферы жыцця краіны. Прычым было відавочна, што кіраўнік дзяржавы добра ведае сітуацыю ва ўсіх галінах. Я вельмі спадзяюся, што ўсё сказанае, усё агучанае сёння будзе сапраўды ажыццёўлена.

Беларусь у сучасных умовах - паказчык стабільнасці і спакою. Маё меркаванне, што Беларусь у свеце - гэта своеасаблівы брыльянт, які зіхаціць, нягледзячы на "непагоду" ў сусветнай эканоміцы і палітыцы".Владимир Литвин, политик, государственный и общественный деятель Украины:

"Мне очень импонирует созидательная предсказуемость и стабильность, которая сегодня демонстрируется в Беларуси. Я думаю, такой климат в стране очень хорошо ощущают люди из государств, где есть некая непредсказуемость, например, граждане Украины (в частности я), которые живут страхами и неопределенностью. Сегодня предсказуемая, стабильная и созидающая Беларусь может служить модератором для вот такого диалога взаимопонимания, примирения и нахождения компромисса на постсоветском пространстве, что она, кстати, с успехом и делает, будучи площадкой переговоров по урегулированию конфликта, который не затухает в Украине.

Задачи, поставленные перед Беларусью в ближайшее пятилетие, объективны и выполнимы. Мне кажется, программа вполне реальна. Неслучайно Президент сказал, что каждая цифра просчитана. Я надеюсь, что Беларусь будет и дальше успешно развиваться, и от этого будет большая помощь Украине. Стабильный сосед - это уже очень много значит для развития моей страны, которая переживает непростые времена".
Уладзімір Літвін, палітык, дзяржаўны і грамадскі дзеяч Украіны:

"Мне вельмі імпануе стваральная прадказальнасць і стабільнасць, якая сёння дэманструецца ў Беларусі. Я думаю, такі клімат у краіне вельмі добра адчуваюць людзі з дзяржаў, дзе ёсць нейкая непрадказальнасць, напрыклад, грамадзяне Украіны (у прыватнасці я), якія жывуць страхамі і нявызначанасцю. Сёння прадказальная, стабільная і стваральная Беларусь можа служыць мадэратарам для вось такога дыялогу ўзаемаразумення, прымірэння і знаходжання кампрамісу на постсавецкай прасторы, што яна, дарэчы, з поспехам і робіць, будучы пляцоўкай перагавораў па ўрэгуляванні канфлікту, які не затухае ва Украіне.

Задачы, пастаўленыя перад Беларуссю ў бліжэйшае пяцігоддзе, аб'ектыўныя і выканальныя. Мне здаецца, праграма цалкам рэальная. Невыпадкова Прэзідэнт сказаў, што кожная лічба падлічана. Я спадзяюся, што Беларусь будзе і далей паспяхова развівацца, і ад гэтага будзе вялікая дапамога Украіне. Стабільны сусед - гэта ўжо вельмі шмат значыць для развіцця маёй краіны, якая перажывае няпростыя часы".Владимир Карягин, председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:

"Раскрепощать деловую инициативу, развивать малый и средний бизнес - очень важно, и в проект основных направлений социально-экономического развития Беларуси до 2020 года вошло более 50 конкретных вопросов, предложений делового сообщества, нашей Национальной платформы бизнеса, которые мы высказали и официально направили в рабочую группу. Мы очень заинтересованы, чтобы выровнять экономическое развитие, особенно в малых городах, сельской местности".


Уладзімір Карагін, старшыня прэзідыума Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва:

"Разнявольваць дзелавую ініцыятыву, развіваць малы і сярэдні бізнес - вельмі важна, і ў праект асноўных напрамкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі да 2020 года ўвайшло больш за 50 канкрэтных пытанняў, прапаноў дзелавой супольнасці, нашай Нацыянальнай платформы бізнесу, якія мы выказалі і афіцыйна накіравалі ў рабочую групу. Мы вельмі зацікаўлены, каб выраўнаваць эканамічнае развіццё, асабліва ў малых гарадах, сельскай мясцовасці".

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета (БГПУ) имени М.Танка:

"Надо показывать опыт благополучных семей. Популяризация гармоничной семьи, традиционных семейных ценностей - это путь, по которому мы должны двигаться и который поддерживается государством".


Аляксандр Жук, рэктар Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта (БДПУ) імя М.Танка:

"Трэба паказваць вопыт добранадзейных сем'яў. Папулярызацыя гарманічнай сям'і, традыцыйных сямейных каштоўнасцей - гэта шлях, па якім мы павінны рухацца і які падтрымліваецца дзяржавай".

Константин Шебеко, ректор Полесского государственного университета, доктор экономических наук, профессор:

"Анализируя эти приоритеты, которые были и в программе опубликованы (основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы. - Прим. БЕЛТА), и глава государства объяснял их и аргументировал, я бы отметил два момента. Первое, они находятся в тренде общецивилизационного развития. Второе, они учитывают реалии нашей страны с точки зрения ее институциональной структуры, культуры, мировосприятия, истории. Эти приоритеты не просто показывают нашу "особость" какую-то. В них заключаются в том числе наши конкурентные и стратегические преимущества: то, что накоплено веками, культура наших предков".


Канстанцін Шабека, рэктар Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар эканамічных навук, прафесар:

"Аналізуючы гэтыя прыярытэты, якія былі і ў праграме апублікаваны (асноўныя палажэнні праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2016-2020 гады. - Заўвага БЕЛТА), і кіраўнік дзяржавы тлумачыў іх і аргументаваў, я адзначыў бы два моманты. Першае, яны знаходзяцца ў трэндзе агульнацывілізацыйнага развіцця. Другое, яны ўлічваюць рэаліі нашай краіны з пункту гледжання яе інстытуцыянальнай структуры, культуры, светаўспрымання, гісторыі. Гэтыя прыярытэты не проста паказваюць нашу "асаблівасць" нейкую. У іх заключаюцца ў тым ліку нашы канкурэнтныя і стратэгічныя перавагі: тое, што назапашана стагоддзямі, культура нашых продкаў".

Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета:

"Страна выглядит в мировом научно-технологическом пространстве очень хорошо. В настоящее время примерно 3,2% предприятий являются по мировому рейтингу высокотехнологичными, и это довольно много. Поставлена задача выйти на уровень 4-6%. Для того чтобы двигаться вперед, нужно развивать собственную научно-техническую базу, готовить специалистов.

У Беларуси есть хорошие успехи в области информационно-коммуникационных технологий, где мы достигли высокого мирового уровня. В области, связанной с возобновляемыми источниками энергии, нано-, биотехнологий и атомной индустрии, тоже видятся большие перспективы, равно как и в построении зеленой экономики. Такая экономика в первую очередь нацелена на решение экологических проблем, проблем здоровья человека и продолжительности жизни".
Ігар Войтаў, рэктар Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта:

"Краіна выглядае ў сусветнай навукова-тэхналагічнай прасторы вельмі добра. Цяпер прыкладна 3,2 працэнта прадпрыемстваў з'яўляюцца па сусветным рэйтынгу высокатэхналагічнымі, і гэта даволі шмат. Пастаўлена задача выйсці на ўзровень 4-6 працэнтаў. Для таго каб рухацца наперад, трэба развіваць уласную навукова-тэхнічную базу, рыхтаваць спецыялістаў.

У Беларусі ёсць добрыя поспехі ў галіне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій, дзе мы дасягнулі высокага сусветнага ўзроўню. У галіне, звязанай з аднаўляльнымі крыніцамі энергіі, нана-, біятэхналогій і атамнай індустрыі, таксама бачацца вялікія перспектывы, як і ў пабудове зялёнай эканомікі. Такая эканоміка ў першую чаргу нацэлена на вырашэнне экалагічных праблем, праблем здароўя чалавека і працягласці жыцця".Вадим Боровик, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодежных организаций:

"Мы сегодня видим Беларусь современной, инновационной, динамично развивающейся страной. То, что молодежи отводится определенная и, надо сказать, существенная роль в построении новой экономики, очень важно. Я уверен, что если мы все вместе правильно расставим приоритеты, услышим все мнения, которые будут высказаны во время Всебелорусского народного собрания, то молодежь обязательно подключится и внесет свой весомый вклад в развитие нашей страны".


Вадзім Баравік, старшыня наглядальнага савета Беларускага камітэта маладзёжных арганізацый:

"Мы сёння бачым Беларусь сучаснай, інавацыйнай краінай, якая дынамічна развіваецца. Тое, што моладзі адводзіцца пэўная і, трэба сказаць, істотная роля ў пабудове новай эканомікі, вельмі важна. Я ўпэўнены, што калі мы ўсе разам правільна расставім прыярытэты, пачуем усе меркаванні, якія будуць выказаны ў час Усебеларускага народнага сходу, то моладзь абавязкова падключыцца і ўнясе свой важкі ўклад у развіццё нашай краіны".Инфографикаhttp://gate.belta.by/photoRG.nsf/ALL/213152,01/$File/213152-01.jpg?OpenElement


http://gate.belta.by/photoRG.nsf/ALL/213152,02/$File/213152-02.jpg?OpenElement

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка