Sprawozdanie z działalności zarządu związku stowarzyszeń „zielony ring przemszy”
Дата канвертавання24.04.2016
Памер20.81 Kb.
Sławków, dnia 7 marca 2011r.

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ

ZIELONY RING PRZEMSZY” za 2010r.

W 2010r. działalność Zarządu Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” z siedzibą

w Sławkowie koncentrowała się przede wszystkim w następujących dziedzinach:1. Walka o respektowanie przez instytucje państwowe i samorządowe oraz przede wszystkim przez sądy powszechne podstawowych niezbywalnych praw obywatelskich takich jak możliwość swobodnego wypowiadania się, prawa do krytyki i kontroli społecznej przez organizacje pozarządowe.
2. Zwiększenia uprawnień Związku Stowarzyszeń.
3. Propagowania rekreacji i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej.

4. Promocja działań Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”oraz nagłaśnianie w mediach przypadków skażania wód.
Ad.1 Nasza walka o prawo do kontroli społecznej i prawa do krytyki i swobodnej wypowiedzi była bardzo intensywna i na tym polu działali nasi pełnomocnicy procesowi

tj. prezes Włodzimierz Wieczorek oraz wiceprezes Stefan Piętka.

Związek Stowarzyszeń wiele decyzji administracyjnych zaskarżył do sądów administracyjnych ,które dały podstawę Spółce z o.o. CTL Maczki- Bór z Sosnowca do składowania odpadów w wyrobiskach piaskowych i tym samym do skażania wód podziemnych oraz zgłaszali do prokuratury popełnienie przestępstwa przez spółkę.

Z uwagi na to , że koszty sądowe były wysokie a spraw kilka - musieliśmy zrezygnować z dalszego procedowania, gdyż nasza organizacja mimo wielokrotnych wniosków merytorycznie uzasadnionych nie uzyskała zwolnienia z kosztów. Natomiast musieliśmy kontynuować te procesy sądowe w których nasza organizacja i nasi działacze byli oskarżeni o pomawianie i naruszanie dobrego imienia Spółki z o.o. CTL Maczki – Bór z Sosnowca, gdyż rezygnacja z nich była jednoznaczna przegraną a to naraziłoby Związek Stowarzyszeń na duże koszty sądowe i utratę dobrego imienia.

Tak więc walka o prawo do krytyki i kontroli społecznej w zakresie ochrony środowiska toczyła się przede wszystkim na salach sądowych.

W dniu 30 grudnia 2010 roku w Sądzie Okręgowym VII Wydział Karny Odwoławczy odbyło się posiedzenie Sądu na którym członkowie naszego Zarządu

– prezes Włodzimierz Wieczorek i wiceprezes Stefan Piętka zostali całkowicie oczyszczeni

z zarzutu pomawiania.

Sąd uznał ich prawo do głoszenia publicznie opinii Związku Stowarzyszeń dotyczących ochrony środowiska , tym bardziej ,że były one poparte merytorycznymi argumentami i dowodami.Fałszywym oskarżycielem była prywatnym Spółka z o.o. CTL Maczki –Bór z Sosnowca, która zmuszona była ponieść wszystkie koszt procesu trwającego przeszło 3 lata.

Sprawa dotyczy informowania społeczeństwa o skażaniu wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Biskupi Bór , na którym zainstalowane są czynne ujęcia wody pitnej. Należy podkreślić, że o te same czyny, czyli informowanie społeczeństwa o skażaniu wód podziemnych zapadł prawomocny wyrok oddalające powództwo w/w spółki w sprawie naruszania jej dobrego imienia w dniu 9 kwietna 2010r.w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.

Proces trwał 4 i pół roku i sąd przyznał nam w końcu prawo do krytyki.

Spółka z o.o. CTL Maczki-Bór z Sosnowca musiała pokryć koszty procesu i zwrócić koszty apelacji uiszczone przez Związek Stowarzyszeń.

Zarząd Związku Stowarzyszeń konsekwentnie walczy o to aby zaprzestano skażania wód podziemnych zbiornika Biskupi Bór i dokonano rewitalizacji wyrobiska piaskowego Bór Wschód w Sosnowcu poprzez przemieszczenie i odizolowanie odpadów od wód podziemnych z jednoczesnym wykorzystaniem wyrobiska piaskowego Bór Wschód w Sosnowcu jako zbiornika wodnego na wzór Zalewu Pogoria III w Dąbrowie Górniczej (czyli rekreacyjno-retencyjnego). Podejmowane są przez członków Zarządu wszelkie działania w celu urzeczywistnienia tego zamiaru.

Ad.2

W końcu sierpnia 2009r. do Rejonowego Sądu w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego złożyliśmy wniosek o zarejestrowanie naszej organizacji w Rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego, z pełną dokumentacją przedstawiającą naszą działalność.

Sąd pięciokrotnie odrzucał wniosek mimo, że dokumentacja była kompletna to jego żądania kumulowały się na zapisach statutu i dokumentach z rejestracji Związku Stowarzyszeń.

Należy podkreślić, że przy rejestracji Związku w 2005r formalności rejestracyjne były również utrudniane przez Sąd Rejestrowy. Statut wtedy został dostosowany do wymagań Sądu a nasza organizacja zarejestrowana w KRS. W związku z czym byliśmy zaskoczeni ciągłymi żądaniami Sądu o poprawienie statutu i i innych dokumentów w 2009r. i w 2010r.. Całą procedurą rejestracji w Rejestrze Pożytku Publicznego tak jak w rejestracji organizacji 2005r. zajmował się osobiście prezes Związku Stowarzyszeń Włodzimierz Wieczorek, który przygotowywał i dostarczał wymagane dokumenty do Sądu Rejestrowego.

W związku z ciągle zmieniającymi się i nie do końca sprecyzowanymi żądaniami Sądu, co do statutu i innych dokumentów musiały być zwołane celem dokonania zmian w treści statutu.

dwa Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów tj. w dniu16 grudnia 2009r. oraz w dniu

25 stycznia 2010r.

Ostatecznie po kolejnych zmianach statutu i uzupełnieniach dokumentów dopiero w dniu

10 marca 2010r. zostaliśmy pełnoprawną organizacją pożytku publicznego.

Tą przeszło półroczną batalię o rejestrację w Rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego

w której trzeba było przygotować ,zmienić wiele dokumentów w tym statut oraz dostarczyć je jako załączniki do licznych formularzy sądowych toczył osobiście prezes Włodzimierz Wieczorek.

Dzięki uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego mamy następujące przywileje:

1. Jesteśmy zwolnieni od następujących podatków i opłat:

- podatku dochodowego,

- podatku od nieruchomości,

- podatku od czynności cywilno-prawnych,

- opłat skarbowych,- opłat sadowych.

2. Mamy możliwość nabycia prawa użytkowania nieruchomości należącej do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach, jak również nabycie nieruchomości z bonifikatą.
3.Uzyskiwanie dochodów w wyniku przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na naszą rzecz.
4.Mamy prawo do nieodpłatnego korzystania z publicznego radia i telewizji w celu informowania o prowadzonej działalności.
5.Mamy możliwość korzystania z pomocy małoletnich wolontariuszy podczas zbiórek publicznych

Ad.3

W zakresie rekreacji i turystyki w dniu 29 maja 2010 r. został zorganizowany tradycyjny EKO-RAJD przez członka Związku tj. Oddział PTTK Huta Katowice , przy współudziale członków władz Związku Stowarzyszeń. Zespołem organizującym EKO-RAJD kierował jak zwykle wiceprzewodniczący PTTK Włodzimierz Kubiczek.

Rajd przebiegał 5 trasami a mianowicie:

1.Bukowno stacja PKP – Sławków Ryszka- Sławków Niwa

2.Krzykawka – Sławków Rynek – Sławków Ryszka –Sławków Niwa

3.Sosnowiec Maczki –Sławków Burki- Sławków Niwa

4.Dąbrowa Górnicza Okradzionów – Sławków Chwalibowskie (Szwajcaria Zagłębiowska) - Sławków Rynek – Sławków Niwa

5.Sławków rynek – Miedawa – Sławków Ryszka – Sławków Niwa.

Wszystkie trasy miały swój zakończenie (metę) w uroczym kameralnym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Sławkowie Niwie.

Zakończenie Rajdu jak zawsze miało uroczystą oprawę z atrakcyjnymi konkursami dla młodzieży ( liczne nagrody) takie jak:

- konkurs wiedzy krajoznawczo-turystycznej,

- konkurs piosenki turystycznej,

- konkurs sprawnościowy,

- konkurs plastyczny.

W wzięło udział ok. 100 osób w tym przede wszystkim młodzież szkolna.

Ad.4

Staraniami wiceprezesa Stefana Piętki w dniu 24.listopada 2010r. w Gazecie Krakowskiej ukazał się artykuł pt. „Bukowno: wody podziemne są zatrute?” w którym prezes Włodzimierz Wieczorek informował o skażaniu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Biskupi Bór” na którym między innymi są ulokowane dwa czynne ujęcia wody pitnej dla miasta Bukowna

tj. ujęcie w Biskupim Borze i w Podlesiu.

W miesiącu grudniu zostały zamówione a następnie odebrane z drukarni kalendarze na 2011 rok na których oprócz logo ZS ZRP i zdjęć ilustrujących historyczne miejsca Doliny Białej Przemszy umieszczono informację o numerze KRS i numerze konta bankowego Związku Stowarzyszeń oraz informację o tym , że posiada on status organizacji pożytku publicznego

i że 1% podatku dochodowego można przeznaczyć na jego działalność.

Kalendarze zostały rozkolportowane przez członków Związku wśród sympatyków naszej organizacji.

Jednocześnie staraniami prezesa Włodzimierza Wieczorka została utworzona strona internetowa Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” (www.zielonyringprzemszy.pl) na której umieszczono wszystkie najważniejsze informacje

o naszej organizacji i aktualne wiadomości. Należy zaznaczyć , strona ta jest najlepszą i najtańszą formą informowania społeczeństwa o naszych działaniach - a na nas jako organizacji pożytku publicznego ciąży taki ustawowy obowiązek.


W imieniu Zarządu Związku Stowarzyszeń :

Prezes Włodzimierz Wieczorek


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка