Strategia rozwoju turystyki
старонка1/8
Дата канвертавання25.04.2016
Памер0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI

POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO

na lata 2012-2015

z perspektywą na lata 2016-2020

Choszczno 2012 rok

Niniejsza Strategia powstała na podstawie analizy walorów powiatu choszczeńskiego mających znaczenie dla turystyki oraz na podstawie i z uwzględnieniem Strategii Rozwoju Lokalnych Grup Działania: LGD Partnerstwo Drawy, LGD Lider Pojezierza, Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Jezior, Stowarzyszenie LGR Partnerstwo Jezior , działających na terenie powiatu choszczeńskiego, oraz dokumentów programowych poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu choszczeńskiego.

W niniejszym opracowaniu uwzględniono również wszystkie opracowania: analityczne, programowe, planistyczne, projektowe, sprawozdawcze i promocyjne dotyczące powiatu .

W opracowaniu korzystano z dokumentów zewnętrznych dotyczących Województwa

Zachodniopomorskiego oraz całego kraju.
Strategia Rozwoju Turystyki jest ogólnym dokumentem planistycznym, który opisuje jedynie pewne kierunki i cele. Stanowi uzupełnienie Strategii Rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata 2007-2015. Zastosowana metodologia pokrywa się z metodami, które stanowiły trzon wcześniejszego dokumentu. Ta zbieżność pozwoli na precyzyjne uszczegółowienie i rozwinięcie priorytetów nakreślonych w obu dokumentach, dotyczących branży turystycznej.

Oba dokumenty, mają charakter otwarty i elastyczny, co pozwala na dokonywanie w przyszłości ewentualnych zmian i poprawek. Zmieniająca się rzeczywistość będzie mogła znaleźć odzwierciedlenie w zapisach strategicznych. Projekty i koncepcje, które nie mogły znaleźć się w tym momencie w Strategii Rozwoju Turystyki, będzie można wpisać później bez uszczerbku dla spójności

dokumentu.
Założenia „Strategii Rozwoju Turystyki w Powiecie Choszczeńskim” wpisują się w przyjętą

„Strategię Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015”, oraz „Strategię Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 roku”

„STRATEGIĘ ROZWOJU TURYSTYKI POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGONA LATA 2012- 2015 z perspektywą na lata 2016-2020 ” opracował Wydział Inwestycji Przedsiębiorczości i Rozwoju Powiatu przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Choszcznie.

I. Wprowadzenie do strategii rozwoju turystyki
Strategia rozwoju turystyki dla powiatu choszczeńskiego jest dokumentem sektorowym, mającym wpływać na rozwój turystyki na terenie powiatu, jako jednej z najbardziej interdyscyplinarnych dziedzin gospodarki. Jest to dokument spójny ze „Strategią Rozwoju Powiatu Choszczeńskiego”, oraz dokumentami strategicznymi na poziomie samorządu lokalnego.
Podstawę prawną do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowi:

- ustawa z dnia 05 czerwca 1998 roku „o samorządzie powiatowym” (t.j. Dz.U. 2001/142/1592 ze zm.)

artykuł 4 ust.1 pkt 8, oraz art. 4 ust.1 pkt 21
W dokumencie dokonano analizy stanu obecnego w zakresie turystyki oraz w dziedzinach bezpośrednio lub pośrednio związanych z turystyką. Określono mocne i słabe strony
oraz zidentyfikowano szanse i zagrożenia w zakresie turystyki. Wyznaczono misję, wizję i cele strategiczne.

Turystyka to szansa powiatu na pobudzenie życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego. Zajmuje znaczącą pozycję jako jedną z możliwości aktywizacji zawodowej ludzi, oraz szansa rozwoju dla małych miejscowości o znaczeniu kulturalnym i krajoznawczym.

Branża turystyczna zapewnia zatrudnienie nie tylko w tych dziedzinach, które pozostają
w bezpośrednim związku z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, ale także okołoturystyczny handel i usługi. Wokół centrów turystycznych powstają nowe miejsca pracy, rozbudowuje się infrastruktura.

Atrakcyjność turystyczna powiatu może być oceniana przez pryzmat wielu czynników odgrywających kluczową rolę w rozwoju turystyki. Do czynników tych należą między innymi: • walory turystyczne (naturalne i antropogeniczne),

 • stan środowiska naturalnego,

 • dostępność komunikacyjna.

Mając na uwadze najnowsze trendy w turystyce, które wskazują na zainteresowanie ze strony turystów produktami turystycznymi, w celu zrealizowania misji, wizji oraz celów strategicznych


w zakresie turystyki wskazane zostały propozycje produktów turystycznych. Stanowią one pewien stopień uszczegółowienia strategii.

Wskazane w strategii produkty turystyczne zostały zaproponowane w oparciu o posiadane zasoby, oraz produkty, które można będzie stworzyć w oparciu o ten kapitał.


Poszczególne produkty turystyczne, wskazane i opisane w niniejszym opracowaniu są nie tylko wynikiem analizy możliwości powiatu choszczeńskiego w zakresie rozwoju turystyki ale także odpowiadają na oczekiwania dzisiejszego turysty, który coraz częściej poza spełnieniem potrzeb typowo rekreacyjnych oczekuje oferty, która zapewni naturalną potrzebę aktywności w atrakcyjnej przestrzeni przyrodniczej .

Dlatego też przyjęto definicję produktu turystycznego, która pozwoliła stworzyć propozycje w pełni odpowiadającą współczesnemu turyście. Założono, że pod pojęciem produktu turystycznego rozumie się dostępny na rynku pakiet materialnych i niematerialnych składników umożliwiających realizację celu wyjazdu turystycznego.


Mając na uwadze najważniejsze atrakcje turystyczne powiatu choszczeńskiego, wytypowano
tzw. grupy produktowe, w ramach których zaproponowano określone produkty turystyczne.
Ewaluacja w przypadku strategii odnosi się jedynie do zapisów strategicznych (misji, wizji, celów strategicznych). W przypadku strategii rozwoju turystyki dla powiatu choszczeńskiego z ujęciem produktów turystycznych dodatkowym elementem, który można poddawać ewaluacji są propozycje poszczególnych produktów turystycznych.
1. Zarys metodyczny strategii rozwoju turystyki

Strategia składa się z :

1. Diagnozy stanu faktycznego wybranych obszarów problemowych w aspekcie rozwoju turystyki, określenie strategicznych sfer rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem środowiskowych zasobów naturalnych.

2. Dokonanie analizy SWOT przedstawienie mocnych i słabych stron powiatu (analiza wewnętrzna) dotyczących sytuacji teraźniejszej oraz szans i zagrożeń.

3. Określenie wizji przyszłości – stanowi tło ideowe całej strategii. Punktem wyjścia do opracowania wizji jest określenie zagrożeń i szans mające za zadanie ukierunkowanie celów.

4. Określenie celów strategicznych – wraz z obszarami priorytetowymi5.Programy operacyjne –wykonanie zakładanych celów i priorytetów- wskazują na to co i w jakim czasie chcemy zrealizować. Ze względu na fakt, iż w roku 2013 kończy się okres programowy środków unijnych, niniejsza strategia uwzględnia obecnie dostępne programy pomocowe
co determinuje budowę strategii jako dokumentu otwartego, który może być w przyszłości aktualizowany.

6. Monitoring i wdrażanie jego celem jest reagowanie na zmiany na uwarunkowania zewnętrzne


i wewnętrzne otoczenia powiatu.
II . Położenie i charakterystyka powiatu choszczeńskiego

 • Położenie geograficzne

Powiat choszczeński tworzy 6 gmin:

 • miejsko - wiejskie: Drawno, Choszczno, Pełczyce, Recz;

 • wiejskie: Bierzwnik, Krzęcin.

Położony jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Rozciąga
się od 15°12’ do 15°59’ długości geograficznej wschodniej i od 52°56’ do 53°20’ szerokości geograficznej północnej. Rozciągłość równoleżnikowa wynosi 53 km, a południkowa 45 km.

Powiat graniczy od południowego-zachodu z powiatem myśliborskim, od północnego-zachodu

z powiatem stargardzkim, od północnego-wschodu z powiatem drawskim, od wschodu

z powiatem wałeckim, od południa z województwem lubuskim – powiat strzelecko-drezdenecki.

Jest to obszar znajdujący się w strefie regionalnej polityki przestrzennej kraju o dominancie

związanej z ochroną środowiska. Położenie geograficzne decyduje o klimacie, który pozostaje pod wpływem klimatu oceanicznego, przez co powiat charakteryzuje się łagodniejszym klimatem od pozostałych obszarów kraju położonych na wschód od Choszczna.


Położenie powiatu choszczeńskiego
 • Demografia

Na dzień 31 grudzień 2010 roku powiat choszczeński zamieszkiwało 49574 osoby. Największą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym- 32296 osób, najniższą – 7339 osób w wieku poprodukcyjnym. Ludność zamieszkująca teren powiatu w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym przedstawia poniższa tabela.

PP- ludność w wieku przedprodukcyjnym

P- ludność w wieku produkcyjnym

PoP- ludność w wieku poprodukcyjnym

Gęstość zaludnienia na 1 km 2 wynosi 37 osób. Na 100 mężczyzn przypada 102 kobiet.


 • Struktura zatrudnienia

Rynek pracy obejmuje całokształt zagadnień związanych z kształtowaniem podaży pracy i popytu
na pracę . Rynek pracy cechują duże przepływy osób między bezrobociem, zatrudnieniem i biernością zawodową. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy. Największy udział
w działaniach podejmowanych w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, mają publiczne służby zatrudnienia, które tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego
do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą. Na terenie powiatu funkcjonuje Powiatowy Urząd Pracy – jednostka organizacyjna Powiatu Choszczeńskiego.

W powiecie choszczeńskim stopa bezrobocia w grudniu 2011 roku wynosiła 26,5% przy stopie bezrobocia województwa na poziomie 17,5% na co złożyło się 4072 bezrobotnych ogółem w tym 2295 kobiet.

Bezrobotni według gmin we stanu na koniec miesiąca (IV kw.2011 roku)- dane WUP w Szczecinie :

Miasto/gmina

Ogółem

Zamieszkali na wsi

Wskaźnik bezrobocia

Razem

kobiety

razem

kobiety

Gm. Bierzwnik

425

249

425

249

14,2 %

Gm. Krzęcin

349

182

349

182

14,2 %

MG Choszczno

1518

867

597

336

10,5 %

MG Drawno

447

258

287

159

12,8 %

MG Pełczyce

733

391

510

280

14,1 %

MG Recz

600

348

336

194

16,3 %

Powiat Choszczeński

4072

2295

2504

1400

12,6 %

Bezrobotni wg wykształcenia w powiecie choszczeńskim wg stanu na koniec miesiąca (IV kw. 2011r.) dane WUP w SzczecinieOgółem

Wyższe

Policealne i średnie zawodowe

Średnie ogólnokształcące

Zasadnicze zawodowe

Gimnazjalne i powyżej

4072

250

634

496

1244

1448

Według „Analizy skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych realizowanych przez Powiatowy


Urząd Pracy w Choszcznie w 2011 roku”, przygotowanej przez PUP w Choszcznie, wynika,
iż w 2011 roku realizowano szkolenia w ramach projektu „ Lepsza przyszłość” wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i budżetu państwa, przeszkolono 15 bezrobotnych.

Kierunki szkoleń:

- drwal – operator pilarek - 1 osoba,

- operator koparko-ładowarki kl. III - 3 osoby,

- operator koparki jednonaczyniowej - 1 osoba,

- operator ładowarki jednonaczyniowej - 1 osoba,

- pracownik ochrony fizycznej drugiego stopnia - 1 osoba,

- prawo jazdy kat C - 1 osoba,

- prawo jazdy kat CE - 1 osoba,

- kreatywne strzyżenia damskie - 1 osoba,

- obsługa i eksploatacja kotłów wodnych i parowych

opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym - 1 osoba,

- spawanie rur i blach spoinami pachwinowymi metodą TIG 141 - 1 osoba,

- spawanie acetylenowo-tlenowe blach metodą 311 - 2 osoby

- intensywny kurs j. niemieckiego dla opiekunów osób starszych 1 osoba.
 • Użytkowanie powierzchni

Powierzchnia powiatu choszczeńskiego wynosi 132 771 ha (dane z Wydziału Geodezji na dzień 01.01.2011 rok) Największy obszar w powiecie zajmują użytki rolne 67 494 ha, co stanowi 51,83 % jego powierzchni. Lasy i grunty zadrzewione znajdują się na drugim miejscu – 52 341 ha, co stanowi

39,42 % powierzchni ogólnej. Te dwie formy użytkowania gruntów zajmują 90,25 %. Wśród użytków rolnych przeważa polowe użytkowanie gruntów: grunty orne – 56 438 ha i sady – 184 ha stanowią 83,9 % powierzchni użytków rolnych, trwałe użytki zielone zajmują obszar 9 317 ha (13,8 %


w strukturze użytków rolnych) z tego łąki trwałe 6 470 ha i pastwiska trwałe 2 847 ha.

Pozostałe 1 555 ha użytków rolnych zajmują grunty rolne zabudowane – 1240 ha, grunty


pod rowami
– 315 ha. Wody powierzchniowe (poza rowami) zajmują obszar 3 692 ha (2,8 %),
w tym wody płynące 3 371 ha i wody stojące 321 ha. Stosunkowo dużą powierzchnię zajmują tereny zabudowane i zurbanizowane –3945 ha (2,97 % powierzchni ogólnej), a w tym tereny komunikacyjne 2 931 ha (74 % terenów zabudowanych i zurbanizowanych). Nieużytki i tereny różne obejmują powierzchnię 5 155 ha (4,1 % powierzchni powiatu). (dane :Wydział Geodezji- Starostwo Powiatowe, stan na dzień 01.01.2011r.)


 • Powierzchniowa budowa geologiczna

Teren powiatu pokrywają utwory czwartorzędowe, wśród których przeważają osady plejstoceńskie, przede wszystkim piaski i gliny związane ze zlodowaceniem bałtyckim (około 80 % powierzchni).
Na pozostałym obszarze występują utwory holoceńskie. Wśród utworów plejstoceńskich największą powierzchnię zajmują piaski pochodzenia zwałowego, sandrowego i rzecznego. Piaski pochodzenia lądowego występują głównie w północnej części, w sąsiedztwie glin zwałowych. Piaski sandrowe tworzą rozległe równiny, natomiast piaski rzeczne występują w dolinach rzek. Pozostałe utwory plejstoceńskie takie jak: gliny zwałowe, pyły i iły wodnego pochodzenia, występują lokalnie. Osady holoceńskie to przede wszystkim mady i utwory torfowe. Uzupełniającym materiałem są występujące lokalnie piaski wydmowe, utwory murszowe i murszaste, utwory mułowo-torfowe, występują
w dolinach rzecznych i obniżeniach


 • Kopaliny 1

Powiat choszczeński według obecnego stanu rozpoznania należy do ubogich w strategiczne surowce mineralne. Natomiast jest zasobny w surowce mineralne, posiadające znaczenie zarówno
dla budownictwa ogólnego jak i drogowego oraz rolnictwa. Ponadto część z udokumentowanych złóż z różnych powodów nie nadaje się obecnie do eksploatacji. Orientacyjne zestawienie zasobów geologicznych surowców mineralnych w powiecie choszczeńskim przedstawia się jak niżej.
- kreda jeziorna 1,8048 tys. ton- złoża udokumentowane i wskazane do eksploatacji (Kraśnik-Recz) , 1876 tyś ton Suliszewo- złoże zaniechane)

- piaski kwarcowe 9,729 tys. ton - złoża udokumentowane i wskazane do eksploatacji

(Kiełpino-Suliszewo)

- torf - 1 021,4 tys. m2- złoża udokumentowane i wskazane do eksploatacji (Kraśnik- Recz)

- kruszywo naturalne (złoże zawiera piaski i żwiry lub piasek ze żwirem) 2833 tys. ton

Chrapowo-557 tyś ton (zaniechane)

Niemieńsko-40 tys . ton (rozpoznane szczegółowo)

Pełczyce I- 515 tys. ton (rozpoznane szczegółowo)

Pławno- 800 tys. ton (zaniechane)

Pławno I- 650 tys. ton (rozpoznane szczegółowo)

Recz- 271 tys. ton (zaniechane) • Kultura i edukacja

Na terenie powiatu choszczeńskiego działa 6 ośrodków kultury i kilkanaście świetlic wiejskich stanowiące najczęściej centra kultury i animujące życie kulturalne mieszkańców powiatu.

System kształcenia realizowany jest w 8 przedszkolach, 24 szkołach podstawowych i gimnazjach , oraz w Zespole Szkół nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie (licea, technika zawodowe, ), Zespole Szkół im. Noblistów Polskich nr 2 w Choszcznie (licea, technika zawodowe, szkoła zawodowa). Ponadto na terenie powiatu funkcjonują dwa ośrodki szkolno-wychowawcze


w Suliszewie i w Niemieńsku.

Uzupełnieniem działalności powyższych instytucji jest 1262 organizacji pozarządowych zarejestrowanych w ewidencji starostwa.
 • Infrastruktura sportowa

Teren powiatu charakteryzuje się bogatym zapleczem sportowym. Na szczególną uwagę zasługuje ulokowane na terenie gminy Choszczno pole golfowe Modry Las3 (o pow. 130 ha), które pretenduje do jednych z najpiękniejszych w Europie pól golfowych. Zostało zaprojektowane przez firmę Gary'ego Playera z Florydy. Gary Player, dziewięciokrotnie wygrywał największe światowe turnieje , obecnie wykorzystuje swoje mistrzowskie umiejętności do projektowania pól golfowych, oferujących zawsze światowy standard. Według Gary'ego Playera Modry Las jest jednym z najbardziej urzekających naturalnych miejsc na pole golfowe, jakie widział.

Jedynym basenem krytym na terenie powiatu choszczeńskiego jest Pływalnia Wodny Raj


w Choszcznie działająca przy Centrum Rekreacji i Sportu . W skład kompleksu wchodzą oprócz pływalni:

- ośrodek wodny

- stadion

- korty tenisowe

-Aleja Gwiazd Kolarstwa Polskiego

Ponadto na terenie Choszczna znajdują się:

-hala sportowa przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2

-hala sportowa przy Gimnazjum Publicznym w Choszcznie

- kompleksy boisk sportowych Orlik 2012 przy Gimnazjum Publicznym w Choszcznie , przy Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 , Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie

- Plaża Miejska

- boiska sportowe w poszczególnych miejscowościach gminy Choszczno

W Drawnie infrastrukturę sportową stanowią:

- kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Drawnie (boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykowej, siatkówki i tenisa ziemnego)

- Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Niemieńsku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

- pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, kort tenisowy, oraz kąpielisko miejskie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drawnie

W Pełczycach :

- kompleks boisk sportowych przy zespole szkół w Pełczycach Orlik 2012, oraz Orliki w Jarosławsku, Przekolnie, Chrapowie i boiska wielofunkcyjne w Bedargowie i Boguszynach.

W Gminie Recz : Stadion Miejski Remor i hala sportowa, boisko Orlik 2012

Gmina Krzęcin zasobna jest w Zespoły Rekreacyjno-Sportowy w Kaszewie , Objezierzu, Krzęcinie
i Orlik 2012.

W Bierzwniku : hala sportowa, boiska sportowe


III. WALORY NATURALNE

1. Zasoby wodne

1.1.Wody podziemne

Występowanie poziomów wodonośnych jest ściśle związane z budową geologiczną, która

warunkuje istnienie skał, umożliwiających gromadzenie i przemieszczanie się wody. Na terenie

powiatu choszczeńskiego główne warstwy wodonośne gromadzone są w utworach piętra

trzeciorzędowego, w którym wyróżnić można trzy warstwy wodonośne: dolną, środkową i górną.

Tworzą je piaski od gruboziarnistych do pylastych i mułków, przedzielonych warstwą iłów i pokładów węgla.

Na terenie powiatu choszczeńskiego znajdują się fragmenty trzech Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP):

GZWP Nr 135 – Zbiornik Barlinek

GZWP Nr 136 – Zbiornik międzymorenowy Dobiegniew

GZWP Nr 125 – Zbiornik międzymorenowy Wałcz – Piła1.2.Wody powierzchniowe
Na terenie powiatu grunty pod wodami według danych geodezyjnych zajmują obszar 4007 ha, z tego grunty pod rowami – 315 ha (7,86 %), wody płynące – 3371 ha (84,1 %) i wody stojące – 321 ha (8,01 %). Do wód płynących zaliczono wszystkie przepływowe zbiorniki wodne, zarówno jeziora jak i oczka wodne oraz wszystkie rzeki i cieki bez szczegółowych rowów melioracyjnych.
1.3 Rzeki

Przez obszar powiatu choszczeńskiego przepływają trzy główne rzeki: Drawa, Ina oraz Płonia,


która jest rzeką graniczną, rozdzielającą powiat choszczeński od powiatu myśliborskiego na obszarze gminy Pełczyce.

Drawa – prawobrzeżny dopływ Noteci: całkowita długość rzeki – 186 km, powierzchnia zlewni

3 296 km kw. Na terenie powiatu Drawa przepływa przez gminę Drawno. Powierzchni zlewni


w gminie wynosi 26 km kw. Lewobrzeżnym dopływem jest rzeka Korytnica, która przepływa
34-kilometrowym odcinkiem przez obszar gminy Drawno.

Ina – stanowi największy prawobrzeżny dopływ Odry w jej dolnym biegu. Długość rzeki 126 km; powierzchnia zlewni 2 151 km kw. Jej dopływami są rzeki:

Stobnica – dopływ Iny na terenie gminy Choszczno (15,6 km), rzeka ta przepływa przez gminę Recz

9 km)


Mała Ina – lewobrzeżny dopływ Iny. Na opracowywanym terenie powiatu choszczeńskiego przepływa przez gminy: Pełczyce (10 km), Krzęcin (9,7 km) i Choszczno (16,5 km).

Płonia- rzeka rozdzielająca powiat choszczeński i myśliborski, o długości 72,6 km, powierzchnia dorzecza 1171,2 km2

Poza wyżej wymienionymi głównymi rzekami powiatu choszczeńskiego na jego terenie mają swe koryta liczne mniejsze cieki wodne i kanały, do których zaliczyć można: • Gmina Bierzwnik –rzeka Koczynka, strumień Strumienno, strumień Płoszkowo, rzeka Ogardna, kanały: Niesobia, Breń, Słowin, Jaglisko

 • Gmina Choszczno – rzeka Wardynka oraz kanały: Kołki, Sławęcin, Nadarzyn, Radaczewo, strumienie: Suliszewo, Zwierzyń

 • Gmina Drawno – rzeka Słopica, rzeka Bagnica I i II, strumień Strumienno, rzeka Wardynka

 • Gmina Krzęcin – rzeka Koczynka, rzeka Ogardna, kanał: Objezierze, strumień Granowo, Sobieradz

 • Gmina Pełczyce – kanały: Lubiana,Nadarzyn, strumień: Sobieradz, struga: Lubiana

 • Gmina Recz – kanał: Słutowo, Sicko, Żeliszewo, Recz i rz. Bagnica I
  1. Jeziora

Na obszarze powiatu choszczeńskiego znajduje się 111 jezior o powierzchni lustra wody powyżej 1 ha (inf. Strategia Rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata 2007-2015). Są to jeziora pochodzenia polodowcowego (rynnowe, morenowe oraz sandrowe) wchodzące w skład Pojezierza Choszczeńskiego, do którego przynależą jeziora Pojezierza Myśliborskiego i częściowo Pojezierza Drawskiego.

2.Gleby
Wśród gleb występujących na obszarze powiatu wyróżnić można 6 działów: gleby fitogeniczne, gleby autogeniczne, gleby semihydrogeniczne, gleby hydrogeniczne, gleby napływowe oraz gleby antropogeniczne. Pod względem jakości bonitacyjnej na terenie powiatu nie występują gleby I klasy bonitacyjnej. Gleby II klasy występują w znikomych ilościach. Najwięcej jest gleb średniej klasy tj.:
IV-IV b.

3. Lasy powiatu choszczeńskiego
Powierzchnia terenów leśnych na obszarze powiatu choszczeńskiego wynosi 52 341 ha, co daje wysoki poziom lesistości – 39,42%. Lasy zajmują w większości nieatrakcyjne dla użytkowania rolniczego siedliska, o ubogich, piaszczystych glebach i zróżnicowanej formie. Panującym gatunkiem jest sosna, a wśród pozostałych gatunków najwięcej jest buka i dębu. Lasy powiatu choszczeńskiego obejmuja swoją powierzchnią grunty ośmiu nadleśnictw, z których siedem wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie: Nadleśnictwo Barlinek, Nadleśnictwo Bierzwnik, Nadleśnictwo Choszczno, Nadleśnictwo Dobrzany, Nadleśnictwo Drawno, Nadleśnictwo Głusko, Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie, a jedno wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile: Nadleśnictwo Kalisz Pomorski.

4. Formy ochrony przyrody
Na podstawie przepisów o ochronie przyrody za tereny objęte formami ochrony przyrody uznaje się parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe wraz z ich otulinami, obszary chronionego krajobrazu, obszary NATURA 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, oraz ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów.

Na terenie powiatu choszczeńskiego obszary wyróżniające się szczególnymi walorami przyrodniczymi zostały objęte niżej wymienionymi formami ochrony.4.1. Parki Narodowe
Drawieński Park Narodowy. Park utworzony został decyzją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.04.1990 roku w sprawie utworzenia Drawieńskiego Parku Narodowego (Dz.U. Nr 26, poz.151). Aktualnie powierzchnia Drawieńskiego Parku Narodowego w granicach wynosi 11 441,34 ha, a w zarządzie 11 107,58 ha. Powierzchnia otuliny 40 896 ha. Teren parku oparty jest o rozwidlenie rzeki Drawy i Płocicznej wraz z otaczającymi je borami sosnowymi. Koryta obu rzek tworzą meandrujące zakola. Na terenie parku ochronie podlegają wszystkie składniki przyrody ożywionej i nieożywionej. Szczególnie cenne są drzewostany dębowe i bukowe liczące blisko 300 lat, a także zachowane w dolinach rzek lasy łęgowe i olsy. Charakterystycznymi elementami przyrody parku są także torfowiska. Flora parku liczy ok. 924 gatunki roślin naczyniowych (chronione:55),
w tym gatunki wodne. Występuje także 151 gatunków ptaków chronionych. Równie bogata jest fauna bezkręgowców, w tym rzadkich wpisanych na czerwone listy gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem.

Na terenie powiatu znajduje się fragment parku, obejmujący swoim zasięgiem 2 gminy : Drawno o powierzchni 1 903,42 ha i Bierzwnik-74,43 ha . Jest to część parku obejmująca odcinek doliny rzeki Drawy od jeziora Dubie w Drawnie do lasów między szosami Zatom – Radęcin


i Bogdanka – Głusko

4.2. Parki krajobrazowe
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка