Студијски програм
Дата канвертавання24.04.2016
Памер18.74 Kb.

Студијски програм:

Биологија, Екологија

Врста и ниво студија:

Мастер академске студије

Назив предмета:

Земљишна фауна Мириапода

Шифра: БИ-БЗ-О4

Наставник:

Рајко Н. Димитријевић, Лука Р. Лучић, Слободан Е. Макаров, Владимир Т. Томић, Божидар М. Ћурчић

Статус предмета:

Изборни

Број ЕСПБ:

6

Услов:
ЦИЉ ПРЕДМЕТА
Упознавање и анализа особености земљишне фауне Мyriapoda.

ИСХОД ПРЕДМЕТА
Савладавање начина прикупљања, гајења, анализе наведеног модел система и презентација резултата.

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА
Упоредна морфологија и анатомија Myriapoda; Таксономија и филогенија Myriapoda; Репродуктивна биологија и развиће; Анаморфоза и Епиморфоза; Фосилни налази; Биогеографске особености Myriapoda; Екологија Myriapoda: екологија станишта, популациона екологија, предатори и паразити, хемоекологија; Улога Myriapoda у земљишним екосистемима; Ендемичне и реликтне форме – генеза, диверзификација и конзервација.

ЛИТЕРАТУРА
1. Lewis, J. G. E. 1981. The Biology of Centipedes. Cambridge, Cambridge University Press. 2. Hoffman, R. L. 1980. Classification of the Diplopoda. Mus. Hist. Nat., Genève. 3. Hopkin, S. P., and Read, J. H. 1992. The Biology of Millipedes. Oxford University Press, Oxford. 4. Makarov, S. E., B. P. M. Ćurčić, V. T. Tomić, A. Legakis. 2004. The diplopods of Serbia, Montenegro, and the Republic of Macedonia. Monographs, Vol. VIII, Institute of Zoology, Faculty of Biology, University of Belgrade, Hellenic Zoological Society, and Committee for Karst and Speleology, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade-Athens, 1-440.

Број часова активне наставе

Предавања: 1

Вежбе: 0

Други облици наставе: 1

Студијски истраживачки рад: 0

Остали часови:

Методе извођења наставе
Теоријска настава, практичне вежбе, експериментални рад, теренска пракса .

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5
70

практична настава

15колоквијум-и

10
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка