Statut szkoły zaopiniowany przez Radę Rodziców I Samorząd Szkolny w dniu 21. 09. 2012r. Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 14. 09. 2012rстаронка1/4
Дата18.04.2016
Памер190.92 Kb.
#9172
  1   2   3   4
  Рух па дадзенай старонцы:
 • ROZDZIAŁ I


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH

IM. ST. SZUMCA

ul. Akademii Umiejętności 1

43-300 Bielsko-Biała


STATUT SZKOŁY
Zaopiniowany przez Radę Rodziców

i Samorząd Szkolny

w dniu 21.09.2012r.

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną

w dniu 14.09.2012r.

Statut został uchwalony na podstawie: 1. ustawy z dnia 11 kwietnia 2007r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2007r. Nr 80 poz. 542),

 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

 3. ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.),

 4. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.),

 5. rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z póź. zm.),

 6. uchwały Nr LIV/833/2002 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej przy ul. Akademii Umiejętności 1 w szkoły ponadgimnazjalne wraz z załącznikami,

 7. uchwały Nr LX/1907/2006 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej,

 8. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół i przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 97, poz. 1054 z późn. zm.).


Spis treści:
Rozdział I Przepisy ogólne.

Rozdział II Cele i zadania szkoły.

Rozdział III Organy szkoły oraz ich kompetencje.

Rozdział IV Organizacja szkoły.

Rozdział V Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

Rozdział VI Zasady rekrutacji uczniów.

Rozdział VII Prawa i obowiązki ucznia.

Rozdział VIII Inne regulaminy.

Rozdział IX Postanowienia końcowe.

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE
§ 1
1. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH im. Stanisława Szumca (skrót Zespół Szkół Ogrodniczych) jest zespołem publicznych szkół ponadgimnazjalnych powołanych decyzją Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 29.01.2002 r. i obejmuje:

1) Technikum Nr 6 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

3) Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego (skrót RCKU), które posiada odrębny statut.
2. Zawody i profile kształcenia w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca

w Bielsku – Białej:

1) w Technikum Nr 6

- zawód: technik ogrodnik

specjalność: urządzanie i konserwacja terenów zieleni

bukieciarstwo i dekoracje roślinne

- zawód: technik agrobiznesu

specjalność: ogrodnictwo

finanse i bankowość


 • zawód: technik architektury krajobrazu

 • zawód: technik ochrony środowiska

2) w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 6

- zawód: ogrodnik

specjalność: ogrodnictwo.

3. Siedziba szkoły: 43-300 Bielsko – Biała ul. Akademii Umiejętności 1.

4. Czas trwania nauki w szkole w zależności od zawodu i profilu kształcenia określa rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego.

5. Zawody i profile kształcenia w ZSO ustala dyrektor szkoły zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o systemie oświaty.

6. Szkoła może przyjmować słuchaczy lub studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego zezwolenia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a szkołą wyższą.

7. Organ prowadzący: Bielsko – Biała miasto na prawach powiatu.

8. Organ nadzoru pedagogicznego: Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w

Bielsku – Białej.


§ 2


 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami:

 1. Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

 2. Technikum Nr 6 im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej 1. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.§ 3
1. Organami kierującymi działalnością szkoły są:

1) Dyrekcja Szkoły,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Samorząd Uczniowski,

4) Rada Rodziców.
2. Funkcje kierownicze w ZSO sprawują:

1) dyrektor szkoły,

2) wicedyrektor szkoły,

3) kierownik warsztatów szkolnych i szkolenia praktycznego,

4) kierownik administracyjno-gospodarczy.
3. W ZSO zatrudnieni są:


 1. nauczyciele,

 1. 2) pracownicy ekonomiczno- administracyjni,

 2. 3) pracownicy obsługi.

Zasady zatrudniania wszystkich pracowników określają odrębne przepisy.


 1. W Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca działają:

 1. warsztaty szkolne,

 2. pracownie przedmiotowe,

 3. biblioteka szkolna i czytelnia,

 4. administracja szkolna,

 5. pielęgniarka szkolna,

 6. koła zainteresowań dla młodzieży,

 7. zespoły przedmiotowe nauczycieli,

 8. zespoły zadaniowe,

 9. zespół wychowawczy,

 10. pedagog szkolny,

 11. radiowęzeł,

 12. komisja socjalna,

 13. związki zawodowe,

 14. szkolne centrum informacji multimedialnej.


§ 4
1. Stowarzyszenia i organizacje:

1) w szkole mogą działać – za wyjątkiem partii i organizacji politycznych-stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

2) zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uwzględnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

§ 5
1. Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia:


 1. pracownie – sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych, architektury krajobrazu, ekonomiki, matematyki, chemii i fizyki, biologii, języków obcych, historii, języka polskiego, mechanizacji ogrodnictwa, przepisów ruchu drogowego, informatyczna, techniki biurowej, P.O.,

2) sale lekcyjne,

 1. 3) salę gimnastyczną, tenisa stołowego i siłownię,

4) bibliotekę, czytelnię i centrum informacji multimedialnej,

 1. pomieszczenia administracyjno-biurowe,

6) warsztaty szkolne,

 1. archiwa,

 2. radiowęzeł,

 3. gabinet lekarski.


§ 6
1. Obieg dokumentów księgowych szkoły określa " Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych szkoły", a obieg dokumentów sekretariatu ZSO "Instrukcja Kancelaryjna".

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 7
1. Cele szkoły:
1) szkoła jako placówka oświatowo - wychowawcza realizuje zadania zgodnie z ustawą o systemie oświaty,

2) szkoła organizuje oddziały jedno, dwu lub trzyzawodowe dla uczniów niepracujących,

3) szkoła kształci zgodnie z obowiązującymi planami i programami nauczania dla danego zawodu,

4) młodzież technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej korzysta z warsztatów szkolnych organizujących dla niej nauczanie praktyczne zgodnie z obowiązującymi planami nauczania.


2. Zadania szkoły jako placówki oświatowo-wychowawczej:
1) szkoła umożliwia programowe kształcenie młodzieży mające na celu zdobywanie umiejętności i wiedzy potrzebnej do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

2) szkoła przygotowuje młodzież do podwyższania poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i wykonywania wybranego zawodu, 1. sprawuje opiekę pedagogiczną nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

 2. wychowuje młodzież zgodnie z humanistycznymi zasadami demokracji, w duchu tolerancji świeckiej i religijnej oraz poczuciu tożsamości narodowej,

 3. szkoła umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poprzez uczestnictwo w życiu intelektualnym, kulturalnym, sportowym szkoły oraz środowiska,

 4. zapewnia rozwój intelektualny, społeczny, naukowy, estetyczny i fizyczny w oparciu o zajęcia szkolne i pozaszkolne przy intensywnym współudziale kadry pedagogicznej,

 5. szkoła kształtuje odpowiedzialność za ochronę przyrody i środowiska naturalnego,

 6. szkoła umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania,

 7. szkoła zapewnia zainstalowanie i aktualizację oprogramowania komputerowego zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.


ROZDZIAŁ III

Каталог: data -> page
data -> Прафсаюзнаму камітэту па прафсаюза студэнтаў
data -> Анатоль бензярук касцюшкі сяхновіцкія гісторыя старадаўняга роду
data -> Рэгіянальных ліній эканом-класу па ст. Бабруйск дзейнічае з 10 студзеня 2015 г
data -> Modulе Informatіon tеchnology іn thе hеalth carе basіcs. Procеssіng and analysіs mеdіcal – bіologіcal data
data -> Modulе Usіng pеrsonal computеr for sеarch and prе-procеssіng mеdіcal data. Tеxt tеst quеstіons
data -> Тэма: Памяць і навучанне
data -> Міністэрства культуры рэспублікі беларусь
data -> «Развіцце гандлева-прамысловай сферы Беларусі ў 1901-1914 гг.»
page -> Теоретическое предсказание антигенных эпитопов белков вируса тяжелого острого респираторного синдрома (sars-coV) и оценка их теоретической значимости


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка