Святлана Вяргеенка " На моры-акіяне, на востраве Буяне…"
старонка15/18
Дата канвертавання15.03.2016
Памер2.84 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

711. Ад зглазу

Глядзі на мяне, ды не праглядзі. Табе мяне не сурочыць. Амінь.


Субота

712. Замова маці на п’яніцу-сына

Трэба правезці ваду праз тры вёскі ў адчыненай пасудзіне. Неш­та зас­та­нец­ца, нешта згубіцца. На тую ваду, што зас­та­нец­ца, нагаварыць, не ўва­ходзя­чы ў сваю хату, і ўвечары таго ж дня па­па­і­ць гэтаю вадою сына. Піць ён перастане. Калі хто потым будзе пытаць, як ён перастаў піць – не ка­жы­це, сыну таксама ні­чо­га не кажыце. Замову гаварыць абавязкова ў су­бо­ту:

– У вёсцы з бабамі і мужыкамі, з каровамі і быкамі, з сабакамі і кош­ка­мі, з парожняй пасудаю і пустым лукошкам, з пустымі ста­ка­на­мі і кружкамі, з цвя­ро­зы­мі сябрамі і падружкамі, у царкве з па­па­мі і без папоў, усе цвярозыя, і мой сый такоў. Ва імя Атца Сына і Свя­то­га Духа. Амінь.


713. Калі ные рука ці нага

Пастукаць рукою ці нагою (гледзячы што баліць) па асіне і ска­заць:

– Асіна, асіна, вылечы маю руку (ці нагу) з гэтай гадзіны, што я пап­ра­сі­ла, альбо галлё тваё высахне, корні загінуць. Амінь.Каментарыі

Марына Юркаўна і Ганна Фёдараўна – маці і дачка, але ж са­мае цікавае тое, што замовы чытае дачка, а маці ў іх не верыць (хоць ведае іх вельмі шмат і дачку некаторым навучыла).

Вышэй былі прадэманстраваны замовы, аб якіх мне давялося да­ве­дац­ца ад Ганны Фёдараўны. Больш за ўсё жанчына “паважае” за­мо­вы ад розных хва­роб, а таксама любоўныя і сямейныя.

Як гаворыць сама Ганна Фёдараўна: “Гэтыя замовы сапраўды да­па­ма­га­юць. Але ж трэба, каб пра ваш дар і ўменне ніхто не ведаў. Та­ем­насць – сяс­т­ры­ца таленту”.

Вельмі цікава паглядзець на твар жанчыны падчас працы: ён заў­сё­ды су­р­’­ёз­ны, сканцэнтраваны на замове.

Падчас замовы жанчына выкарыстоўвае наступныя рэчы:
Замовы ад чалавечых хвароб

Яйкі

Ганна Фёдараўна катае іх па спіне і галаве, лічыць, што яйкі збі­ра­юць усю адмоўную энергію. Пасля чаго яйкі трэба разбіваць.
Нож

Дакранаецца вострым канцом да чалавечага цела, лічыць, што та­кім чы­нам злосная энергія лопаецца, “як надзьмутая цацка ў дзі­ця­ці”.
Вада

На ваду загаворваюць і брызгаюць на хворага, вада змывае ўсё ня­доб­рае.

Запісана ў в. Дарашэвічы

ад Кандыбінай Ганны Фёдараўны, 1945 г.н.,

студэнткай Сухавенка Г. (2003 г.)
714. Ад крывацёку

Шла баба с гаршком, нясла воду с вяршком. Вада разлілася, кроў за­пяк­ла­ся.


715. Ад крывацёку

Шлі трі калекі через трі рекі, секлі, рубалі, кровь замавлялі.


716. Ад крывацёку

Хрістос наш Спасіцель в Віфлееме родзілся, в Іордане крес­ціл­ся. Цекла во­да, цекла хутка. Хрістос свецел, Хрістос свят, па вадзе пру­том хлестнул, вада астанавілась. Стой, кроў, не цякі. Во імя От­ца і Сына і Святого Духа. Амінь.717. От кашля

Собачка, собачка, будь больная, а я буду здоровая.Взять хлеб с волосами и отдать собаке.
718. От кошмару

Взять камень с дыркой, повесить его в коровнике. Отведёт дур­ные сны от скота, а в спальне поможет спящему человеку.
719. Ад пуду

Ліха-пуд, не будзь у рабы божай (імя) тут, ідзі ў чорны кут, кос­ці не ламі, це­ла не тамі, крові не мары, галоўкі не сушы. Ідзі, пуд, у лес, у лесе есць сас­на, у сасны – дванаццаць сясцёр, пад тою сас­ною табе заваліцца, ад краш­чоной рабы божай адваліцца. Ісус Хрыс­тос, стань на помач. Прэсвятая Маць, па­ма­гі, святая Бага­родзі­ца, спа­сі. Амінь.


720. От изжоги

Заговаривать на воде и выпить натощак:

– Осы летают, от зла ожигают. Не жги, изжога, не ожигай, ра­бе бо­жь­е­го по­коя дай. Аминь.


721. От боли в горле

Заговаривать в сторону леса:

– Дуб, дуб, возьми свой дубоглот и глот, и мокрую жабу, су­хой ду­бог­лот от раба божьего (имя). Не возьмёшь свой дубоглот, он те­бя с ветвями и кор­нями проглотит.


722. От боли в горле

Заговаривать на мёд с водой и дать выпить больному:

– На океане, на море, на острове, на бережку выростала трость из земли до неба. Кто ту трость вырвет? А вырвет ту трость Михаил Ар­хан­гел, Петр и Па­вел, и не я помогаю, не я подсобляю, под­соб­ля­ет сам Господь Бог, сам Иисус Христос. Аминь.


723. От ангины

Первым разом, господним часом, вторым разом, божьим ча­сом, третим ра­зом, господним часом. Тебе тут не быть, красной крови не пить, белой кости не ломать, опухоли не давать рабу бо­жь­е­му. Иди туда, где солнце не светит и ветер не веет. Аминь.Читать трижды и слегка надавливать больное место.
724. Зубная боль

Господи, Иисусе Христе, сын божий, помилуй нас. Господня греш­н­и­ца, те­бе не горевать, и раба божьего зубам не болеть отныне и до веку. Аминь.Три раза.
725. Зубная боль

– Молодой месяц, золотой рог. Был ты на том свете, видал моих род­и­те­лей?

– Видал.

– У них зубы не болят?

– Не болят.

– Спаси, Господи, раба божьего.Три раза.
726. От боли в суставах

Святые мощи не болят, а ў раба (имя) кости исцелят. Не болят ноги, сус­та­вы и полусуставы, кости и косточки, и позвонки. Как свя­тые мощи не бо­лят, так и у раба они болеть не будут.Недоеденную пищу отдать птицам.
727. От алкоголя

В том месте, где лежит свинья, соберите солому в кучу, при­нес­и­те на это место бутылку и повторите трижды:

– Свинья и то водку не пьёт, а помои жрёт. Так и ты, раб божий, водку не пей и через неё не болей.


728. От астмы

Стану, благословясь, пойду, перекрестясь, из избы дверями, из дво­ра во­ро­тами, выйду я на широку улицу, стану на восток глазами, ты­лом на запад. В чистом поле есть утренняя заря Марья, вечерняя за­ря Мария. Придите, за­мор­и­те у раба божьего сухую и мокрую жа­бу-полужабу, четверть жабы и всю жа­бу. Жабу черную, жабу силь­ную, жабу жильную, ражильную из черных бро­вей, из ушей и из ноз­д­рей, и из буйной головы. Которы слова пе­ре­го­во­ре­ны, которы не договорены, которы не заучены, которы сам не понял, будьте, мои слова, крепки и емки. Тем моим словам ключ в море, замок в ро­те от­ны­не и до веку. Аминь.


729. От скулы

На море – хатка, у той хатке – бабка, у той бабки – медзвежа го­ло­ва, а у той голове и шумиць, и болиць, и гориць. Нехай у моей (имя) не болиць, не шу­миць, не гориць. На море, па леску три дзевицы гу­ля­ли, скулу к сибе взывали. Ску­ла, скула, входзи сюда с косцей, с мош­чей, с румяной крыви, с белого це­ла. Ты по косцях не ходзи, кро­ви не бе­ли, идзи ты в плацье у грушье. Аминь.


730. От зглазу

Первым разом, лучшим часом Господу Богу помоляся, Преч­и­с­той Бо­жь­ей Матери поклоняся. Стань ты мне, Господи, на помощь, на радость. Заря-зар­н­и­ца, красная девица, всему свету помочница, по­моги мне уговаривать урок-приговор подумный, потешный, пос­пеш­ный, посланный, женский, муж­с­кой, старческий, хлопечий. На го­ре, на красоте стаяла груша. Под той гру­шей Мать Пречистая от од­но­го Отца, от одной Матери. Она ничем не зо­ве­до­ва­ла, только ра­бу божьему (имя) урок-приговор выговаривала и ссылала на кру­тые горы, на ницие лозы. Там твое гулянье-буянье, легкое взды­хан­ие, ра­бу божьему (имя) денек работать, ноченьку спать и урока-при­го­во­ра не знать и не отрекаться ни исходом, ни молодиком, ни яс­ным солнцем. Аминь.Запісана ў в. Церабаў

ад Пітэль Матроны Сцяпанаўны, 1925 г.н.,

студэнткай Яновіч М. (2003 г.)

Рагачоўскі раён
731. Ад зглазу

Устану раненька, памыюсь беленька, Госпаду Богу памалюсь, к Арад­с­ка­му калодцу пайду, гдзе Ісус Хрыстос умываўся, светлай ры­зай ушываўся, з-пад мужчынскага калпака, з-пад бабскага чапца, з-пад русай касы.Узяць трэба свянцоную воду, змяшаць яе з простай вадой і даць выпіць таму, каго зглазілі.
732. Ад залатніка

Залатнічок-панічок, хлапяцкі, дзявоцкі, падуманы, пры­га­во­ра­ны, стань, за­лат­ні­чок, на месце ў залатым крэсце. Па жывату не хадзі, сэрца не тамі, стань, як мамка радзіла, штоб залатнічок на мес­ца паставіла. Амін.


733. Ад рожы

Первым разам, добрым часам Госпаду Богу памалюсь, святой Пра­чыс­тай пакланюсь. Зара-зараніца, божая памашніца, прыс­ту­пі­це, памагіце за­га­ва­рыць ад рожы. Шла Божая Маці чэраз гару, нес­ла тры пучка. Первы – выпаў, вта­рой – свяў, трэці – прапаў. I ты, ро­жа, прападзі і па целу не хадзі, штоб не га­рэ­ла, не свярбела і на­зад сцірывалась. Не я гавару, Гасподзь Бог гаворыць. Амін.Запісана ў в. Востраў

ад Шышкевіч Вольгі Пятроўны, 1938 г.н.

(нарадзілася ў в. Смольнае Рагачоўскага р-на),

студэнтамі Лапаціным А., Бельскай К., Андрэевой А., Ха­да­ро­віч К., Кан­да­ко­вай Н., Ражковай В. (2003 г.)
734. Ад зубнога болю

Свет-месяц па небу лятал, адамавых дзетак відал. У адамавых дзя­цей ні зу­бы, ні губы ні мазжэлі. Так бы ў рабы божай (імя) ні зу­бы, ні губы ні маз­жэ­лі атныне да веку вякоў. Амінь.Выйти вечером, повернуться к младу месяцу или утром, когда еще ме­сяц виден, и читать заговор. При чтении заговора тремя па­ль­цами делать круг по часовой стрелке вокруг зубов. Ходить три дня подряд.
735. Ад каўтуна

Сілы нябесные, чаша брачная, ісцелі, Панцелеймон, сваім да­рам раба бо­жа­га (імя). Амінь.Берут тупой нож и начинают рубить воздух у головы бо­ль­но­го и про­го­вар­и­ва­ют наговор три раза в полночь.

736. Ад ліхаманкі

Радзілся Бог, праславілся Бог, крэст ваздрузілся і сатана свя­зал­ся. Зара-за­ра­ні­ца, красная дзявіца, ізбаў раба божыя (імя) ад ма­ту­хі, ад знабухі, ад лі­ха­рад­кі, ад Марьі Ірадаўны і ад всех два­нац­ца­ці дзявіц-трасавіц.


737. Ад лішая

Стрыгун-лішай, жыць не мяшай. Падзі на лешага, на пса лах­ма­та­га, на ката ўсатага, на лес сухой, на аўраг пустой. Там табе раз­до­лье, там табе прыво­лье, сайдзі с раба божага (імя) атныне і да ве­ку. Амінь.Мизинцем чертят вокруг лишая и проговаривают слова.

Запісана ў в. Званец

ад Сазура Надзеі Паўлаўны, 1944 г.н.
738. Ад зубнога болю

Месячык маладзенькі, ты ў моры купаўся і нам паказаўся. Нам з табою не піць, не гуляць. Хай (на імя назваць) у цябе зубы не ба­ляць.


739. Ад рожы

Ты, рожа белая і чорная, і жоўтая, калючая, балючая і вет­ра­ная, і вадзя­ная, і ледзяная, і дажджавая, буравая, снегавая і пры­ду­ма­ная, і прыгаданая, і прыдзіў­ная, і прышчыльная, і мужчынская, і жа­но­чая, і дзявоцкая, і хла­поц­кая, і кацячая, і сабачая, і дзіцячая, і ўда­ві­на, і ўдаўцоў выгаварваю, за­га­вар­ваю (па імені назваць хво­ра­га).Пагладжу тры разы рукой па рожы. Господу Богу памалюся і вы­га­вар­ваю.
740. Ад іспуга

Каб па (імя хворага) касцях не хадзіла, касцей не ламіла, сэрца не таміла, га­лоў­кі не кружыла, не шчымела, не балела, навечна каб не мела. На сінім мо­ры-акіяне стаяла святліца, у той святліцы жылі тры красныя дзявіцы. Адна – тонка прала, другая – звонка ткала, трэ­цяя – тры балезні ўнімала.Запісана ў в. Перадавая (раней Засценак Дуброва)

ад Царык Ніны Мікалаеўны, 1932 г.н.

(нарадзілася ў в. Крыўка Рагачоўскага р-на),

студэнтамі Лапаціным А., Бельскай К., Андрэевай, А., Ха­да­ро­віч К., Кан­да­ко­вай Н., Ражковай В. (2003 г.)


Рэчыцкі раён
741. От боли в сердце

Возьмите яйцо и аккуратно через небольшое отверстие ўдал­и­те из него бе­лок, налейте туда кисель, взятый с помин, и заройте под деревом, не да­ющим цветов и плодов по своему возрасту, но ко­то­рое должно со временем да­вать и цветы, и плоды. Зарывайте очень бережно, чтобы не поломать яй­цо, и читайте наговор:

– Хороню я сердечные коли и боли, быть им в земельной не­во­ле с этого ча­са, с моего наказа. Пусть яйцо гниёт, а рабы (имя) сер­д­цу болеть не даёт. Кто это яйцо разобьёт, тот мою хворь на себя за­бе­рёт. Аминь.После этого три месяца нельзя есть яйца.
742. От насморка

Не жжёт, не течет, не свербит, не болит! Аминь.


743. От психоза

Подливают больному, чтобы не знал, нашептанную воду, взя­тую из трех домов. Так девять вечеров подряд. Делают это тому, кто истериками и психозом изводит всю семью. Если верно все сде­лать, псих в человеке ося­дет, и он будет спокойным:

– Не гремит гром земной, и ты, сердце раба (имя), не ной! Не стони и не кричи. – Рыба молчит? – Молчит. – И ты, раб (имя), молчи. Осядь, злость, как пе­сок в воде. Будь, раб (имя), спокоен всегда и вез­де. Господи Иисусе Христе, пом­и­луй его. Аминь, аминь, аминь.


744. От истерик

Если человек истеричен, всё у него на нервах, то можно его вре­мя от вре­мени поить заговоренной водой. Ещё ему надо выт­и­ра­ть­ся полотенцем, на котором до этого уснула живая рыба. Ха­рак­тер человека после этого очень меняется, но надо делать это три раза в год:

– Как рыба молчит, так и раб (имя) не кричит. Святой Савва, по­моги, ра­бу (имя) язык завяжи. Аминь.


745. Снять колдовство

Замеряют рост больного шерстяной ниткой, затем сма­ты­ва­ют нитку в клубок. После этого клубок нужно сжечь белой цер­ков­ной свечой со сло­вами:

– Как эту шерсть с козла сняли, в нитки напряли, в клубок смо­тали, так с ра­ба божьего (имя) порчу клубком взяла, огнём сож­г­ла. Аминь, аминь, аминь. Кто колдовать заново начнёт, тот на себя дым шерстяной заберёт. Аминь.


746. От нервных срывов

Если жена или мать, или кто-то еще терпит от скандалов пси­хов и просит помощь, то намочите святой водой рубахи нер­в­но­го человека, на­го­вор­и­те и повесьте сушиться на улицу, а когда вы­сох­нет, дайте надеть, что­бы был смирным. Наговор такой:

– Река не плещет, звезда не блещет, луна не качается, раб (имя) не взъе­да­ет­ся: не ворчит, не кричит, руками не махает, душа его от­ды­ха­ет, злобы не зна­ет. Спи, сон, в дверях, в окнах, в стенах. Спи тихо, нету лиха и психа. Аминь, аминь, аминь.


747. Подлечить нервы

При помощи этой молитвы можно успокоить нервную сис­те­му. Че­ло­век постепенно начинает меньше психовать, становится доб­рее, легче ха­рак­те­ром, спокойнее обращается с окружающими.

Переплавьте церковные свечи в железной кружке, чтобы бы­ло при­мер­но половина поллитровой кружки. Посадите человека так, что­бы кружка с вос­ком и чашка были над его головой, лицо по­вер­ну­то к двери. Лейте воск в во­ду и говорите:

– Как в церкви-матушке воск со свечи льётся, так душа раба (имя) бе­сов­с­ко­му злу не даётся. Как стоит в церкви престол, не ша­та­ет­ся, не плачет, не ру­га­ет­ся, на людей не бросается, так и ты, раб (имя), будь тих и спокоен. Гос­подь велик!Запісана ў г. Рэчыца

ад Пятачэнка Зінаіды Нічыпараўны, 1917 г.н.

(нарадзілася ў в. Перасвятое Рэчыцкага р-на),

студэнтам Цярэнцьевым Зм. (2003 г.)
748. От кровотечения

Отче наш...

Ишла баба каменна с каменнаю детиною, с каменною палицею че­рез ка­мен­ны мост. Баба упала, и кровь у (имя) перестала.
749. От болезни сердца

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Еду за море да крас­ные дев­и­цы, на бумажные перины, тамо мертвыя наши ве­се­лят­ся. Сердца у них не болят, не шипят, ни о чем не тоскуют, и тако бы у раба божьего (имя) сер­д­це не болело, не щипало, ни о чем не туж­и­ло. Сколь скоро и борзо у раба бо­жь­е­го (имя) сердечная бо­лезнь-тоска излечится во веки веков. Аминь. Ради Преч­и­с­той твоей Ма­тери, Господи Иисусе Христе, ты был на кресте, муки тер­пел, на ма­тер­и­н­с­к­ие муки глядел. Ради своих и её мук исцели раба бо­жь­е­го (имя). С того часу, с твоего наказу пошли сердцу раба божьего по­кой да здрав­ие. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.Молитва “Отче наш”.
750. Молитва Иисусу Христу от порчи

Господи Исусе Христе, Сыне Божий, огради нас святыми твоими ан­ге­лами и молитвами, Пречистыя Владычицы нашей Бо­го­род­и­цы и Приснодевы Марии силою честного и животворящего Крес­та, святого архистрипа божия Михаи­ла и прочих небесных сил, бесплотных святого пророка и Предтечи Крес­т­и­те­ля господня Ио­а­на Богослова, священномученика Киприана и му­чен­и­цы Иус­т­и­ны, святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских Чу­дот­вор­ца, Свет­и­те­ля Никиты Новгородского, преподобных Сергия и Никона игу­ме­нов Радонежских, преподобного Серафима Саровского чу­дот­вор­ца, свя­тых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи, святых и пра­вед­ных Богоотец Иокима и Анны и всех свя­тых твоих помощи нам, не­дос­той­ным (имя), избави нас от всех на­вет вражних, от всякого зла, колдовства, вол­шеб­с­т­ва, чародейства и лу­ка­вых человек, да не возмогут они причинить нам никоего зла. Гос­поди, светом твоего сияния сохрани нас на утро, на день, на ве­чер, на сон грядущий и силою благодати твоея отврати и удали всяк­ия злыя нечестия, действуемые по научению диавола. Кто ду­мал и делал, верни их зло обратно в преисподнюю. Яко твое есть цар­с­т­во и сила, и слава Отца и Сы­на и Святаго Духа.

“Отче наш”.
751. Узвіх

Тры, шэсць, дзевяць раз чытаць “Отче наш”. Хрысцяиь ба­ль­ное месца ме­зен­цам правай рукі і плююць, пагладзіць нажом хво­рае места і тройчы ўтар­к­нуць у сучок у сцяне:

– Прашу Госпада Бога, Духа Святога, Мацеры Прачыстай. Прыс­ту­пі­це­ся, па­ма­жы­це, станьце (імя) на помач. У чыстым полі ста­іць кра­ват­ка трасявана, ма­ля­ва­на. На ёй сядзіць красная пані. Яна не ўмее лёну ні шыць, ні мыць, ні ткаць, ні браць, ні бяліць, то­ль­кі ўмее (імя) звіх гаварыць, сустаўку з сус­таў­кай састаўляць і шкур­кай за­цяг­ваць. Ху, не мой дух – Гасподні. У чыстым по­леч­ку ехаў Бо­жач­ка на сівенькім конічку. Конь спатыкнуўся, звіх звіх­нуў­ся. Ко­ні­чак устаў – звіх на стан устаў, костачка ў костачку, сустаўка ў сус­таў­ку, жы­лач­ка к жылачцы, цела к целу, мяса к мясу. Як су­хо­му ду­бу ў лесе не рас­кі­дац­ца, так звіху не атрымацца.


752. Удар

Отче наш...

Першым разам, добрым часам. У полі стаіць святліца. У той свят­лі­цы тры сястрыцы. Адна – тонка прала, другая – громка ткала, трэ­цяя – бела бя­лі­ла і ўдар гаварыла. Удар Купрын, удар ударыўся, хва­лі Бога, што не за­дав­ніў­ся, стралі не ўстраляй, сужылак не па­цяг­вай. Госпадзі, пасабі, памажы, у жоў­тым пяску не сушы ні паў­гадзін­кі, ні паўчасінкі, ні паўмінуткі. Мой душок лё­ге­нь­кі, згінь, удар, скоранька. Першым разам, лепшым часам малюся я Бо­гу, пак­ла­ню­ся, Маці Божая, будзь у помачы рабу божаму (імя) удар уга­ва­ры­ваць. Удар угавараю, на сіне мора пасылаю. На сінім моры, на бе­лым камені там сядзела чатыры сястрыцы. Яны нічога не па­раб­ля­юць, толькі ўдары ўга­ва­ры­ва­юць з касцей, з машчэй, з гарачай кра­ві, з жоўтай касці. Тут табе не ста­яць, гэтаму падзіўку не стаяць, яго нада атагнаць. Я – з словам, а Божая Ма­ці – у помач. Дую, зду­ваю, з раба божага (імя) падзіў зганяю.
753. От геморроя

Безымянным пальцем касаться геморроя и 3 р. читать, спле­вы­вая через ле­вое плечо:

– На море, на океане, на острове Буяне там стоит древний дуб. На том ду­бу сидит птица эра. Полети на нарывные места раба бо­жь­е­го (имя). Рас­к­ле­вай их, расклевай, своих деток рассылай за быс­т­рые реки, за крутые горы, за темные леса. Там лежит гнилая ко­ло­да. Отнеси и положи там. Во веки ве­ков, аминь.


754. Сглаз

Отче наш...

Першым разам, божым часам Госпаду Богу памалюсь, Пра­чыс­тай Ма­це­рі пакланюсь і ўсім святым апосталам кіеўскім і пя­чор­с­кім, сонцу краснаму, ме­ся­цу яснаму. Было ў месячка тры брат­цы: адзін – зоры спатухае, другі – свет адсветае, трэці – урокі зні­мае з ра­ба божага (імя) з буйнай галавы, з ра­ці­ва­га сэрца, з русых кос, з жоў­тых касцей, з ясных вачэй, з белага ліца. Дух на ця­бе, усе ліх з ця­бе.
755. Рожа на ноге

Зажечь паклю, взять нож и соскребать три раза три дня:

– Шел Бог через свинной лог и нес три рожи. Одна – сохнет, дру­гая – вя­нет, третья – с тела сгоняет. Рожа-роженица, красная дев­и­ца, не ходи по бе­лым ногам, по синим жилам, не делай ран на бе­лых ногах, не делай ран на синих жилах. Я – словом, а Бог – по­мо­щью.


756. Рожа на лице

Три дня:

– Господи Иисус Христос, Святая Богородица, я вас прошу, по­мог­и­те. Ро­жа колючая, рожа свербучая, выступи с раба божьего (имя) с костей, с мо­щей, иди на болото, там ты коли, там ты гори и крас­но­жу, и моложу давай. Я те­бя уговариваю. Уходи вон, а здесь, у ра­ба божьего (имя), не коли, не гори, ло­мо­ту не давай.


757. Скула

Первым разом, другим часом Господу Богу помолюсь, всем свя­тым пок­ло­нюсь. Все святые, станьте мне на помощь рабу божьему (имя) скулу го­ворить, выговаривать пристречную, присланную, при­дум­ную, приговорную. Ску­ла-скулица, красная девица, ходила ты полями, болотами, по ницых ло­зах, колоды смывала, коренни згры­за­ла. Я тебе говорю-выговарю. Иди туда, где певни не поют, со­баки не брешут, там тебе коровати тесовые, подушки пу­хо­вые, сто­лы засланые, кубки наливаные. Там тебе пить, гулять и в ко­ро­вати лежать, и в лице не стоять. Господь – с помощью.Запісана ў г. Рэчыца

ад Кушнар Тамары Міхайлаўны, 1960 г.н.,

(замовы ёй перадала маці)

студэнткай Сафронавай I. (з сшытка)
758. Ад крыксы

Першым разам, добрым часам Госпаду Богу памалюся, Матцы Пра­чыс­тай пакланюся. Матка Божая, святая, стань жа мне на помач, ра­бу божаму, младзен­цу, крыксы гаварыці. Зоры-зараніцы, красныя дзя­ві­цы, вазьміце вы крык­сы-начніцы і бацькавы, і маткіны, і дзя­воц­кія, і парабоцкія, і жаласныя, і ка­рыс­ныя, і ўцешныя, і пас­меш­ныя, і светавыя, і заравыя. І вам, зорачкі, – на ста­ян­не, а рабу бо­жа­му, младзенцу, – на здароўе, вам, зорачкі, – пасвяціці, а ра­бу бо­жа­му, младзенцу, – паспаці.


759. Ад шалу

Устану я рана-раненька, умыюся бела-бяленька, узыйду на кру­тую гару, зір­ну пад ясную зару. Там стаіць дзедзька-лябедзька, ста­ры, барадаты. Дзедзь­ка-лябедзька, унімай свайго сабаку-кусаку, кру­ця­ку і вярцяку. Укусіў ён раба божага. Вынімай шал з касцей, з маш­чэй, з чорных печаней, з сініх жыл, з гаручай крыві і буйнай га­ла­вы. Каб у раба божага косці не ламіла, га­ру­чае крыві не марыла, яс­ных вачэй не круціла.


760. Ад лішая

Іду я ў гумно і бяру палову, і свінням мяшаю. А ты, лішай, ра­бу бо­жа­му не мяшай і выхадзі з яго із касцей, із мажджэй, із ясных ва­чэй, із гарачай кры­ві, із чыстага цела і карэння не пускай. I зды­ма­ла ця­бе Матар Божая духам сва­ім, і ссылала цябе на мхі і на ба­ла­ты, і на дзікія лозы. Там яны гуляюць і ста­лы засцілаюць, і ўсіх лі­ша­ёў да­жы­да­юць: і красных, і белых, і купленых, і ко­ле­ных, і падзіў­ных, і прастудных, і пасмешных, і ветраных, і вадзяных, і зна­ю­чых, і няз­на­ю­чых. І, чур, цябе, хрышчонага, нараджонага.Запісана ў в. Холмеч

ад Кумашовай Марыі Іванаўны, 1920 г.н.,

студэнткай Івановай Т.

Светлагорскі раён
761. Оберег от выкидыша

Читают при угрожающем состоянии на тёплое молоко и пьют его:

– Присвятая Богородица, укрепи. Звезда на небе, вода в реке, плод кре­пок во мне. Во имя Отца и Сына и Святага Духа. Аминь.


762. На астму (для детей)

Нужно подвесить 12 яиц по разным местам, там, где меньше на­ро­ду. При этом нужно говорить:

– Как яйцо в курицу назад не войдет, так у раба (имя) эта бо­лезнь прой­дет. Задыхайся, рыба, задыхайся, ворон, задыхайся, сле­пой кот, а у раба (имя) за­дых пройдет. Слова мои крепки. Аминь, аминь, аминь.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка