Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)
Дата канвертавання17.04.2016
Памер23.69 Kb.
Názov druhu: žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone)
1. Základná charakteristika druhu

Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)


Podkmeň: Tracheata (vzdušnicovce)

Trieda: Insecta (hmyz)

Podtrieda: Pterygota (krídlovce)

Rad: Lepidoptera (motýle)

Čeľaď: Pieridae (mlynárikovité)

Rod: Colias (žltáčik)Rozšírenie druhu:

- celkový areál: Od strednej Európy na východ cez Ukrajinu, Povolžie po Kazachstan.

- rozšírenie na Slovensku: V nížinách a pahorkatinách, veľmi lokálny.

Hlavné biotopy výskytu: Prevažne suché xerotermné biotopy, lesostepi. Húsenice sa vyvíjajú na Chamaecytisus spp.

Status ohrozenosti druhu: en

Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), HD2, HD4
2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV

NEPRIAZNIVÝ STAV

A

B

C

dobrý

priemerný

nepriaznivý

populácia

Územie obývané populáciou

nad 100 ha

10 - 100 ha

menej ako 10 ha

Relatívna početnosť a pravidelnosť (časová frekvencia) výskytu (nálezov) druhu

každoročne bežný druh (viac než 10 ex./ha)

nehojný až zriedkavý (1 -10 ex./ha), ojedinele sa môžu vyskytnúť roky s nižšou početnosťou alebo bez nálezov

v posledných 2 rokoch veľmi zriedkavý až absentujúci (menej ako 1 ex./ha)

Trend abundancie (denzity) z roka na rok

rastúci trend za posledných 6 rokov (medziročne môže abundancia kolísať)

vcelku stabilná abundancia za posledných 6 rokov (medziročne môže abundancia kolísať)

abundancia v posledných 6 rokoch pravidelne klesajúca

biotop

Biotopy adultov

veľká rozloha a/alebo vysoký počet potenciálnych biotopov adultov v optimálnom stave (štruktúre)

dostatočná rozloha a/alebo dostatočný počet potenciálnych biotopov adultov vo vyhovujúcom stave

rozloha potenciálnych biotopov alebo ich stav (štruktúra) sú pre prežitie populácie motýľa problematické

Biotopy nedospelých štádií

veľká rozloha a/alebo vysoký počet potenciálnych biotopov lariev s hojným výskytom hostiteľských rastlín

dostatočná rozloha potenciálnych biotopov lariev s dostatočným množstvom hostiteľských rastlín

rozloha potenciálnych biotopov lariev a/alebo výskyt hostiteľských rastlín sú pre prežitie populácie motýľa problematické

ohrozenia

Ohrozenia biotopov prírodnými procesmi

negatívne vplyvy nie sú viditeľné, resp. sú zanedbateľné

zreteľné mierne narušenia alebo zatiaľ málo podstatné zmenšovanie rozlohy biotopov druhu

zanikajúci alebo zaniknutý biotop (v súčasnosti alebo do 2 rokov problematický pre prežívanie motýľa)

Ohrozenia biotopov antropogénnymi vplyvmi

negatívne vplyvy nie sú viditeľné, resp. sú zanedbateľné

zreteľné mierne narušenia alebo málo podstatné zmenšovanie rozlohy biotopov druhu

zanikajúci alebo zaniknutý biotop (v súčasnosti alebo do 2 rokov problematický pre prežívanie motýľa)

Priame ohrozenia jedincov druhu (aplikácia insekticídov, zberatelia, príp. iné vplyvy nad rámec bežných prirodzených faktorov)

nie je ohrozovaný

menšia časť jedincov ohrozená

väčšina jedincov ohrozená


3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu

- Najvhodnejšie je udržiavať optimálny stav stanovíšť pre tento druh extenzívnym vypásaním.

- V prípade kosenia - kosiť mozaikovo, najlepšie nepravidelne.

- Zabránenie zarastania biotopov prirodzenou sukcesiou alebo umelým zalesňovaním.

- Zároveň zachovanie biotopov pre hostiteľské rastliny húseníc.
4. Monitoring:

„Počiatočný výskum“ („initial survey“ – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov v súlade s podávaním reportov): výber vhodných monitorovacích plôch, zaznamenanie stavu biotopov, prítomnosti hostiteľských rastlín druhu, zistenie prípadného ohrozenia biotopov a jedincov a zaznamenanie relatívnej početnosti druhu - imág, v prípade technických možností odhad veľkosti populácie.

Metodika: zhotovenie náčrtu monitorovacích plôch so zaznačením biotopov a vegetácie dôležitej pre monitorovaný druh. Zaznamenanie relatívnej početnosti motýľov metódou spočítania na transekte (transect counts) s odporučenou šírkou transektu 5 m, prípadne odhad veľkosti populácie metódou odchytu, označenia a spätného odchytu (capture-mark-recapture method) jedincov.

Termín zisťovania početnosti imág: v čase ich maximálneho výskytu - v máji až septembri (podľa počasia v danom roku; druh má 2 generácie).

„Ročný výskum“ („annual survey“ – pravidelný monitoring opakovaný každý rok): zisťovanie zmien v biotopoch na monitorovacích plochách, zaznamenávanie relatívnej početnosti motýľov nedeštrukčnou metódou spočítania na transekte (transect counts).

Metodika: ako pri počiatočnom výskume (v zodpovedajúcom rozsahu).
Spracoval:

Oponoval:

Ján Kulfan

Roman Rajtar


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка