Т э м а т ы к а практычных заняткаў па дысцыпліне «Беларусазнаўства» для студэнтаў 2 курса
Дата канвертавання17.03.2016
Памер107.05 Kb.
Т Э М А Т Ы К А
практычных заняткаў па дысцыпліне
«Беларусазнаўства»

для студэнтаў 2 курса
спецыяльнасці «Музеезнаўства і ахова

гісторыка-культурнай спадчыны »
2 семестр

2015


Тэма 1
Тэрыторыя і назвы нашага краю
1. Паняцце і крытэрыі этнічнай тэрыторыі.

2. Паходжанне назваў “Белая Русь”, “Беларусь”.

3. Фарміраванне этнічнай тэрыторыі беларусаў у розныя гістарычныя эпохі.
Лiтаратура
Беларусазнаўства: Навучальны дапаможнік / Пад рэд. П. Брыгадзіна. – Мн.: “Завігар”, 1997. – 288 с.

Беларусы: У 8 т. / Рэдкал.: В.К. Бандарчык і інш. – Мн.: Беларуская навука, 1999 – 2005.

Карскі, Я. Беларусы. / Я. Карскі; уклад. і камент. С. Гараніна і Л. Ляўшук.– Мн.: Беларускі кнігазбор, 2001. – 640 с.

Кто живет в Беларуси / А.В.Гурко [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2012. – 789 с.

Лыч Л., Навіцкі, У. Гісторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, У. Навіцкі. – Выд. 3. –Мн.: ВП “Экаперспектыва”, 2008. – 468 с.

Парашкоў, С.А. Гісторыя культуры Беларусі: вуч. выд. / С.А. Парашкоў. – Мн.: Беларуская навука, 2004. – 444 с.

Смятаннікаў В.С. Беларусазнаўства. Вучэбна-метад. дапам. для выкладчыкаў сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў / В.С. Смятаннікаў. – Мн.: Беларуская навука, 2000. – 149 с.

Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя / Пад. рэд. І.П. Шамякіна і інш. – Мн.: БелСЭ, 1989. – 575 с.

Агеева Р.А. Страны и народы: Происхождение названий / Р.А. Агеева. – М., 1990.

40. Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БелЭн, 1996 – 2004.

Грыцкевіч В. Гісторыя, самасвядомасць, этнас // Маладосць. 1994. № 3 –4.

Заброцкі Э. Каланізацыйныя перасяленчыя працэсы ў Беларусі ў 20-30-я гг. / Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 4. – С. 88 –91.

Казлоў Л., Цітоў А. Беларусь на сямі рубяжах / Л.Казлоў, А.Цітоў. – Мн., 1993.

Лыч Л.М. Назвы зямлі беларускай / Л.М. Лыч. – Мн., 1994.

Шур В. З гісторыі ўласных імён / В.Шур. – Мн., 1993.

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. У 5-ці т. – Мн: БелСЭ, 1984–1987.

Юхо А. Фарміраванне тэрыторыі беларусаў // Спадчына. 1991. № 6.

Тэма 2
Этнагенез і этнічная гісторыя беларусаў

1. Беларусы – аўтахтонныя насельнікі нашай краіны.

2. Асаблівасці этнічнай гісторыі беларусаў у дасавецкі час.

3. Этнічная гісторыя беларусаў у савецкі перыяд.

4. Этнічныя працэсы на сучасным этапе.


Лiтаратура


 1. Аляксееў В.П.. Вітаў М.У., Цягака Л.І. Расавая геаграфія беларусаў і праблемы этнагенезу / В.П. Аляксееў, М.У. Вітаў, Л.І.Цягака. – Мн., 1994.

 2. Беларусы: У 8 т. / Рэдкал.: В.К. Бандарчык і інш. – Мн.: Беларуская навука, 1999 – 2005.

 3. Карскі, Я. Беларусы. / Я. Карскі; уклад. і камент. С. Гараніна і Л. Ляўшук.– Мн.: Беларускі кнігазбор, 2001. – 640 с.

 4. Кто живет в Беларуси / А.В.Гурко [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2012. – 789 с.

 5. Лыч Л., Навіцкі, У. Гісторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, У. Навіцкі. – Выд. 3. –Мн.: ВП “Экаперспектыва”, 2008. – 468 с.

 6. Смятаннікаў В.С. Беларусазнаўства. Вучэбна-метад. дапам. для выкладчыкаў сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў / В.С. Смятаннікаў. – Мн.: Беларуская навука, 2000. – 149 с.

 7. Цітоў В.С. Этнаграфічная спадчына Беларусі. Краіна і людзі: Вучэбна-метадычны дапаможнік / В.С. Цітоў. – Мн., 1996.

 8. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя / Пад. рэд. І.П. Шамякіна і інш. – Мн.: БелСЭ, 1989. – 575 с.

 9. Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БелЭн, 1996 – 2004.

 10. Заброцкі Э. Каланізацыйныя перасяленчыя працэсы ў Беларусі ў 20-30-я гг. / Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 4. – С. 88 –91.

 11. Зайкоўскі Э. Беларусы старажытнай Вільні // Спадчына. 1993. № 1.

 12. Казакова І. Этнічныя традыцыі ў духоўнай культуры беларусаў / І. Казакова. – Мн., 1995.

 13. Каспяровіч Г.І. Этнадэмаграфічныя працэсы і міжнацыянальныя адносіны ў БССР // Весці АН БССР. Серыя грамад. навук. 1990. № 5. – С. 78 – 85.

 14. Сувалаў А. Вытокі этнагенезу беларусаў // Беларуская мінуўшчына. 1993. № 3 –4.

 15. Штыхаў Г. Вытокі беларускай народнасці // Беларуская мінуўшчына. 1993. № 2.

Тэма 3
Гісторыя беларускай дзяржаўнасці

1. Вытокі беларускай дзяржаўнасці. ВКЛ.

2. “Паўночна-Заходні край”.

3. БНР і БССР. Беларусь у складзе СССР.

4. Беларуская дзяржаўнасць на сучасным этапе.

Лiтаратура

 1. Беларусазнаўства: Навучальны дапаможнік / Пад рэд. П. Брыгадзіна. – Мн.: “Завігар”, 1997. – 288 с.

 2. Смятаннікаў В.С. Беларусазнаўства. Вучэбна-метад. дапам. для выкладчыкаў сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў / В.С. Смятаннікаў. – Мн.: Беларуская навука, 2000. – 149 с.

 3. Цітоў В.С. Этнаграфічная спадчына Беларусі. Краіна і людзі: Вучэбна-метадычны дапаможнік / В.С. Цітоў. – Мн., 1996.

 4. Арлоў, У. Таямніцы Полацкай гісторыі / У.Арлоў. –Мн.: Беларусь, 2001. – 463 с.

 5. Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БелЭн, 1996 – 2004.

 6. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIІІ-пачатку ХХІ ст. У 2 кн. Кн. 1. – Мн., 2011.

 7. Елизаров С.А. Формирование и функционирование системы административно-территориального деления БССР (1919-1991 гг.). – Гомель, 2009.

 8. Круталевич В.А. История Беларуси: становление национальной державности (1917-1922 гг). - Мн., 1999.

 9. Нарыс гісторыі беларускай дзяржаўнасці: ХХ стагоддзе. – Мн., 2008.


Тэма 4
Асаблівасці нацыянальнага побыту

1. Гісторыка-этнаграфічныя рэгіёны Беларусі.

2. Быт і традыцыйная матэрыяльная культура беларусаў.

3. Гістарычныя формы сацыяльнай арганізацыі беларусаў. Сям’я.

 1. Беларусазнаўства: Навучальны дапаможнік / Пад рэд. П. Брыгадзіна. – Мн.: “Завігар”, 1997. – 288 с.

 2. Беларускае народнае адзенне. – Мн., 1975.

 3. Беларускае народнае жыллё. – Мн., 1973.

 4. Беларусы: У 8 т. / Рэдкал.: В.К. Бандарчык і інш. – Мн.: Беларуская навука, 1999 – 2005.

 5. Грамадскі быт і культура гарадскога насельніцтва Беларусі. – Мн.: Навука і тэхніка, 1990. – 248 с.

 6. Грамадскі быт і культура сельскага насельніцтва Беларусі. – Мн.: Навука і тэхніка, 1993. – 256 с.

 7. Кто живет в Беларуси / А.В.Гурко [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2012. – 789 с.

 8. Лыч Л., Навіцкі, У. Гісторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, У. Навіцкі. – Выд. 3. –Мн.: ВП “Экаперспектыва”, 2008. – 468 с.

 9. Падокшын, С.А. Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры / С.А. Падокшын. – Мн.: Беларуская навука, 2003. – 318 с.

 10. Парашкоў, С.А. Гісторыя культуры Беларусі: вуч. выд. / С.А. Парашкоў. – Мн.: Беларуская навука, 2004. – 444 с.

 11. Промыслы і рамёствы беларусаў. – Мн., 1984.

 12. Сахута Я.М. Народнае мастацтва Беларусі / Я.М. Сахута. – Мн., 1987.

 13. Смятаннікаў В.С. Беларусазнаўства. Вучэбна-метад. дапам. для выкладчыкаў сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў / В.С. Смятаннікаў. – Мн.: Беларуская навука, 2000. – 149 с.

 14. Цітоў В.С. Этнаграфічная спадчына Беларусі. Краіна і людзі: Вучэбна-метадычны дапаможнік / В.С. Цітоў. – Мн., 1996.

 15. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя / Пад. рэд. І.П. Шамякіна і інш. – Мн.: БелСЭ, 1989. – 575 с.

 16. Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БелЭн, 1996 – 2004.

 17. Сям’я і сямейны быт беларусаў. – Мн.:Навука і тэхніка, 1990. – 253 с.

 18. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. У 5-ці т. – Мн: БелСЭ, 1984–1987.

 19. Энцыклапедыя прыроды Беларусі: У 5 т. – Мн., 1983 – 1986.

 20. Юхо А. Фарміраванне тэрыторыі беларусаў // Спадчына. 1991. № 6.

 21. Яскевіч, А. Падзвіжнікі і іх святыні: Духоўная культура старажытнай Беларусі / А.Я. Яскевіч. –Мн.: Полымя, 2001. – 368 с.


Тэма 5

Традыцыйная нацыянальная нематэрыяльная культура беларусаў

1. Беларускі фальклор.

2. Каляндарная і сямейная абраднасць.

3. Тапаніміка, анамастыка.


 1. Беларусазнаўства: Навучальны дапаможнік / Пад рэд. П. Брыгадзіна. – Мн.: “Завігар”, 1997. – 288 с.

 2. Беларусы: У 8 т. / Рэдкал.: В.К. Бандарчык і інш. – Мн.: Беларуская навука, 1999 – 2005.

 3. Грамадскі быт і культура гарадскога насельніцтва Беларусі. – Мн.: Навука і тэхніка, 1990. – 248 с.

 4. Грамадскі быт і культура сельскага насельніцтва Беларусі. – Мн.: Навука і тэхніка, 1993. – 256 с.

 5. Карскі, Я. Беларусы. / Я. Карскі; уклад. і камент. С. Гараніна і Л. Ляўшук.– Мн.: Беларускі кнігазбор, 2001. – 640 с.

 6. Кто живет в Беларуси / А.В.Гурко [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2012. – 789 с.

 7. Лыч Л., Навіцкі, У. Гісторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, У. Навіцкі. – Выд. 3. –Мн.: ВП “Экаперспектыва”, 2008. – 468 с.

 8. Парашкоў, С.А. Гісторыя культуры Беларусі: вуч. выд. / С.А. Парашкоў. – Мн.: Беларуская навука, 2004. – 444 с.

 9. Смятаннікаў В.С. Беларусазнаўства. Вучэбна-метад. дапам. для выкладчыкаў сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў / В.С. Смятаннікаў. – Мн.: Беларуская навука, 2000. – 149 с.

 10. Цітоў В.С. Этнаграфічная спадчына Беларусі. Краіна і людзі: Вучэбна-метадычны дапаможнік / В.С. Цітоў. – Мн., 1996.

 11. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя / Пад. рэд. І.П. Шамякіна і інш. – Мн.: БелСЭ, 1989. – 575 с.

 12. Беларуская міфалогія. Энцыклапедычны слоўнік. 2-е выд., дап. – Мн.: Беларусь, 2006. – 599 с.

 13. Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БелЭн, 1996 – 2004.

 14. Беларускія народныя абрады. – Мн.: Беларусь,1994. – 128 с.

 15. Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. Выд. 2-е. – Мн., 1997.

 16. Сям’я і сямейны быт беларусаў. – Мн.:Навука і тэхніка, 1990. – 253 с.

 17. Шпилевский П.М. Путешествие по Полесью и Белорусскому краю / П.М. Шпилевский. – Мн., 1992.


Тэма 6
Прафесійная беларуская культура

1. Асноўныя этапы развіцця нацыянальнай культуры.

2. Асобныя жанры прафесійнай культуры.3. Адукацыя і навука.


 1. Беларусазнаўства: Навучальны дапаможнік / Пад рэд. П. Брыгадзіна. – Мн.: “Завігар”, 1997. – 288 с.

 2. Беларусы: У 8 т. / Рэдкал.: В.К. Бандарчык і інш. – Мн.: Беларуская навука, 1999 – 2005.

 3. Грамадскі быт і культура гарадскога насельніцтва Беларусі. – Мн.: Навука і тэхніка, 1990. – 248 с.

 4. Кто живет в Беларуси / А.В.Гурко [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2012. – 789 с.

 5. Лабачэўская, В.А. Зберагаючы самабытнасць: З гісторыі народнага мастацтва і промыслаў Беларусі / В.А. Лабачэўская. -- Мн.: Беларуская навука, 1998. – 375 с.

 6. Лазука Б.А. Гісторыя беларускага мастацтва. У 2 т. Т.1. Першабытны лад – ХVІІ стагоддзе / Б.А. Лазука. – Мінск: Беларусь, 2007. – 252 с.

 7. Лазука Б.А. Гісторыя беларускага мастацтва. У 2 т. Т. 2. ХVІІІ – пачатак ХХІ стагоддзя / Б.А. Лазука. – Мінск: Беларусь, 2007. – 351 с.

 8. Лыч Л., Навіцкі, У. Гісторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, У. Навіцкі. – Выд. 3. –Мн.: ВП “Экаперспектыва”, 2008. – 468 с.

 9. Парашкоў, С.А. Гісторыя культуры Беларусі: вуч. выд. / С.А. Парашкоў. – Мн.: Беларуская навука, 2004. – 444 с.

 10. Промыслы і рамёствы беларусаў. – Мн., 1984.

 11. Смятаннікаў В.С. Беларусазнаўства. Вучэбна-метад. дапам. для выкладчыкаў сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў / В.С. Смятаннікаў. – Мн.: Беларуская навука, 2000. – 149 с.

 12. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя / Пад. рэд. І.П. Шамякіна і інш. – Мн.: БелСЭ, 1989. – 575 с.

 13. Аляхновіч, А.М. Беларуская традыцыйная музычная спадчына: Дапаможнік для настаўнікаў / А.М. Аляхновіч. – Мн.: Беларусь, 2000. – 382 с.

 14. Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік / Беларуская Энцыклапедыя; Рэдкал.: А.А. Воінаў і інш. – Мн: БелЭн, 1993. – 620 с.

 15. Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БелЭн, 1996 – 2004.

 16. Гісторыя беларускага мастацтва. У 6-ці т. – Мн.: Навука і тэхніка, 1987–1994.

 17. Жывапіс Беларусі XII – XVIII стагоддзяў: фрэска, абраз, партрэт. –Мн.: Беларусь, 1980. – 315 с.

 18. Жывапіс барока Беларусі: альбом / аўтар-складальнік Н.Ф. Высоцкая. –Мн.: БелЭн: МФКД, 2005. – 304 с.

 19. Іканапіс Беларусі XV – XVII стст: альбом /аўтар тэксту і складальнік Н.Ф. Высоцкая. – Мн: Беларусь. -- 2001. – 231 с.

 20. Лазука, Б.А. Гісторыя мастацтваў: Вучэбн. выд. / Б.А. Лазука. – Мн.: Беларусь, 2003. – 399 с.

 21. 85. Лазука, Б., Івашка, В. Развіццё беларускага мастацтва ў дакастрычніцкі перыяд // Беларуская мова і літаратура ў школе. –1989 – № 9; –1991 –№ 1. Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. Выд. 2-е. – Мн., 1997.

 22. Маліноўскі М. Дзеці ветру: Цыганы на Беларусі // Беларуская думка. 1993. № 6. – С. 73 –77.

 23. Музей старажытнабеларускай культуры: альбом / укладальнік А.А. Ярашэвіч. – Мн: Беларусь. – 2004. – 283 с.

 24. Русецкі, А.У. Мастацкая культура Беларусі: тэорыя і гісторыя / А.У. Русецкі. – Віцебск: выд-ва ВДУ, 1998. – 360 с.

 25. Тэатральная Беларусь: Энцыклапедыя: У 2-х т. / Гал. рэд. Г.П. Пашкоў. – Мн.: БелЭн, 2002 – 2003.

 26. Шунейка, Я. Канспект па сучаснаму мастацтву // Мастацтва Беларусі. – 1991. – №№ 1 – 6.


Тэма 7
Канфесійнае становішча на Беларусі

1. Дахрысціянскія вераванні нашых продкаў.

2. Хрысціянства на Беларусі.

3. Іслам, іудаізм, рэлігійнае сектанства.

4. Сучасныя ўзаемаадносіны дзяржавы і царквы.


 1. Беларусазнаўства: Навучальны дапаможнік / Пад рэд. П. Брыгадзіна. – Мн.: “Завігар”, 1997. – 288 с.

 2. Беларусы. Этнагеаграфія. Дэмаграфія. Дыяспара. Канфесіі. Атлас. – Мн., 1996.

 3. Беларусы: У 8 т. / Рэдкал.: В.К. Бандарчык і інш. – Мн.: Беларуская навука, 1999 – 2005.

 4. Гісторыя канфесій у Беларусі: мінулае і сучаснасць: Дапаможнік для настаўнікаў / А. Верашчагіна, А. Гурко. – Мн.: Тэхналогія, 2000. – 157 с.

 5. Грамадскі быт і культура гарадскога насельніцтва Беларусі. – Мн.: Навука і тэхніка, 1990. – 248 с.

 6. Грамадскі быт і культура сельскага насельніцтва Беларусі. – Мн.: Навука і тэхніка, 1993. – 256 с.

 7. Кто живет в Беларуси / А.В.Гурко [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2012. – 789 с.

 8. Лыч Л., Навіцкі, У. Гісторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, У. Навіцкі. – Выд. 3. –Мн.: ВП “Экаперспектыва”, 2008. – 468 с.

 9. Парашкоў, С.А. Гісторыя культуры Беларусі: вуч. выд. / С.А. Парашкоў. – Мн.: Беларуская навука, 2004. – 444 с.

 10. Смятаннікаў В.С. Беларусазнаўства. Вучэбна-метад. дапам. для выкладчыкаў сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў / В.С. Смятаннікаў. – Мн.: Беларуская навука, 2000. – 149 с.

 11. Цітоў В.С. Этнаграфічная спадчына Беларусі. Краіна і людзі: Вучэбна-метадычны дапаможнік / В.С. Цітоў. – Мн., 1996.

 12. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя / Пад. рэд. І.П. Шамякіна і інш. – Мн.: БелСЭ, 1989. – 575 с.

 13. Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БелЭн, 1996 – 2004.

 14. Гарбацкі А.А. Стараабрадніцтва на Беларусі ў канцы XVIІ-пачатку ХХ ст. – Брэст, 1999.

 15. Канфесіі на Беларусі / В.В. Грыгор’ева, У.М. Завальнюк, У.І. Навіцкі, А.М. Філатава. – Мн., 1998.

 16. Кулагін, A.M. Каталіцкія храмы на Беларусі. Энцыклапедычны даведнік / A.M. Кулагін. – Мн.: БелЭн, 2000. – 216 с.

 17. Кулагін, A.M. Праваслаўныя храмы на Беларусі. Энцыклапедычны даведнік / A.M. Кулагін. –Мн.: БелЭн, 2001. – 328 с.

 18. Марозава С. Уніяцкая царква ў культурна-гістарычным развіцці Беларусі (1596-1839). – Гродна, 1996.

 19. Станкевіч Я. Беларускія мусульмане і беларуская літаратура арабскім пісьмом // Спадчына. 1992. № 3. – С. 90 – 95.

 20. Старообрядчество как историко-культурный феномен. Мат. Междун-й научно-практ-й конференции. – Гомель, 2003.

Тэма 8

Беларусы ў свеце
1. Асновныя этапы фарміравання беларускай дыяспары.

2. Беларусы замежжа ў сацыяльна-эканамічным, грамадска-палітычным жыцці.

3. Культура беларускага замежжа.

4. Рэспубліка Беларусь і беларуская дыяспара.

 1. Беларусазнаўства: Навучальны дапаможнік / Пад рэд. П. Брыгадзіна. – Мн.: “Завігар”, 1997. – 288 с.

 2. Беларусы: У 8 т. / Рэдкал.: В.К. Бандарчык і інш. – Мн.: Беларуская навука, 1999 – 2005.

 3. Смятаннікаў В.С. Беларусазнаўства. Вучэбна-метад. дапам. для выкладчыкаў сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў / В.С. Смятаннікаў. – Мн.: Беларуская навука, 2000. – 149 с.

 4. Цітоў В.С. Этнаграфічная спадчына Беларусі. Краіна і людзі: Вучэбна-метадычны дапаможнік / В.С. Цітоў. – Мн., 1996.

 5. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя / Пад. рэд. І.П. Шамякіна і інш. – Мн.: БелСЭ, 1989. – 575 с.

 6. Алехнік, А. Кароткі нарыс аб беларусах Аўстраліі // Беларусь. – 1993. – № 6. – С. 8–9.

 7. Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БелЭн, 1996 – 2004.

 8. Кіпель, В. Беларусы ў ЗША/ В. Кіпель. – Мн.: Беларусь, 1993. – 352 с.

 9. Культура беларускага замежжа: У 3 т. – Мн.: Навука і тэхніка, 1993--1998.

 10. Снапкоўскі, У. Эміграцыя // Полымя. – 1995. – №11. –С. 196-221.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка