Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta i Gminy Wyszków
старонка1/18
Дата канвертавання25.04.2016
Памер0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta i Gminy Wyszków została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Wyszkowie nr XLVI/52/2002 z dnia 10.10.2002R.

S
trategia Rozwoju Turystyki dla Miasta i Gminy Wyszków

Opracowanie zostało przygotowane przez zespół Krajowej Markowej Infrastruktury Turystycznej (KMIT), pod kierownictwem Sylwestra Pruchniewskiego, w składzie: 1. Piotr Nowak

 2. Jacek Debis

 3. Małgorzata Migdalska

 4. Katarzyna Wyszogrodzka

 5. Tomasz Bogdanowicz

Spis treści

1 ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI 3

2 METODOLOGIA 4

2.1. Wydzielenie Regionu 6

3 ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA REGIONU 8

3.1. Walory turystyczne Regionu Wyszkowa 8

3.2. Stan ochrony środowiska 16

Komunikacja z Wyszkowem 16

4 STAN ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO GMINY WYSZKÓW 20

4.1. Infrastruktura turystyczna 20

4.2. Infrastruktura społeczna 26

5 Dominujące formy turystyki 29

5.1. Turystyka rekreacyjno-wypoczynkowa 29

5.2. Turystyka szkoleniowo-motywacyjna 30

5.3. Turystyka kwalifikowana 31

5.4. Turystyka tranzytowo-biznesowa 32

5.5. Turystyka edukacyjna (zielone szkoły) 33

5.6. Turystyka imprezowa 33

5.7. Turystyka sentymentalna 33

5.8. Wnioski dotyczące funkcjonujących form turystyki 34

6 Analiza S.W.O.T. 35

6.1. Analiza silnych i słabych stron Wyszkowa w zakresie rozwoju turystyki 36

6.2. Analiza okazji i zagrożeń 37

Ocena i oczekiwania i opinii dot. oferty i produktu turystycznego Wyszkowa 38

6.3. Analiza percepcji Wyszkowa 38

6.4. Główne atrakcje w opinii badanych 39

6.5. Główne życzenia i oczekiwana badanych 39

6.6. Znane postacie, wydarzenia oraz imprezy związane z Ziemią Wyszkowską 41

6.7. Wnioski z prac nad koncepcją dotyczące zintegrowanego produktu turystycznego Regionu Wyszkowa 41

7 ZINTEGROWANY PRODUKT TURYSTYCZNY REGIONU 44

7.1. Proces tworzenia produktu turystycznego regionu 44

7.2. Segmentacja, wytyczne strategii 46

7.3. Koncepcja zintegrowanego produktu turystycznego dla regionu 56

7.4. Pozycjonowanie produktu Regionu 67

7.5. Marka Produktu Regionu 68

7.6. Najważniejsze atrakcje oraz składniki infrastruktury turystycznej projektowanego produktu 73

7.7. Imprezy i wydarzenia 96

7.8. Główne cechy i walory omawianej koncepcji „Wyszków – Nadbużańskie Wrota” 107

8 Założenia strategiczne realizacji programu 108

8.1. Programy wykonawcze 111

9 Proces wdrażania strategii 139

1ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI


Przy tworzeniu programu „Atrakcyjny Region” ideą przewodnią było przekształ­cenie anonimowych miejsc na mapie kraju w wyróżniające się obszary atrakcyjne turystycznie. Regiony znane, przyciągające turystów nie tylko ofertą wypoczynku, ale też zróżnicowanym, przemyślanym programem wydarzeń, imprez i produktów. Mając swój istotny wkład w budowę silnej marki turystycznej każdy z tych elementów wpływa na całość wizerunku miejsca.

Jedynie spójne, przemyślane działania, poparte dokładną analizą potrzeb rynku i posiadanego potencjału mogą zaowocować pożądanym wzrostem zainteresowania, świadomości i potrzeb rynku w stosunku do regionu. Wysiłki wkładane w stworzenie silnej marki regionu stanowią najbardziej perspektywiczną inwestycję w rozwój turystyki na danym obszarze.


Główne założenia Programu

Niniejszy dokument dotyczy Rozwoju Turystyki dla Miasta i Gminy Wyszków, jest on zgodny z założeniami strategicznymi dla tego Regionu. Główne jego założenia to: • Analiza zasobów naturalnych, atrakcji turystycznych itp. regionu pod kątem opracowania markowych atrakcji turystycznych,

 • Wykreowanie silnego wizerunku regionu turystycznego poprzez stworzenie marki regionu oraz programu rozwoju produktów turystycznych,

 • Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy.

Przygotowane w ramach programu „Atrakcyjny Region” opracowania i dokumenty to narzędzia niezbędne do osiągnięciu celów i zadań stojących przed władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za rozwój danego regionu. Najważniejszymi elementami przemawiającymi za koniecznością przystąpie­nia do programu „Atrakcyjny Region” są przede wszystkim korzyści, jakie może on przynieść, zarówno w sferze ekonomiczno-finansowej, społecznej, pro­mo­cyjnej jak i rynkowej.

2METODOLOGIA


Turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. Dążąc do rozwoju gospodarczego, wiele krajów, prowincji i regionów rozwinęło markowe programy rozwoju turystyki.
P
Szacuje się, że zintegrowane strefy rekreacyjne będą głównym motorem dla popytu turystycznego w XXI wieku – popytu w znacznej części europejskiego
odstawą do generowania takich działań jest wyznaczenie obszaru oraz zbadanie jego potencjału turystycznego. Obecnie rozwój turystyki następuje głównie w obszarach turystycznych, charakteryzujących się atrakcyjnymi walorami środowiska geograficznego i kulturowego. Aby jednak z obszaru atrakcyjnego turystycznie stworzyć tzw. strefę rekreacyjną – miejsce pobytu turysty, z jego walorami geograficznymi i kulturowymi, ale także świadczonymi usługami, muszą nastąpić odpowiednie inwestycje infrastrukturalne. Szacuje się, że zintegrowane strefy rekreacyjne będą głównym motorem dla popytu turystycznego w XXI wieku – popytu w znacznej części europejskiego.1

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o metodologię wypracowaną przez zespół KMIT zakładającą m.in. wykorzystanie obecnej wiedzy, doświadczenia i potencjału władz miasta, prywatnych gestorów turystyki w połączeniu z doświadczeniem konsultantów PART S.A. i firmy „Monogram” w zakresie kreacji markowych produktów turystycznych.

W opracowaniu „Strategia rozwoju turystyki dla Miasta i Gminy Wyszków” możemy wydzielić trzy zasadnicze części:


 • Analityczno-badawczą (tzw. audyt turystyczny regionu) – w tym zagadnienia dotyczące

 1. analizy walorów naturalnych;

 2. analizę walorów antropogenicznych,

 3. stan ochrony środowiska;

 4. dostępność komunikacyjną poszczególnych partii analizowanego Regionu,

 5. analizę istniejącej infrastruktury turystycznej i paraturystycznej;

 6. analizę występujących w regionie, dominujących form turystyki.

 • Koncepcyjno-produktową – „Koncepcja rozwoju produktu turystycznego”,

 • Wdrożeniową – „Budowa tożsamości Regionu” w tym marka, „Załączniki”.

  Przeprowadzone analizy i proces wnioskowania został przygotowany w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł informacji: • Źródła pierwotne – w tym:

 • wywiady pogłębione z turystami i mieszkańcami,

 • wywiady telefoniczne i osobiste z gestorami bazy noclegowej,

 • badanie profilowe w trakcie – workshop w Urzędzie Miasta i Gminy Wyszków,

 • opinie osób związanych bezpośrednio lub pośrednio z turystyką w gminie i regionie

 • Źródła wtórne – w tym:

 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

 • publikacje i opracowania historyczne,

 • foldery i ulotki turystyczne,

 • mapy turystyczne,

 • strony internetowe.

Należy podkreślić, iż opracowanie powstało jako wynik wspólnych prac i ustaleń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, instytucji i firm branży turystycznej, reprezentantów infrastruktury społecznej związanej z kulturą, sportem, rekreacją oraz konsultantów PART S.A. Osoby, które przyczyniły się do powstania dokumentu to:

 • Jan Malinowski – Burmistrz Wyszkowa;

 • Kazimierz Gołębiewski – Zastępca Burmistrza;

 • Ewa Ćwik – Kierownik Biura Prognoz i Analiz;

 • Jolatna Wiśniewska – pracownik UMiG;

 • Jan Kaczyński – Przewodniczący Komisji Oświaty;

 • Jan Kacperski – Przewodniczący Komisji Rozwoju i Finansów;

 • Jan Dziubłowski – Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego;

 • Paweł Rodziewicz – Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej;

 • Henryk Kiełczewski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

 • Zdzisław Niziński – Dyrektor Przedsiębiorstwa Budowlano–Usługowego;

 • Krzysztof Flaba – Dyrektor Przedsiębiorstwa Produkcyjno–Handlowego;

 • Jan Dawidzki – Wiceprezes Wyszkowskiego Oddziału Stowarzyszenia Ekologicznego „NATURA”;

 • Jadwiga Tarnowska

 • Wiesław Czapski – Przedstawiciel Klubu Ekologicznego;

 • Alicja Dembowska – Dyrektor Krytej Pływalni;

 • Ewa Ciunkiewicz – Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej;

 • Lidia Stępkowska – Pełnomocnik Burmistrza ds. Kultury, Sportu, Turystyki;

 • Beata Sokołowska – Kierownik Oddziału – Muzeum Miejskie;

 • Urszula Kaczmarczyk – Prezes P.P.H.U. BIAS Sp. z o.o.

 • Marek Filipowicz – Przedstawiciel Grupy „Kalejdoskop”.

Ponadto do powstania dokumentu przyczynili się właściciele i operatorzy bazy noclegowej w Regionie oraz osoby uczestniczące w badaniach – (wywiadach osobistych pogłębionych, w tym turyści).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка