Spispublikacji (pełny)
Дата канвертавання15.03.2016
Памер153.49 Kb.


Ryszard Radzik
S p i s p u b l i k a c j i (pełny)
Pozycje zwarte zostały zaznaczone na czerwono, nr: 83, 104, 105, 127, 146, 159, 173, 182, 186, 190, 192, 204, 206, 207, 211, 222, 232, 235.
1979

1/ L’udowit Štúr - działacz słowackiego ruchu narodowego, „Kultura i Społeczeństwo” 1979, nr 1-2, s. 277-282.


1980

2/ J. Jerschina, Młodzież i procesy laicyzacji świadomości społecznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Prace Socjologiczne 1978, nr 4 [rec.], „Z Badań nad Młodzieżą Wiejską” 1980, z. XXIII, s. 185-188.


1981

3/ Społeczne uwarunkowania formowania się ukraińskiej świadomości narodowej w Galicji Wschodniej w latach 1830-1863, „Kultura i Społeczeństwo” 1981, nr 1-2, s. 295-311.

4/ Instytucjonalny rozwój ruskiego ruchu narodowego w Galicji Wschodniej w latach 1848-1863, „Kwartalnik Historyczny” 1981, nr 4, s. 955-972.

5/ Założenia teorii asymilacji, H. Kubiak i A.K. Paluch (red.), „Biblioteka Polonijna” t. 7, Wrocław 1980 [rec.], „Studia Socjologiczne” 1981, nr 4, s. 271-274.


1983

6/ Ideologia ruskiego ruchu narodowego w Galicji Wschodniej w latach 1848-1863, „Studia Historyczne” 1983, nr 4, s. 595-611.

7/ Samowiedza polskiej inteligencji współczesnej w świetle badań [rec. z: Polska inteligancja współczesne. Z problematyki samowiedzy, A. Borucki (red.), Warszawa 1980], „Przegląd Humanistyczny” 1983, nr 3, s. 108-110.
1984

8/ Szkice z historii socjologii polskiej, K.Z. Sowa (red.), Warszawa 1983 [rec.], „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio I, 1984, vol. IX, s. 164-167.1985

9/ J.W. Bromlej, Oczerki tieorii etnosa, Moskwa 1983 [rec.], „Studia Socjologiczne” 1985, nr 2, s. 276-281.


1986

10/ P.I. Puczkow, Etniczeskaja situacyja w Okieanii, Moskwa 1983 [rec.], „Lud” 1986, t. LXX, s. 294-297.

11/ O formowaniu się nowoczesnych narodów [art. rec. z: U istokow formirowanija nacyi w Centralnij i Jugo-Wostocznoj Jewropie. Obszczestwienno-kulturnoje razwitije i gieniezis nacyonalnogo samosoznanija, A.S. Mylnikow (red.), Moskwa 1984], „Kwartalnik Historyczny” 1986, nr 1, s. 195-202.

12/ Ariealnyje issledowanija w jazykoznanii i etnografii. Jazyk i etnos. Sbornik naucznych trudow, N.I. Tołstoj (red.), Leningrad 1983 [rec.], „Przegląd Polonijny” 1986, nr 3, s. 133-135.

13/ M.W. Kriukow, M.W. Malawin, M.W. Sofronow, Kitajskij etnos w sriednije wieka (VII-XIII ww.), Moskwa 1984 [rec.], „Przegląd Orientalistyczny” 1986, nr 1-2, s. 129-130.

14/ N.W. Juchniowa, Etniczeskij sostaw i etnosocyalnaja struktura nasielenija Pietierburga. Wtoraja połowina XIX - naczało XX wieka. Statisticzeskij analiz, Leningrad 1984 [rec.], „Przegląd Polonijny” 1986, nr 4, s. 115-117.

15/ J.W. Arutiunian, L.M. Drobiżewa, W.S. Kondratiew, A.A. Susokołow, Etnosocyołogija: celi, mietody i niekotoryje riezultaty issledowanija, Moskwa 1984 [rec.], „Studia Socjologiczne” 1986, nr 3, s. 333-336.
1987

16/ Procesy asymilacji polonii australijskiej [rec. z: R. McL. Harris, J.J. Smolicz, Australijczycy polskiego pochodzenia. Studium adaptacji i asymilacji młodego pokolenia. Przekład i opr. G. Babiński], „Przegląd Humanistyczny” 1987, nr 2, s. 165-169.

17/ Postacie narodów a współczesność, K. Gawlikowski (oprac. i wstęp), Warszawa 1984 [rec.], „Studia Socjologiczne” 1987, nr 1, s. 266-271.

18/ Narody średniowiecznej Europy [rec. z: B. Zientara, Świt narodów europejskich. Powstanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej, Warszawa 1985], „Kultura i Społeczeństwo” 1987, nr 1, s. 295-302.

19/ Procesy narodotwórcze w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej [art. rec. z: Formirowanije nacyi w Centralnoj i Jugo-Wostocznoj Jewropie. Istoriczeskij i istoriko-kulturnyj aspiekt, I. Miller, W. Friejdzon (red.), Moskwa 1981], „Historyka” 1987, t. XVII, s. 119-131.

20/ L.S. Szejnbaum, Argientinskij etnos. Etapy formirowanija i razwitija, Moskwa 1984 [rec.], „Lud” 1987, t. LXXI, s. 299-301.

21/ W.A. Bogosłowskij, A.A. Moskalew, Nacyonalnyj wopros w Kitaje (1911-1949), Moskwa 1984 [rec.], „Przegląd Orientalistyczny” 1987, nr 1, s. 107-110.

22/ Sowriemiennyje etnonacyonalnyje processy w stranach Zapadnoj Jewropy, Moskwa 1981 [rec.] „Rocznik Polonijny” 1987, t. 5-6 (1984-1985), s. 321-325.


1988

23/ W stronę dialogu [rec. z: S. Janowicz, Białoruś, Białoruś, Warszawa 1987], „Przegląd Powszechny” 1988, nr 6, s. 456-460.

24/ L. Bazylow, Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986 [nota rec.], „Slavonic and East European Review” (Londyn) 1988, nr 3, s. 474.

25/ H. Łowmiański, Poczatki Polski. Polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV, t. VI, cz. 1-2, Warszawa 1985 [nota rec.], „Slavonic and East European Review” (Londyn) 1988, nr 3, s. 487-488.


1989

26/ Głos w sprawie alfabetu druków białoruskich, „Przegląd Powszechny” 1989, nr 3, s. 418-423.

27/ Procesy narodowe na Kresach wschodnich w okresie zaborów, „Przegląd Powszechny” 1989, nr 6, s. 376-390.

28/ M.G. Kotovskaja, Etničeskije processy v Brazilii, Moskva 1985 [rec.], „Etnografia Polska” 1989, t. XXXIII, z. 1, s. 283-286.

29/ D. Beauvois, Polacy na Ukrainie 1831-1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie. Tłum. E. i K. Rutkowscy. Przedmowa K. Pomian, Paryż 1987 [rec.], „Studia Socjologiczne” 1989, nr 2, s. 321-326.
1990

30/ Protagoniści ruskiego ruchu narodowego w Galicji Wschodniej. Społeczne uwarunkowania ich działalności, „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 10, s. 101-116.


1991

31/ Kim są Białorusini?, „Kamena. Kwartalnik Kresowy” 1991, nr 1, s. 5-8.

32/ Ewolucja narodowa społeczności Kresów wschodnich, „Kultura i Społeczeństwo” 1991, nr 2, s. 57-72.
1992

33/ Rozwój narodowy społeczności polskiej i białoruskiej w okresie zaborów, [w:] Historycy wobec problemów tożsamości narodowej i europejskiej – między nacjonalizmem a uniwersalizmem XVIII-XX wiek. Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 1, Lublin 1992, s. 37-44.

34/ Tekst w ramach dyskusji, [w:] Spotkania polsko-ukraińskie, Z. Mańkowski (red.), Lublin 1992, s. 31-34.
1993

35/ Formowanie się świadomości narodowej Białorusinów. Uwarunkowania religijne, „Przegląd Powszechny” 1993, nr 1, s. 76-89.

36/ Formowanie się narodów w Europie Środkowo-Wschodniej, „Kultura i Społeczeństwo” 1993, nr 4, s. 17-34.

37/ Узаемаабумоўленасць нацыянальнага развіцця польскага і беларускага грамадства (да 1914 г.), „Беларусіка - Albaruthenica” t. 1, Мінск 1993, s. 89-94.

38/ Рэлігійныя перадумовы фарміравання беларускай нацыі, „Беларусіка - Albaruthenica” t. 2, Мінск 1993, s. 272-279.

39/ Białorusko-polskie związki kulturowe [art. rec. z: Biełaruska-polskija kulturnyja suwiazi. Materyjały nawukowaj kanfierencyi 17-24 kastrycznika 1988 h., P.U. Cieraszkowicz (red.), Minsk 1991], „Kwartalnik Historyczny” 1993, nr 1, s. 123-129.


1994

40/ Literackie źródła nowoczesnej białoruskości, „Przegląd Powszechny” 1994, nr 3, s. 325-336.

41/ Czy jest w Polsce inteligencja?, „Przegląd Powszechny” 1994, nr 5, s. 161-176.
1995

42/ Idea narodu białoruskiego w drukach narodników grupy peterburskiego pisma „Гомон”, „Slavia Orientalis” 1995, nr 3, s. 399-407.

43/ Aleksander Łukaszenko - banalność sowieckiego przypadku, „Więź” 1995, nr 12, s. 149-155.

44/ Прычыны слабасьці нацыятворчага працэсу беларусаў у ХІХ-ХХ ст., „Беларускі Гістарычны Агляд” t. 2, z. 2, Менск 1995, s. 195-227.

45/ E. Mironowicz, Białorusini w Polsce 1944-1949, Warszawa 1993 [rec.], „Studia Socjologiczne” 1995, nr 1-2, s. 206-212.
1996

46/ Między Rosją a Polską. Narodowo-kulturowa ewolucja społeczeństwa białoruskiego w dwóch ostatnich stuleciach, „Więź” 1996, nr 4, s. 159-172.

47/ Wincenty Dunin-Marcinkiewicz – postać polsko-białoruskiego pogranicza, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 1996, nr 1 (5), s. 56-68.

48/ Konstanty Kalinowski – refleksje nad tożsamością narodową postaci polsko-białoruskiego pogranicza, „Białostocki Przegląd Kresowy” 1996, t. 4, s. 147-155.

49/ Polacy - Białorusini: wzajemne stereotypy w okresie zaborów, „Slavia Orientalis” 1996, nr 4, s. 479-490.

50/ Charakterystyka pojęcia grupy etnicznej na przykładzie Poleszuków, „Etnografia Polska” 1996, z. 1-2, s. 127-135.

51/ Nacjonalizmy najtrudniej przyjmowały się na Białorusi. Wzajemne uwarunkowania rozwoju narodowego społeczności polskiej i białoruskiej w XIX w. (do 1914 r.), „Głos znad Niemna” (Grodno) nr 21 z 27 V – 2VI 1996 r., s. 4.

52/ W poszukiwaniu świadomości narodowej, „Rzeczpospolita” nr 271 z 21 XI 1996 r., s. 7.


1997

53/ Białoruś a Europa Środkowo-Wschodnia. Uwarunkowania kulturowe przemian polityczno-gospodarczych, „Przegląd Powszechny” 1997, nr 2, s. 148-164.

54/ Co to jest naród?, „Znak” 1997, nr 3, s. 79-91.

55/ Ruski i Pan - asymetria stereotypu, „Więź” 1997, nr 9, s. 63-80.

56/ Białorusini: problemy formowania się nowoczesnego narodu, „Przegląd Powszechny” 1997, nr 11, s. 165-179.

57/ Świadomość społeczna Białorusinów, „Polityka Wschodnia” 1997, nr 2, s. 39-72.

58/ Samookreślanie jako element świadomości etnicznej ludu białoruskiego w XIX wieku, „Przegląd Wschodni” 1997, t. IV, z. 3 (15), s. 611-616.

59/ Беларусь i Сярэдне-Ўсходняя Эўропа. Культурныя перадумовы палітычна-эканамічных ператварэньняў, „Фрагмэнты філязофіі культуралёгіі літаратуры” nr 1-2, Менск 1997, s. 314-329.

60/ Паміж Расіяй і Польшчай: Нацыянальна-культурная эвалюцыя беларускага грамадства на працягу двух апошніх стагоддзяў, [w:] Беларусь паміж Усходам і Захадам „Беларусіка - Albaruthenica” t. 6, Мінск 1997, s. 47-57.

61/ Польскае бачанне беларусаў, „Кантакты і дыялогі” nr 4, Мінск 1997, s. 10-13.

62/ Польскае бачанне беларусаў, „Кантакты і дыялогі” nr 5, Мінск 1997, s. 3-7.

63/ Na skrzyżowaniu kultur: Franciszek Bohuszewicz jako postać polsko-białoruskiego pogranicza, [w:] Беларуска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства і літаратуразнаўства. Матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі, ч. 3, Віцебск 1997, s. 397-401.

64/ Палякі – беларусы: узаемныя стэрэатыпы ў ХIХ і ХХ ст. (да 1939 г.), „Беларускі Гістарычны Агляд” t. 4, z. 1-2, Менск 1997, s. 35-60.

65/ A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996 [rec.], „Znak” 1997, nr 10, s. 157-161.

66/ Nic jeszcze nie jest przesądzone, „Rzeczpospolita” nr 1 z 2 I 1997 r., s. 6.

67/ Незалежнасць Беларусі: усё яшчэ наперадзе, „Свабода” (Мінск) nr 9 z 29 I 1997 r., s. 3.

68/ Dokąd zmierza Białoruś?, „Rzeczpospolita” nr 274 z 25 XI 1997 r., s. 8.
1998

69/ Białoruski czas, „Тэрмапілы. Літаратурна-мастацкі і беларусазнаўчы часопіс” 1998 (Беласток), nr 1, s. 108-114.

70/ Przyczyny słabości białoruskiego procesu narodotwórczego w XIX i XX w., „Kultura i Społeczeństwo” 1998, nr 3, 19-34.

71/ Ад этнічнага згуртавання да нацыянальнай супольнасці, „Беларускі Гістарычны Агляд” t. 5, z. 9, Менск 1998, s. 291-327.

72/ Droga ku wzajemności (sprawozdanie z konferencji), „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 1998, nr 10, s. 184-186.

73/ Języki w Wielkim Księstwie Litewskim (sprawozdanie z konferencji), „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 1998, nr 10, s. 186-187.

74/ Języki Białorusi w XIX-XX wieku (białoruski, polski, rosyjski) – ewolucja ich funkcji i zmienność relacji, [w:] A Litván Nagyfejedelemség és a mai Közép- és Kelet-Európa nyelvei: analógiák és folytonnosság. Az 1998. május 25-26-i konferencia anyaga, Budapest 1998, s. 65-67 (tezy referatu).

75/ Białorusko-ukraińsko-polskie pogranicze jako obszar styku kultur w dwóch ostatnich stuleciach, [w:] Kultura białorusko-polsko-ukraińskiego pogranicza. Tezy referatów konferencji międzynarodowej w Brześciu 15-16 października 1998 roku, Białystok – Brześć 1998, s. 20-22.

76/ Polacy-Białorusini: wzajemne stereotypy w latach międzywojennych, „Acta Albaruthenica” 1998, t. I, s. 9-16.

77/ B. Białokozowicz, Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów formowania się białoruskiej świadomości narodowej, Białystok 1998 [rec.], „Беларускі Гістарычны Агляд” Менск 1998, t. 5, z. 1 (8), s. 278-282.

78/ Польска-беларуская канферэнцыя у Белавежы, „Беларускі Гістарычны Агляд” Менск 1998, t. 5, z. 1 (8), s. 283-286.
1999

79/ Religie na Białorusi, „Przegląd Powszechny” 1999, nr 3, s. 311-314.

80/ Od zbiorowości etnicznej do wspólnoty narodowej. Podstawowe pojęcia układu etniczno-narodowego w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, „Studia Socjologiczne” 1999, nr 2, s. 29-63.

81/ Współczesny stereotyp Polaka w społeczeństwie białoruskim, „Magazyn Polski. Kwartalnik Naukowo-Społeczno-Kulturalny” nr 1, Grodno 1999, s. 4-8.

82/ Języki Białorusi w XIX-XX wieku (białoruski, polski, rosyjski) – ewolucja ich funkcji i zmienność relacji, „Studia Russica” t. XVII, Budapest 1999, s. 93-101.
2000

83/ Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia. Wyd. UMCS, Lublin 2000, 301 s.

84/ Polsko-białoruskie stereotypy w międzywojennym dwudziestoleciu, [w:] Miasto. Migracje. Ekorozwój. Księga pamiątkowa dedykowana Prof. dr hab. Włodzimierzowi Mirowskiemu, Lublin 2000, s. 154-175.

85/ Język jako wyznacznik tożsamości Białorusinów, [w:] Język a tożsamość na pograniczu kultur, red. E. Smułkowa i A. Engelking, Białystok 2000, s. 71-82.

86/ Wizja Polski i Rosji w „Krótkiej historii Białorusi” Wacława Łastowskiego, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” t. 14, 2000, s. 115-124.

87/ Konstanty Kalinowski – między polskością a białoruskością, [w:] На шляхах да ўзаемаразумення. Навуковы зборнік, „Беларусіка - Albaruthenica” t. 15, Менск 2000, s. 23-33.

88/ Polskość na wsi białoruskiej w XIX stuleciu, [w:] „Наш Радавод” кн. 8, Гродна - Беласток 1999 (2000), s. 280-287.

89/ Język a tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX-XX w., „Studia Russica” t. XVIII, Budapeszt 2000, s. 231-238 (pełny tekst referatu).

90/ Konstanty Kalinowski w badaniach polskich i białoruskich, [w:] Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія, Віцебск 2000, s. 165-167 (tezy).

91/ Беларусь i Сярэдне-Ўсходняя Эўропа. Культурныя перадумовы палітычна-эканамічных ператварэньняў, [w:] Быць або ня быць сярэднеэўрапейцам. Сучаснае польскае мысьленьне, Менск 2000, s. 327-343.

92/ Język a tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX-XX w., „Hungaro-Baltoslavica 2000” Abstracts – Tiezisy, Edited by A. Laczhazi, E. Szmolinka, A. Zoltan, Budapest 2000, s. 112-113.

93/ Konstanty Kalinowski w badaniach polskich i białoruskich, [w:] Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, Віцебск 2000, s. 126-131 (pełny tekst).


2001

94/ Polak, Litwin, Białorusin - ewolucja kryteriów przynależności narodowo-kulturowej w dwóch ostatnich stuleciach, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” t. 15, 2001, s. 204-209.

95/ Польска-беларуская міжкультурная камунікацыя: папярэдняе выкладанне праблематыкі, „Кантакты і дыялогі” nr 7-8, Мінск 2001, s. 15-29.

96/ Паляк, літвін, беларус - эвалюцыя крытэрыяў нацыянальна-культурнай прыналежнасці ў два апошнія стагоддзі, [w:] На шляху да праўды „Acta Albaruthenica” t. 2, Мінск 2001, s. 12-18.

97/ Formowanie się nowoczesnej polskości i białoruskości w dwóch ostatnich stuleciach: podobieństwa i różnice, [w:] На шляху да праўды „Acta Albaruthenica” t. 2, Мінск 2001, s. 165-193.

98/ Погляд на Польшчу і Расію ў «Кароткай гісторыі Беларусі» Вацлава Ластоўскага, [w:] Скарыназнаўства. Кнігазнаўства. Літаратуразнаўства. „Беларусіка-Albaruthenica” t. 20, Мінск 2001, s. 262-270.

99/ Пецярбургскі «Гомoн» як пачынальнік беларускай нацыянальнай ідэі ў XIX стагоддзі, [w:] Нацыянальныя пытанні „Беларусіка-Albaruthenica” t. 22, Мінск 2001, s. 76-87.

100/ Budapeszteńska konferencja o językach w Wielkim Księstwie Litewskim (sprawozdanie z konferencji), „Białoruskie Zeszyty Historyczne” t. 15, 2001 r., s. 250-251.

101/ Białowieska konferencja Droga ku wzajemności (sprawozdanie z konferencji), „Białoruskie Zeszyty Historyczne” t. 15, 2001 r., s. 252-254.

102/ Białoruś pod kontrolą [rozmawia Katarzyna Ewa Zdanowicz], „Kurier Poranny” nr 178 z 1 sierpnia 2001 r., s. 8.

103/ Belarus Between the East and the West. The Soviet-Russian Option Versus the Nationalist Option in Belarusian Society, „International Journal of Sociology” vol. 31, no. 3, New York, Fall 2001, p. 11-45.


2002

104/ Between Russia and Poland: national and cultural evolution of the Belorusian society in last two centuries, “Annus Albaruthenicus” 2002, s. 13-32.

105/ Нацыянальнае ў літаратурнай беларушчыне ў міжпаўстанчы перыяд, [w:] Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта. Выпуск трэцї, Мінск 202, c. 79-85.

106/ Romualda Podbereskiego rozumienie „narodowej białoruskości” w przedmowie do „Szlachcica Zawalni”, [w:] Ян Баршэўскі: дыялог з часамі і ў часе. Матэрыялы III Міжнародных чытанняў 15-16 снежня 2000 года, Віцебск 2002, c. 47-49.

107/ Мовы Беларусі ў XIX i XX стагоддзях, „Край – Kraj” 2002, nr 1-2, c. 136-158.

108/ Беларускі час, „Край – Kraj” 2002, nr 3-4, c. 8-18.

109/ Eugeniusz Mironowicz, Białoruś, Warszawa 1999 [rec.], „Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej”” 2002, z. 4, s. 257-262.

110/ Polacy – Białorusini: społeczne uwarunkowania komunikacji międzykulturowej, „Acta Polono-Ruthenica” t. VII, 2002, s. 211-221.

111/ Kim są Białorusini?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002 (także 2003 i 2004), 243 s.

112/ Беларусы (Погляд з Польшчы), Энцыклапедыкс, Мінcк 2002, 130 c.2003

113/ Палякі-Беларусы: культурная абумоўленасць рознасці светапоглядаў, [w:] Разнастайнасць моў і культур у кантэксце глабалізацыі, кн. 2, Мінск 2003, c. 170-183.

114/ Polish-Belarusian intercultural relations, „Annus Albaruthenicus” 2003, s. 113-120. 115/ Polsko-białoruska komunikacja międzykulturowa. Zarys problematyki, [w:] Pogranicza języków. Pogranicza kultur. Studia ofiarowane Elżbiecie Smułkowej. Red. A. Engelking, R. Huszcza, Warszawa 2003, s. 335-346.

116/ Русские, поляки, белорусы: сравнение национальных процессов в XIX-XX вв., [w:] Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія, Віцебск 2003, c. 207-209.

117/ Sokrat Janowicz, Ojczystość. Białoruskie ślady i znaki. Wybór i opracowanie R. Traba, Olsztyn 2001 [rec.], „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia” 2001 (wyd. 2003), t. 26, s. 308-312.

118/ Самаідэнтыфікацыя беларусаў і ўкраінцаў: падобнае і адрознае, „Acta Albaruthenica” t. 3, Мінск 2003, с. 49-58.

119/ Я мару пра багатую, заможную й дэмакратычную Беларусь…, „Край – Kraj” 2003, nr 1-2, c. 5-14.

120/ Трансформацыя польскага грамадства (1989-2003), „Край – Kraj” 2003, nr 3-4, c. 9-27.


2004

121/ Identity of Belarusians end Ukrainians – Similarities and Differences, “Annus Albaruthenicus” 2004, s. 49-65.

122/ Belorusski sbornik..., [rec. z: Белорусский сборник. Статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии. Выпуск 2, Санкт-Петербург 2002, 311 c.], “Annus Albaruthenicus” 2004, s. 309-312.

123/ Belarusian as an Endangered Language: Can the Mother Tongue of an Independent State be Made to Die?, “Iternational Journal of Educational Development” volume 24, issue 5, 2004, p. 511-528 (wspólnie z Jerzym J. Smoliczem).

124/ Што чакае Беларусь?, „Czasopis” 2004, nr 5, s. 24-29.

125/ Белорусский сборник. Статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии. Выпуск 2, Санкт-Петербург 2002, 311 c. [rec.], „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2004, z. 21, s. 257-260.

126/ Дапаможнік па дзяржаўнай ідэалогіі, „Беларускі Гістарычны Агляд” t. 11, 2004, z. 1-2, c. 304-327.
2005

127/ Zmiany struktury narodowościowej na pograniczu polsko-białoruskim w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, 171 s. (wspólnie z E. Mironowiczem i S. Tokciem).

128/ Die ideologischen Grundlagen des weißrussischen Staatswesens, Annus Albaruthenicus“ 2005, s. 7-30.

129/ Polacy – Białorusini: odmienności zachowań, „Czasopis” 2005, nr 6, s. 40-42.

130/ Аб'яднанне Беларусі і Расіі ў Беларускіх сацыялагічных даследаваннях, „Acta Albaruthenica“ t. 5, Мiнск 2005, c. 156-163.

131/ Петербургские народники – творцы современной белорусской национальной идеи, „Белорусский сборник. Статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии”. Выпуск 3, Санкт-Петербург 2005, c. 75-86.

132/ Нетипичное общество, [w:] Неизвестная Беларусь, Москва 2005, c. 240-263.
2006

133/ Polacy – Białorusini: odmienność zachowań, „Czasopis“ 2006, nr 1, s. 39-40.

134/ Die Integration mit Russland im Bewusstsein der weißrussischen Bevölkerung, „Annus Albaruthenicus“ t. 7, 2006, s. 93-112.

135/ Die ethnische Geschichte Weißrusslands im europäischen Vergleich, (rec.: П.В. Терешкович, Этническая история Беларуси XIX - начала XX в. в контексте Центрально-Восточной Европы, Минск, БГУ 2004, s. 223), Annus Albaruthenicus“ t.7, 2006, s. 319-322.

136/ „Nowa Ziemia“ – obraz społeczeństwa w poemacie Jakuba Kołasa, „Czasopis“ 2006, nr 2, s. 1-4 (wkładka).

137/ Integrowanie się z Rosją w świadomości społeczeństwa Białorusi, „Czasopis“ 2006, nr 4, s. 1-4 (wkładka).

138/ Нетипичное общество, „Перекрёстки“ N 1-2, 2006, c. 196-213 (Vilnius).

139/ <<Новая зямля>> і <<Пан Тадэвуш>> - падобнае і адрознае ў вобразах грамадства ў паэмах двух Міџкевічаў, [w:] Acta Albaruthenica Rossica Polonica, Віцебск 2006, c. 427-430.

140/ Білорусь, як територія польско-білоруського пограничча у XX столітті, „Pogranicze: Polska – Ukraina“/„Пограниччя: Польща – Україна“ 1/2006, s. 291-316.

141/ Nowa Ziemia – obraz społeczeństwa w poemacie Jakuba Kołasa, „Roczniki Humanistyczne“ t. LIII, 2005, z. 7, s. 91-100.

142/ Nieznany sąsiad, [w:] Polska i jej sąsiedzi. Pod red. W. Pawluczuka, Oficyna Wydawnicza „Stopka“, Łomża 2006, s. 139-156.

143/ Trzy Białorusie, [w:] Droga ku wzajemności. Tom jubileuszowy dedykowany prof. Aleksandrowi Barszczewskiemu. Redakcja naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz, Warszawa 2006, s. 212-230.

144/ Bĕloruský a český národotvorný proces v 19. stoleti (do roku 1914): shody a rozdíly, [w:] Cesty k národnímu obrození: běloruský a český model, Praha 2006, s. 74-96.

145/ Фармаванне нацыяў у Цэнтральна-Усходняй Еўропе ў канцы XVIII – пачатку XX сст., [w:] Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемадзеянне i ўзаемаўплывы, Гомель 2006, c. 46-52.2007

146/ [Współred.] „Studia Białorutenistyczne“ t. 1, 2007, 420 s.

147/ Białoruska wizja ideologii państwowej, „Studia Białorustenistyczne“ t. 1, 2007, s. 101-118.

148/ Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Drogi do narodowego odrodzenia: model białoruski i czeski“, Praga, 4-6 lipca 2006, „Studia Białorustenistyczne“ t. 1, 2007, s. 411-413.

149/ Der weiβrussiche und tschechische nationsschöpferische Prozess im 19. und zu beginn des 20. Jahrhunderts: Ähnlichkeiten und Unterschiede, „Annus Albaruthenicus“ t. 8, 2007, s. 29-54.

150/ Konferenz in Prag, „Annus Albaruthenicus“ t. 8, 2007, s. 307-310.

151/ Геополитические перспективы Беларуси: взгляд из Польши, [w:] Беларусь и <<большая Европа>>: в поисках геополитического самоопределения. Под ред. Олега Манаева, Новосибирск 2007, c. 110-142.

152/ Польське суспільство в період трансформації, „Пограниччя: Польща – Україна“/ „Pogranicze: Polska – Ukraina“ 2/2007, s. 219-238.

153/ «Новая зямля»: вобраз грамадства ў паэме Якуба Коласа, [w:] Беларусь і беларусы ў прасторы і часе. Зборнік да 75-годдзя прафесара Адама Мальдзіса. Пад рэдакцыяй Сяргея Запрудскага, Аляксандра Фядуты, Захара Шыбекі, Мінск 2007, c. 291-296.

154/ Słowackie odrodzenie narodowe w kontekście procesów narodotwórczych Słowian Wschodnich i Zachodnich w wieku XIX (do 1914 r.), „Acta Fakultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Slavistický zborník 6“ (AFPhUP 163/245), Slovensko-slovanské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 4 – 7 októbra 2006, Prešovská univerzita v Prešove 2007, s. 62-79.

155/ Formowanie się nowoczesnej białoruskości w XX stuleciu, [w:] Białoruś w XX stuleciu. W kręgu kultury i polityki, pod red. D. Michaluk, Toruń 2007, Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 161-174.

156/ Polsko-białoruska komunikacja międzykulturowa (wstępny zarys problematyki), [w:] Polifonia, dialog i zderzenie kultur. Antologia tekstów z komunikacji międzykulturowej. Pod redakcją Urszuli Kusio, Toruń 2007, s. 308-331.

157/ Polacy – Białorusini: kulturowe uwarunkowania odmienności zachowań (kontynuacja), [w:] Polifonia, dialog i zderzenie kultur. Antologia tekstów z komunikacji międzykulturowej. Pod redakcją Urszuli Kusio, Toruń 2007, s. 332-351.
2008

158/ Czy istnieje białoruski naród? Z prof. Ryszardem Radzikiem, socjologiem z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozmawia Dorota Wysocka, „Czasopis” 2008, nr 1, s. 23-25.

159/ [Współred.] „Studia Białorutenistyczne“ t. 2, 2008, 412 s.

160/ E. Mironowicz, Białoruś, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007, 412 s. [nota rec.], „Studia Białorutenistyczne” t. 2, 2008, s. 385.

161/ Białoruś: trudna droga do demokracji. Pod redakcją Mikołaja Iwanowa, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 2006, 150 s. [nota rec.], „Studia Białorutenistyczne” t. 2, 2008, s. 388.

162/ О. Манаев, Становление гражданского общества в независимой Беларуси. Социологические опыты: 2001-2005. Книга вторая, Рига, Лайма 2005, 784 c. [nota rec.], „Studia Białorutenistyczne” t. 2, 2008, s. 389.

163/ Падабенства і розніца паміж беларускім і чэшскім нацыятворчым працэсам у 19 - пачатку 20 ст., „Гістарычны aльманах” t. 14, 2008, s. 20-47.

164/ Нетыповае грамадства, [w:] Невядомая Беларусь, рэд. В. Акудовіч і А. Анціпенка, Менск 2008, s. 330 – 364.

165/ Wizje białoruskich intelektualistów: czy Białoruś jest częścią Europy?, „Acta Albaruthenica” t. 8, 2008, s. 275-287.
2009

166/ Is Belarus Part of Europe?, “Annus Albaruthenicus” t. 10, 2009, s. 25-37.

167/ Канстанцін Каліноўскі ў сьвятле дакументаў, „Arche” nr 5, 2009, s. 119-130.

168/ Kulturowo-cywilizacyjna tożsamość społeczeństwa Białorusi, [w:] Białoruś w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, Lublin 2009, s. 39-75.

169/ Моўна-літаратурнае вымярэнне паняцця беларускасці ў публіцыстыцы «Нашай Нівы» (1906-1915), [w:] „Acta Albaruthenica, Rossica, Polonica”, ч. 2, Віцебск 2009, s. 183-187.

170/ Польская грамадскасць на беларускіх землях у XIX стагоддзі, “Известия Гомельского государственного университета” 2009, nr 4 (55), ч. 1, c. 112-118.

171/ Wizje społeczeństw w „Nowej Ziemi“ J. Kołasa i „Panu Tadeuszu“ A. Mickiewicza, [w:] Slavistika v premenách času (štúdie z jazykovednej a literárnovednej komparatistiky), „Acta Universitatis Prešoviensis. Slavistický zbornik” 1, ved. red. J. Dudášová, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2009, s. 304–311.

172/ Jacy jesteśmy? Intelektualistów wizje kultury, narodu, społeczeństwa, „Acta Albaruthenica” Literatura, język i kultura: tradycje i nowatorstwo” 2009, t. 9, s. 361-375.

173/ [Współred.] „Studia Białorutenistyczne“ t. 3, 2009, 400 s.

174/ „Nowa Europa Wschodnia” nr 1 (wrzesień-październik 2008) 159 s., nr 2 (listopad-grudzień 2008) 166 s., Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2008 [nota rec.], „Studia Białorutenistyczne” t. 3, 2009, s. 369-370.

175/ Ograbiony naród. Rozmowy z intelektualistami białoruskimi, przeprowadzili M. Nocuń i A. Brzeziecki, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 2007, 216 s. [nota rec.], „Studia Białorutenistyczne” t. 3, 2009, s. 374-375.

176/ L. Asipienka, K. Kwiatkowska, Kastusiowy Pamiętnik. Historie białoruskich studentów programu imienia Konstantego Kalinowskiego, Studium Europy Wschodniej, Warszawa 2008, 243 s. [nota rec.], „Studia Białorutenistyczne” t. 3, 2009, s. 372-373.

177/ Беларуская апалогія „трыадзінарускасці”, „Беларускі Гістарычны Агляд” t. 16, 2009, z. 2, c. 540-560.

178/ The Identity of Belarussians at the turn of the 21st century [w:] East and West; History and Contemporary State of Eastern Studies, ed. J. Malicki, L. Zasztowt, "Bibliotheca Europae Orientalis", vol. XXXIV, didactica 5, Warsaw 2009, p. 223-249.2010

179/ Belarusian Intellectuals on Belarus, Belarusians and Belarusianness, “Annus Albaruthenicus” t. 11, 2010, s. 239-254.

180/ Беларускі нацыятворчы працэс у параўнанні з украінскім, чэшскім і славацкім, „Беларусіка – Albaruthenica” кн. 29, Літаратуразнаўства. Этналогія: матэрыялы IV Міжнароднага кангрэса беларусістаў Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін (Мінск, 6-9 чэрвеня 2005 г.), рэд. І. Багдановіч, Т. Валодзіна, Мінск 2010, c. 264-273.

181/ Ідентичність білорусов (з особливим врахуванням національних вимірів), [w:] „Наукові записки. Серія ‘Культурологія’” (Проблми культурної іденичності: глобальнй та локальний виміри), Випуск 5, Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія” 2010, c. 91-109.

182/ [Wspólred.] Białoruś: przeszłość i teraźniejszość. Kultura, literatura, język, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010, 255 s.

183/ Czy potrafimy zrozumieć Białorusinów?, „<>. Magazyn Idei <>” Październik 2010, nr 10, s. 14-15.

184/ Od narodu feudalnego do narodu klasy średniej, [w:] Człowiek wobec uniwersum. Księga jubileuszowa z okazji 75 rocznicy urodzin Pana Profesora Mariana Filipiaka, red. A. Biała, M. Gwozda, J. Kociuba, E. Krawczak, U. Kusio, Lublin 2010, s. 191-204.

185/ Польща і Україна. Культурна обумовленість економічних і політичних змін, „Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент”, випуск 3, Вид-во: Національний Педагогічний Університет ім. М.П. Драгоманова, Київ 2010, c. 89-99.

186/ [Współred.] „Studia Białorutenistyczne“ t. 4, 2010, 386 s.

187/ Л. Е. Криштапович, Беларусь и Россия: историософское и џивилизационное единство, Академия управления при Президенте Респблики Беларусь, Минск 2006, 94 c. [rec.] „Studia Białorutenistyczne“ t. 4, 2010, s. 299-309.

188/ Białoruś – w stronę zjednoczonej Europy, red. M. Maszkiewicz, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Wrocław 2009, 286 s. [nota rec.] „Studia Białorutenistyczne“ t. 4, 2010, s. 353.

189/ А. У. Унучак,”Наша ніва” і беларускі нацыянальны рух (1906-1915 гг.), Беларуская навука, Мінск 2008, 186 c. [nota rec.] „Studia Białorutenistyczne“ t. 4, 2010, s. 354.

190/ [Współred.] Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010, 411 s.

191/ Польскія эліты на тэрыторыі Беларусі ў XIX стагоддзі: ад шляхты да інтэлігенцыі, [w:] Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемадзеянне i ўзаемаўплывы, Гомель 2010, c. 72-79.


2011

192/ [Współred.] „Studia Białorutenistyczne“ t. 5, 2011, 487 s.

193/ Беларусы на фоне нацыятворчых працэсаў у грамадствах Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, „Беларускі Гістарычны Агляд” t. 18, 2011, z. 1-2, c. 99-122.

194/ Y. Garbinski / Юры Гарбінскі, Belarusian Religious Publishing in the West: Periodicals and Graphic Prints 1945 – 2005 / Беларускі рэлігійны друк на Захадзе: пэрыёдыка, графічныя друкі 1945 – 2005, Belarusian Institute of Arts and Sciences, New York – Warsaw 2009, 888 c. + ilustracje, tabele, mapy [nota rec.] „Studia Białorutenistyczne“ t. 5, 2011, s. 451-452.

195/ D. Michaluk, Białoruska Republika Ludowa 1918 –1920. U podstaw białoruskiej państwowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, 598 s. + 9 s. map + 17 s. ilustr. [nota rec.] „Studia Białorutenistyczne“ t. 5, 2011, s. 452-453.

196/ A. Gil, Kwestia polska w białoruskim dyskursie politycznym – geneza i teraźniejszość, Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 2, Wyd. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2009, 42 s.

A. Gil, W cieniu przeszłości. Stosunki polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie – stan obecny i perspektywy, Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 12, Wyd. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2010, 36 s. [nota rec.] „Studia Białorutenistyczne“ t. 5, 2011, s. 453-455.
2012

197/ Belarusians on the Background of the Nation-Creating Processes in Central-Eastern Europe, [in:] The First International Congress of Belarusian Studies. Working Papers, volume 1, Kaunas 2012, p. 206-209.

198/ Тоеснасць беларусаў у публіцыстыцы “Нашай нівы” 1906 – 1915 гг., „Беларусіка – Albaruthenika” кн. 33, Новае слова ў беларусістыцы. Гісторыя і культуралогія: матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў (Мінск, 20 – 21 мая 2010 года), пад рэд. А.А.Сушы, Мінск 2012, c. 95-105.

199/ Tożsamości Polaków i Białorusinów – podobieństwa, różnice, społeczne uwarunkowania zaistnienia, „Беларусіка – Albaruthenika” кн. 34, Супольнасць традыцыі – садружнасць у будучыні: Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Зборнік навуковых артыкулаў, Мінск 2012, c. 350-358.

200/ Разуменне нацыі ў “Нашай ніве” (1906-1915), „Беларусіка – Albaruthenika” кн. 34, Супольнасць традыцыі – садружнасць у будучыні: Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Зборнік навуковых артыкулаў, Мінск 2012, c. 130-136.

201/ Будущее Беларуси сквозь призму ее идентичности, [w:] Будущее Беларуси. Взгляд независимых экспертов, под редакцией профессора Олега Манаева, Санкт-Петербург 2012, c. 69-114.

202/ E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Białorusi 1990 – 2010, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2011, 262 s. [nota rec.] „Studia Białorutenistyczne“ t. 6, 2012, s. 363-364.

203/ Polska w oczach Białorusinów / Польшча вачыма беларусаў, redakcja Bogdan Wagner, Wydawca Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie, Lublin 2011, 252 s. [nota rec.] „Studia Białorutenistyczne“ t. 6, 2012, s.364-365.

204/ Вытокі сучаснай беларускасці. Беларусы на фоне нацыятворчых працэсаў у Цэнтральна-Усходняй Еўропе ХІХ ст., пер. з польск. мовы Н. Дзенісюк, навук. рэд. С. Рудовіч і С. Токць, Мінск: Медысонт, 2012, 376 с.

205/ Białorusini na tle procesów narodotwórczych społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2012, z. 41, s. 53-65.

206/ Białorusini – między Wschodem a Zachodem, Wyd. UMCS, Lublin 2012, 264 s.

207/ Tożsamości zbiorowe Białorusinów, red. R. Radzik, Wyd. UMCS, Lublin 2012, 423 s.

208/ Wstęp [w:] Tożsamości zbiorowe Białorusinów, red. R. Radzik, Wyd. UMCS, Lublin 2012, s. 7-9.

2013

209/ Народ и общественная структура: взаимозависимости на примере Речи Посполитой, „Известия Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины”, 2013, nr 1, c. 201-208.

210/ Українці серед націй Центрально-Східної Європи (чинники націєтворчих процесів), „Наукові записки. Серія «Культурологія»”, вип. 11, частина 1, Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013, c. 232-256.

211/ Етносоціологічний та епістемологічний дискурс у науковому просторі / Etnosociological and epistemological discourse in scientific space, pед. В. Євтух, Р. Радзік, Г. Кіслa, Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервис», 2013, 260 с.

212/ Про множинність націй (як спільнот та ідей), [w:] Етносоціологічний та епістемологічний дискурс у науковому просторі / Etnosociological and epistemological discourse in scientific space, pед. В. Євтух, Р. Радзік, Г. Кіслa, Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервис», 2013, c. 39-56.

213/ Językowy wymiar tożsamości narodowych i jego polityczne konteksty, [w:] Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее. Материалы V Международной научно-практической конференции (Иркутск, 21-22 мая 2013 г.), ред. А.Х. Никитина, Т.А. Заиндинова,

Иркутск 2013, s. 112-120.

214/ Формирование  идентичностно-ментальных  характеристик современного   польского   общества [w:] Менталитет   славян  и интеграционные  процессы:  история,  современность, перспективы: материалы VIII Междунар. науч. конф.,  под  общ.  ред. В.В. Кириенко, Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2013, c. 19-27.

215/ What future for Belarus? An analysis of identity issues, “Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2013, z. 42, s. 7-35.

216/ Tożsamości Białorusinów: między rosyjskością, sowieckością a białoruskością, [w:] Rzeczywistość wielokulturowa, red. L. Dyczewski, K. Jurek, Wyd. KUL – Centrum Europejskie Natolin, Lublin – Warszawa 2013, s. 295-312.

217/ Европа или Россия? Между народом и постсоветской общностью, [w:] Трансфармацыі ментальнасці беларусаў у ХХІ ст., пад рэдакцыяй А.Я. Тараса, Рыга: Інстытут беларускай гісторыі і культуры 2013, с. 162-188.

218/ Stosunki polsko-białoruskie w XIX-XX wieku w oczach socjologa,[w:] Stosunki polsko-białoruskie. Historia i współczesność, pod red. Doroty Michaluk, Kraków: Avalon 2013, s. 153-166.

219/ Русский контекст общности белорусов в социологических исследованиях периода независимости, „Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент” / „International Scientific Forum: Sociology, Psychology, Pedagogy, Management” випуск / issue 13, Київ / Kyiv 2013, ISSN 2307-4825, c. 101-116.

220/ Białorusini: między narodową odrębnością a ruską wspólnotowością, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, zeszyt 2: Słowiański trójkąt: Rosja, Ukraina, Białoruś, red. T. Stępniewski, s. 11-32.


2014

221/ Religious Aspects of Polish and Belarusian Identity, „Наукові записки. Серія «Культурологія» Національного університету «Острозька академія»”, вип. 15, частина 2, Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014, c. 28-45.

222/ Sociology from Lublin, ed. R. Radzik, B. Szajkowski, A. Wysocki, Wyd. UMCS, Lublin 2014, 354 pp.

223/ Multiple Identities of Belarusians [in:] Sociology from Lublin, ed. R. Radzik, B. Szajkowski, A. Wysocki, Wyd. UMCS, Lublin 2014, p. 73-108.

224/ Introduction [in:] Sociology from Lublin, ed. R. Radzik, B. Szajkowski, A. Wysocki, Wyd. UMCS, Lublin 2014, p. 7-12 (wspólnie z B. Szajkowskim).

225/ S. Wysłouch, Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich, red. naukowy M. Iwanow, Bibliotheca Europae Orientalis, t. XLII Fontem 3, Studium Europy Wschodniej – Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013 [Wilno 1939/40], 301 s. + LXVIII [nota rec.] „Studia Białorutenistyczne“ t. 8, 2014, s. 267-268.

226/ A. Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, 844 s. + mapa [nota rec.] „Studia Białorutenistyczne“ t. 8, 2014, s. 269-270.

227/ A. Poczobut, System Białoruś, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013, 248 s.[nota rec.] „Studia Białorutenistyczne“ t. 8, 2014, s. 270-272.

228/ D. Romanowski, Trzeci Rzym. Rozwój rosyjskiej idei imperialnej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, 173 s. [rec.] „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, z. 5, s. 185-187.

229/ Stosunek Białorusinów do Majdanu 2014 i jego następstw, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, zeszyt 2: Majdan 2014: Ukraina na rozdrożu, red T. Stępniewski, A. Gil, A. Szabaciuk, A. Visvizi, s. 9-35.

230/ Trójjedyny naród ruski czy odrębne wspólnoty narodowe?, „Przegląd Wschodni” t. XIII, 2014, z. 2 (50), s. 253-301.
2015

231/ Social Contexts of Russian Orthodoxy, „Наукові записки. Серія «Культурологія» Національного університету «Острозька академія»”, вип. 16, Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015, c. 104-120.

232/ Contemporary Problems of Social Change: Polish and Ukrainian Experience, ed.V. Yevtukh, R. Radzik, G. Kisla, Publithing House "Scientific Production Association "Interservice" LTD", Kyiv 2015, 300 pp.

233/ Ukrainian Communities and Nation-Making Processes in Central-Eastern Europe: Aspects of Identity and Language [in:] Contemporary Problems of Social Change: Polish and Ukrainian Experience, ed.V. Yevtukh, R. Radzik, G. Kisla, Publithing House "Scientific Production Association "Interservice" LTD", Kyiv 2015, p. 34-44.

234/ Introduction [in:] Contemporary Problems of Social Change: Polish and Ukrainian Experience, ed.V. Yevtukh, R. Radzik, G. Kisla, Publithing House "Scientific Production Association "Interservice" LTD", Kyiv 2015, p. 9-11 (wspólnie z G. Kisla).

235/ Contemporary Educational Challenges, ed. R. Radzik and A. Kisla, Wyd. UMCS, Lublin 2015, 191 pp.

236/ Introduction, [in:] Contemporary Educational Challenges, ed. R. Radzik and A. Kisla, Wyd. UMCS, Lublin 2015, p. 7-8 (wspólnie z A. Kisla).

237/ Ставлення білорусів до Євромайдану в соціологічних дослідженнях 2014 року, „Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент” / „International Scientific Forum: Sociology, Psychology, Pedagogy, Management” випуск / issue 17, Київ / Kyiv 2015, s. 5-19.238/ Społeczny wymiar rosyjskiego prawosławia, [w:] Pogranicza: księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Sadowskiego, pod red. Małgorzaty Bieńkowskiej i Waltera Żelaznego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, s. 289-319.
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка