Strategia rozwoju turystyki
старонка8/8
Дата канвертавання25.04.2016
Памер0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Słabe strony


Mimo istotnych walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru oraz korzystnej konfiguracji przestrzennej ich rozmieszczenia – słabością obszaru jest brak odpowiedniej bazy do rozwoju turystyki. O ile w wyniku procesów gospodarczych powstają pojedyncze obiekty świadczące wybrane usługi z tego sektora – pełne wykorzystanie potencjału obszaru jest utrudnione. Brak jest właściwej infrastruktury i informacji elementów będących w gestii władz lokalnych i regionalnych. Szczególnym walorom dla rozwoju turystyki pieszej, rowerowej nie towarzyszy np. rozwój systemu szlaków rowerowych. Wykorzystanie dość zwartych i chłonnych turystycznie obszarów nie jest wspierane odpowiednią organizacją komunikacji zbiorowej, adresowanej do szerszego kręgu potencjalnych turystów. Całość systemu bazuje na transporcie indywidualnym, co ogranicza krąg zainteresowanych.

Niektóre gminy wewnątrz obszaru realizacji strategii dostrzegły (głównie gmina Drawno) już szanse, jakie w procesie ich rozwoju może odegrać turystyka. Przyjęły zatem w swych programach rozwoju (sformalizowanych w postaci planów lub strategii lub też niesformalizowanych) kierunki związane


z turystyką, a zwłaszcza z promocją turystyczną w środowisku zewnętrznym. Niekorzystnym zjawiskiem jest brak motywacji i dążności do współdziałania w interesie wspólnym. Ten stan utrwalany jest poprzez funkcjonujący system dotacji i wspierania rozwoju – oparty na konkursie ofert projektów, pochodzących od pojedynczych jednostek terytorialnych.

Rozwój produktu turystycznego oraz działania władz lokalnych, związane z rozwojem turystyki na ich obszarze, adresowane są głównie do odbiorców zewnętrznych – spoza danego obszaru. Nasila


to niekorzystne zjawisko konkurencji wśród podmiotów funkcjonujących w sektorze turystyki,
co w efekcie osłabia korzyści jakie mogą odnieść te podmioty.

Szanse


Szczególne szanse dla rozwoju turystyki na analizowanym obszarze stanowią warunki do rozwoju turystyki aktywnej. Liczba potencjalnych adresatów oferty turystycznej obszaru szacowana może być w tysiącach osób. Walory turystyczne pozwalają skutecznie konkurować obszarowi z niezbyt odległymi obszarami o większym potencjale, położonymi w zasięgu średniodystansowej podróży.
Ale w przypadku mniejszej ilości czasu przeznaczanej na dojazd – położenie obszaru może mieć kluczowe znaczenie dla decyzji o lokalizacji pobytu. Tak więc obszar jest idealny do rozwijania turystyki weekendowej, krótkoterminowej jak i długoterminowej.

Taki model turystyki zbieżny jest z ogólnymi tendencjami rozwoju. Wzrasta w niej świadomość


i znaczenie zagadnień ekologicznych, kulturowych i zdrowego trybu życia. Powoduje to wzrost zapotrzebowania na różnorodne i dostosowane do potrzeb produkty turystyczne. We wszystkich tych aspektach obszar objęty analizą może pozytywnie odpowiedzieć na występujące zapotrzebowanie.

Zagrożenia


Analizowany obszar położony jest korzystnie względem otoczenia –w pobliżu dużych skupisk ludności, zainteresowanej korzystaniem z jego produktów turystycznych. Jednak z drugiej strony
w strefie tej zlokalizowane są także inne obszary – często posiadające podobne lub nawet wyższe walory przyrodnicze i kulturowe dla rozwoju turystyki. Tak więc w odniesieniu do najbliższych „klientów” produktu turystycznego występuje silna konkurencja ze strony innych obszarów. Ważnym więc elementem strategii rozwoju turystyki na analizowanym obszarze powinno być określenie jego specyfiki – elementów unikalnych, nieosiągalnych gdzie indziej. Dotyczy to poszczególnych walorów lub ich kombinacji.

Osiąganie przewagi konkurencyjnej obszaru w sferze turystyki , może być korzystne poprzez rozwój głównych powiązań komunikacyjnych. Analizowany obszar położony jest wprawdzie w sensie geometrycznym w pobliżu komunikacji kolejowej, przetkany siecią dróg wojewódzkich, jak i blisko położoną drogą krajową nr 10, jednak kierunki sprawnych powiązań komunikacyjnych nie obejmują w całości analizowanego obszaru. Jest on więc trudniej dostępny . Należy zatem dbać o to,


by rozwijać sprawną sieć połączeń komunikacyjnych różnymi środkami transportu z rejonami potencjalnych klientów oferty turystycznej obszaru.

Misja Powiatu Choszczeńskiego w zakresie turystyki
Powiat choszczeński to doskonałe miejsce do uprawiania wszelkich form turystyki. Bogactwo jezior to raj dla zwolenników sportów wodnych, wędkarstwa i myślistwa, a także krajoznawców szukających wypoczynku na łonie natury. Liczne szlaki turystyczne prowadzące przez piękne tereny Ziemi Choszczeńskiej to wymarzone miejsce dla miłośników turystyki pieszej i rowerowej.
Działania podążające w kierunku rozwoju turystyki przyczynią się do rozkwitu gospodarczego powiatu opartego na bogatym potencjale walorów przyrodniczych i kulturowych oraz zasobach ludzkich. Poprzez zrównoważony rozwój pozwolimy ochronić obszary przyrodniczo i kulturowo cenne, a także umocnimy tożsamość opartą na historii i kulturze oraz tradycjach. Rozwój turystyki da szansę
na zaktywizowanie obszarów wiejskich.

Zintegrowane działania w procesie tworzenia i promocji produktów turystycznych sprawią, że powiat choszczeński będzie regionem znanym i chętnie odwiedzanym przez turystów zarówno krajowych i zagranicznych oraz miejscem wypoczynku jego mieszkańców.


Cel nadrzędny

Tworzenie warunków do aktywnego uprawiania turystyki przy wykorzystaniu posiadanych walorów naturalnych obszaru, sprzyjający rozwojowi społeczno – gospodarczego powiatu choszczeńskiego oraz podniesieniu konkurencyjności regionu przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych i przyrodniczych.
Cele warunkujące

W celu osiągnięcia założonego celu strategicznego przyjęto następujące cele warunkujące, które pełnią funkcję pomocniczą i pozwalają na prawidłowe określenie dziedzin i kierunków rozwoju.


Cele warunkujące rozwój sektora turystycznego w powiecie choszczeńskim :

1. poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich (agroturystyka, ekoturystyka, rękodzieło artystyczne),

2. kształtowanie kadry dla potrzeb sektora turystycznego (szkolenia zawodowe, pracowników, szkolenia osób z branży turystycznej, rolników),

3. promocja produktu turystycznego i marki turystycznej (udział w targach, turystycznych, organizacja imprez promocyjnych, opracowywanie wydawnictw, promocyjnych),

4. rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej (poszerzanie bazy noclegowej powiatu, rozbudowa sieci gastronomicznej, tworzenie szlaków i punktów widokowych, itp.),

5. tworzenie pakietu ofert turystycznych ( pakietowanie produktów turystycznych wraz


z dystrybucją do segmentów rynku turystycznego).
Priorytety pozwalają na określenie podstawowych działań zmierzających do realizacji celów warunkujących :

1. przygotowanie terenu dla potrzeb turystyki aktywnej,

2. promowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców,

3. zwiększenie ruchu turystycznego w powiecie,

4. zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu,

5. wzrost wykorzystania bazy noclegowej,

6. wydłużenie sezonu turystycznego.
Zakreślone cele i priorytety stanowią podstawę do sporządzania projektów operacyjnych będących konkretnymi działaniami realizującymi założone koncepcje.
Obszary priorytetowe, cele i działania
Obszar priorytetowy I – Tworzenie produktu turystycznego
Kluczowe znaczenie w rozwoju turystyki na terenie powiatu choszczeńskiego mają produkty turystyczne, które będą unikalną kompozycją z uwzględnieniem walorów środowiska naturalnego, kwalifikujące powiat choszczeński do rozwoju atrakcyjnych produktów turystycznych.

W „Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 roku” wytypowano w ramach I grupy –Programy horyzontalne, które stanowić będą odniesienie do zaproponowanych


w niniejszej strategii produktów:

 1. „Na szlakach historii i przygody” -program zintegrowanej sieci szlaków turystycznych.

 2. „Perły Pomorza Zachodniego”- program wsparcia rozwoju atrakcji turystycznych i systemu ich marketingu.

 3. „Wypoczynek pod gruszą”- program rozwoju agro i ekoturystyki.

 4. „Czysta przygoda” –program rozwoju turystyki aktywnej w jej nowych formach.

 5. „Zachodniopomorskie weekendy”- program rozwoju oferty wypoczynku sobotnio-niedzielnego.

 6. „Cztery strony kultury”- program zwiększania atrakcyjności turystycznej Regionu poprzez aktywizację kulturalną.

 7. „Zachodniopomorskie, golf dla każdego”- program rozwoju i promocji sieci komunalnych pól golfowych.

 8. Charakterystyka proponowanych programów-produktów turystycznych.


Główne cele opracowania produktów turystycznych:

 1. Opracowanie oferty turystycznej regionu w postaci kompleksowych produktów turystycznych obejmujących atrakcje i usługi.

 2. Wykreowanie markowych produktów turystycznych identyfikujących unikatowe i osobliwe cechy regionu.

 3. Wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie kreowania produktów turystycznych.


Działania zmierzające do opracowania produktów turystycznych

 1. Wykorzystanie atrakcji gminnych oraz bogactwa natury dla rozwoju i opracowania produktów turystycznych powiatu.

 2. Tworzenie warunków do uprawiania różnych form turystyki aktywnej ( szlaki rowerowe, konne, itp.).

 3. Tworzenie i rozwój form i usług turystycznych eksponujących i wykorzystujących walory powiatu.

 4. Poprawa oznakowania szlaków turystycznych, tras dojazdowych, atrakcji turystycznych oraz obiektów noclegowych.

 5. Rozwój bazy infrastruktury turystycznej ( rekreacyjnej i sportowej).

 6. Wyeksponowanie walorów przyrodniczych powiatu.

 7. Zwiększenie liczby i jakości całorocznych, cyklicznych imprez na terenie powiatu.

 8. Aktywizacja i promocja wędkarstwa, grzybobrania.

 9. Rozbudowa współpracy z punktami informacji i dystrybucji produktu turystycznego.

 10. Wykreowanie oferty turystycznej dla ludzi starszych i zorganizowanych grup młodzieży.
1 Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, według stanu na dzień 31.12.2010 roku.

2 Dane własne Starostwa Powiatowego w Choszcznie

3 Inf. ze strony Urzędu Miejskiego w Choszcznie, www.choszczno.pl

4 Inf./ http://www.wzp.pl/srodowisko/formy_ochrony_przyrody/obszary_natura_2000.htm):

5 Strategia Rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata 2007-2015

6 Informacje i dane pochodzą ze strony Drawieńskiego Parku Narodowego www.dpn.pl

7 Dane dotyczą 2009 r.


8 Opracowanie ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Drawnie www.drawno.pl


9 Inf. Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Drawno na lata 2010-2015

10 Inf. ze strony Urzędu Gminy w Krzęcinie www.krzecin.pl , oprac. dr Grzegorz Jacek Brzustowicz


11 Informacje pochodzą ze strony internetowej Urzędu Gminy w Krzęcinie www.krzecin.pl

12 Mapa pochodzi ze strony www.krzecin.pl1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка