Strategia rozwoju turystyki
старонка3/8
Дата канвертавання25.04.2016
Памер0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Iny koło Recza” PLH 320004


Dolina rzeki Iny od mostu kolejowego w Reczu do drogi Suchań - Piasecznik wraz z dolinami dwóch większych dopływów: Reczanki i Wardynki -Stobnicy oraz mniejszych strumieni. Doliny rozcinają wysoczyzny morenowe, płaskie i faliste, przeważnie wykorzystywane rolniczo. Na zboczach, dobrze wykształcone są też formy erozyjne i akumulacyjne formy wodnolodowcowe: rynny subglacjalne, zagłębienia po wytopieniu brył martwego lodu i obszary zastoiskowe. Są to obecnie tereny występowania mokradeł, cieków i wydobywania się na powierzchnię wód podziemnych.
We wklęsłych formach erozyjnych zlokalizowane są pokłady torfów i innych utworów holoceńskich (trawertyny i mady rzeczne). Złoże torfu wypełniające dolinę Iny należy do najrozleglejszych
na Pomorzu Zachodnim, zaś w dolinie Reczanki i Wardynki zlokalizowane są najgłębsze
i najaktywniejsze hydrologicznie torfowiska źródliskowe, których wody wydobywają się pod znacznym ciśnieniem hydrostatycznym. Wysokie i strome zbocza porozcinane są licznymi wąwozami
i dolinkami erozyjnymi. Na jej zboczach i w wąwozach dominują grądy środkowoeuropejskie
w odmianie źródliskowej, łęgi i lasy mieszane. W wąwozach, w strefie podzboczowej i w dnie doliny występują wypływy wód podziemnych, bogatych w węglan wapnia. Dno doliny pokryte rozległymi torfowiskiem o złożonej genezie: na bazie wypełnionego gytiami wapiennymi zbiornika pojeziornego rozwinęło się kompleksowe torfowisko soligeniczne, aktywnie zasilane wodami podziemnymi.
Po częściowym odwodnieniu obszar gleb organicznych wykorzystywany był jako użytki zielone,
z dużym udziałem łąk wilgotnych ziołorośli i łąk zmiennowilgotnych, obfitujących w osobliwości florystyczne, typowe dla siedlisk zasobnych w wapń. Obecnie, na części dawnych łąk utworzono stawy rybne. Nad jeziorem Rajsko pod wpływem wypływów wód podziemnych wykształciły się młaki źródliskowe z roślinnością typową dla mechowiskowych torfowisk węglanowych (związek Caricion davallianae). Na obrzeżach dolin częste są wypukłe formy akumulacji wodnolodowcowej - ozy, kemy
i terasy akumulacyjne. Są to miejsca występowania roślinności ciepłolubnej i napiaskowej, często zalesiane, miejscami eksploatowane dla pozyskania kruszyw. Na morenowych zboczach dolin głównych i w rozcięciach erozyjnych występują dobrze wykształcone grądy (dolina Reczanki, okolice Nosowa), buczyny (zbocza doliny Iny koło Suchania), a przy źródłach i na dnie dolin - lasy łęgowe.
W dolinie niewielkiego dopływu koło Radaczewa i w dolinie Wardynki występują łęgi dębowo-wiązowe. W dolinie Reczanki i Wardynki zlokalizowane są najgłębsze i najaktywniejsze hydrologicznie torfowiska źródliskowe w regionie, których wody wydobywają się pod znacznym ciśnieniem hydrostatycznym, otoczone m.in. źródliskowymi odmianami lasów liściastych (m.in. grądów). Generalnie jest to obszar ważny dla ochrony bioróżnorodności; występuje tu 14 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 8 gatunków z Załącznika II tej dyrektywy.

Ostoja rzadkich gatunków roślin, obejmująca duży procent ich populacji (np. Arum maculatum). Ostoja obejmuje rozległe korytarze ekologiczne o randze ponadregionalnej (Dolina Iny)


i regionalnej(Dolina Stopicy-Wardynki) bardzo intensywnie wykorzystywane przez ptaki migrujące.

Status ochrony
Większość obszaru znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „D” Choszczno-Drawno (24 520 ha) z rezerwatem Grądowe Zbocza (33,284,2ha), Obszaru Chronionego Krajobrazu
„F” Bierzwnik (28 500,78 ha), oraz OSO :Lasy Puszczy nad Drawą” PLB 32001

Projektuje się utworzenie rezerwatów przyrody: Dolina Wardynki, Łęg koło Sławęcina, Nosowo


(ok. 77 ha), Wąwóz koło Suchanówka (ok. 36,25 ha), Wapnica (ok. 25 ha).

Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Jezioro Lubie i Dolina Drawy” PLH 320023


Obszar obejmuje jedno z największych jezior Pojezierza Drawskiego (1439 ha, 46 m głębokości), przez które przepływa Drawa oraz odcinek doliny Drawy i Starej Drawy poniżej jeziora, wraz z przyległymi łąkami i lasami, aż po jezioro Grażyna koło Drawna. W granicach obszaru znajdują się także: fragment doliny Studzienicy, z bardzo dobrze rozwiniętymi zjawiskami źródliskowymi oraz najlepiej w regionie wykształconymi płatami grądów, a także fragmenty Puszczy Drawskiej z rozproszonymi torfowiskami mszarnymi i jeziorkami dystroficznymi. Jezioro Lubie to jezioro sielawowe, ramienicowe, z reliktową fauną wodnych bezkręgowców. Nad brzegiem rosną kwaśne buczyny. Do bardzo cennych obiektów należy projektowany od dawna rezerwat źródliskowy "Lubieszewo" na zboczu wzniesień morenowych nad jeziorem. W lasach rozproszone torfowiska przejściowe i jeziorka dystroficzne
z płem mszarnym (jez. Okoń - projektowany rezerwat). Dolina Drawy poniżej jeziora jest żłobiona
w piaskach sandrowych, porosłych lasami Puszczy Drawskiej. Brzegi rzeki urozmaicają przełomy
i mielizny. Dolina jest wypełniona szuwarami, na linii rzeki znajduje się kilka eutroficznych jezior: Dębno Wielkie, Dębno Małe, Strunowo. Jest to teren niezaludniony - obszar poligonu wojskowego, jednak tylko na niewielkich fragmentach rzeka i jej dolina wchodzi w skład obiektów taktycznych.
Na większej części do rzeki przylega szeroka strefa ochronna, izolująca od obszarów, gdzie odbywają się ćwiczenia. Bardzo malownicze jest koryto Starej Drawy. Przy rzece zachowały się stare drzewostany buczyn i dąbrów. W pobliżu doliny występują też twardowodne jeziorka okolone szuwarami kłociowymi (jez. Za Dywizją, Marglowe, Borowo). Poniżej Prostyni rzeka płynie przez duże torfowisko niskie, podścielone bardzo grubą warstwą gytii. W dolinie cenne łąki z groszkiem błotnym, ważna ostoja derkacza. Ujście Drawy do Jez. Grażyna to płytka delta z kompleksem szuwarów
i roślinności wodnej, biotop m.in. wąsatki. Obszar koncentracji cennych siedlisk przyrodniczych,
w tym 20 typów z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, pokrywających łącznie ok. 57% obszaru. Obszar jest ważny dla ochrony wydry, bobra, kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej i 3 gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (w sumie stwierdzono tu występowanie 8 gatunków zwierząt z tego Załącznika). Jest tu także jedno z kilku stanowisk reliktowej fauny bezkręgowców wodnych. Jezioro Lubie jest miejscem życia dwóch, bardzo rzadkich gatunków skorupiaków, uważanych za relikty polodowcowe: Mysis relicta i Pallasea quadrispinosa. Dla pierwszego z nich jest to jedno z czterech stanowisk istniejących aktualnie w Polsce. Drugi występuje tu na jednym z około 30 stanowisk w kraju. Jezioro Lubie jest cenną ostoją ptaków związanych z krajobrazem leśno-jeziornym, tak lęgowych jak i migrujących. Niezamarzająca rzeka jest miejscem zimowania ptaków. Obszar stanowi część ważnego korytarza ekologicznego Doliny Drawy.

Status ochrony
Obszar częściowo położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „D” Choszczno-Drawno (24 520 ha) i Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Drawskie (68 450 ha) oraz OSO „Lasy Puszczy nad Drawą”, „Ostoja Drawska”. Południowy kraniec znajduje się w Drawieńskim Parku Narodowym.
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка