«Сувязны паміж мінулым і будучым»
Дата канвертавання15.03.2016
Памер301.5 Kb.
Юбілейная выстаўка

«Сувязны паміж мінулым і будучым»

да 90-годдзя з дня нараджэння

беларускага празаіка, драматурга, публіцыста,

грамадскага дзеяча,

народнага пісьменніка Беларусі

Васіля Быкава

(1924–2003)

тэрмін правядзення: 11 чэрвеня – 27 ліпеня

месца экспанавання выстаўкі: зала беларускай літаратуры

(2-гі паверх, пам. 205)

1. 250 асоб з Беларусі ў дыялогах культур / [рэдактары: Т. Л. Пісарэнка, Л. У. Языковіч. – Мінск : Экоперспектива, 2008. – 416 с.

Шыфр НББ: 1Н//143438К(039)
2. Bukovskij, V. La mentalita comunista / Vladimir Bykovskij, Vasil' Bykov, Viktor Suvorov. – Milano : Spirali, 2001. – (L'alingua; 169)). – (Universita internazionale del secondo rinascimento ; 6).

Шыфр НББ: 18ИН17876


3. Der Soldatenjunge : eine Sammlung sowjetischer Kriegserzählungen / [herausgegeben von Monika Tantzscher. – Berlin : Neues Leben, 1985. – 375 S.

Шыфр НББ: БА216571


4. Dni Wasila Bykawa : wystawa, konferencja, pokaz filmu. – [Warszawa], 2005]. – 8 s.

Шыфр НББ: 1БА398416


5. Langas į žalią sodą : baltarusių tarybinių rašytojų apsakumai / Iš baltarusių kalbos vertė Alma Lapinskienė. – Vilnius : Vyturys, 1988. – 330, [2] p. – (Atžalos).

Шыфр НББ: 1Н//16291(039)


6. Soviet war stories : A selection of the best: Transl. from the Russ. / Transl.: L.Stoklitsky, B.Bean, R.Daglish et al. – Moscow : Raduga Publ., 1990. – 411 p.

Шыфр НББ: БА237782


7. Språket som svalan bor i dess hjärta : Belarus Litteraturresan : en antologi / [redaktör: Maria Söderberg. – [Stockholm] : Midsommar, 2011. – 381 c.

Шыфр НББ: 1Н//314285(039)


8. Večný deň : spisovatelia socialistických krajín o víťazstve nad fašizmom / [preložil kolektiv prekladateľov: Mária Bratová [et al.]. – Bratislava : Smena, 1985. – 303, [3] с.

Шыфр НББ: БА216570


9. XI Республиканская научно-методическая конференция молодых ученых, Брест, 15 мая 2009 года : сборник материалов : в 2 ч. / под общей редакцией К. К. Красовского. - Брест : БрГУ, 2009. - ISBN 978-985-473-431-6

Ч. 1. – 197 с.

Шыфр НББ: 1Н//178945(039)
10. А.Адамович и В.Быков [Изоматериал] : [Фот.]. – Б.м., 1983? – 1 л.

Шыфр НББ: 6ИС4230Р364


11.А.Адамович и В.Быков [Изоматериал] : [Фот.]. – Б.м., 1984. – 1 л.

Шыфр НББ: 6ИС4255Р388


12. А.Адамовіч з В.Быкавым у Доме літаратара [Изоматериал] : [Фат.]. – Б.м., 1991. – 1 л.

Шыфр НББ: 6ИС4234Р368


13. Абабурка, М. В. Адметнасці ў стылі і мове твораў В.Быкава : дапам. для студэнтаў і настаўнікаў па спецыяльнасці "Беларус. мова і літ." / М.В.Абабурка, Т.І.Тарасенка. – Магілёў : МДУ, 2004. – 68, [3] с.

Шыфр НББ: 1БА355921


14. Абламейка, С. Egoiзмы / С.Абламейка. – Вільнюс : Наша Ніва, 2004. – 221, [1] с. – (Бібліятэка "Вострая брама"; 6)

Шыфр НББ: 1БА358953


15.Адамович, А. Хатынская повесть ; Каратели : Радость ножа, или Жизнеописания гипербореев / Алесь Адамович. – Ленинград : Художественная литература, Ленинградское отделение, 1986. 398, [2] с., [1] л. портр.

Шыфр НББ: БА206893


16. Акрыленыя праўдай Быкава : зборнік творчых работ / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2011. – 70 с.

Шыфр НББ: 1Н//301099(039)


17. Анталогія беларускага апавядання. – Мн., 1967

Т.2. – 467с.

Шыфр НББ: БА94959
18. Архіўныя чытанні І-ІІІ : матэрыялы навуковых канферэнцый, Мінск, 2003 – 2005 гг. / укладальнікі: Г.В.Запартыка і інш. – Мінск : Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, 2006.

Вып. 1: . – 226, [1] с., [1] л. іл.

Шыфр НББ: 1БА503405
19. Асноўныя творы беларускай літаратуры ў кароткім пераказе для школьнікаў : “Шляхціц Завальня” Ян Баршчэўскі ; “Трэцяе пакаленне”, “Пошукі будучыні” К.Чорны ; “Знак бяды”, “Аблава” В.Быкаў ; “Ахвяры” І.Шамякін / падрыхтоўка тэкстаў: А.Века, Я. Конеў. – Мінск : Современный литератор, 2005. – 63 с.

Шыфр НББ: 1БА405889


20. Асоба ў гісторыі: гераічнае і трагічнае : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф. студэнтаў і аспірантаў, 21–22 лістап. 2003 г. : У 2 ч. / Рэд. рада: М.Э.Часноўскі і інш. – Брест : Академия, 2004.

Ч. 2. – 168 с.

Шыфр НББ: 1БА365480
21. Афанасьев, И. Н. Кто восходит на Голгофу? : антивоен.идея в творчестве В.Быкова. – Мн. : Маст.літ., 1993. – 160 с.

Шыфр НББ: 1БА23967


22. Барадулін, Р. Gdy witaja sie dusze : poezja i proza / Ryhor Baradulin, Wasil Bykau. – Wroclaw : Kolegium Europy Wschodniej, 2006. – 308 s. – (Biblioteka Bialoruska).

Шыфр НББ: 1БА503790


23.Барадулін, Р. Калі рукаюцца душы… : паэзія з прозай / Рыгор Барадулін, Васіль Быкаў. – Мн. : Кніга, 2003. – 342, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА314777


24. Барадулін, Р. Лісты ў Хельсінкі : вершы / Рыгор Барадулін. Мн. : МГА "Бел. кнігазбор", 2000. – 81, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА199453


25.Беларуская літаратура XX стагоддзя : (бiяграфіі, бібліяграфія, літаратурная крытыка) : даведнік для старэйшага школьнага ўзросту / [Д. Я. Бугаёў і інш. – Мінск : Паркус плюс, 2008. – 307 с., [1] л. каляр. іл.

Шыфр НББ: 1Н//143447(039)


26. Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / Беларуская Энцыклапедыя. – Мінск : БелЭн, 1996–2004. – ISBN 985-11-0035-8

Т. 3: Беларусы – Варанец. – 1996. – 510 с.

Шыфр НББ: 1БА103849К
27. Беларускі фальклор : хрэстаматыя : вучэб. дапам. для філал. спец. выш. навуч. устаноў / склад.: К.П.Кабашнікаў і інш. – 4-е выд., перапрац. – Мн. : Выш. шк., 1996. – 856 с.

Шыфр НББ: 1БА94080


28. Беларускія пісьменнікі (1917–1990) : даведнік / склад.А.К.Гардзіцкі. – Мн. : Маст.літ., 1994. – 653 с.

Шыфр НББ: 1БА37291


29.Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны слоўнік : у 6 т. / Інстытут літаратуры імя Я. Купалы Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, Беларуская Энцыклапедыя. – Мінск : БелЭн, 1992–1995.

Т. 1: Абуховіч – Ватацы. – 1992. – 540, [2] с.

Шыфр НББ: БА255368
30. Беларускія пісьменнікі-юбіляры, 1999 : Метад. парады : Да 75-годдзя з дня нараджэння В.Быкава / Мін. абл. б-ка імя А.С.Пушкіна, Навук.-метад. аддзел. – Мн., 1999. – 16 с.

Шыфр НББ: 1БА176769


31. Беларусы / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. – Мінск, 1995–. - ISBN 985-08-0487-4

[Т.] 12: Экраннае мастацтва / [А. В. Красінскі і інш.]. – : Беларуская навука, 2009. – 682, [5] c.

Шыфр НББ: 1Н//180711(039)
32.Биков, В. Прокобата : повест / Васил Биков. – 2-о изд. - София : Народна култура, 1987. – 261 с.

Шыфр НББ: БА246914


33. Биков, В. Прокобата : повест / Васил Биков. – София : Партиздат, 1985. – 277 с. – (Съвременна съветска проза)

Шыфр НББ: БА199639


34. Бондарава, Е. Л. Кінематограф і літаратура: творы В.Быкова на экране / Праўл. т-ва "Веды" БССР. – Мн., 1991. – 22 с.

Шыфр НББ: БА242499


35.Бондарев, Ю. В. Горячий снег : роман / Юрий Бондарев. Иван : повесть / Владимир Богомолов. Обелиск : повесть / Василь Быков. А зори здесь тихие … : повесть / Борис Васильев. – Москва : Детская литература, 1986. – 541, [2] с., [8] л. цв. ил. – (Библиотека мировой литературы для детей; т. 30, кн. 1)

Шыфр НББ: АР519667


36. Бугаёў, Д. Васіль Быкаў : нарыс жыцця і творчасці : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] / Дзмітрый Бугаёў. – Мінск : Народная асвета, 1987. – 205, [2] с. – (Народныя пісьменнікі БССР)

Шыфр НББ: БА215783


37. Бугаёў, Дз. Вывучэнне творчасці Васіля Быкава ў школе : дапам. для настаўнікаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агул. сярэд. адукацыі / Дз.Я.Бугаёў, М.І.Верціхоўская, В.У.Верціхоўская. – Мн. : Аверсэв, 2005. – 283, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА392725


38. Бугаёў, Дз. Праўда і мужнасць таленту : выбранае : кн. пра В.Быкава. Артыкулы. Дыялог / прадм. І.Чыгрынава. – Мн. : Маст. літ., 1995. – 415 с., 1 л. партр.

Шыфр НББ: 1БА52197


39.Бугаёў, Дз. Спавядальнае слова : літ. крытыка, успаміны / Дзмітрый Бугаёў. – Мн. : Выд. рэсп. унітар. прадпрыемства "Маст. літ.", 2001. – 324, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА242207


40. Буран, В. А. Творчество Василя Быкова : (становление художественной индивидуальности писателя) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук : специальность 642 Литература народов СССР / В. А. Буран. – Минск, 1968. – 19, [1] с.

Шыфр НББ: БА102059


41.Буран, В. А. Васіль Быкаў : нарыс творчасці / В. Буран. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1976. – 221, [2] с., [4] л. іл., партр.

Шыфр НББ: БА146898


42.Быкаў на Свабодзе / рэдактар і ўкладальнік С.Навумчык. – Выд 2-е, дапоўненае. – Прага : Радыё "Свабодная Еўропа" / Радыё "Свабода", 2005. – 661, [1] с., [20] л. iл. – (Бiблiятэка "Свабоды". XXI стагоддзе).

Шыфр НББ: 1БА411492


43.Быкаў, В. A halottaknak nem fáj / Vaszil Bikov. – [Budapest] : Népszava, 1988. – 277 p. – (Híres könyvek, ISSN 0238-3144).

Шыфр НББ: БА246916


44. Быкаў, В. Alpių baladė ; Vilkų gauja : apysakos / Vasilis Bykavas. – Vilnius : Valstybinis leidybos centras, 1995. – 314, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА327984


45. Быкаў, В. Ausgewählte Novellen / Wassil Bykau. – Leipzig : Reclam, 1978. – 443 с. – (Reclams Universal-Bibliothek; Bd. 743)

Шыфр НББ: 1БА103675


46. Быкаў, В. Balada alpina : novela / Vasil Bykov. – Moscú : Progreso, 1975. – 184 с.

Шыфр НББ: БА145329


47. Быкаў, В. Ballada alpejska / Wasyl Bykow. – Warszawa : Panstw. Inst. Wyd., 1970. – 302 s. - (Wspolczesna proza swiatowa)

Шыфр НББ: БА119647


48. Быкаў, В. Dans le brouillard : roman / Vassil Bykov. – Paris : Albin Michel, 1989. – 188 с. - (Les grandes traductions. Domaine russe, ISSN 0298-2242).

Шыфр НББ: 1Н//115991(039)


49. Быкаў, В. Der Obelisk ; Sein Bataillon : Novellen / Wassil Bykau. – Berlin : Volk und Welt, 1980. – 313 с.

Шыфр НББ: БА170031


50. Быкаў, В. Die dritte Leuchtkugel / Wassil Bykow. – Berlin : Kultur und Fortschritt, 1964. – 255 c.

Шыфр НББ: БА88925


51. Быкаў, В. Die Kiesgrube : Roman / Wassil Bykau. – Berlin : Volk und Welt, 1988. – 371 с.

Шыфр НББ: . БА233844


52. Быкаў, В. Die Kiesgrube. – Б. м. : Pahl-Rugenstein, 1988. – 370 S.

Шыфр НББ: 1БА456983


53. Быкаў, В. Doczekas do switu. Kruhlanski most. Obelisk / Wasilij Bykow. – Warszawa : Panstw. Inst. Wyd., 1974. – 339, [4] s.

Шыфр НББ: БА139637


54. Быкаў, В. Gehen und nicht zurückkehren / Wassil Bykau. – Berlin : Militärverlag der DDR, 1981. – 181, [1] c. – (Das Taschenbuch; 202)

Шыфр НББ: 1Н//95360(039)


55. Быкаў, В. Im Nebel : Novelle / Wassil Bykau. – Berlin : Volk und Welt, 1990. – 131 S.

Шыфр НББ: . БА241619


56. Быкаў, В. Kameňolom / Vasiľ Bykov. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1989. - 297, [1] с. - (Nová sovietska tvorba).

Шыфр НББ: БА236575


57. Быкаў, В. Kolmas rakett / Vassil Bokav. – Tallinn : Ajalehtede-ajakirjade kir., [1964]. – 139 p. – ("Loomingu" raamatukogu; N 23/24 (291/292))

Шыфр НББ: БА80464


58. Быкаў, В. Kruhljanský most ; Jeho prapor / Vasil Bykav. – 3. vyd. – Praha : Odeon, 1989. – 277, [2] с. – (Klub čtenářů Odeon; sv. 578)

Шыфр НББ: БА226008


59. Быкаў, В. La traque : roman / Vassil Bykov. – Paris : Albin Michel, 1993. – 160, [3] c. – (Les grandes traductions. Domaine russe, ISSN 0298-2242).

Шыфр НББ: 1Н//425789(039)


60. Быкаў, В. Le menu sable jaune et autres nouvelles… / Vasil Bykau. – Paris [etc.] : L'Harmattan, 2003. – 173 p. – (Collection Bielorussie).

Шыфр НББ: 1БА410377


61. Быкаў, В. Le signe du malheur / Vassil Bykov. – Paris : Ed. Libr. du GlobeMoscou : Radouga, 1989. – 305 p. – (Litteratures Sovietiques).

Шыфр НББ: . БА228881


62.Быкаў, В. Lom / Vasil Bykav. – Praha : Lidove Nakl., 1989. – 292 s. – (Proudy velka rada; Sv. 55)).

Шыфр НББ: БА233682


63. Быкаў, В. Manada de lobos / Vasil Bikov. – La Habana : Arte y Literatura, 1977. – 186 p. – (Collección Cocuyo)

Шыфр НББ: БА233682


64. Быкаў, В. Negandos ženklas ; Migloje : apysakos / Vasilis Bykavas. – Vilnius : Vaga, 1989. – 359, [2] с. – (Žiburiai).

Шыфр НББ: БА246911


65. Быкаў, В. Novellen / Wassil Bykau. – Berlin : Volk und Welt, 1976

Bd. 1: Die dritte Leuchtkugel. Eine Nacht. Die Falle. Alpenballade. Die Brücke von Kruhljany / [aus dem Russischen und Belorussischen von Ruth Henkel [et al.]. - 490 S.

Шыфр НББ: БА147911
66. Быкаў, В. Novellen / Wassil Bykau. – Berlin : Volk und Welt, 1976

Bd. 2: Die Schlinge. Der Obelisk. Durchhalten bis zum Morgen! Wolfsrudel / [aus dem Russischen und Belorussischen von Norbert Randow [et al.]. – 599 S.

Шыфр НББ: БА147912
67. Быкаў, В. Obelisk : Novely / Vasil Bykav. – Praha : Lidove Nakl. : Nase vojsko, 1974. – 244 s.

Шыфр НББ: БА140731


68. Быкаў, В. Pojsc i nie wrocic / Wasyl Bykow. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1985. – 227 s.

Шыфр НББ: БА209397


69. Быкаў, В. Romane und Novellen : [in 2 Bänden] / Wassil Bykau. – Köln : Pahl-Rugenstein, 1985.

Bd. 1: Die dritte Leuchtkugel ; Eine Nacht ; Die Falle ; Alpenballade ; Die Brücke von Kruhljany. – 490 с.

Шыфр НББ: 1БА456931
70.Быкаў, В. Sein Bataillon : Erzählung / Wassil Bykau. – Berlin : Volk und Welt, 1977. – 200 S. - (Volk und Welt Spektrum; 111)

Шыфр НББ: БА182755


71. Быкаў, В. Sotnikow / Wasyl Bykow. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1973. – 248 s.

Шыфр НББ: БА132938


72. Быкаў, В. The dead feel no pain : a Belarusian novel of the Second World War / Vasil' Bykau. – Lewiston; Queenston; Lampeter : The Edwin Mellen Press, 2010. – X, 336, [2] c.

Шыфр НББ: 1Н//302324(039)


73. Быкаў, В. The ordeal / Vasily Bykov. – London etc. : The Bodley Head, 1972. – 170 p.

Шыфр НББ: БА134833


74.Быкаў, В. Toru : Valgevene tragoodia / Vassil Bokav. – Tallinn : Tanapaev, 2001. – 158 lk.

Шыфр НББ: 1БА250117


75. Быкаў, В. Treibjagd : Novelle / Wassil Bykau. – Berlin : Aufbau-Taschenbuch-Verlag, 1995. – 141 с. – (Aufbau-Taschenbücher; 1053).

Шыфр НББ: 1БА101305


76. Быкаў, В. Treti raketa / Vasil Bykav. – Praha : Svet sovetu, 1964. – 129 s. - (Nova sovetska knihovna; Sv. 66))

Шыфр НББ: БА100467


77. Быкаў, В. Trzecia rakieta / Wasil Bykau. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. – 175 с.

Шыфр НББ: БА83661


78. Быкаў, В. Zeichen des Unheils : Roman / Wassil Bykau. – Berlin : Volk und Welt, 1984. – 350 S.

Шыфр НББ: БА198471


79. Быкаў, В. Znameni zla / Vasil Bykav. – Praha : Lid. Nakl., 1987. – 258 s. – (Proudy; 25))

Шыфр НББ: БА218359


80. Быкаў, В. Абеліск : Аповесць / Маст.Г.Г.Паплаўскі. – Мн. : Маст.літ., 1986. – 142с.

Шыфр НББ: БА207691М


81. Быкаў, В. Адна ноч : Аповесць,апавяданні. – Мн. : Беларусь, 1965. – 184с.

Шыфр НББ: 1Н//157166(039)


82.Быкаў, В. Алпийска балада ; Фронтова страница ; Клопка : повести / Васил Биков. – Пловдив : Издателство "Христо Г. Данов", 1965. – 241 с.

Шыфр НББ: 1БА3573


83.Быкаў, В. Альпійская балада : аповесць / Іл.Ю.Пучынскі. – Мн. : Беларусь, 1964. – 189с.

Шыфр НББ: БА84612


84. Быкаў, В. Альпійская балада ; Дажыць да світання : аповесці : [для старэйшага школьнага ўзросту] / Васіль Быкаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2007. – 331, [2] с. - (Бібліятэка школьніка).

Шыфр НББ: 1Н//30480(039)


85. Быкаў, В. Аповесці. Апавяданні : [для старэйшага школьнага ўзросту] / Васіль Быкаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2007. – 283, [2] c. - (Бібліятэка школьніка).

Шыфр НББ: 1Н//51457(039)


86. Быкаў, В. Балота ; Знак бяды : Аповесці / Васіль Быкаў. – Мн. : ГА БТ "Кніга", 2001. – 495 с. - (Народная бібліятэка).

Шыфр НББ: 1БА235974


87. Быкаў, В. Бліндаж : [аповесці] / Васіль Быкаў. – Менск [Мінск] : В. Хурсік, 2006. – 189, [2] с. –(Бібліятэчка часопісу "Дзеяслоў"; вып. 2).

Шыфр НББ: 1Н//19223(039)


88. Быкаў, В. Ваўчыная яма : [аповесць] / Васіль Быкаў. - Мінск : ГА Беларускае таварыства "Кніга", 2001. - 260, [3] с. - (Скарбы беларускай літаратуры і фальклору).

Шыфр НББ: 1Н//385185Т(039)


89. Быкаў, В. Воўчая зграя : аповесць / Васіль Быкаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1975. – 143 с.

Шыфр НББ: БА140201


90.Быкаў, В. Выбранае : для ст. шк. узросту / Васіль Быкаў. – Мн. : Ураджай, 2001. – 413, [2] с. – (Школьная бібліятэка).

Шыфр НББ: 1БА239571


91. Быкаў, В. Выбраныя творы / Васіль Быкаў. – Мн. : Беларус. кнігазбор, 2004. – 669, [1] с., [5] л. iл. – (Беларускі кнігазбор. Серыя 2, Мастацкая літаратура).

Шыфр НББ: 1БА346278


92. Быкаў, В. Выбраныя творы : у 2 т. / Васіль Быкаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1974

Т. 1: Быкаў, В. (1924–2003). Аповесці. 494, [2] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: 1Н//219241(039)
93.Быкаў, В. Выбраныя творы : у 2 т. / Васіль Быкаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1974

Т. 2: Быкаў, В. (1924–2003). Аповесці, апавяданні. – 462, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА95338
94. Быкаў, В. Выбраныя творы : у 2 т. : [для старэйшага школьнага ўзросту] / Васіль Быкаў. – Мінск : Ураджай, 1996. – (Школьная бібліятэка).

Т. 1. – 399, [1] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: 1БА90512
95. Быкаў, В. Выбраныя творы : у 2 т. : [для старэйшага школьнага ўзросту] / Васіль Быкаў. – Мінск : Ураджай, 1996. – (Школьная бібліятэка).

Т. 2. – 398 с.

Шыфр НББ: 1БА95339
96. Быкаў, В. Гарадзенскі архіў : невядомыя творы (1957–1972). Незавершанае. Нататнікі / Васіль Быкаў. – Гародня [Гродна]; Wroclaw : [б. в.], 2012. – 444, [1] с., [12] л. іл. - (Гарадзенская бібліятэка).

Шыфр НББ: 1Н//347058(039)


97. Быкаў, В. Да тръгнеш, без да се завърнеш : повест / Васил Биков. – София : Военно издателство, 1980. – 169, [1] с. – (Световна военна белетристика)

Шыфр НББ: БА170033


98. Быкаў, В. Дажыць да зялёнай травы… : ліставанне і аўтографы Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна (1960–2003) / [укладанне, прадмова і камянтар С. Шапрана]. – Львів : ВолЯ, 2008. – 258 c., [28] л. іл.

Шыфр НББ: 1Н//122748(039)


99. Быкаў, В. Дажыць да світання : аповесці : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] / Васіль Быкаў. – Мінск : Юнацтва, 1990. – 492, [2], [1] л. партр. – (Школьная бібліятэка).

Шыфр НББ: БА236190


100. Быкаў, В. Доўгая дарога дадому / Васіль Быкаў. – Мн. : Кніга, 2004. – 539 с.

Шыфр НББ: 1БА342368


101.Быкаў, В. Жураўліны крык : fповесць і апавяданні. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР. Рэд. маст. літ., 1960. - 317 с.

Шыфр НББ: БА64444


102. Быкаў, В. Збор твораў : у 4 т. / Васіль Быкаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1980―1982

Т. 1: Быкаў, В. (1924—2003). Аповесці. - 1980. - 427, [2] с., [5] л. іл., партр.

Шыфр НББ: БА171325
103. Быкаў, В. Збор твораў : у 4 т. / Васіль Быкаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1980―1982

Т. 2: Быкаў, В. (1924—2003). Аповесці / [мастакі: Г. Паплаўскі, А. Кашкурэвіч]. – 1981. – 445, [2] с., [4] л. іл.

Шыфр НББ: 1Н//289589(039)
104. Быкаў, В. Збор твораў : у 4 т. / Васіль Быкаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1980–1982

Т. 3: Быкаў, В. (1924–2003). Аповесці. – 1982. – 430, [1] с., [4] л. іл.

Шыфр НББ: 1Н//303340(039)
105. Быкаў, В. Збор твораў : у 4 т. / Васіль Быкаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1980―1982

Т. 4: Быкаў, В. (1924—2003). Аповесці. Апавяданні. - 1982. - 477, [2] с., [4] л. іл.

Шыфр НББ: 1Н//303443(039)
106. Быкаў, В. Збор твораў : У 6 т. / Васіль Быкаў. - Мн. : Маст. літ., 1991–1994

[Т.] 1: Быкаў, В. (1924–2003). Аповесці. Апавяданне. - 1991. - 477, [2] с., [4] л. іл., партр.

Шыфр НББ: 1БА48777
107. Быкаў, В. Збор твораў : У 6 т. / Васіль Быкаў. - Мн. : Маст. літ., 1991―1994

Т. 2: Быкаў, В. (1924—2003). Аповесці. - 1992. - 463 с., 4 л. іл.

Шыфр НББ: 1БА48497
108. Быкаў, В. Збор твораў : У 6 т. / Васіль Быкаў. - Мн. : Маст. літ., 1991–1994

Т. 3: Быкаў, В. (1924–2003). Аповесці. - 1993. - 415 с., [4] л. фат.

Шыфр НББ: 1БА15634
109.Быкаў, В. Збор твораў : У 6 т. / Васіль Быкаў. - Мн. : Маст. літ., 1991―1994

Т. 4: Быкаў, В. (1924—2003). Знак бяды ; Пастка ; Мёртвым не баліць : аповесці. - 1993. - 495 с.,4 л. іл.

Шыфр НББ: 1БА22397
110.Быкаў, В. Збор твораў : У 6 т. / Васіль Быкаў. - Мн. : Маст. літ., 1991―1994

Т. 5: Быкаў, В. (1924–2003). Кар'ер : Раман ; У тумане ; Аблава: Аповесці. - 1994. - 432 с., 4 л. іл.

Шыфр НББ: 1БА34812
111. Быкаў, В. Збор твораў : У 6 т. / Васіль Быкаў. - Мн. : Маст. літ., 1991–1994

Т. 6: Быкаў, В. (1924—2003). Сцюжа: Аповесць ; Апавяданні ; Апошні шанц: Драма ; Публіцыстыка. - 1994. - 543 с., 4 л. іл.

Шыфр НББ: 1БА38093
112.Быкаў, В. (1924–2003). Знак бяды : Аповесці / Васіль Быкаў. - Мн. : Выд. дзярж. прадпрыемства "Маст. літ.", 1999. - 476, [3] с. - (Беларуская проза XX стагоддзя).

Шыфр НББ: 1БА173101


113. Быкаў, В. (1924–2003). Знак бяды : аповесць / Васіль Быкаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1984. - 253, [3]с.

Шыфр НББ: БА193900


114. Быкаў, В. Знак бяды ; Ваўчыная яма : аповесці : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] / Васіль Быкаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. - 348, [2] с. - (Школьная бібліятэка).

Шыфр НББ: 1Н//177633(039)


115. Быкаў, В. Кариерата / Васил Биков. - София : Партиздат, 1988. - 324, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА3575


116. Быкаў, В. Круглянскі мост ; Сотнікаў : аповесці : [для старэйшага школьнага ўзросту] / Васіль Быкаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2008. - 332, [2] c. - (Бібліятэка школьніка).

Шыфр НББ: 1Н//99212(039)


117. Быкаў, В. Круглянський міст : [аповесці] / Василь Биков. - Київ : Книга, 2011. - 317, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//325968(039)


118. Быкаў, В. Крыжовы шлях : артыкулы. Эсэ. Інтэрв'ю. Выступленні / Васіль Быкаў. - Мн. : Рэсп. літ.-маст. фонд "Гронка", 1998. - 287 с.

Шыфр НББ: 1БА171075


119. Быкаў, В. Мертвым не баліць : аповесць / Васіль Быкаў. - Б.м., 1965. - 178 с.

Шыфр НББ: 1БА15773


120. Быкаў, В. На крыжах : Выступленні, артыкулы, інтэрв'ю. - Мн. : Беларусь, 1992. - 270, [1] с. - (Плошча Свабоды)

Шыфр НББ: БА250977


121.Быкаў, В. Неговият батальон : повест / Васил Биков. - София : Военно издателство, 1977. - 172, [1] с. - (Световна военна белетристика)

Шыфр НББ: 1БА3564


122. Быкаў, В. Пайсці і не вярнуцца : аповесці / Васіль Быкаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1979. - 260, [2] с., [8] л. іл.

Шыфр НББ: БА161097


123. Быкаў, В. Пакахай мяне, салдацік : аповесці, апавяданні / Васіль Быкаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. - 572, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//425584(039)


124. Быкаў, В. Парадоксы жыцця : зборнік / Васіль Быкаў. - Мн. : Беллітфонд, 2004. - 285, [2] с. - (Библиотека Международного литературного фонда).

Шыфр НББ: 1БА367982


125. Быкаў, В. Пахаджане : [апавяданні] / Васіль Быкаў. - Мінск : І. П. Логвінаў, 2008. - 173 с. - (Кнігарня "Наша Ніва").

Шыфр НББ: 1Н//101986(039)


126. 1БА414667

Быкаў, В. Поўны збор твораў : у 14 т. / Васіль Быкаў. - Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаўМасква : Время, 2005―.

Т. 1: Быкаў, В. Аповесці, апавяданні, прыпавесці / [Грамадзянская ініцыятыва ― Агульнанацыянальны рух "Воля народа"]. - 2005. - 654, [1] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: 1БА414667


127. Быкаў, В. Поўны збор твораў : у 14 т. / Васіль Быкаў. - Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаўМасква : Время, 2005―.

Т. 2: Быкаў, В. Аповесці, апавяданні / [Грамадзянская ініцыятыва – Агульнанацыянальны рух "Воля народа"]. - 2005. - 622, [1] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: 1БА414668
128. Быкаў, В. Поўны збор твораў : у 14 т. / Васіль Быкаў. - Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаўМасква : Время, 2005―.

Т. 3: Быкаў, В. (1924–2003). Аповесці / [Грамадзянская ініцыятыва ― Агульнанацыянальны рух "Воля народа"]. - 2005. - 653, [2] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: 1БА414669
129. Быкаў, В. Поўны збор твораў : у 14 т. / Васіль Быкаў. - Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаўМасква : Время, 2005―.

Т. 4: Быкаў, В. Аповесці / [Грамадзянская ініцыятыва ― Агульнанацыянальны рух "Воля народа". - 2006. - 598, [1] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: 1БА508487
130. Быкаў, В. Поўны збор твораў : у 14 т. / Васіль Быкаў. - Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаўМасква : Время, 2005―.

Т. 5: Быкаў, В. Аповесці / [Грамадзянская ініцыятыва ― Агульнанацыянальны рух "Воля народа". - 2006. - 542, [1] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: 1БА508493
131. Быкаў, В. Поўны збор твораў : у 14 т. / Васіль Быкаў. - Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаўМасква : Время, 2005―.

Т. 6: Быкаў, В. Аповесць, раман / [Грамадзянская ініцыятыва ― Агульнанацыянальны рух "Воля народа". - 2006. - 558, [1] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: 1БА508497
132. Быкаў, В. Поўны збор твораў : у 14 т. / Васіль Быкаў. - Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаўМасква : Время, 2005―.

Т. 7: Быкаў, В. Апавяданні / [Грамадскае аб'яднанне "Саюз беларускіх пісьменнікаў", Грамадзянская ініцыятыва ― Агульнанацыянальны рух "Воля народа". - 2009. - 478, [1] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: 1Н//202919(039)
133. Быкаў, В. Поўны збор твораў : у 14 т. / Васіль Быкаў. - Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаўМасква : Время, 2005―.

Т. 8: Быкаў, В. Мемуарная проза / [Грамадскае аб'яднанне "Саюз беларускіх пісьменнікаў", Грамадзянская ініцыятыва ― Агульнанацыянальны рух "Воля народа". - 2009. - 574, [1] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: 1Н//202926(039)
134. Быкаў, В. Поўны збор твораў : у 14 т. / Васіль Быкаў. - Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаўМасква : Время, 2005―.

Т. 9: Быкаў, В. Кінасцэнарыі / [Грамадскае аб'яднанне "Саюз беларускіх пісьменнікаў". - 2012. - 682 с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: 1Н//340438(039)
135. Быкаў, В. Праўдай адзінай : літаратурная крытыка, публіцыстыка, інтэрв'ю / Васіль Быкаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1984. - 263 с., [12] л. iл., партр.

Шыфр НББ: 1Н//337170(039)


136. Быкаў, В. Прыпавесьці / Васіль Быкаў. - Львів : ВолЯ, 2007. - 193, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//65106(039)


137.Быкаў, В. Сотнікаў ; Абеліск : аповесці / Васіль Быкаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1972. - 261, [2] с.

Шыфр НББ: БА124736


138. Быкаў, В. Сцюжа : аповесць. - Мн. : Маст.літ., 1993. - 176 с.

Шыфр НББ: 1БА2663


139. Быкаў, В. Сцяна : Кн. прозы апош. гадоў / Васіль Быкаў. - Мн. : Наша Ніва, 1997. - 382 с.

Шыфр НББ: 1БА133050


140. Быкаў, В. Трэцяя ракета ; Здрада : Аповесці. - Мн. : Белдзяржвыд, 1962. - 225 с.

Шыфр НББ: 1Н//151285(039)


141. Быкаў, В. У тумане : аповесці / Васіль Быкаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1989. - 381, [2] с., [8] л. каляр. іл.

Шыфр НББ: БА230054


142. Быкаў, В. У тумане : Аповесці. Раман: Для стар. шк. ўзросту / Васіль Быкаў. - Мн. : Юнацтва, 1995. - 464 с., 1 л. партр. - (Шк. б-ка).

Шыфр НББ: 1БА50330


143. Быкаў, В. Ход канём : Апавяданні. - Мн. : Звязда, 1960. - 47 с. - (Біліятэка"Вожыка"; N4 (22))

Шыфр НББ: БА65502


144. Быкаў, В. Ходільці : оповідання / Василь Бикав. - Київ : Факт, 2005. - 190, [2] с. - (Exceptis excipiendis).

Шыфр НББ: 1БА414666


145.Быков, В. A kobanya : Regeny / Vaszil Bikov. - Budapest : Europa, 1988. - 377 old.

Шыфр НББ: БА226386


146. Быков, В. Alpine ballad / Vasil Bykov. - Moscow : Progress, 1966. - 189 p.

Шыфр НББ: БА92838


147.Быков, В. Alpine ballad. Hold out till dawn / Vasil Bykov. - Moscow : Raduga Publ., 1989. - 231 p.

Шыфр НББ: БА228656


148. Быков, В. Baljos jel / Vaszil Bikov. - Budapest : Zrinyi Katonai Kiado, 1986. - 340 old.

Шыфр НББ: БА217188


149. Быков, В. Capcana : Nuvele si povestiri / Vasil Bikov. - Bucuresti : Ed. pentru lit. universala, 1967. - 359 p.

Шыфр НББ: БА122952


150. Быков, В. Cei morti nu simt durerea : Roman / Vasil Bikov. - Bucuresti : Ed. pentru Lit. Universala, 1968. - 320 p. - (Colectia Meridiane; 66))

Шыфр НББ: БА104288


151. Быков, В. El signo de la desgracia / Vasil Bikov. - Barcelona : Planeta, 1984. - 279 p. - (Grandes autores de la literatura sovietica contemporanea, ISSN 0131-6044; 1).

Шыфр НББ: БА246920


152. Быков, В. Grustaget / Vasil Bykov. - Stockholm : Natur och kultur, 1991. - 301 s. - (Baner pocket).

Шыфр НББ: БА246918


153.Быков, В. Jego batalion / Wasil Bykow. - Warszawa : Czytelnik, 1978. - 225 s.

Шыфр НББ: БА162193


154.Быков, В. Jego batalion / Wasil Bykow. - Warszawa : Wspolpraca, 1985. - 224 s.

Шыфр НББ: БА208432


155. Быков, В. Ki tudja, visszatersz-e? / Vaszil Bikov. - Budapest : Europa, 1984. - 196 p. - (Europa zsebkonyvek, ISSN 0324-2722; 274).

Шыфр НББ: БА246921


156. Быков, В. Piaskowisko / Wasil Bykow. - Warszawa : Panstw. Inst. Wyd-czy, 1990. - 328 s. - (Wspolczesna proza swiatowa).

Шыфр НББ: БА239517


157. Быков. Portent of disaster / Vasil Bykov. - Minsk : Mastatskaya lit. publ., 1989. - 414 p. - (Byelorussian story).

Шыфр НББ: БА230053


158.Быков, В. Sign of misfortune : A novel / Vasil Bykov. - New York : Allerton Press, 1990. - x, 240 p.

Шыфр НББ: БА246925


159. Быков, В. Vivir hasta el alba : Novelas: Trad. del ruso / Vasil Bykov. - Moscu : Raduga, 1984. - 607 p. - (Coleccion Octubre)

Шыфр НББ: БА194604


160. Быков, В. Альпийская баллада : повести / Василь Быков. - Москва : Эксмо, 2011. - 636, [2] с. - (Русская классика).

Шыфр НББ: 1Н//315713(039)


161. Быков, В. Альпийская баллада : повесть : [перевод с русского] / Василь Быков. - Ташкент : Радуга, 1988. - [ок. 250] с.

Шыфр НББ: БА227976


162. Быков, В. Альпийская баллада ; Мертвым не больно ; Карьер : повести / Василь Владимирович Быков. - Москва : Эксмо, 2009. - 734, [1] c. - (Библиотека Всемирной Литературы).

Шыфр НББ: 1Н//185745(039)


163. Быков, В. Военные повести / Пер.с рус.Г.Ш.Монгуша. - Кызыл : Тувкнигаиздат, 1975. - 282с.

Шыфр НББ: БА142925


164. Быков, В. Военные повести. - М. : Воениздат, 1966. - 381с.,1л.портр.

Шыфр НББ: БА90323


165. Быков, В. Гамшгийн ул мор. Альпын дуулал / Василь Быков. - Улаанбаатар : Улсын Хэвлэлийн Газар, 1988. - 453 с.

Шыфр НББ: БА233842


166.Быков, В. Дожить до рассвета : Пер.с белорус. - Магадан : Кн.изд., 1985. - 381с.

Шыфр НББ: БА202188


167. Быков, В. Дожить до рассвета ; Обелиск : [повести] : перевод с белорусского / Василь Быков. - Махачкала : Дагкнигоиздат, 1985. - 175, [1] с.

Шыфр НББ: БА202055


168. Быков, В. Дожить до рассвета ; Обелиск : Повести:Пер.с белорус. - Иошкар-Ола : Марийск.изд., 1985. - 255с.

Шыфр НББ: БА202189


169. Быков, В. Долгие версты войны : кинотрилогия : режиссерский сценарий / Василь Быков. - Минск : Беларусьфильм, 1975

Фильм 1: Быков, В. (1924—2003). Журавлиный крик. - 134 с.

Шыфр НББ: БА139885
170. Быков, В. Долгие версты войны : кинотрилогия : режиссерский сценарий / Василь Быков. - Минск : Беларусьфильм, 1975

Фильм 2: Быков, В. (1924–2003). Атака с ходу. - 154 с.

Шыфр НББ: БА139886
171. Быков, В. Долгие версты войны : кинотрилогия : режиссерский сценарий / Василь Быков. - Минск : Беларусьфильм, 1975

Фильм 3: Быков, В. (1924—2003). На восходе солнца. - 127 с.

Шыфр НББ: БА139887
172.Быков, В. Его батальон : режиссерский сценарий / автор сценария В. Быков. - Минск : Беларусьфильм, 1988. - 334 с.

Шыфр НББ: БА221782


173. Быков, В. Журавлиный крик : повести / пер.с бел.Т.Руллис. - Рига : Лиесма, 1984. - 260 с. - (Библиотека юношества)

Шыфр НББ: БА195566


174. Быков, В. Журавлиный крик : повесть и рассказы: Пер. с бел. - М. : Сов.писатель, 1961. - 230 с.

Шыфр НББ: БА72300


175. Быков, В. Знак беды / пер.с белорус.О.Йыги. - Таллинн : Ээсти раамат, 1990. - 270с.

Шыфр НББ: БА246913


176. Быков, В. Знак беды : [перевод с русского] / Василь Быков. - Shanghai : Shanghai Translation Publishing, 1988. - 349 с.

Шыфр НББ: БА246910


177. Быков, В. Знак беды ; Карьер : Повести. - Ереван : Хорурдаин грох, 1990. - 691с.

Шыфр НББ: БА246908


178. Быков, В. Карьер : повести : [перевод с белорусского автора] / Василь Быков. - Москва : Известия, 1990. - 381, [2] с. - (Библиотека советской прозы). - (Дружба народов).

Шыфр НББ: БА237780


179.Быков, В. Карьер : повесть: пер. c бел. - М. : Худож. лит., 1987. - 112 с. - (Роман-газета; N19(1073))).

Шыфр НББ: БА216620


180. Быков, В. Когда хочется жить ; Последний шанс : Драма в 2 действ.,6 карт. - М. : Бюро распространения драм.призв.в информ.-рекл.материалов ВААП, 1975. - 87 с.

Шыфр НББ: БА139640


181. Быков, В. Колокола Хатыни / Василь Быков. - Москва : Правда, 1987. - 170, [1] с.

Шыфр НББ: БА215305


182. Быков, В. Круглянский мост : Повести. - Баку : Язычы, 1988. - 326 с.

Шыфр НББ: БА219664


183. Быков, В. Мертвым не больно : [повести] / Василь Быков. - Москва : Эксмо, 2007. - 669, [2] с. - (Русская классика XX века).

Шыфр НББ: 1Н//70653(039)


184. Быков, В. Обелиск / Василь Быков. Неизвестный солдат / Анатолий Рыбаков. - М. : Молодая гвардия, 1985. - 233, [2] с. - (Библиотека юношества)

Шыфр НББ: БА201053


185. Быков, В. Обелиск : повести / Василь Быков. - М. : Вече, 2004. - 381, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА383017


186. Быков, В. Обелиск : повести / пер. с бел. Л.Хемидуллина. - Казань : Тат.кит.нешр., 1984. - 224 с.

Шыфр НББ: . БА196756


187. Быков, В. Обелиск : Повести. - Ташкент : Радуга, 1984. - 254 с.

Шыфр НББ: БА196245


188. Быков, В. Обелиск : Повесть. - Акуа : Алашара, 1985. - 94 с.

Шыфр НББ: БА200915


189.Быков, В. Обелиск ; Пойти и не вернуться ; Его батальон / пер.с бел. О.Иыги. - Таллинн : Ээсти раамат, 1984. - 408 с.

БА196823
190. Быков, В. Обелиск ; Сотников : повести : перевод с белорусского : [для старшего школьного возраста] / Василь Быков. - Москва : Детская литература, 2010. - 269, [2] с. - (Школьная библиотека).

Шыфр НББ: 1Н//275017(039)
191. Быков, В. Обелиск. - Тбилиси : Накадули, 1978. - 348с.

Шыфр НББ: БА158098


192. Быков, В. Оглоо болтол тэсэхсэн. - Улаанбаатар : Улсын Хэвлэлийн Газар, 1988. - 408с.

Шыфр НББ: БА233843


193. Быков, В. Повести / предисл.Д.Я.Бугаева. - Киев : Дніпро, 1988. - 372с. - (Шк. б-ка)

Шыфр НББ: БА218915


194. Быков, В. Повести : пер. c белорус. - Сыктывкар : Коми кн.изд., 1989. - 480с.

Шыфр НББ: БА227382


195.Быков, В. Повести : пер.c белорус. - Днепропетровск : Промінь, 1987. - 455с. - (Сер."Доблесть")

Шыфр НББ: БА218638


196. Быков, В. Повести : пер.с белорус. / худож.В.М.Зельдес, Н.В.Володина-Панченко. - Киев : Рад.шк., 1989. - 416с.

Шыфр НББ: БА233651


197. Быков, В. Повести огненных лет / авториз.пер.с белорус. М.Горбачёва. - М. : Худож.літ., 1964. - 104с. - (Роман-газета; N19(319)))

Шыфр НББ: БА84644


198.Быков, В. Повести. - Алма-Ата : Жалын, 1987. - 464 с., 1л. партр.

Шыфр НББ: БА216191


199. Быков, В. Пойти и не вернуться : повести / Василь Быков. - Москва : Эксмо, 2010. - 636, [2] с. - (Русская классика).

Шыфр НББ: 1Н//284846(039)


200.Быков, В. Пойти и не вернуться : повести / пер.с белорус.Н.П.Цивины. - Киев : Днепро, 1983. - 479с. - (Единение)

Шыфр НББ: БА191542


201. Быков, В. Пойти и не вернуться : повесть:пер.с белорус. / послесл.В.Астафьева. - Элиста : Калмыцкое кн.изд-во, 1985. - 158, [1] с.

Шыфр НББ: БА199581


202. Быков, В. Пойти и не вернуться : режис. сценарий по одноим. повести / постановка Н.Князева. - Мн. : Беларусьфильм, 1992. - 75 с.

Шыфр НББ: БА254185


203. Быков, В. Пойти и не вернуться ; Волчья стая : повести / пер.с белорус.А.Антанавичюс. - Вильнюс, 1984. - 303с

Шыфр НББ: БА197543


204. Быков, В. Полюби меня, солдатик … : повести / Василь Быков. - Москва : Эксмо, 2010. - 380, [2] с. - (К 65-летию Великой Победы).

Шыфр НББ: 1Н//241784(039)


205. Быков, В. Собрание военных повестей в одном томе / Василь Быков. - Москва : Эксмо, 2011. - 956, [2] с. - (Полное собрание сочинений).

Шыфр НББ: 1Н//366338(039)


206. Быков, В. Собрание сочинений : в 4 т. / Василь Быков. - Москва : Молодая гвардия, 1985―1986

Т. 1: Быков, В. (1924–2003). Повести : [перевод с белорусского]. - 1985. - 410, [4] с.

Шыфр НББ: БА202842
207. Быков, В. Собрание сочинений : в 4 т. / Василь Быков. - Москва : Молодая гвардия, 1985―1986

Т. 2: Быков, В. Повести : [перевод с белорусского]. - 1985. - 492, [3] с.

Шыфр НББ: БА203297
208.Быков, В. Собрание сочинений : в 4 т. / Василь Быков. - Москва : Молодая гвардия, 1985―1986

Т. 3: Быков, В. Повести : перевод с белорусского. - 1985. - 428, [3] с.

Шыфр НББ: БА203608
209. Быков, В. Собрание сочинений : в 4 т. / Василь Быков. - Москва : Молодая гвардия, 1985―1986

Т. 4: Быков, В. Знак беды : повесть ; Рассказы ; Публицистика. - 1986. - 447, [1] с.

Шыфр НББ: БА207163
210. Быков, В. Сотников : [повести] / Василь Быков. - Москва : Эксмо, 2008. - 637, [2] с. - (Русская классика).

Шыфр НББ: 1Н//147152(039)


211. Быков, В. Сотников : повести / Василь Быков. - М. : Вече, 2004. - 381, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА383015


212. Быков, В. Сотников : рассказ / пер.с рус.В.Илус. - Таллинн : Периодика, 1971. - 158с. - (Б-ка Лооминг)

Шыфр НББ: БА118660


213.Быков, В. Третья ракета ; Сотников ; Обелиск : повести / худож.И.К.Ведерников. - Краснодар : Кн.изд., 1988. - 318,[2]с.

Шыфр НББ: БА226110


214. Быков, В. Третья ракета; Сотников; Обелиск; Дожить до рассвета; Его батальон : повести : перевод с белорусского / Василь Быков. - Москва : Советский писатель, 1986. - 590, [2] с.

Шыфр НББ: БА209577


215.Быков, В. Фронтовые страницы : повести / Василь Быков. - Минск : Беларусь, 1966. - 454, [2] с.

Шыфр НББ: . БА92514


216. Быков, В. Афганец : повести / Василь Быков. - Москва : Вагриус, 2005. - 589, [2] с. - ISBN 5-9697-0073-8

Шыфр НББ: 1Н//75145(039)


217. Быков, В. Бедные люди : повести, рассказы : пер. с белорус. / Василь Быков. - М. : Вагриус, 2002. - 460 с.

Шыфр НББ: 1БА388612


218. Быков, В. Болото ; Волчья яма ; Стужа : повести / Василь Быков. - Мн. : Кніга, 2003. - 379, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА327174


219. Быков, В. Долгая дорога домой / Василь Быков. - Москва : АСТМинск : Харвест, 2005. - 444 с., [4] л. ил. - (Воспоминания. Мемуары).

Шыфр НББ: 1БА419688


220.Быков, В. Его батальон : повесть / Василь Быков. - Москва : Терра-Книжный клуб, 2005. - 221, [2] с. - (Великая Отечественная).

Шыфр НББ: 1БА448766


221. Быков, В. Знак беды ; Болото : повести / Василь Быков. - Москва : Вагриус, 2004. - 349, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА469107


222.Быков, В. Знак беды ; Карьер : повести / Василь Быков. - Екатеринбург : У-Фактория, 2004. - 603, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА437174


223. Быков, В. Избранное : перевод / Василь Быков. - М. : Мартин, 2004. - 733, [2] с. - (Современная проза).

Шыфр НББ: 1БА353259


224. Быков, В. Сотников : повесть ; Обелиск : повесть / Василь Быков. - Москва : Терра-книжный клуб, 2005. - 285, [2] с. - (Великая Отечественная).

Шыфр НББ: 1БА448767


225.Васілева зорка : мастацка-літаратурны праект па выніках пленэру, праведзенага на радзіме народнага пісьменніка Васіля Быкава ў весцы Бычкі і прымеркаванага да 80-х угодкаў яго народзінаў. 5-13 жніўня 2004 г. / Беларускі саюз мастакоў, Культурна-асьветніцкі цэнтр імя Язэпа Драздовіча, Віцебская абласная рада ГА "ТБМ імя Ф.Скарыны". - Менск [і інш.] (Мінск), 2005. - 54 с.

Шыфр НББ: 1БА452749


226. Васіль Быкаў / [аўтар тэксту А. М. Адамовіч]. - Мінск : Беларусь, 1986. - 70, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//128018(039)


227. Васіль Быкаў : вядомы і невядомы : літаратуразнаўчае эсэ, успаміны / [укладальнік М. Мінзер]. - Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2011. - 173, [2] с., [4] л. іл.

Шыфр НББ: . 1Н//334102(039)


228. Великая Отечественная война в русской литературе : [повести]. - Москва : АСТ : Астрель, 2012. - 461, [2] с. - (Библиотека школьника).

Шыфр НББ: 1Н//409102(039)


229. Война, 1941―1945 : произведения русских и немецких писателей / [составители: Ю. Архипов, В. Кочетов. - Москва : ПРОЗАиК, 2012. - 684, [3] с.

Шыфр НББ: 1//344216(039)


230. Вялікая Айчынная вайна ў мастацкай літаратуры : матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, Мінск, 27 красавіка 2005 г. / [рэдкалегія: І. С. Роўда (адказны рэдактар) і інш.]. - Мінск : Беларускі дзяржаўны універсітэт, 2007. - 238, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//71528(039)


231. Вяснянка : апавяданні, вершы, казкі беларус. пісьменнікаў: для мал. шк. узросту / уклад. У.Ліпскі. - Мн. : Юнацтва, 1991. - 495 с. - (Б-ка дзіцячай літаратуры народаў СССР)

Шыфр НББ: БА242492


232. Гiсторыя беларускай лiтаратуры XX стагоддзя : у 4 т. / Нац. акад. навук Беларусі, Аддз-не гуманітар. навук і мастацтваў, Ін-т літ. імя Я. Купалы. - Мн. : Бел. навука, 1999―.

Т. 3: 1941–1965 / [Г. П. Тварановіч, А. С. Яскевіч, М. І. Мушынскі і інш. - 2001. - 950, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА252761
233. Галубовіч, Л. Сыс і кулуары : літаратурна-крытычныя эсэ / Леанід Галубовіч. - Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2010. - 173, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//255715(039)


234. Гардзіцкі, А. К. Гутаркі : інтэрв'ю, дыялогі пра літ. - Мн. : Маст.літ., 1988. - 239с.

Шыфр НББ: БА219533


235. Гарэцкі, Р. Г. Жыццёвы меланж : публіцыстычныя артыкулы, лірычныя замалёўкі, мініяцюры, эсэ / Радзім Гарэцкі. - Мінск : Кнігазбор, 2013. - 646 с., [16] л. іл.

Шыфр НББ: 1Н//444076(039)


236. Гимпелевич, З. Василь Быков: книги и судьба / Зина Гимпелевич. - Москва : Новое литературное обозрение, 2011. - 396, [2] с., [10] л. ил.

Шыфр НББ: 1Н//295493(039)


237. Гілевіч, Н. С. Святлынь : кніга васьмірадкоўяў : на беларускай и рускай мовах / Ніл Гілевіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1984. - 221, [1] с.

Шыфр НББ: БА197332М


238. Глюзицька, В. А. Трагічне і героічне в повістях В.Бикова 80-х років : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : 10.01.01 / Нац. АН Украіни, Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка. - Киів, 1994. - 22 с.

Шыфр НББ: 2АД7312


239. Грамадзянін свету : юбіл. кн. да 95-годдзя Б.У.Кіта / [падрыхт. тэкстаў, уклад., прадм. Л.Савік. - Мн. : Беларус. сац.-экал. саюз "Чарнобыль", 2004. - 430, [1] с., [4] л. каляр. iл.

Шыфр НББ: 1БА375824


240. Григорьев, Е. Знак беды : режиссерский сценарий двухсерийного художественного фильма по одноименной повести Василия Быкова / авторы сценария: Е. Григорьев, О. Никич. - Минск : Беларусьфильм, 1985. - [1], XVIII, 174 с.

Шыфр НББ: 1Н//351658(039)


241.Гурска, Т. Советская повесть 70-х годов о Великой Отечественной войне : (10.01.02) : (пробл. героич. характера). автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. - М. : Изд-во МГУ, 1982. - 20 с.

Шыфр НББ: АЯ433447


242. Гусаров, Д. Я. За чертой милосердия / Д. Гусаров. Живи и помни / В. Распутин. Знак беды : роман и повести / В. Быков. - Москва : Советский писатель, 1988. - 651, [2] с. - (Библиотека советского романа)

Шыфр НББ: БА219196


243. Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава : зборнік навуковых артыкулаў / Беларускі дзяржаўны універсітэт, Кафедра беларускай літаратуры XX стагоддзя. - Мінск : БДУ, 2005. - 274 с.

Шыфр НББ: 1Н//44853(039)


244. Давайце знаёміцца : творы маладых сатырыкаў. - Мн. : Выд-ва ЦК КПБ, 1957. - 55с. - (Б-чка "Вожыка"; N6))

Шыфр НББ: БА52362


245. Далягляды, 1987 : замежная літаратура / [рэдкалегія: А. Гардзіцкі (укладальнік), А. Вярцінскі (галоўны рэдактар) і інш.]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1987. - 270, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//384555(039)


246. Дарогі і лёсы : зб. аповесцей і апавяданняў : [для сярэд. і ст. шк. узросту / Маст. Э.Э.Жакевіч. - Мн. : Бел. Энцыклапедыя, 1997. - 526 с. - (Школьная бібліятэка).

Шыфр НББ: 1БА101434


247. Две повести / Васил Биков, Ицхокас Мерас. - 2-о изд. (Третата ракета). - 1-о изд. (Вечен шах). - София : Народна култура, 1969. - 242, [2] с. - (Романи и повести за Великата отечествена война на Съветския съюз против хитлерофашистките нашественици 1941–1945 г.)

Шыфр НББ: БА121648


248. Дедков, И. А. Василь Быков : повесть о человеке, который выстоял. - М. : Сов.писатель, 1990. - 312с.

Шыфр НББ: БА238082


249.Дедков, И. Василь Быков : очерк творчества. - Мн. : Сов.писатель, 1980. - 288с.

Шыфр НББ: БА172031


250. Евтушенко, Е. А. Белорусская кровинка : отрывок из поэмы, стихи / Евгений Евтушенко. - Минск : Ажур, 1990. - 59, [1] с., [2] л. ил.

Шыфр НББ: БА239377


251. Жаўранкі над полем : апавяданні / [укладальнік А. М. Бадак]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2012. - 430, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//352555(039)


252. Журавлев, С. И. Идейно-нравственные проблемы и художественное своеобразие современной советской прозы о Великой Отечественной войне : (Ю. Бондарев, В. Быков) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук : специальность 10.01.02 Советская литература / Журавлев Сергей Иванович. - Москва, 1977. - 22 с.

Шыфр НББ: АЯ305615


253. Законнікаў, С. І. Дол : вершы і паэмы / Сяргей Законнікаў. - Мінск : Галіяфы, 2008. - 494 с.

Шыфр НББ: 1Н//135127(039)


254. Залоска, Ю. Праўда як рэлігія : гутаркі з Васілём Быкавым / Юрась Залоска. - Мінск : Медысонт, 2010. - 190, [1] с. - (Кнігарня пісьменніка; вып. 6).

Шыфр НББ: 1Н//250332(039)


255. Залоска, Ю. Дыялогі з Васілём Быкавым : інтэрв'ю, эсэ / Юрась Залоска. - Мн. : Маст. літ., 1995. - 95 с., 4 л. iл.

Шыфр НББ: 1БА54662


256. Зборнік твораў беларускіх пісьменнікаў, прысвечаных Вялікай Айчыннай вайне : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту / складальнік З. І. Падліпская]. - Мінск : Беларусь, 2010. - 490, [2] с. - (Школьная бібліятэка).

Шыфр НББ: 1Н//228300(039)


257. Звягина, М. Ю. Выражение авторской позиции в повестях В.Быкова 80-90-х годов : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.02 / Моск. пед. гос. ун-т им. В.И.Ленина. - М., 1993. - 16 с.

Шыфр НББ: 2АД8447


258. Карасева, Е. В. Пафос творчества В.Быкова : повести 70-х г. : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: (10.01.03) / Акад. наук БССР, Ин-т лит. им. Я.Купалы. - Мн., 1982. - 23 с.

Шыфр НББ: БА179207


259. Караткевіч, У. С. Збор твораў : у 8 т. / Уладзімір Караткевіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1987—1991

Т.1: Караткевіч, У. С. Вершы, паэмы / укладанне, падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі А. Л. Вераб'я. - 1987. - 430, [1] с., [4] л. партр.

Шыфр НББ: 1Н//384152(039)
260. Кіт, Б.У. Цярновы шлях : аповяды Б.Кіта, запісаныя В.Быкавым улетку 2001 г. ў Франкфурце на Майне. - Б.м., [2001?]. - 62 л.

Шыфр НББ: 1БА342410К


261. Кобец-Филимонова, Е. Г. Жаворонки над Хатынью : повесть. [для сред. и ст. возраста / пер. с белорус. авт. ил.: Р. Вольский]. - М. : Дет. лит., 1973. - 144 с.

Шыфр НББ: БА130659


262. Костенко, Н. В. Василь Биков / Н.В.Костенко. - Киів, 1980. - 15, [2] с. - (Бібліотечка на допомогу лектору "Видатні майстри літератур народів СРСР")

Шыфр НББ: БА173845


263. Культура Беларусі : энцыклапедыя : [у 6 т.]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010―.

Т. 2: Б — Г / рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) [і інш.]. - 2011. - 543 с.

Шыфр НББ: 1Н//308995К(039)
264. Культура Гродзенскага рэгіёну: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзен. дзярж. ун-т імя Я.Купалы". - Гродна : ГрДУ, 2003. - 399 с.

Шыфр НББ: 1БА326059


265. Лазарев, Л. И. Vasil Bykov / L. Lazarev. On craftsmanship / V. Bykov. - Moscow : Raduga, 1987. - 263, [1] с. - (Soviet writers today).

Шыфр НББ: БА214502


266. Лазарев, Л. И. Василь Быков : очерк творчества. - М. : худож.літ., 1979. - 206, [2] с.

Шыфр НББ: БА165306


267. Локун, В. І. Да новых вышынь : літаратурна-крытычныя артыкулы / Валянціна Локун. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1991. - 222, [2] с.

Шыфр НББ: БА248627


268. Локун, В. І. Васіль Быкаў у кантэксце сусветнай літаратуры / В.І.Локун. - Мінск : Тэхнапрынт, 2005. - 227 с.

Шыфр НББ: 1БА447088


269. Лявонава, Е. А. Беларуская лiтаратура XX ст. i еўрапейскi лiтаратурны вопыт : дапам. для студэнтаў філал. фак. / Е.А.Лявонава. - Мн. : Бел. дзярж. ун-т, 2002. - 128, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА293938


270. Макаёнак, А. Я. Збор твораў : у 5 т. / Андрэй Макаёнак. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1987–1990

Т. 1: Макаёнак, А. Я. (1920—1982). П'есы. - 1987. - 365, [2] с., [5] л. іл., партр.

Шыфр НББ: БА212253
271.Мова сучаснай беларускай мастацкай літаратуры : манаграфія / М.В.Абабурка [і інш.]. - Магілёў : МДУ, 2005. - 246, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА476510


272. Мост [Изоматериал] : [спектакль] паводле аповесці Васіля Быкава "Круглянскі мост", сцэнічны варыянт і пастаноўка Аляксандра Козака, Брэсцкі тэатр драмы і музыкі : [праграма] / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ; design 6 urdzin [?]. - Брэст : [б.в.], 2005. - 1 л.

Шыфр НББ: 6ИС15474П5354


273. Мужество таланта : (В. В. Быков) : рек. библиогр. указ. / [сост. А. С. Рывкинд]. - М. : [Б. и.], 1988. - 36 с. - (Золотой фонд лит.-юношеству)

Шыфр НББ: БА232890


274. Мяснікоў, А. Ф. Сто асоб беларускай гісторыі : гістарычныя партрэты / Анатоль Мяснікоў. - 2-е выд., дапрацаванае. - Мінск : Литература и Искусство, 2009. - 342, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//155950(039)


275.Наднёманскія былі : зб.арт.і нарысаў. - Мн. : Беларусь, 1968. - 284с.

Шыфр НББ: БА103754


276. Назаренко, Г. И. Проблема нравственного испытания в творчестве Василия Быкова и ее интерпретация в критике : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.10 / Назаренко Галина Ивановна. - Киев, 1987. - 25 к.

Шыфр НББ: БА217530


277. Наш Быкаў : кн. ўспамінаў / уклад. Г.Бураўкін. - Мн. : Кніга, 2004. - 494 с. - (XXI стагоддзе).

Шыфр НББ: 1БА353253


278. Огненные километры : повести и рассказы / [предисл. И. Дедкова; худож. Р. Мусихина]. - М. : Мол. гвардия, 1980. - 464 с. - (Б-ка юношества)

Шыфр НББ: АУ595410


279. Паветраны шар : беларускае мужчынскае апавяданьне : [зборнік / прадмова Д. Жукоўскага]. - Вільня : Інстытут беларусістыкі, 2007. - 331 с. - (Кнігарня "Наша Ніва").

Шыфр НББ: 1Н//51024(039)


280. Пад корань : зб.сатыры і гумару. - Мн. : Дзяржвыд БССР, 1963. - 245с.

Шыфр НББ: БА77937


281. Памяць : Ушац. р-н : Гіст.-дак. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі / [уклад. М.М.Кірпіч. - Мн. : Беларус. тэлеграф. агенцтва, 2003. - 638, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА321577


282. Пасланец мужнасці : паэтычныя прысвячэнні Васілю Быкаву / [укладальнік, прадмова: Ю. Голуб]. - Мінск : Кнігазбор, 2009. - 102, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//157890(039)


283. Пастаўскія чытанні ― 2006 : матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (Паставы, 2 верасня 2006) / [адказны рэдактар А. А. Лукашанец]. - Мінск : Права і эканоміка, 2008. - 81, [1] c.

Шыфр НББ: 1Н//136979(039)


284. Пераклад збліжае народы : матэрыялы Міжнар. "круглага стала" памяці А.Адамовіча, праведз. Бел. ПЭН-цэнтрам, Мінск, 3-4 верас. 2001 г. / [уклад. Т.Пятровіч. - Мн. : МГА "Бел. кнігазбор", 2002. - 148, [1] c. - (Беларусіка; Кн. 24).

Шыфр НББ: 1БА281950


285. Пісьменнікі Беларусі - лаўрэаты. - Мн. : Полымя, 1968. - [7] c.

Шыфр НББ: БА103497


286. Повести и рассказы о Великой Отечественной войне : [сборник / составление и подготовка текста И. Козлова]. - Москва : Художественная литература, 1977. - 606, [1] с. - (Библиотека Победы)

Шыфр НББ: АН999847


287. Пойти и не вернуться : режис.сцен.тф.( мотивам одноименной повести В.Быкова). - Мн. : Беларусьфильм, 1990. - 192с.

Шыфр НББ: БА235261


288. Пра час і пра сябе : аўтабіяграфіі беларус.пісьменнікаў / склад Я.Казекі. - Мн. : Беларусь, 1966. - 392с.

Шыфр НББ: БА91455


289. Праўда на ўсё жыццё : матэрыялы да вечара-партрэта В.Быкава з нагоды 80-годдзя з дня нараджэння / ДУ "Віцеб. абл. б-ка імя Ў.І.Леніна", Аддз. бібліятэказнаўства і навук. даслед. - Віцебск, 2004. - 15 с.

Шыфр НББ: 1БА353449


290. Прашковіч, Л. І. Па праву вечнасці : беларуская літаратура XIX―XX стагоддзяў у кантэксце часу і прасторы : зборнік навуковых артыкулаў / Л. І. Прашковіч. - Мінск : Лімарыус, 2009. - 145, [1] c.

Шыфр НББ: 1Н//210819(039)


291. Русецкі, А. У. Ісці да чалавека : літ.партрэты. - Мн. : Мастац.літ., 1987. - 287с.

Шыфр НББ: БА220439


292. Синькова, Л. Д. Некоторые особенности психологического анализа в белорусской военной прозе 70-80-х годов : (на материале творчества В.Быкова, А.Адамовича, В.Козько): автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.02 / Мин. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. - Мн., 1985. - 19 с.

Шыфр НББ: БА200682


293. Сульянов, А. К. Только одна ночь : роман, повести / Анатолий Сульянов. - Минск : Мастацкая літаратура, 1987. - 622, [2] с., [1] л. портр.

Шыфр НББ: БА217329


294. Сучасная беларуская проза : традыцыі і наватарства : [зборнік / уклад. Ул.Сіўчыкава і М.Тычыны. - Мн. : Сэр-Віт, 2003. - 703 с.

Шыфр НББ: 1БА322021


295. Сямнаццатай вясной : зборнік сучаснай беларускай прозы і крытыкі / [укладальнікі: Л. Алейнік, М. Мінзер. - Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2010. - 190, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//236166(039)


296. Трава после нас : книга-интервью журналиста Ф. Медведева с деятелями сов. лит. и искусства. – Москва : Изд-во Агентства печати «Новости», 1988. — 253, [1] с. : портр. ; 20 см. – (Б-чка АПН).

Шыфр НББ: 1ОК399308


297. Тычина, М. А. Народ и война : Нац.характер как объект изображения.Опыт ист.-типол.анализа белорус.воен.прозы / АН БССР,Ин-т лит.им.Я.Купалы. - Мн. : Наука и техника, 1985. - 328с.,4л.ил.

Шыфр НББ: БА199369


298. Тэатральная Беларусь : Энцыклапедыя : У 2 т. / пад агул. рэд. А.В.Сабалеўскага. - Мн. : Бел. Энцыкл., 2003. - ISBN 985-11-0254-7.

Т. 1: А - К / рэдкал.: Г.П.Пашкоў (гал. рэд.) і інш. - 565, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА298122К
299. Тэзісы дакладаў і паведамленняў Навуковай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю народнага пісьменніка Васіля Быкава (Брэст, 27 снеж. 1994 г.) / Рэд. У.А.Лебедзеў. - Брэст : БрГУ, 1996. - 52 с.

Шыфр НББ: 1БА92837


300. У глыбі жыцця : зборнік апавяданняў / склад. Б. Сачанка. - Мінск : Народная асвета, 1972. - 268, [2] с. - (Школьная бібліятэка)

Шыфр НББ: БА124126


301. Фальклор і сучасная культура : матэрыялы III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 21—22 красавіка 2011 г., Мінск : у 2 ч. / [рэдкалегія: І. С. Роўда і інш.]. - Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011.

Ч. 2. - 158 с.

Шыфр НББ: 1Н//329652К(039)
302.Чарказян, Г. Б. Обожженные жаворонки : стихи : перевод с курдского / Ганад Чарказян. - Минск : Мастацкая літаратура, 1992. - 206, [1] c.

Шыфр НББ: БА250958


303. Шагалов, А. А. Василь Быков : повести о войне / А. Шагалов. - Москва : Художественная литература, 1989. - 301, [1] с.

Шыфр НББ: БА228365


304. Шапран, С. У. Васіль Быкаў : гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах / Сяргей Шапран. - Мінск; Гародня [Гродна] : Łódzka drukarnia Dziełowa s. a., 2009―. - (Бібліятэка Бацькаўшчыны. Людзі Беларусі; кн. 2). - (Гарадзенская бібліятэка)

Ч. 1. - 2009. - 729, [2] с., [10] л. іл., партр., факсім.

Шыфр НББ: 1Н//160043(039)
305. Шапран, С. У. Васіль Быкаў : гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах / Сяргей Шапран. - Мінск; Гародня [Гродна] : Łódzka drukarnia Dziełowa s. a., 2009―. - (Бібліятэка Бацькаўшчыны. Людзі Беларусі; кн. 2). - (Гарадзенская бібліятэка)

Ч. 2. - 2009. - 768, [2] с., [10] л.

Шыфр НББ: 1Н//195533(039)
306. Шлях,якому век няма спакою : сцэнарый літ.вечара-апавядання,прысвеч 70-годдзю В.У.Быкава / склад.Л.М.Баганцава. - Брэст, 1994. - 14с. - (Рекомендации.Опыт)

Шыфр НББ: 1БА37691


307. Шостыя рэспубліканскія Калеснікаўскія чытанні : матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, прысвечаныя 85-годдзю з дня нараджэння У. А. Калесніка, г. Брэст, 26 кастрычніка 2007 года. "Слова аб палку Ігаравым" у літаратуры і духоўнай культуры славянскіх народаў : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, г. Брэст, 27―28 красавіка 2007 года / [пад агульнай рэдакцыяй З. П. Мельнікавай, Г. М. Праневіча]. - Брэст : Альтернатива, 2008. - 337 с.

Шыфр НББ: 1Н//150272(039)


308. Эквівалент : зборнік эмігрцыйнай гістарычнай прозы / [уклад. Л.Юрэвіча. - Мінск : Беларускі кнігазбор, 2005. - 409, [1] с. - (Бібліятэка Бацькаўшчыны; кн. 7).

Шыфр НББ: 1БА426525


309. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. / рэдкалегія: І. П. Шамякін (галоўны рэдактар) [і інш.]. - Мінск : БелСЭ, 1984–1987

Т. 1: А капэла – Габелен. – 1984. – 724, [3] с., [40] л. іл.Шыфр НББ: АР548899


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка