Статті будуть опубліковані в науково-практичному журналі «Вісник Вінницького національного медичного університету», який включений до переліку журналів вак при Міністерстві освіти І науки України. Тези
Дата канвертавання30.04.2016
Памер100.21 Kb.
Вимоги до оформлення публікацій

Вартість публікації становить 60 грн. за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4. Першому автору статті збірник видається безкоштовно (на конференції) або надсилається поштою за запитом (поштові витрати оплачуються додатково при отриманні). Оплата за тезиси – 200 грн. за одну публікацію. При виході декількох строк на нову сторінку, строки скорочуються або сторінка оплачується повністю.


Статті будуть опубліковані в науково-практичному журналі «Вісник Вінницького національного медичного університету», який включений до переліку журналів ВАК при Міністерстві освіти і науки України.
Тези будуть опубліковані у окремому збірнику матеріалів конференції.
Обсяг статті не повинен перевищувати 10-12 сторінок (огляди, лекції) або 7-8 сторінок (оригінальні дослідження). Максимальний обсяг тез - 2 сторінки.
Параметри сторінки – по 2 см з усіх сторін

Стиль – звичайний

Шрифт - Times New Roman

Інтервал – 1,5

Кегль – 14

Вирівняти за шириною

Без переносів

Робоча мова: українська, англійська.


Структура статті:

© Прізвище І.Пб


УДК: 1234
Прізвище І.Пб

Назва організації в такому порядку: інститут, кафедра (адреса: вул., буд., м., країна, індекс поштовий)


Назва статті, набирається малими буквами як звичайне речення, після чого переводиться в прописні, застосувавши піктограму «аА» (Наприклад: Вплив різних ....)
Резюме. …..

Ключові слова: ….
Цей блок дублюється рос., англ. (3 мови!!!!!!)

Вступ

З нової стрічки – текст вступу, що закінчується сформульованою метою (слово „мета” – курсивом)


Матеріали та методи

З нової стрічки – текст


Результати. Обговорення або

окремо РезультатиОбговорення (при умові достатності матеріалу)

Джерела літератури по ходу статті цитується в квадратних скобках [1; 2; 3].


Висновки та перспективи подальших розробок

1….


Речення про перспективність дослідження
Список літератури

Посилання на літературні джерела в тексті подаються під номерами в квадратних дужках. Список літератури оригінальних робіт не повинен перевищувати 15 джерел, оглядових статей - 30 джерел, розташовуваних за алфавітом відповідно до сучасних вимог до цитування. У списку літератури прізвища наводяться спочатку російською та українською мовами, потім - іноземні в оригінальній транскрипції. Правила оформлення літератури повинні бути у відповідності вимогам Національної медичної бібліотеки США.http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
Таблиця 1. Порівняльна... .

Примітка. * - рівень достовірності
Рис. 1. Порівняльна... .

Примітки:
Скорочення слів та термінів (за винятком загальновживаних назв фізичних, хімічних та математичних величин) не допускається. У статтях (тезах) назва бактерій писати з великої літери латинським шрифтом (наприклад, E.coli). У десяткових числах для позначення розрядів використовувати не крапку, а кому (0,1 або 3,84). Писати без пробілу: «%» (10%, 10-20%), (р <0,05), «±» (7,0 ± 0,5). Скорочення року давати як 2006-2016 рр. Найменування міст приводити повністю (наприклад, Івано-Франківськ).У статті має бути назва лише діючої речовини, що містить препарат. Торгова назва препарату допустима лише у розділі «Матеріали та методи»!!!

Обов’язково наприкінці статті додати:

Рецензент – д.мед.н., проф. Іванов І.І. ( як приклад), а також

відомості про авторів з телефоном або електор.поштою.

Наприклад: Іванов Іван Іванович – к. мед.н., доцент кафедри загальної хімії Вінницького медичного університету імені М.І.Пирогова, іvanov@mail.ru тел. 0432 111 11111
Окремим файлом надається розширена анотація статті з ключовими словами англійською мовою від 1,5 до 3 ст. тексту, завірений печаткою перекладача.

Структура:
© Surname (Прізвище ім’я по батькові)

UDC: (УДК: …….)

Surname (Фамилия И.О.)

The organization name in such order: institute, chair (address: st., house, country, index, e’mail)

(Назва організації в такому порядку: інститут, кафедра (адреса: вул., буд., м., країна, індекс, e-mail) )
Article name (Назва статті: набирається маленькими жирними буквами як звичайне речення, далі Регістром переводяться в прописні)

Introduction (Вступ)

Коротко актуальність, мета і задачі роботиMaterials and methods (Матеріали і методи)

Results (Результати)

Наводять весь цифровий матеріал без обговорення, таблиць, рисунківConclusion (Висновки)

Наводять висновкиKey words: (Ключові слова: ..)

Для подачі статті для друку до редакції необхідно подати:

2 роздрукованих примірники статті та електронний носій.
Структура тези:
Мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.

У тезах не допускається комерційна назва фарм.препаратов (тільки діюча речовина).

Назва файлу повинна складатися з Прізвища, ім'я та по батькові автора

Оформлення

Назва тез (напівжирний всі прописні, вирівняні по центру).

ПІБ (напівжирний курсив, вирівняний по правому краю).

Навчальний заклад або місце роботи, посада (курсив, вирівняний по правому краю).

Анотація (до 600 знаків без пропусків).

Ключові слова

Дзеркальне англійською мовою
Текст тези

Обсяг тез ................................. до 2-х стор. А4 (210 х 297 мм)

Поля .................................. .................. ..усі - 2 см

Шрифт .... .......................................... ..Times New Roman

Розмір і інтервал ............. ............... .. ...... 14 і 2

Вирівнювання ............................ ... .. ...... по ширині

Абзацний відступ ............... .. .................. 5 мм

Супроводжуючі документи:


  1. експертний висновок

  2. направлення до друку

  3. рецензія доктора наук з фаху виконаної роботи.

  4. підпис проректора з науки «До друку» на 1-му екземплярі статті.

  5. авторська довідка: звання, посада, «контакт».

Рукопис наукової статті (тези), що надійшла до редакції журналів, розглядається на предмет відповідності профілю журналу, вимогам щодо оформлення, та перевіряється у системі «Антиплагіат».

Якщо при перевірці виявлена середня унікальність (70-89 %), то стаття направляється автору на доопрацювання. У цьому випадку датою надходження в редакцію вважається дата повернення доопрацьованій статті. Якщо буде виявлена низька унікальність (51-69 %), робота відхиляється без права подальшого розгляду.
Тези та статті, супровідні документи, документи про оплату (скановані) надавати в електронному вигляді:

Е-mail: conferencevinispc@rambler.ru

Назва файлів подається за прізвищем першого автора.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ тез та стимуляційних тренінгів

ФОП Колісніченко Віолета Миколаївна

ЄДРПОУ/ДРФО 3410804487

ПАТ «Приватбанк»

ЄДРПОУ 14360570

Код банку 300711

Рахунок № 26008052745462

Необхідно вказати ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ – «Організаційний внесок за участь у науковому конгресі»
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ публікації статті

ФОП Мороз Лариса Василівна

ЗКПО 2406804585

Вінницька філія АТ «Укрексімбанку»

Рахунок № 26009000116482

Необхідно вказати ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ – «Організаційний внесок за участь у науковому конгресі»

ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ:
Стоимость публикации составляет 60 грн. за каждую полную (и неполную) страницу формата А4. Первом автору статьи сборник выдается бесплатно (на конференции) или направляется по почте по запросу (почтовые расходы оплачиваются дополнительно при получении).

Оплата за тезисы - 200 грн. за одну публикацию. При выходе нескольких срок на новую страницу, сроки сокращаются или страница оплачивается полностью.


Статьи будут опубликованы в научно-практическом журнале «Вестник Винницкого национального медицинского университета», который включен в перечень журналов ВАК при Министерстве образования и науки Украины.
Тезисы будут опубликованы в отдельном сборнике материалов конференции.
Объем статьи не должен превышать 10-12 страниц (обзоры, лекции) или 7-8 страниц (оригинальные исследования). Максимальный объем тезисов - 2 страницы.

Параметры страницы

Поля - по 2 см со всех сторон

Стиль - обычный

Шрифт - Times New Roman

Интервал - 1,5

Кегль - 14

Выровнять по ширине

Без переносов

Рабочий язык: украинский, английский.


Структура статьи:

© Фамилия Имя Отчество


УДК: 1 234

Фамилия И.О.

Название организации в следующем порядке: институт, кафедра (адрес: ул., Д., М., Страна, индекс почтовый)
Название статьи, набирается строчными буквами как обычное предложение, после чего переводится в прописные, применив значок "аА» (например: ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ....)
Резюме. ... ..

Ключевые слова ....

Этот блок дублируется рус., Англ. (3 языка !!!!!!)
Введение 

С новой строчки - текст вступления, который заканчивается сформулированной целью (слово "цель" - курсивом)


Материалы и методы

С новой строчки - текст


Результаты. Обсуждение или отдельно Результаты

Обсуждение (при условии достаточности материала)

Источники литературы по ходу статьи цитируется в квадратных скобках [1; 2; 3].
Выводы и перспективы дальнейших разработок

1 ....


Предложение о перспективности исследования
Список литературы

Ссылки на литературные источники в тексте даются под номерами в квадратных скобках. Список литературы оригинальных работ не должен превышать 15 источников, обзорных статей - 30 источников, размещаемых по алфавиту в соответствии с современными требованиями к цитированию. В списке литературы фамилии приводятся сначала на русском и украинском языках, затем - иностранные в оригинальной транскрипции. Правила оформления литературы должны быть в соответствии требованиям Национальной медицинской библиотеки США.

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
Таблица 1. Сравнительная ....

Примечание. * - Уровень достоверности


Рис. 1. Сравнительная ....

Примечания:


Сокращение слов и терминов (за исключением общеупотребительных названий физических, химических и математических величин) не допускается. В статьях (тезисах) название бактерий писать с большой буквы латинским шрифтом (например, E.coli). В десятичных числах для обозначения разрядов использовать точку, а запятую (0,1 или 3,84). Писать без пробела: «%» (10%, 10-20%) (р <0,05), «±» (7,0 ± 0,5). Сокращение года давать как 2006-2016 гг. Наименование городов приводить полностью (например, Ивано-Франковск).

В статье должно быть название только действующего вещества, содержащего препарат. Торговое название препарата допустимо лишь в разделе «Материалы и методы» !!!

Обязательно в конце статьи добавить:Рецензент - д.м.н., проф. Иванов И.И. (Как пример), а также сведения об авторах с телефоном или электронным адресом.

Например: Иванов Иван Иванович - к.мед.н., доцент кафедры общей химии Винницкого медицинского университета имени Пирогова, іvanov@mail.ru тел. 0432 111 11 111

Отдельным файлом предоставляется расширенная аннотация статьи по ключевым словам на английском языке от 1,5 до 3 ст. текста, заверенный печатью переводчика.

Структура:

© Surname (Фамилия имя отчество)

UDC: (УДК: .......)

Surname (Фамилия И.О.)

The organization name in such order: institute, chair (address: st., House, country, index, e-mail)

(Название организации в следующем порядке: институт, кафедра (адрес: ул., Д., М., Страна, индекс, e-mail))

Article name (Название статьи: набирается маленькими жирными буквами как обычное предложение, дальше Регистром переводятся в прописные)

Introduction (Введение)

Коротко актуальность, цель и задачи работы

Materials and methods (Материалы и методы)

Results (Результаты)

Приводят весь цифровой материал без обсуждения, таблиц, рисунков

Conclusion (Выводы)

Приводят выводы

Key words: (Ключевые слова: ..)

Для подачи статьи для печати в редакцию необходимо подать:

2 распечатанных экземпляра статьи и электронный носитель.Структура тезиса:

Языки конференции: украинский, русский, английский, немецкий.

В тезисах не допускается коммерческое название фарм.препаратов (только действующее вещество).

Название файла должно состоять из фамилии, имя и отчество автораОформление

Название тезисов (полужирный все прописные, выровнивание по центру).

ФИО (полужирный курсив, выравнивание по правому краю).

Учебное заведение или место работы, должность (курсив, выравнивание по правому краю).

Аннотация (до 600 знаков без пробелов).

Ключевые слова

Зеркально на английском языке

Текст тезиса

Объем тезисов ................................. до 2-х стр. А4 (210 х 297 мм)

Поля .................................. ............... ... ..все по 2 см

Шрифт .... .......................................... ..Times New Roman

Размер и интервал ............. ............... .. ...... 14 и 2

Выравнивание ............................ ... .. ...... по ширине

Абзац…………................. .. .................. 5 мм

Сопровождающие документы:

1. экспертное заключение

2. направление в печати

3. рецензия доктора наук по специальности выполненной работы.

4. подпись проректора по науке «К печати» на 1-м экземпляре статьи.

5. авторская справка: звание, должность, «контакт».


Рукопись научной статьи (тезиса), поступившей в редакцию журнала, рассматривается на предмет соответствия профилю журнала, требованиям к оформлению и проверяется в системе «Антиплагиат».

Если при проверке обнаружена средняя уникальность (70-89%), то статья направляется автору на доработку. В этом случае датой поступления в редакцию считается дата возвращения доработанной статьи. Если будет обнаружена низкая уникальность (51 - 69%), работа отклоняется без права дальнейшего рассмотрения.


Тезисы и статьи, сопроводительные документы, документы об оплате (отсканированные) предоставлять в электронном виде:

Е-mail: conferencevinispc@rambler.ru

Название файлов подается по фамилии первого автора.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ тезисов, участия в симмуляционном тренинге

ЧП Колисниченко Виолетта Николаевна

ЕГРПОУ / ДРФО 3410804487

ПАО "Приватбанк"

ЕГРПОУ 14360570

Код банка 300711

Счет № 26008052745462

Необходимо указать назначение платежа - «Организационный взнос за участие в научном конгрессе»

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ публикации статьи

ФОП Мороз Лариса Васильевна

ЗКПО 2406804585

Винницкая філія АТ «Укрэксимбанка»

Счет № 26009000116482Необходимо указать назначение платежа - «Организационный взнос за участие в научном конгрессе».


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка