Тэма культура беларускіх зямель ў IX-XIII стст
Дата канвертавання27.03.2016
Памер77.63 Kb.
ТЭМА 1. Культура беларускіх зямель ў IX-XIII стст.

1 Вусна-паэтычная творчасць.

а) Паданні, прыказкі, прымаўкі.

б) Абрадавыя песні, магічныя замовы, заклінанні, клятвы.

в) Быліны. Скамарошаства як сінтэтычны від народнага мастацтва.

2 Хрысціянскія і паганскія элементы ў культуры. Святы, звычаі, абрады.


Літаратура:
Арлоў У.А. Асветніца з роду Усяслава: Ефрасіння Полацкая. Мн., 1989.

Гісторыя беларускага мастацтва. Т.1. Мн., 1987.

Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Тт. 1-6.

Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры. Мн., 1959.

Шчакаціхін М. Нарысы згісторыі беларускага мастацтва. Т.1. Мн., 1993

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. Тт. 1-5.

Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов и материалов. Тт. 1-2. Мн., 1959-1960.

История белорусской дооктябрьской литературы. Мн., 1977.

Лазука Б.А. Гісторыя беларускага мастацтва. Т.1. – Мн., 2007.

Парашкоў С.А. Гісторыя культуры Беларусі. Мн., 2004.

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусь 2-е выд., дап. - Мн.: ВП "Экаперспектыва", 1997.
ТЭМА 2. Культура Беларусі ў XIV — першай палове XVII стст.

1 Кнігадрукаванне.

2 Літаратура.

3 Тэатр.

Літаратура:
Лазука Б.А. Гісторыя беларускага мастацтва. Т.1. – Мн., 2007.

Гісторыя беларускага мастацтва. Т.1. Мн., 1987.

Грамадскі быт і культура гарадскога насельніцтва Беларусі. Мн., 1990.

Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Тт. 1-6.

Падарожная кніжка Скарыны. Мн., 1990.

Скарына і яго час. Энцыклапедычны даведнік. Мн., 1988.

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусь 2-е выд., дап. - Мн.: ВП "Экаперспектыва", 1997.

Парашкоў С.А. Гісторыя культуры Беларусі. Мн., 2004.

Русецкі А.У. Мастацкая культура Беларусі. Мн., 2007.

Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры. Мн., 1959.

Шчакаціхін М. Нарысы згісторыі беларускага мастацтва. Т.1. Мн., 1993

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. Тт. 1-5.

Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов и материалов. Тт. 1-2. Мн., 1959-1960.

История белорусской дооктябрьской литературы. Мн., 1977.

Филин В.П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972.

Беларускія летапісы і хронікі. Мн., 1997.ТЭМА 3. Айчынная культура ў другой палове XVII - XVIII стст.
1 Літаратура і грамадска-палітычная думка.

2 Навука.

3 Адукацыя.

Літаратура:


Гісторыя беларускага мастацтва. Т.2. Мн., 1988.

Жураўскі А.І. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы. Мн., 1967.

Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Тт. 1-6., Мн., 1984-1988.

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусь 2-е выд., дап. - Мн.: ВП "Экаперспектыва", 1997.

Парашкоў С.А. Гісторыя культуры Беларусі. Мн., 2004.

Русецкі А.У. Мастацкая культура Беларусі. Мн., 2007.

Нарысы па гісторыі беларускай мовы. Мн., 1957.

Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов и материалов.


Т. 2. Мн., 1960.

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. Тт. 1-5. Мн., 1984-1987.

Лазука Б.А. Гісторыя мастацтваў. Мн., 2003.

Лазука Б.А. Гісторыя беларускага мастацтва. Т.1. – Мн., 2007.

История белорусской дооктябрьской литературы. Мн., 1977.

ТЭМА 4. Культура Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX стст.: літаратура, музычна-тэатральнае мастацтва, асвета і адукацыя.

1 Літаратура.

2 Музычнае і тэатральнае мастацтва.

3 Адукацыя і асвета.

4 Навука.

Літаратура:


Барысенка В. Францішак Багушэвіч і праблема рэалізму ў беларускай літаратуры XIX стагоддзя. Мн., 1957.

Беларуская літаратура XIX стагоддзя. Хрэстаматыя. Мн., 1971.

Гісторыя беларускага мастацтва. Т.3-4. Мн., 1989-1990.

Гісторыя беларускага тэатра. Т.1. Мн., 1983.

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусь 2-е выд., дап. - Мн.: ВП "Экаперспектыва", 1997.

Парашкоў С.А. Гісторыя культуры Беларусі. Мн., 2004.

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. У 6 т.

Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов и материалов.


Т. 4. Мн., 1964.

История белорусской дооктябрьской литературы. Мн., 1977.ТЭМА 5. Развіццё культуры Беларусі ў другой палове XIX –

пачатку XX стст.

1 Літаратура.

2 Тэатральнае і музычнае мастацтва.

Літаратура:


Лойка А.А. Гісторыя беларускай літаратуры: Дакастрычніцкі перыяд: У 2-х т. 2-е выд. - Мн.: Вышэйшая школа, 1989.

Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Т. 1-6. - Мн.: Навука і тэхніка, 1987-1994.

Музыкальный театр Белоруссии: Дооктябрьский период. - Мн.: Навука і тэхніка, 1990.

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5-ці т. - Мн.: Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 1984-1987.

Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов и материалов.
Т. 4. Мн., 1964.

История белорусской дооктябрьской литературы. Мн., 1977.

Беларуская літаратура XIX стагоддзя. Хрэстаматыя. Мн., 1971.

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусь 2-е выд., дап. - Мн.: ВП "Экаперспектыва", 1997.ТЭМА 6. Культура Беларусі ў 20 – 30-ыя гг. XX ст.

1 Літаратура.

2 Адукацыя і навука.

3 Культура Заходняй Беларусі.


Літаратура:


Ходзін С.М. Гісторыя культуры Беларусі ў 1920 - 1930-я гг.: Дапаможнік для студэнтаў гістарычнага факультэта. - Мн.: БДУ, 2001.

Академия наук Белорусской ССР: Краткий очерк. - Мн.: Наука и техника, 1989.

Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Т. 1-6. - Мн.: Навука і тэхніка, 1987-1994.

Гісторыя беларускага тэатра: У 3-х т. - Мн.: Навука і тэхніка, 1983-1987.

Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя: У 4-х т. Т. 1-3. - Мн.: Беларуская навука, 1999-2001.

Красовский Н.И. Высшая школа Советской Белоруссии. 2-е изд. - Мн.: Вышэйшая школа, 1972.

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусь 2-е выд., дап. - Мн.: ВП "Экаперспектыва", 1997.

Нефед В.И. Становление белорусского советского театра. 1917-1941.- Мн.: Наука и техника, 1965.ТЭМА 7. Айчынная культура ў другой палове 50-х — першай палове 80-х гг. XX ст.

1 Жывапіс. Мазаіка. Графіка.

2 Скульптура.

Літаратура:

Дробов Л.Н. Живопись Советской Беларуссии (1917-1975). - Мн.: Вышэйшая школа, 1979.

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусь 2-е выд., дап. - Мн.: ВП "Экаперспектыва", 1997.

Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Т. 1-6. - Мн.: Навука і тэхніка, 1987-1994.

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5-ці т. - Мн.: Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 1984-1987.

Парашкоў С.А. Гісторыя культуры Беларусі. Мн., 2004.

Русецкі А.У. Мастацкая культура Беларусі. Мн., 2007.

Филимонова С.В. История мировой художественной культуры. В 4-х ч. Ч.4. Мн., 1999.

Лазука Б.А. Гісторыя беларускага матстацтва. Т.2. – Мн., 2007.

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. Тт. 1-5.

ТЭМА 8. Айчынная культура ў другой палове 50-х — першай палове 80-х гг. XX ст.

1 Літаратура.

2 Тэатр.

3 Музыка.

4 Кінамастацтва.

Літаратура:


Дробов Л.Н. Живопись Советской Беларуссии (1917-1975). - Мн.: Вышэйшая школа, 1979.

Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Т. 1-6. - Мн.: Навука і тэхніка, 1987-1994.

Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя: У 4-х т. Т. 1-3. - Мн.: Беларуская навука, 1999-2001.

История белорусского кино: В 2-х ч. - Мн.: Наука и техника, 1969-1970.

Музычны тэатр Беларусі: 1960-1990: Балет; Музыка ў пастаноўках драматычных тэатраў. - Мн.: Беларуская навука, 1997.

Музычны тэатр Беларусі: 1960-1990: Опернае мастацтва; Музычная камедыя і аперэта. - Мн.: Беларуская навука, 1996.

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5-ці т. - Мн.: Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 1984-1987.

ТЭМА 9. Беларуская культура на сучасным этапе.

1 Новыя рысы ў выяўленчым мастацтве.


Літаратура:


Качаноўскі У.У. Гісторыя культуры Беларусі: Вучэбны дапаможнік для студэнтаў ВНУ. - Мн.: НКФ "Экаперспектыва", 1994.

Ковшаров Н.Д. История культуры Беларуси. 1917 - 90-е гг.: Учебное пособие. - Мн.: БГПУ им. М. Танка, 1999.

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусь 2-е выд., дап. - Мн.: ВП "Экаперспектыва", 1997.

Парашкоў С.А. Гісторыя культуры Беларусь 2-е выд. - Мн.: Беларуская навука, 2004.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6-ці т. - Мн.: Беларуская Энцыклапедыя, 1993-2003.

ТЭМА 10. Беларуская культура на сучасным этапе: літаратура. (4 гадзіны).  1. Публіцыстыка.

  2. Гістарычная тэматыка.

  3. Паэзія.

  4. Драматургія.

Літаратура:


Качаноўскі У.У. Гісторыя культуры Беларусі: Вучэбны дапаможнік для студэнтаў ВНУ. - Мн.: НКФ "Экаперспектыва", 1994.

Ковшаров Н.Д. История культуры Беларуси. 1917 - 90-е гг.: Учебное пособие. - Мн.: БГПУ им. М. Танка, 1999.

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусь 2-е выд., дап. - Мн.: ВП "Экаперспектыва", 1997.

Парашкоў С.А. Гісторыя культуры Беларусь 2-е выд. - Мн.: Беларуская навука, 2004.Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6-ці т. - Мн.: Беларуская Энцыклапедыя, 1993-2003.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка