Тема дипломной работы Историко-культурное наследие города Пинска: архивы, музеи, культурные учреждения
Дата канвертавання30.04.2016
Памер44.25 Kb.
РЕЗЮМЕ

Кисель Татьяна Александровна.

Тема дипломной работы “Историко-культурное наследие города Пинска: архивы, музеи, культурные учреждения.

В работе исследуются историко-культурное наследие города Пинска.

Анализируются источники и литература по истории города и его культурному развитию, исследуются аспекты истории и развития с первого летописного упоминания, культурного развития города и его жителей.

Объём работы – 53 листа, 18 приложений.

Цель работы: определить, опираясь на документальные и архивные данные, литературные источники, значимость историко-культурных ценностей моего города.

Задачи:


- Познакомиться с собранным материалом, систематизировать его и обобщить;

- Описать нарамативную и методическую базу исследуемой работы;

Методы: ознакомление, определение, анализ, фиксирование приобретенной информации.

Объект исследования: историко-культурные ценности города Пинска.

Предмет исследования: деятельность Учреждения "Зональный государственный архив г. Пинска", Музей Белорусского Полесья, историко-культурные ценности города, знаменитые земляки.

Данная работа состоит из четырёх частей: 1. Описание литературы и источников

 2. История города Пинска

 3. Историко- культурные учреждения г. Пинска

 4. Наши знаменитые земляки.

В первой части представлено описание литературы и источников, которые использованы в написании дипломной работы.

Вторая часть познакомит нас со становлением и развитием города Пинска в люстэрцы документальной гысторыи жизни.

В третьей части будет дано описание и исторические сведения следующих историко -культурных ценностей:

- Костел Святого Станислава

- Замок Вишневецких

- Коллегиум и Музей Белорусского Полесья

- Ансамбль монастыря францисканцев

- Костел Карла Барамея

- Варваринская церковь

- Дворец Бутримовича

- Учреждение "Зональный государственный архив г. Пинска"

- Полесский драматический театр.

В четвертой части очень хочется рассказать о своих знаменитых земляках, именами которых названы улицы нашего города: Евгению Янищиц, Бориса Шапошника, Ивана Желтовского и других.

РЭЗЮМЭ
Кісель Таццяна Аляксандраўна.

Тэма дыпломнай працы "Гісторыка-культурная спадчына горада Пінска: архівы, музеі, культурныя ўстановы.

У працы даследуюцца гісторыка-культурная спадчына горада Пінска.

Аналізуюцца крыніцы і літаратура па гісторыі горада і яго культурнаму развіццю, даследуюцца аспекты гісторыі і развіцця з першага летапіснага упамінання, культурнага развіцця горада і яго жыхароў.

Аб'ём працы - 53 ліста, 18 дадаткаў.

Мэта работы: вызначыць, абапіраючыся на дакументальныя і архіўныя звесткі, літаратурныя крыніцы, значнасць гісторыка-культурных каштоўнасцей майго горада.

Задачы:


 • пазнаёміцца з сабраным матэрыялам, сістэматызаваць яго і абагуліць;

 • апісаць нараматыўную і метадычную базу даследуемай работы;

Метады: азнаямленне, вызначэнне, аналіз, фіксаванне набытай інфармацыі.

Аб’ект даследавання: гісторыка-культурныя каштоўнасці горада Пінска.

Прадмет даследавання: дзейнасць Установы “Занальны дзяржаўны архіў г. Пінска”, Музей Беларускага Палесся, гісторыка-культурныя каштоўнасці горада, знакамітыя землякі.

Дадзеная работа складаецца з чатырох частак: 1. Апісанне літаратуры і крыніц

 2. Гісторыя горада Пінска

 3. Гісторыка-культурныя ўстановы г. Пінска

 4. Нашы знакамітыя землякі

У першай частцы пададзена апісанне літаратуры і крыніц, якія выкарыстаны ў напісанні дыпломнай работы.

Другая частка пазнаёміць нас са станаўленнем і развіццём горада Пінска ў люстэрцы дакументальнай гысторыі жыцця.

У трэцяй частцы будзе дадзена апісанне і гістарычныя звесткі наступных гісторыка-культурных каштоўнасцей:


 • Касцёл Святога Станіслава

 • Замак Вішнявецкіх

 • Калегіум і Музей Беларускага Палесся

 • Ансамбль кляштара францысканцаў

 • Касцёл Карла Барамея

 • Варварынская царква

 • Дварэц Бутрымовіча

 • Установа “Занальны дзяржаўны архіў г. Пінска”

 • Палескі драматычны тэатр

У чацвёртай частцы вельмі хочацца расказаць пра сваіх знакамітых землякоў, імёнамі якіх названы вуліцы нашага горада: Яўгенію Янішчыц, Барыса Шапашніка, Івана Жалтоўскага і іншых.

SUMMARY
KisselTatiana.

Thesis "The historical and cultural heritage of the city of Pinsk: archives, museums, cultural institutions".

This paper investigates the historical and cultural heritage of the city of Pinsk.

Analyzes the sources and literature on the history of the city and its cultural development, explores aspects of the history and development of the first historical mention , the cultural development of the city and its inhabitants.

Scope of work - 53sheet, 18 applications.

Objective: To determine, based on documentary and archival data and the published literature, the importance of historical and cultural heritage of my city.

Оbjectives:

- Meet with the collected material, organize and summarize it;

- Describe naramativnuyu and methodological basis of the study;

Methods: awareness, identification, analysis, recording the information acquired.

Object of research: historical and cultural values ​​of the city of Pinsk.

Subject of study: Institutions activities "Zonal State Archives Pinsk", Museum of Belarusian Polessye, historical and cultural values ​​of the city, famous compatriots.

This work consists of four parts:

1. Description of literature and sources

2. History of the city of Pinsk

3. Historical and cultural institutions Pinsk

4. Our famous countrymen.

The first part describes the literature and sources, which are used to write a thesis.

The second part introduces us to the formation and development of the town of Pinsk in lyustertsy documentary hystory life.

The third section will describe the historical information and the following historical and cultural values:

- Church of St. Stanislaus

- Castle Vishnevetskih

- Museum of the Belarusian Collegium Polessye

- Ensemble Franciscan monastery

- Charles Catholic Barameya

- Barbara church

- Palace Butrimovich

- Establishment of "Zonal State Archives Pinsk"- Polesskii Drama Theatre.

In the fourth part I'd like to talk about his famous countrymen, whose names were given the streets of our city: Eugene Yanishchits, Boris Shaposhnikov, Ivan Zheltovskaya and others.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка