Тэма: Асаблівасці ўжывання некаторых прыназоўнікаў у беларускай мове Мэта
Дата канвертавання10.05.2016
Памер84.32 Kb.
Тэма: Асаблівасці ўжывання некаторых прыназоўнікаў у беларускай мове

Мэта: ведаць асаблівасці і правілы ўжывання некаторых прыназоўнікаў у беларускай мове; умець вылучаць адметныя беларускія словазлучэнні, прадухіляць памылкі ва ўжыванні прыназоўнікаў у маўленні.

Задачы: стварыць умовы для

- узнаўлення і сістэматызацыі тэарэтычных пытанняў па тэме «Прыназоўнік», азнаямлення з асаблівасцямі ўжывання некаторых прыназоўнікаў у беларускай мове;

- развіцця ўменняў ставіць мэту, здабываць з тэкстаў інфармацыю і карыстацца ёю пры стварэнні ўласных выказванняў, ажыццяўляць самакантроль і ўзаемакантроль, прадухіляць памылкі, звязаныя з няправільным ужываннем прыназоўнікаў у маўленні;

- выхавання цікавасці да духоўнай спадчыны беларусаў, выхавання ўзаемапавагі, адказнасці за калектыўную працу.Абсталяванне: падручнік, мультымедыйная ўстаноўка, прэзентацыя, дыдактычны матэрыял

Ход урока

1. Арганізацыйна-матывацыйны момант

Сёння мы з вамі ўявім сябе альпіністамі. Шлях ад падножжа да вяршыні гары няпросты. Жадаю Вам адказна, старанна і добрасумленна працаваць на ўроку.

Прапаную Вашай увазе прыказкі. Якую з іх вы возьмеце з сабою на ўрок? Чаму?

Хто працуе, той не сумуе.

Хто пытае, той шмат знае.

2. Актуалізацыя ведаў. «Папацей, грамацей!»

Дома вам неабходна было паўтарыць звесткі пра прыназоўнік. Праверыць свае веды вы можаце з дапамогай тэста

Выкананне тэста


  1. Якія фармуліроўкі з'яўляюцца правільнымі?

А) Прыназоўнік – зменная службовая часціна мовы, якая ўдакладняе значэнне ўскосных склонаў назоўніка, займенніка, лічэбніка.

Б) Прыназоўнік – самастойная часціна мовы, якая ўдакладняе значэнні ўскосных склонаў і выражае адносіны паміж назоўнікам, займеннікам, лічэбнікам у сказе.

В) Прыназоўнік – службовая часціна мовы, якая выражае адносіны паміж назоўнікам, займеннікам і лічэбнікам ва ўскосным склоне і іншымі словамі ў словазлучэнні.

2. Правільна ці памылкова зроблена табліца?

Віды прыназоўнікаў

Паводле паходжання

Паводле структуры

Вытворныя (услед, зверху)

Простыя (ад, пад, на)

Невытворныя ( аб, для)

Складаныя (з-за, па-над)
Састаўныя (з прычыны, у адпаведнасці)

А) памылкова

Б) правільна

3. У якім сказе падкрэсленае слова з'яўляецца прыназоўнікам?

А) Пасля вячэры мы доўга размаўлялі з бацькам

Б) Вакол нічога не відаць было.

4. У якіх сказах прыназоўнікі напісаны правільна?

А) З-за лесу выплывала цёмная хмара.

Б) У паветры над мной кружылі буслы

В) Ва Уладзівастоку Толік затрымаўся на тры дні.

5. У якіх сказах правільна ўказаны значэнні падкрэсленых прыназоўнікаў?

А) У лютым (прасторавае)святкуюць Масленіцу.

Б) Ад радасці (прычыны) сустрэчы з бацькам вочы мае расцвілі.

В) Андрэю трэба было сур'ёзна рыхтавацца да ўрока (мэты) беларускай мовы.

Узаемаправерка тэстаўНумар задання

1

2

3

4

5

Адказ

В

Б

А

А, В

Б

Індывідуальныя заданні

  1. Дапішыце

Службовая часціна мовы, якая выражае залежнасць адных слоў ад другіх у словазлучэнні, называецца______________

Прыназоўнікі выражаюць розныя адносіны: часавыя, ____________________________________________________________________________

У адпаведнасці з паходжанем усе прыназоўнікі дзеляцца на ____________ і _____________

Паводле складу прыназоўнікі падзяляюцца на _________________________3.Паведамленне тэмы, пастаноўка мэт разам з вучнямі

На працягу некалькіх урокаў мы вывучалі тэму «Прыназоўнік». Паўтаралі тое, што ведалі пра гэту часціну мовы, набывалі новыя веды, прымянялі іх на практыцы. Крок за крокам, паступова мы наблізіліся да сённяшняга ўрока, тэма якога гучыць так: «Асаблівасці ўжывання некаторых прыназоўнікаў»

Давайце разам з вамі сфармулюем мэту нашага ўрока

Эпіграф


Мне галасы гукаюцца здалёк… (У. Някляеў)

Чалавек не можа жыць па-за часам. Калі беларус хоча ўсвядоміць сябе беларусам, ён рана ці позна звяртаецца да гісторыі, да культуры. Кожны чалавек павінен ведаць, дзе яго карані, адкуль ён родам, як жылі яго дзяды і прадзеды, якія мелі звычаі і традыцыі. Наша мінулае – цвёрды і магутны падмурак – традыцыі і звычаі беларускага народа.

Заканчваецца зіма. Яна вельмі багатая на святы, забавы, гульні. Якія зімовыя святы вы ведаеце? Запішам іх у сшыткі.

4. Арфаграфічная хвілінка


  1. У гэтыя дні варажылі, які будзе новы год, а дзяўчаты «сеялі» каноплі, каб ведаць, які будзе муж. ( Каляды)

  2. У гэты дзень свяцілі ваду ва ўсіх вадаёмах. У народзе вада лічылася святой – гаючай ад розных хвароб чалавека і жывёлы і захоўвалася на працягу года. (Вадохрышча)

  3. «Сярэдзіна зімы, калі ў гэты дзень певень нап'ецца вадзіцы, то ў маі вол пад'есць травіцы». У гэты дзень сустракаецца зіма з летам. А яшчэ язычнікі ўшаноўвалі Бога Перуна. (Грамніцы ці Стрэчанне)

  4. У гэты дзень елі бліны, каталіся на санях, палілі пудзіла зімы. (Масленіца)

5.Вывучэнне новага матэрыялу «Цікава ведаць»

Клас падзелены на групы. Кожная група атрымлівае картку №1 (змест розны) і набор картак з тэкстамі (змест аднолькавы)

Заданні групам

1) Выпісаць 4 словазлучэнні, у якіх залежнае слова звязана з галоўным па сэнсе, з дапамогай канчатка і прыназоўніка.

2) Зрабіце сінтаксічны разбор словазлучэнняў, вызначце склон залежнага слова.

3) Вызначце, якія значэнні перадаюцца пры дапамозе прыназоўніка і ўскоснага склону назоўніка ці займенніка, паходжанне і будову прыназоўнікаў.

3) Выкарыстоўваючы матэрыял картак, падрыхтаваць паведамленне пра тое свята ці абрад, пра які ідзе размова ў тэксце.

Картка 1


1 група

Ой, па мосціку, па залатому, Каляда!

Ой, стучаць, бягуць калядоўнічкі,

Ой, пытаюцца да новага двору:

- А ў каго, у каго ты, двор новенькі,

- Двор ты новенькі, сад вішнёвенькі?

2 група

А ўзяў ён ключы залатыя,Адамкнуў зямлю сырусенькую,

Пусціў расу цяплюсенькую.

На Белую Русь і на ўвесь свет…

3 група


Масленіца – каўзуха.

Працягніся да Духа!

Мы думалі Масленіцы сем нядзель,

Ажно яе, Масленіцы, адзін дзень.


Набор картак з тэкстамі

Тэкст 1


(Дзень святога Георгія, 6. 05)

Юрый – даўняе земляробчае свята першага выгану кароў. Юрый – апякун жывёлы, земляробства. Статак выганялі вербнай галінкай на «юраўскую расу», шапталі замовы, абкурвалі кароў купальскімі зёлкамі. З пастухамі праводзілі абрадавыя частаванні. Вечарам спявалі песні пра тое, як Юрый адмыкае зямлю ключамі, выпускае расу і вясну, вадзілі карагоды. Са святам связана шмат прыкмет: як дождж на Юр'я, то будзе хлеб, як на Юр'я пагода, то на грэчку няўрода.

Тэкст 2

(19. 01)


Звычай калядаваць існуе ў нашым народзе спрадвеку і заключаецца ў тым, што моладзь і мужчыны сярэдніх гадоў збіраюцца групамі, бяруць з сабою музыканта і, пераходзячы з хаты ў хату, распяваюць песні, выказваюць пажаданні кожнаму гаспадару.

У кожнай сялянскай сям'і для калядоўшчыкаў пякуць асоныя невялікія булкі хлеба, пірагі. Даюць сала, кілбасу, а падчас і грошы. Адпусціць іх без нічога ніхто не адважваецца, і кожны гаспадар абавязкова павінен што-небудзь даць, інакш калядоўшчыкі нагавораць яму вострых жартаў і стануць пець з'едлівыя песні.

Тэкст 3

( Рухомае свята. За сем тыдняў да Вялікадня)Масленіца – пачатак ( з панядзелка) даўняга свята заканчэння зімы. Наладжвалі гульні, ездзілі на конях, каталіся на санках. Дзяўчаты насілі хусткі з доўгімі махрамі. Каб вырас доўгі лён. Хлопцам вешалі калодкі за тое, што не паспелі да Масленіцы ажаніцца, і тыя адкупляліся салодкім. Не працавалі. Хадзілі адзін да аднаго ў госці. Моладзь паўтарала каляднае гулянне. У апошнія дні Масленіцы, у суботу і нядзелю. Каталіся на конях, абвешаных стужкамі са званочкамі.

Паведамленні вучняў «З крыніц спрадвечных»


Рубрыка «Цікава ведаць»

Знаёмства з класіфікацыяй каляндарных святаў беларусаўКаляндарны цыкл

Назва свята

Восеньскія святы

Багач, Пакровы, Дзяды

Зімовыя святы

Каляды, Грамніцы, Масленіца

Веснавыя святы

Гуканне вясны, Саракі, Вербніца, Вялікдзень, Радаўніца, Юр'я, Сёмуха

Летнія святы

Купалле, Зажынкі, Дажынкі


6.Фізкультхвілінка. Зрокавая хвілінка

Пальпінг

«Пра суседзяў беларусаў»

На поўначы ад Беларусі жывуць літоўцы і латышы. (рукі падняць уверх)

На поўдні ад Беларусі жывуць украінцы. (нагнуцца і дакрануцца да падлогі)

На захадзе ад Беларусі жывуць палякі. (адной рукой пацягнуцца ўбок)

На ўсходзе ад Беларусі жывуць расіяне. (другой рукой пацягнуцца ўбок)

А гэта наша Радзіма – Беларусь. (рукамі зрабіць круг)7. Практычная дзейнасць

Азнаямленне з табліцай

Асаблівасці ўжывання некаторых прыназоўнікаў

смяяцца

жартаваць

дзівіцца


з каго?

Р. скл.


з хлопчыка

з мяне


з бацькі

гаварыць

думаць


ведаць

клапаціццапра каго? што?

В. скл.


пра канцэрт

пра некага

пра здарэнне

пра бабулюсумаваць

плакаць


бедаваць

па кім? чым?

М. скл.


па матулі

па страчаным

па Радзіме


ісці

бегчы


ехаць

пасылаць


па каго? што?

В. скл.


па ваду

па дапамогу

па доктара

па хлеб


1. Даследванне

Работа па алгарытме.

Крок 1

Прачытайце 1 частку пр. 258 (самастойна)Крок 2

Дапоўніце табліцу «Асаблівасці ўжывання прыназоўнікаў у беларускай мове» ( у парах, у групах)

Крок 4

Прачытайце 2 і 3 часткі пр. 258Крок 5

Прывядзіце прыклады словазлучэнняў у рускай мове8.Трэніровачна-карэкцыйны

Хвілінка кемлівасці

Правер сябе (1*2*4)

Смяяцца (над, з, аб)

Пайсці (па, за, у)

Захварэць (на, па)

Запоўніць прабелы ў табліцы

Беларуская мова

Русский язык

1.

2. Жартаваць з яго

3.

4.

5.6. Ажаніўся з Машай

7. Пайсці ў грыбы1. Поехать за дровами

2.

3. Рассказать о товарище4. Болеть гриппом

5. Горевал по родным

6.

7.


Самаправерка

9. Падвядзенне вынікаў. Рэфлексія

Я завяршаю ўрок з добрым настроем, бо наша праца была спакойнай, дружнай, стваральнай.

«Паляванне за 10-мі». Ацэньванне сваёй працы

Ацаніце, калі ласка, сваю працу, выкарыстоўваючы 10-бальную сістэму ацэнкі, па наступных крытэрыях:  • Чытаў, думаў - 2б.

  • Дапамагаў таварышу – 2б.

  • Правільна выканаў практыкаванне – 2б.

  • Абараняў выкананае заданне – 2б.

  • Правільна выканаў тэставыя заданні – 2б.

Усяго _________

Я – МЫ – СПРАВА

1. Што новага даведаліся?

2. Дзе сможам прымяніць свае веды?

3. Ці дасягнулі Вы сваёй мэты?

- Пра якія святы і абрады мы сёння ўспомнілі?

- Што вас асабліва зацікавіла ці здзівіла?

9. Дамашняе заданне

1. § 32-35 (паўтарыць), пр. 260Творчыя заданні (па жаданні)

  1. Карыстаючыся кнігай Уладзіміра Сысоева «З крыніц спрадвечных» падрыхтаваць паведамленне « Абрады зямлі беларускай»

  2. Скласці тэст з 10 пытанняў па тэме «Прыназоўнік»


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка