Stanovy Podnikového dechového orchestru Škoda auto mladá Boleslav (Návrh) Článek I
Дата канвертавання26.04.2016
Памер68.9 Kb.


Stanovy Podnikového dechového orchestru ŠKODA AUTO Mladá Boleslav

(Návrh)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Název: Podnikový dechový orchestr ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, z.s. (dále v těchto stanovách označen jako ,,orchestr“ nebo jako ,,spolek“).

2. Sídlo: Dukelská 1093, 293 01 Mladá Boleslav

3. Podnikový dechový orchestr ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, z.s. je spolkem, který je zapsán ve spolkovém rejstříku.

4. Historie orchestru: orchestr byl založen zaměstnanci Mladoboleslavské automobilky v letech 1939-1940.

4. Podnikový dechový orchestr ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, z.s. byl ustanoven na dobu neurčitou na ustanovující Valné hromadě orchestru dne 14.2.1996 pod názvem Podnikový dechový orchestr ŠKODA Mladá Boleslav. Na Valné hromadě orchestru dne 28.2.2001 byl název orchestru změněn na Podnikový dechový orchestr ŠKODA AUTO Mladá Boleslav.

5. Identifikační číslo Podnikového dechového orchestru ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, z.s. je: 62451847.

6. Podnikový dechový orchestr ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, z.s. je samosprávný, dobrovolný, nepolitický a neziskový spolek založený za účelem naplňování společného zájmu, kterým je především prezentace dechové hudby a činnosti s tímto žánrem související.

7. Orchestr může spolupracovat s dalšími subjekty, které se v rámci své činnosti zabývají dechovou hudbou, spolupracovat s orgány obcí, okresů i krajů a ostatními organizacemi pro rozvoj kulturních hodnot.Článek II.

Členství v orchestru

1. Členství v orchestru je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky. Členem orchestru může být zaměstnanec firmy ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, a.s. nebo jiný zájemce, který ovládá hru na hudební nástroj, zpěv a souhlasí se stanovami orchestru. Členem může být rovněž zájemce, který má zájem o činnost orchestru, provozování a prezentaci dechové hudby a souhlasí se stanovami orchestru.

2. Člen souhlasí podpisem přihlášky, aby pro potřeby evidence výkaznictví orchestru byla poskytnuta jeho osobní data v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště a kontaktní adresa (telefon, e-mail).

3. O přijetí nového člena orchestru rozhoduje výbor orchestru (dále jen výbor). Předseda nebo místopředseda výboru sdělí na nejbližší zkoušce orchestru stávajícím členům přijetí nového člena.

4. Seznam členů orchestru zajišťuje výbor. Do seznamu členů zapíše výbor nově přijatého člena do 14. dnů po jeho přijetí. O členech je vedena osobní a zápůjční evidence majetku.

5. Seznam členů orchestru je možno zveřejnit na webových stránkách orchestru. Seznam členů se zveřejňuje se souhlasem členů. Člen je oprávněn souhlas se zveřejněním odepřít. V takovém případě bude na zveřejněném seznamu členů uvedeno, že jde o seznam neúplný.

6. Členství v orchestru se ukončuje úmrtím člena, jeho vystoupením, zrušením členství nebo rozhodnutím výboru o vyloučení člena nerespektujícího povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě výboru nebo vyloučení člena neovládajícího dostatečně svůj nástroj. Rozhodnutí o vyloučení se vyloučenému členu doručí. Oznámení o vystoupení sdělí člen výboru, který jej projedná na nejbližším zasedání. Členství vystoupivšího člena zaniká dnem, kdy vystoupení výbor projednal. Zrušení členství nastane v případě, kdy člen orchestru z důvodu nemoci, pracovního zaneprázdnění , mateřské dovolené apod. se nezúčastňuje činnosti orchestru nepřetržitě 12 měsíců. Rozhodnuti o zrušení členství se členu doručí. Výjimky v případech zrušení členství určuje výbor. Předseda nebo místopředseda výboru sdělí na nejbližší zkoušce orchestru stávajícím členům rozhodnutí o ukončení členství. Změnu seznamu členů provede výbor do 14. dnů.

7. Člen je oprávněn do 14. dnů od doručení rozhodnutí o svém vyloučení písemně navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise. Kontrolní komise je oprávněna zrušit rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení stanovám, případně toto rozhodnutí může zrušit i v jiných odůvodněných případech.

Článek III.

Povinnosti členů

1. Dodržovat stanovy orchestru.

2. Respektovat pokyny výboru orchestru.

3. Pravidelná účast na zkouškách a akcích orchestru. Svou případnou neúčast řádně omluvit.

4. Odpovědná příprava na zkoušky a akce orchestru.

5. Řádně pečovat o zapůjčený majetek orchestru (hudební nástroj, notový materiál, oblek apod.). V případě poškození nebo ztráty zapůjčeného majetku škodu uhradit.

6. Nahlásit změnu osobních údajů výboru orchestru.

7. V případě nedostatku finančních zdrojů přispívat na činnost orchestru.

8. Při ukončení členství vrátit svěřený majetek.Článek IV.

Práva členů

1. Volit členy výboru orchestru a členy kontrolní komise orchestru.

2. Ucházet se o členství ve výboru orchestru nebo v kontrolní komisi orchestru.

3. Působit v poradní radě orchestru, kterou ustanovuje výbor orchestru.

4. Podávat valné hromadě orchestru nebo výboru orchestru své návrhy, podněty a připomínky k činnosti orchestru.

5. Finanční příspěvek na opravu hudebního nástroje. Výši příspěvku určí výbor dle finančních možností orchestru a dle zásluh a odpovědnosti člena v plnění povinností členů dle článku III.

6. Finanční úhrada za vyčištění obleku orchestru.

7. V případě individuálního nácviku bude umožněno využít zkušebnu Domu Kultury po projednání s výborem, který zajistí vhodný termín.

8. Další práva řeší vnitřní předpis orchestru ,,Tarify pro odměňování a náhrady cestovného“ schválené výborem orchestru.Článek V.

Orgány orchestruA- Valná hromada

B- Výbor orchestru

C- Kontrolní komise

A- Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem orchestru.

2. Valná hromada je svolávána výborem nejméně jedenkrát za dva kalendářní roky.

3. Valnou hromadu svolává výbor buď písemnou pozvánkou všem členům, nebo ústním oznámením (vyhlášením) nejpozději 30 dnů před jejím konáním. Současně výbor zveřejní pozvánku na svých webových stránkách. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a program zasedání valné hromady. Člen orchestru, který se nemůže z vážných důvodů valné hromady zúčastnit, je povinen nejpozději jeden týden před termínem svou neúčast oznámit.

4. Výbor je povinen svolat zasedání valné hromady z podnětu alespoň jedné třetiny členů nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li výbor zasedání valné hromady do 30. dnů od doručení takového podnětu, je ten kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady.

5. Jednání valné hromady se mohou zúčastnit výborem pozvaní bývalí členové orchestru nebo hosté bez hlasovacího práva.

6. Valná hromada je způsobilá platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Pro platnost usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Hlasuje se veřejně, nestanoví-li valná hromada jinak. Není-li valná hromada způsobilá se usnášet, je svolána ve lhůtě 15. dnů od předchozího zasedání náhradní valná hromada s totožným programem. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo svoláno původní zasedání. Náhradní valná hromada je způsobilá platně se usnášet, i když není přítomna prostá většina členů. Pro platnost usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Hlasuje se veřejně, nestanoví-li náhradní valná hromada jinak. Každý člen orchestru přítomný na valné hromadě má jeden hlas.

7. Zasedání valné hromady zahajuje předseda orchestru. Zasedání vede předsedající, kterého na návrh předsedy výboru orchestru zvolí členové orchestru.

8. Předsedající zajistí volbu mandátové komise pro prezentaci přítomných a ověření, zda je valná hromada schopna se usnášet. Dále zajistí volbu volební komise pro sčítání hlasů (jsou-li na programu volby do orgánů orchestru) a návrhové komise pro provedení zápisu a usnesení valné hromady. Předsedající vede jednání valné hromady tak, jak byl program zasedání ohlášen na pozvánce. Změnu programu lze provést po souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

9. Z jednání valné hromady se vyhotoví zápis, jehož správnost potvrzuje svým podpisem předsedající a členové návrhové komise. Vyhotovení zápisu zajistí členové návrhové komise a předají jej do 30. dnů od ukončení zasedání předsedovi nového výboru. V zápisu musí být uvedeno kdo zasedání svolal, kdy a kde se konalo, kdo jej zahájil a kdo mu předsedal. Další součástí zápisu jsou zvolení členové výboru a kontrolní komise včetně usnesení, které bylo přijato, s prezenční listinou přítomných členů orchestru.

10. K výlučným povinnostem valné hromady orchestru patří zejména projednání: - zprávy o činnosti a hlavních směrech činnosti orchestru - zprávy o hospodaření a rozpočtu orchestru - změny stanov orchestru a dalších vnitřních organizačních opatření a předpisů - zprávy kontrolní komise o kontrole vedení písemností, hospodaření orchestru, plnění přijatých usnesení výborem nebo členy orchestru - určení hlavních směrů činnosti orchestru pro další období - - stanovení výše a splatnosti členského příspěvku - mimořádných ocenění vynikajících výsledků členů orchestru - návrhu o zrušení orchestru s likvidací nebo o jeho přeměně - volba nebo odvolání členů výboru orchestru a kontrolní komise orchestru - souhlasu, aby v případě mimořádného snížení počtu členů výboru nebo kontrolní komise (dlouhodobá nemoc, pracovní zaneprázdnění apod.) byly výbor nebo kontrolní komise doplněny volbou (kooptací) nového člena na zkoušce orchestru s nadpoloviční účastí členů. Pro platnost volby je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

B – Výbor orchestru

1. Výbor orchestru je statutárním orgánem orchestru. Výbor orchestru jedná jako kolektivní orgán.

2. Výbor orchestru je složený ze zvolených členů orchestru. Funkční období členů výboru je dvouleté, pokud valná hromada nestanoví jinak, maximálně však pět let. Opětovná volba členů výboru je možná.

3. Výbor orchestru tvoří vždy lichý počet členů, minimálně pět. Počet členů výboru na funkční období určí valná hromada.

4. Výbor orchestru je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru. Pro platnost usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny usnášeníschopného výboru. Každý člen výboru má jeden hlas. Hlasuje se veřejně aklamací, nestanoví-li výbor orchestru jinak.

5. Výbor orchestru volí ze svého středu předsedu výboru a místopředsedu výboru. Opětovná volba předsedy výboru nebo místopředsedy výboru je možná. Výbor orchestru je oprávněn předsedu nebo místopředsedu odvolat.

6. Výborové schůze orchestru se konají minimálně jednou za dva měsíce. Výborové schůze svolává předseda výboru nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda výboru. V případě nečinnosti předsedy nebo místopředsedy výboru orchestru lze výborovou schůzi svolat z podnětu nadpoloviční většiny členů výboru.

7. Jednání výboru orchestru řídí předseda nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. O průběhu jednání se sepisuje zápis, který potvrzuje svým podpisem předseda (místopředseda) výboru a výborem určený zapisovatel.

8. Jednání výboru orchestru se mohou zúčastnit členové kontrolní komise případně členové uměleckého vedení. Jiné osoby se mohou jednání účastnit, pokud s jejich účastí vysloví výbor orchestru souhlas.

9. Zápisy z jednání výboru orchestru jsou poskytnuty členům orchestru, pokud o ně některý z členů požádá.

10. Výbor orchestru zodpovídá za veškerou činnost včetně hospodaření s finančními prostředky valné hromadě orchestru. Je povinen vykonávat usnesení valné hromady.

11. Výbor orchestru zejména:

a) zabezpečuje jako statutární orgán činnost orchestru,

b) rozhoduje o přijetí nových členů nebo o ukončení členství v orchestru. Provádí zápis do seznamu členů orchestru,

c) zajišťuje umělecké vedení orchestru (šéfdirigent, dirigent),

d) zajišťuje následující činnosti: vedení pokladny orchestru, správu majetku orchestru, vedení a organizaci notového archivu orchestru, vedení kroniky orchestru. Tyto činnosti se mohou u členů výboru kumulovat. Výjimečně je možné některou z těchto činností obsadit nečlenem výboru orchestru,

e) projednává a schvaluje plán činnosti, rozpočet, účetní uzávěrku a výroční zprávu orchestru,

f) projednává zprávy kontrolní komise orchestru,

g) zajišťuje řádné vedení písemností a účetnictví orchestru včetně jejich archivace,

h) zřizuje své poradní orgány, dočasné nebo stálé rady orchestru (umělecká, redakční, programová), radu pro vztah s bývalými členy a příznivci orchestru apod.

i) podílí se na přípravě plánu zkoušek orchestru,

j) předkládá Valné hromadě všechny podklady k projednání,

k) schvaluje dohody o provedení práce a vnitřní předpis orchestru ,,Tarify pro odměňování a náhrady cestovného´´,

l) zajišťuje nábor nových členů.

12. Členové výboru jsou povinni po skončení svého funkčního období předat svým nástupcům veškeré pořízené nebo získané dokumenty a informace.

C- Kontrolní komise

1. Kontrolní komise orchestru je složena ze zvolených členů orchestru. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru orchestru ani s funkcí likvidátora.

2. Kontrolní komise orchestru je tříčlenná, jedná jako kolektivní orgán. Funkční období kontrolní komise je dvouleté, pokud valná hromada nestanoví jinak, maximálně však pět let. Opětovná volba členů kontrolní komise je možná.

3. Kontrolní komise orchestru zvolí po valné hromadě svého předsedu. Každý člen kontrolní komise má jeden hlas.

4. Kontrolní komise orchestru odpovídá za veškerou svou činnost valné hromadě orchestru. Předkládá valné hromadě k projednání zprávy z kontrol finančního hospodaření orchestru, kontrole písemností, správy majetku a notového archivu orchestru. Dále o kontrole plnění usnesení valné hromady a činnosti výboru orchestru. Kontroluje a vyhodnocuje účast členů na zkouškách a akcích orchestru.

5. Na funkční období má kontrolní komise vlastní plán kontrol. O každé provedené kontrole sepíše zprávu.

6. Jednání kontrolní komise orchestru svolává její předseda nejméně dvakrát za rok. Z jednání se sepisuje zápis. Pro platnost závěrů kontrolní komise je třeba souhlasu dvou členů kontrolní komise.

7. Zápis z jednání kontrolní komise včetně zprávy z kontrol předá předseda kontrolní komise předsedovi výboru orchestru.

8. Každý člen kontrolní komise má právo účasti na jednání výboru orchestru bez hlasovacího práva.

9. Kontrolní komise má právo podat podnět výboru orchestru ke svolání valné hromady orchestru.Článek VI.

Členové výboruA- Předseda

B- Místopředseda

C- Členové výboru

A- Předseda

1. Je oprávněn zastupovat orchestr.

2. Má podpisové právo v bankovním styku, v ekonomických i korespondenčních záležitostech. Výše finanční částky je dána usnesením výboru orchestru. Pro podepisování účetních dokladů platí zvláštní ustanovení v článku VIII. Hospodaření orchestru.

3. Dává souhlas k dohodám o provedení práce, cestovním příkazům a dalším účtům po projednání ve výboru orchestru.

4. Vystavuje faktury, likviduje došlé faktury.

5. Vyhotovuje roční účetní závěrku do 30.6. následujícího roku. Vede peněžní deník orchestru, zajišťuje daňové přiznání a veškeré náležité odvody pro Finanční úřad ve smyslu příslušných platných právních norem a předpisů.

6. Připravuje plán činnosti orchestru včetně návrhu rozpočtu na jednotlivý kalendářní rok s časovým předstihem dle požadavků firmy ŠKODA AUTO, a.s.

7. Připravuje plán zkoušek a vystoupení ve spolupráci s uměleckým vedením.

8. Svolává a řídí jednání výborových schůzí orchestru. Řídí činnost výboru.

9. Vyhotovuje smlouvy o vystoupení orchestru včetně ekonomických, technických a společenských nároků po projednání ve výboru orchestru.

10. Zajišťuje přepravu, ubytování, stravování a další podmínky uměleckých vystoupení.

11. Zajišťuje hosty, moderátory, zvukaře, mažoretky apod. dle návrhů uměleckého vedení nebo umělecké rady pro jednotlivá vystoupení s ohledem na ekonomické možnosti orchestru.

12. Vede a archivuje veškeré doklady a korespondenci orchestru.

13. Na vyžádání kontrolní komise nebo výboru orchestru předkládá požadované doklady ke kontrole.B- Místopředseda

1. V případě nepřítomnosti předsedy orchestru nebo pověření výborem orchestru zastupuje předsedu orchestru.

2. Má podpisové právo v bankovním styku, v ekonomických i korespondenčních záležitostech. Výše finanční částky je dána usnesením výboru orchestru. Pro podepisování účetních dokladů platí zvláštní ustanovení v článku VIII. Hospodaření orchestru.

3. Vede evidenci členů orchestru. Zajišťuje evidenci účasti členů na zkouškách a akcích. Komunikuje se členy s nižší účastí na zkouškách a akcích orchestru.

4. Vyhotovuje výroční zprávu orchestru do 30.6. následujícího roku.

5. Zajišťuje správu a aktualizaci webových stránek orchestru.

6. Zajišťuje propagaci akcí orchestru.

7. Na vyžádání kontrolní komise nebo výboru orchestru předkládá požadované doklady ke kontrole.C- Členové výboru

Členové výboru orchestru musí zajistit následující činnosti dle odst. 1-4. Pracovní náplň jednotlivých členů je informativní. Vzájemně si pomáhají v činnosti ve prospěch orchestru.

1. Člen výboru pověřený vedením pokladny

a) Odpovídá za peněžní hotovost a pokladnu orchestru.

b) Vede pokladní knihu.

c) Má podpisové právo v bankovním styku a v ekonomických záležitostech. Výše finanční částky je dána usnesením výboru orchestru. Pro podepisování účetních dokladů platí zvláštní ustanovení v článku VIII. Hospodaření orchestru.

d) Vyhotovuje veškeré pokladní doklady. Po schválení oprávněným členem výboru orchestru zajistí včasnou výplatu.

e) Je oprávněn vyplácet z pokladní hotovosti cestovní účty, dohody o provedení práce, příležitostnou činnost, pokladní účty, faktury apod.

f) Na vyžádání kontrolní komise nebo výboru orchestru předkládá požadované doklady ke kontrole.

2. Člen výboru pověřený správou majetku

a) Odpovídá a vede evidenci veškerého inventáře orchestru (hmotný movitý i nehmotný majetek).

b) Vede zápůjční evidenci. Při zapůjčení inventáře členům orchestru, nechá převzetí potvrdit podpisem člena na zápůjční kartě.

c) Stanoví na každý vlastní předmět finanční hodnotu.

d) Odpovídá za řádné a hospodárné využívání inventáře.

e) Ve spolupráci s výborem orchestru zajišťuje opravy nebo nákup nového inventáře, zejména hudebních nástrojů, oblečení apod.

f) Ve spolupráci s členy výboru zajišťuje materiální potřeby na zkoušky a akce (pulty, oblečení, nástroje apod.).

g) Navrhuje výboru orchestru vyřazení a odpis nepotřebného nebo opotřebovaného inventáře a způsob likvidace.

h) Jednou za rok provede kontrolu nebo fyzickou inventuru s dalším členem výboru orchestru.

i) Na vyžádání kontrolní komise nebo výboru orchestru předkládá požadované doklady ke kontrole.3. Člen výboru pověřený vedením a organizací notového archivu

a) Odpovídá za řádnou evidenci a archivaci notového materiálu.

b) Připravuje notový materiál na zkoušky a akce orchestru dle požadavků uměleckého vedení orchestru.

c) Zajišťuje zapůjčení, opis nebo fotokopie notového materiálu dle požadavků a potřeb orchestru.

d) Ve spolupráci s členy výboru zajišťuje materiální potřeby na zkoušky a akce (notový materiál, pulty, židle apod.).

e) Ve spolupráci s uměleckým vedením orchestru vede chronologickou evidenci programů jednotlivých vystoupení orchestru.

f) Na vyžádání kontrolní komise nebo výboru orchestru umožní kontrolu notového archivu.

4. Člen výboru pověřený vedením kroniky orchestru

a) Vede chronologickou evidenci zkoušek, vystoupení orchestru atd. Tato vystoupení dokládá případně články z medií, fotografiemi apod.

b) U jednotlivých záznamů uvádí účinkující, sólisty, dirigenty, moderátory, hosty apod.

c) Na vyžádání kontrolní komise nebo výboru orchestru předkládá kroniku k nahlédnutí.Článek VII.

Umělecké vedení

1. Šéfdirigenta nebo dirigenta orchestru jmenuje výbor orchestru.

2. Šéfdirigent, dirigent mají právo se zúčastňovat jednání výboru orchestru bez hlasovacího práva.

3. Umělecké vedení odpovídá za uměleckou úroveň orchestru, interpretační projev a za reprezentativní vystupování odpovídající významu firmy ŠKODA AUTO, a.s.

4. Umělecké vedení odpovídá za řádný a odpovědný nácvik programů ve zkouškách.

5. Šéfdirigent na každé vystoupení v dostatečném předstihu dramaturgicky připraví program a zároveň navrhne své požadavky na zpěváky, jednotlivé sólisty, posílení nástrojových sekcí a určení dirigentů na jednotlivé skladby.

6. Šéfdirigent po ukončení zkoušky oznámí archiváři notového materiálu program pro následující zkoušku, aby byla předem zajištěna její plynulost a efektivnost.

7. Umělecké vedení využije svoje umělecké a kvalifikační znalosti k navazování kontaktů a spolupráce s obdobnými orchestry, odbornými sdruženími ve prospěch orchestru.

8. V případě nepřítomnosti šéfdirigenta jej zastupuje dirigent v plném rozsahu.Článek VIII.

Hospodaření orchestru

1. Finanční a účetní zásady orchestru musí být v souladu s příslušnými platnými zákonnými normami a vyhláškami.

2. Finančními zdroji orchestru jsou:

a) finanční dar firmy ŠKODA AUTO, a.s.

b) hudební produkce za úplatu

c) příspěvky, dary, odkazy apod. fyzických nebo právnických osob

d) mimořádné příspěvky pořadatelů hudebních soutěží nebo festivalů

e) úroky z prostředků orchestru uložených u peněžního ústavu

f) příspěvky členů orchestru

g) případně jiné zdroje

3. Veškeré takto získané zdroje jsou majetkem orchestru a slouží výlučně ke spolkové činnosti včetně správy spolku za účelem naplňování cílů orchestru s přihlédnutím k reálné výši finančních prostředků.

4. Hospodaření orchestru se řídí jeho rozpočtem, schváleným výborem orchestru. Výsledek hospodaření orchestru projednává a schvaluje valná hromada.

5. Způsob hospodaření orchestru mohou upravovat vnitřní předpisy tak, aby odpovídaly cílům orchestru a nebyly v rozporu s platnými právními předpisy.

6. Finanční prostředky orchestru se člení na:

a) Bezhotovostní peněžní styk vedený na účtu u příslušného peněžního ústavu. Dispoziční právo na účtu se řídí pravidly určeného peněžního ústavu, zejména předepsanými podpisovými vzory. K podpisovým vzorům u peněžního ústavu jsou oprávněni předseda, místopředseda a pokladník orchestru. Veškeré dispozice budou podepsány vždy dvěma z nich bez udání pořadí.

b) Pokladní hotovostní operace – pokladní deník. Disponování s finančními prostředky v pokladně orchestru se řídí následujícími zásadami: - na výplaty je třeba podpisu pokladníka a dalšího člena (předseda nebo místopředseda). - pokladní limit v pokladně určí výbor orchestru.

7. Členové orchestru, umělecké vedení a členové výboru mohou být finančně odměňováni dle ekonomických možností orchestru a dle vnitřních předpisů tak, aby nebyly v rozporu s platnými právními předpisy. ( ,, Tarify pro odměňování a náhrady cestovného´´ schválené výborem orchestru).Článek IX.

Majetek orchestru

1. Orchestr má v užívání majetek, o který je povinen řádně a hospodárně pečovat.

2. Za veškerý majetek orchestru zodpovídá valné hromadě výbor orchestru

3. Hmotný movitý majetek orchestru, nehmotný majetek, jakož i jeho nemajetková práva musí být řádně evidována a v  případě, že tak stanoví jako povinnost obecně závazný právní předpis, musí být též zapsána do veřejného seznamu v souladu s právními předpisy.

4. Vyřazení a odpis nepotřebného nebo opotřebovaného hmotného movitého nebo nehmotného majetku a způsob jeho likvidace musí schválit výbor orchestru.

5. Minimálně jednou za rok musí být provedena fyzická inventura veškerého majetku.

Článek X.

Zánik orchestru

1. K zániku Podnikového dechového orchestru ŠKODA AUTO Mladá Boleslav může dojít jen na základě rozhodnutí valné hromady orchestru, případně na základě dalších skutečností, které stanoví zákon. Tato záležitost musí být rovněž projednána s odpovědným útvarem firmy ŠKODA AUTO, a.s.

2. Valná hromada orchestru může rozhodnout o zrušení orchestru s likvidací a o současném jmenování likvidátora nebo o přeměně spolku za podmínek, stanovených zákonem.

3. Při zániku orchestru s likvidací je povinností likvidátora vypořádat všechny s tím související náležitosti:

a) Sestavit soupis jmění.

b) Vypořádat závazky a pohledávky orchestru.

c) Provést zrušení uzavřených smluv a dohod.

d) Zajistit odprodej nebo darování vlastního majetku, hudebních nástrojů, notového materiálu, notových pultů apod. Při této likvidaci mají přednost členové orchestru, dále organizace kulturního zaměření (např. základní umělecké školy, orchestry podobného charakteru) dle rozhodnutí závěrečné valné hromady orchestru.

4. Pokud po veškerém finančním a hmotném vypořádání zůstanou volné finanční prostředky, budou podle jejich výše využity buď:

a) Na účely vyplývající z usnesení závěrečné valné hromady orchestru.

b) Jako dar některému z kulturních zařízení města Mladá Boleslav.

5. Veškerý archivní materiál bude předán do Městského muzea v Mladé Boleslavi.

6. Ve sdělovacích prostředcích budou vhodným způsobem uvedené důvody, které vedly k rozhodnutí o zániku orchestru.

7. K zániku dochází po řádně provedené likvidaci rozhodnutím rejstříkového soudu o výmazu spolku z rejstříku spolků.

Článek XI.

Závěrečné ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy.

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení valnou hromadou orchestru. Okamžikem účinnosti těchto stanov pozbývají platnosti stanovy Podnikového dechového orchestru ŠKODA AUTO Mladá Boleslav schválené valnou hromadou orchestru dne 28.2.2001.V Mladé Boleslavi dne 29.října 2015


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка