Спіс публікацый Аўсейчыка Уладзіміра Яўгенавіча
Дата канвертавання17.03.2016
Памер105.3 Kb.
Спіс публікацый Аўсейчыка Уладзіміра Яўгенавіча

1. Аўсейчык У.Я. Вобразы яўрэяў, цыганоў і татараў у традыцыйным светапоглядзе беларусаў у 19 – пач. 20 ст. // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Вып. 10. Гуманитарные науки. – Новополоцк, 2005. – С. 17-19;


2. Аўсейчык У.Я. Рытуальна-магічны аспект вобраза яўрэя ў беларускай міфапаэтычнай карціне свету // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета/ Вып. 10. Гуманитарные науки. – Новополоцк, 2005. – С. 21-22;
3. Аўсейчык У.Я. Этнічная карціна свету беларусаў у ХІХ – пач. ХХ ст. // Сучасны гісторыка-культурны працэс: самавызначэнне и самарэалізацыя суб’екта: матэрыялы рэсп. навук. канф., г. Мінск, 16 – 17 мая 2006г. / Бел.дзярж.пед. ун-т імя М. Танка; рэдкал. С.В. Снапкоўская [і інш.]; адк.рэд. А.У. Рагуля. – Мінск: БДПУ, 2006. – С. 191 – 194;
4. Аўсейчык У.Я. Тэарэтычныя асновы этнічнай стэрэатыпізацыі ў грамадствах традыцыйнага тыпу // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Вып. 15. Гуманитарные науки. – Новополоцк, 2006. – С. 105-107;
5. Аўсейчык У.Я. Вобраз “чужынцаў” у беларускім традыцыйным грамадстве ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Вып. 15. Гуманитарные науки. – Новополоцк, 2006. – С. 108-110;
6. Аўсейчык У.Я. Этнічная карціна свету беларусаў у ХІХ – пач. ХХ ст. // Сборник научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь «НИРС 2005». – Мн., 2006. – С.348;
7. Аўсейчык У.Я. Вобраз “чужынца” ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў 19-пач. 20 ст. (па этнаграфічных і фальклорных матэрыялах Лепельшчыны) // Лепельскія чытанні (другая навукова-практычная канферэнцыя). – Віцебск, 2006.- С. 26-28;
8. Аўсейчык У.Я. Вобразы латышоў і літоўцаў у беларускай традыцыйнай супольнасці ХІХ – пач. ХХ ст. // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Вып. 20. Гуманитарные науки. – Новополоцк, 2007. – С. 31-34;
9. Аўсейчык У.Я. Вобраз палякаў у беларускім традыцыйным грамадстве ХІХ – пач. ХХ ст. // Актуальные проблемы из исторического прошлого и современности в общественно-гуманитарных социо-религиоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья / Вит. Гос. Ун-т; рекол.: В. А. Космач (гл. ред.) [и др.]. – Витебск: Издательство УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2007. – Ч. І. – С. 79 – 81;
10. Аўсейчык У.Я. Этнаканфесіянальныя стэрэатыпы ў беларускім традыцыйным грамадстве ХІХ – пачатку ХХ ст. // Европа: актуальные проблемы этнокультуры / Редкол. В.В. Тугай (отв.ред.) [и др.]. – Мн.: БГПУ, 2007. С. 228 – 230;
11. Аўсейчык У.Я. Этнічныя стэрэатыпы сярод беларускага гарадскога насельніцтва ў ХІХ стагоддзі // Гістарычнае і сацыякультурнае развіццё Магілёва: зборнік навуковых прац / Уклад. І.А. Пушкін, В.В. Юдзін. – Магілёў: Могилев. обл. укруп. тип., 2007. – С. 83 – 87;
12. Аўсейчык У.Я. Вобраз украінцаў у беларускім традыцыйным грамадстве ХІХ – пач. ХХ ст.// Сборник научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь «НИРС 2006». – Мн., 2007. – С. 318 – 319.
13. Аўсейчык У.Я. Характар узаемадзеяння рускіх старавераў і беларускага насельніцтва на Віцебшчыне ў 19 – пачатку 20 стагоддзя // Инновационное развитие Придвинского края: сборник научных трудов региональной научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов, Новополоцк – Полоцк, 18-19 декабря 2007 года. – Новополоцк: ПГУ, 2007. – С. 36-40
14. Овсейчик В.Е. Вклад старообрядцев в культурное наследие Беларуси // Проблемы славянской культуры и цивилизации: Материалы Х Международно-методологической конференции / Отв. ред. Антипова А. М. – Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2008. – С. 23-25.
15. Аўсейчык У.Я. Гістарыяграфічны агляд прац па гісторыі і культуры старавераў Падзвіння // Сборник научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь «НИРС 2007». – Мн. «Издательский центр БГУ», 2008. – 336-339.
16. Овсейчик В.Е. Особенности этнокультурного взаимодействия русских старообрядцев и белорусского населения на Витебщине в XIX - начале XX вв. / В.Е. Овсейчик // Этнокультурное и этноконфессиональное образование: проблемы и перспективы развития: материалы Международной научно-практической конференции (9 - 11 декабря 2008 г.) / под ред. Н. Ф. Беляевой. - Саранск, 2008. - С. 93 - 97
17. Аўсейчык У.Я. Вобраз старавераў у народнай культуры беларусаў Падзвіння ў ХІХ – першай палове ХХ ст. // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 5. – Мн.: Права і эканоміка, 2008. – С. 316-322.
18. Аўсейчык У.Я. Стараверы Лепельшчыны ў ХІХ – пач. ХХ ст. // ІІІ Лепельскія чытанні: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, Лепель, 10 кастрычніка 2008 г. – Віцебск: РУП ГСУВО, 2008. – С. 44-47.
19. Аўсейчык У.Я. Народная медыцына старавераў Падзвіння (на аснове матэрыялаў палявых этнаграфічных даследаванняў) // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку): зб. навук. прац рэсп. навук.-практ. семінара, Полацк, 20 – 21 лістапада 2008 г. / пад агульн. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. – Наваполацк: ПДУ, 2009. – С. 132-136.
20. Аўсейчык У.Я. Пахавальна-памінальная абраднасць як сфера міжэтнічнага і міжканфесійнага ўзаемадзеяння ў сучаснай вёсцы Беларускага Падзвіння (да пастаноўкі праблемы) //III Машеровские чтения: материалы республиканской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 24–25 марта 2009 г. / Вит.гос.ун-т.; редкол.: А.Л.Гладков (гл.ред.) [и др.]. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. машерова», 2009. – История. Белорусская филология. Русская филология. С. 19–21.
21. Аўсейчык У.Я. Пахавальна-памінальная абраднасць беларусаў Падзвіння: гістарыяграфія і сучасны стан даследаванняў // Веснік Полацкага дзяржаўнага універсітэта. – Серыя А. Гуманітарныя навукі. – 2009. – №7. – С. 61-70.
22. Аўсейчык У.Я. Элементы народнай медыцыны ў пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў Падзвіння (па матэрыялах сучасных этнаграфічных даследаванняў) // Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, пераймання: зборнік навуковых прац удзельнікаў ІV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 29-30 красавіка 2010 г.) / БДУКМ; рэдкал.: Мажэйка М.А. (адк. рэд.) [і інш]. – Мн: БДУКМ, 2010. – С. 55-57.
23. Аўсейчык У.Я. Пахавальна-памінальная абраднасць вясковага беларускага насельніцтва Падзвіння ў канцы ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2010. – №7. – С. 199-210.
24. Аўсейчык У.Я. Фактары эвалюцыі пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў у XX – пачатку XXI стагоддзя // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 8. – Мн.: Права і эканоміка, 2010. – С. 275-280.
25. Аўсейчык У.Я. Полаўзроставыя асаблівасці ў традыцыйнай пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў Падзвіння // Гендер и проблемы коммуникативного поведения: сб. материалов четвертой междунар. науч. конф. – Новополоцк: ПГУ, 2010. – С. 93-97.
26. Аўсейчык У.Я. Традыцыйныя і новыя элементы ў сучаснай пахавальна-памінальнай абраднасці вясковага беларускага насельніцтва // Роля традыцый народнай культуры ў адраджэнні беларускага сяла: Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі; 24 верасня 2010 г. Іванава / ІМЭФ НАН Б; гал.рэд. А.І. Лакотка. – Мн.: Права і эканоміка, 2010. – С. 233-238.
27. Аўсейчык У.Я. Уплыў ІІ сусветнай вайны на пахавальна-памінальную абраднасць беларусаў Падзвіння // Наука – образованию, производству, экономике. Материалы 16 (63) Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов. 16-17 марта 2011 г. Том 1. – Витебск: Изд-во УО “ВГУ им. П.М. Машерова”, 2011. – С. 367-369.
28. Аўсейчык У.Я. Традыцыйныя і новыя элементы ў сучаснай пахавальнай абраднасці вясковага беларускага насельніцтва Падзвіння // Этнокультурное развитие Беларуси в ХІХ – начале ХХ в.: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 19-20 мая 2010 г., Минск / редкол.: Т.А. Новогродский (отв. ред.) [и др.]. – Мн.: Изд.центр БГУ, 2011. – С. 78-84.
29. Аўсейчык У.Я. Абрад Дзяды на Лепельшчыне (па матэрыялах сучасных палявых даследаванняў) // Лепельскія чытанні: матэрыялы ІV навук-практ. канф. (Лепель, 17-18 верас. 2010 г.)/ рэдкал.: Я.А. Грэбень; А.У. Стэльмах. – Мн.: Медысонт, 2011. – С.176-182.
30. Аўсейчык У.Я. Традыцыі і навацыі ў сістэме ўшанавання аб’ектаў сакральнай тапаграфіі Полацкага Падзвіння ў ХХ – пач. ХХІ ст. // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зборнік навуковых прац удзельнікаў V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 29 красавіка – 1 мая 2011 г.) / БДУКМ; рэдкал.: Мажэйка М.А. (адк. рэд.) [і інш]. – Мн: БДУКМ, 2011. – С. 81-83.
31. Аўсейчык У.Я. Абрад Стаўроўскія Дзяды на Докшыччыне // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навук. прац міжнар. навук.-практ. канф., Полацк, 21 –23 красав. 2011 г.: у 2 ч. Ч. 2 / Полацкі дзярж. ун-т; пад агульн. рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача. – Наваполацк : ПДУ, 2011. – С. 111-123.
32. Аўсейчык У.Я. Эвалюцыя пахавання “нячыстых” нябожчыкаў у ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя (па матэрыялах беларусаў Падзвіння) // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 11. – Мн.: Права і эканоміка, 2011. – С. 317-323.
33. Овсейчик В.Е. Традиционные и новые элементы в современной погребальной обрядности белорусского сельского населения Подвинья / В.Е. Овсейчик // Праздники и обряды как феномены этнической культуры: сборник материалов X Санкт-Петербургских этнографических чтений; 6-8 декабря 2011/ Российский этнографический музей. – СПб., 2011. – С. 345–349.
34. Овсейчик В.Е. Обряд «Стаўроўскія Дзяды» у белорусов Витебщины // Живая старина. – 2012. – № 3. – С. 29–32.
35. Аўсейчык, У.Я. Восеньскія Дзяды ў беларусаў Падзвіння: рэгіянальныя асаблівасці і лакальныя варыянты // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2012. – №9. – С. 35-44.
36. Аўсейчык, У.Я. Абрад Дзяды на Лепельшчыне / У.Я. Аўсейчык // Нарысы гісторыі Лепельшчыны: зборнік артыкулаў / уступ. арт. Г.М. Якаўлевай; пад агульн. рэд. Я.А. Грэбеня, А.У. Стэльмах. – Віцебск: Віцебск. абл. друк., 2012. – С. 59–65.
37. Аўсейчык, У.Я. Стараверы Лепельшчыны ў ХІХ – пачатку ХХ ст. / У.Я. Аўсейчык // Нарысы гісторыі Лепельшчыны: зборнік артыкулаў / уступ. арт. Г.М. Якаўлевай; пад агульн. рэд. Я.А. Грэбеня, А.У. Стэльмах. – Віцебск: Віцебск. абл. друк., 2012. – С. 189–194.
38. Аўсейчык, У.Я. Асаблівасці пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў Полацкага Падзвіння (па этнаграфічных і фальклорных матэрыялах ХІХ – пачатку ХХІ ст.) // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Полацк, 22–23 мая 2012 г. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі, Полацкі дзярж. ун-т; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]; навук. рэд., уклад. В.М. Ляўко. – Мінск: Беларус. Навука, 2012. – С. 623–636.
39. Аўсейчык, У.Я. Дынаміка змен у пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў Падзвіння ў 1-й палове ХХ ст. / У.Я. Аўсейчык // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – Вып. 13. – С. 325–331.
40. Аўсейчык, У.Я. Асаблівасці памінальнай абраднасці беларусаў Падзвіння на сучасным этапе / У.Я. Аўсейчык  // Народная культура Віцебшчыны : вывучэнне, захаванне, папулярызацыя: матэрыялы навук.-практ. канф., прысвеч. 165-годдзю М. Нікіфароўскага, Віцебск, 21 мая 2010 г. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, ДУ «Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці», УК «Віцебскі абласны краязнаўчы музей» ; рэдкал. : Л. Вакар, Л. Кернажыцкая, В. Шышанаў. – Мінск, 2012. – С. 165–171.
41. Аўсейчык, У.Я. Велікодна-радаўніцкая памінальная абраднасць беларусаў Падзвіння ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. / У.Я. Аўсейчык // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання : бюлетэнь VІІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 26–28 крас. 2013 г. / БДУКМ; рэдкал. : Языковіч В.Р. (адк. рэд.) [і інш]. – Мінск, 2013. – С. 115–117.
42. Овсейчик, В.Е. Трансформация погребально-поминальной обрядности в советское время: пример белорусов Подвинья / В.Е. Овсейчик // Мифологические модели и ритуальное поведение в советском и постсоветском пространстве: сб. статей / сост. А.С.Архипова. – М., 2013. – С. 170–177.
43. Аўсейчык, У.Я. Эвалюцыя пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў Падзвіння ў ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.07 / У.Я. Аўсейчык; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск, 2013. – 20 [1] с.
44. Аўсейчык, У.Я. Абрад Прыкладзіны ў беларусаў Падзвіння (па этнаграфічных матэрыялах ХІХ – пачатку ХХІ ст.) / У.Я. Аўсейчык // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : у 5 частках : мат. Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі : г. Мінск 25–26 красавіка 2013 г. / уклад. Ю.В. Пацюпа; рэдкал. : А.І. Лакотка [i iнш.]; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусi.– Мінск : Права і эканоміка, 2013. – Ч. 4 : Праблемы этналогіі, антрапалогіі, фалькларыстыкі і славістыкі. – С. 145–150.
45. Аўсейчык У.Я. Сучасны стан пахавальна-памінальнай абраднасці вясковага беларускага насельніцтва // Современная молодёжь и общество : сб. науч. ст. Вып. 2: Молодёжь в обществе рисков и историко-культурных перемен / под науч. ред. И.И.Калачёвой. – Минск : РИВШ, 2014. – С.56-61.
46. Аўсейчык, У.Я. Міфалогія: вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 03 01 “Гісторыя” / У.Я. Аўсейчык. – Наваполацк: ПДУ, 2014. – 156 с. 
47. Аўсейчык, У.Я. Абрад Прыкладзіны ў беларусаў Падзвіння / У.Я. Аўсейчык // Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навук. арт.ІІ міжнар. навук. канф., Полацк, 17–18 красав. 2014 г.: у 2 ч. Ч. 1 / Полацкі дзярж. ун-т; пад агульн. рэд. Д. У. Дука, У.А. Лобача, С. А. Шыдлоўскага. – Наваполацк : ПДУ, 2014. – С. 144–156.

Удзел у канферэнцыях:
1. Рэспубліканская навуковая канферэнцыя “Сучасны гісторыка-культурны працэс: самавызначэнне і самарэалізацыя суб’екта”, 16-17 мая 2006 г. (УА “БДПУ імя М. Танка”, г. Мінск).
2. Международная научно-теоретическая конференция «Европа: актуальные проблемы этнокультуры», 27 апреля 2007 г. (УО «БГПУ имени М. Танка», г. Минск).
3. Міжнародная навуковая канферэнцыя “Беларуска-рускае культурнае ўзаемадзеянне 19 – пачатку 20 стагоддзя”, 23 кастрычніка 2007 года, (УК “Дзяржаўны краязнаўчы музей” г. Віцебск).
4. Міжнародная навуковая канферэнцыя “Праблемы вывучэння культурных сувязей на этнакантактных тэрыторыях у славянскім свеце”, 22-23 мая 2008 года (г. Мінск, ІМЭФ НАН Беларусі).
5. Трэцяя навукова-практычная канферэнцыя “Лепельскія чытанні”, 10 кастрычніка 2008г. (УК “Лепельскі раённы краязнаўчы музей”, г. Лепель).
6. Рэспубліканскі семінар “Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі правядзення палявых даследаванняў”, 20-21 лістапада 2008 г. (УА “ПДУ”, г. Полацк).
7. Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя студэнтаў, аспірантаў і маладых навукоўцаў “III Машэраўскія чытанні”, 24-25 сакавіка 2009 года (Установа адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. П.М. Машэрава”, г. Віцебск).
8. Міжнародная навуковая канферэнцыя “Віцебшчына краязнаўчая”, 5 мая 2009 г. (Установа адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. П.М. Машэрава”, г. Віцебск).
9. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Этнакультурнае развіццё Беларусі ў ХІХ – пачатку ХХ ст.”, май 2010 года (Установа адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт”, г. Мінск).
10. ІV Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, пераймання” красавік 2010 года (Установа адукацыі “Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў”, г. Мінск).
11. Навукова-практычная канферэнцыя “Народная культура Віцебшчыны: вывучэнне, ахова і папулярызацыя”, прысвечаная 165-годдзю з дня нараджэння М. Нікіфароўскага, 21 мая 2010 г. (УК “Дзяржаўны краязнаўчы музей” г. Віцебск).
12. Чацвёртая навукова-практычная канферэнцыя “Лепельскія чытанні”, 17-18 верасня 2010 г. (УК “Лепельскі раённы краязнаўчы музей”, г. Лепель).
13. Міжнародная навуковая канферэнцыя “Нацыянальная культура і мастацтва Беларусі ў еўрапейскім кантэксце”, 19-20 лістапада 2010 г. (ІМЭФ НАН Беларусі, г. Мінск).
14. IV международная научная конференция “Гендер и проблемы коммуникативного поведения”, 28-29 октября 2010 г. (УО “ПГУ”, г. Полоцк).
15. Першы Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі (23-25 верасня 2011г., г. Коўна (Літва)).
16. Міжнародная навуковая канферэнцыя “Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў, 10-11 лістапада 2011 г. (ІМЭФ НАН Беларусі, г. Мінск).
17. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў», 14-15 красавіка 2011 г. (г. Полацк, УА “Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт”).
18. Міжнародная навуковая канферэнцыя «Полацк у гісторыі і культуры Еўропы» (май 2012, УА «ПДУ», г. Полацк).
19. VІІ Міжнародная навуковая канферэнцыя «Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання» (26-28 красавіка 2013 г., УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», г. Мінск).
20. Міжнародная навуковая канферэнцыя «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (25-26 красавіка 2013 г., ІМЭФ НАН Беларусі, г. Мінск).

21. II Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў» (17-18 красавіка 2014 г., УА «ПДУ», г. Полацк).


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка