SMĚrnice rady ze dne 30. března 1971, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh
Дата канвертавання26.04.2016
Памер39.33 Kb.
SMĚRNICE RADY

ze dne 30. března 1971,

kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh

(71/162/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 43 a 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanoviskoShromáždění1,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k tomu, že z důvodů uvedených v následujících bodech odůvodnění je vhodné změnit některá ustanovení směrnic Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy na trh2, ve znění směrnice ze dne 18. února 19693, o uvádění osiva pícnin na trh4, ve znění směrnice ze dne 18. února 19695, o uvádění osiva obilovin na trh6, ve znění směrnice ze dne 18. února 19697, a o uvádění sadby brambor na trh8, ve znění směrnice ze dne 18. února 19699, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh10 a směrnice ze dne 29. září 1970 o uvádění na trh osiv zeleniny na trh11;

vzhledem k tomu, že směrnice Rady ze dne 29. září 197012 upravila Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin;

vzhledem k tomu, že by v zásadě technické změny příloh měly být usnadněny zrychleným postupem;

vzhledem k tomu, že je nezbytné schválit pro budoucnost používání nálepek;

vzhledem k tomu, že ustanovení o srovnávacích zkouškách by měla být rozšířena;

vzhledem k tomu, že je vhodné dále rozdělit některé rody pícnin do několika druhů, které mají největší význam pro zemědělství, a změnit některá technická ustanovení;

vzhledem k tomu, že v případě osiva olejnin a přadných rostlin nemusí být druhy skočec obecný a sezam zachovány v oblasti působnosti směrnice; že je na druhé straně vhodné přijmout některá zvláštní ustanovení pro jednodomé konopí,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy na trh se mění takto: 1. článek 6 se nahrazuje tímto:

„Členské státy stanoví, že případně vyžadovaný popis genetických komponent se na žádost šlechtitele považuje za důvěrný.“;

 1. v čl. 11 odst. 1 písm. a) se za slova „pro certifikované osivo modrá“ vkládá středník a slova:

„lze používat i nálepky; nálepku lze použít jako úřední uzávěr“;

 1. datum v čl. 16 odst. 2 se nahrazuje datem 1. července 1972;

 2. v článku 20 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Ve Společenství se provádějí srovnávací zkoušky Společenství pro následnou kontrolu odebraných vzorků certifikovaného osiva řepy. Součástí následné kontroly může být zkouška plnění požadavků na tohoto osivo. Organizace zkoušek a jejich výsledky se předloží k posouzení výboru uvedenému v článku 21.“;

 1. vkládá nový článek, který zní:

Článek 21a

Rada na návrh Komise a s ohledem na stav vědeckých a technických poznatků přijímá změny příloh.“.Článek 2

Směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh se mění takto: 1. v čl. 2 odst. 1 části A písm. a) se slova:

Agrostis spp. psineček“

nahrazují slovy

Agrostis canina L. ssp. canina Hwd. psineček psí

Agrostis gigantea Roth psineček obrovský

Agrostis stolonifera L. psineček výběžkatý

Agrostis tenuis Sibth. psineček tenký“;


 1. v čl. 2 odst. 1 části A písm. a) se slova:

Lolium spp. jílek“

nahrazují slovy:

Lolium multiflorum Lam. jílek mnohokvětý (včetně jílku jednoletého)

Lolium perenne L. jílek vytrvalý (anglický)

Lolium x hybridum Hausskn. jílek hybridní“;


 1. v čl. 2 odst. 1 části A písm. a) se slova:

Poa spp. lipnice“

nahrazují slovy:

Poa annua L. lipnice roční

Poa nemoralis L. lipnice hajní

Poa palustris L. lipnice bahenní

Poa pratensis L. lipnice luční

Poa trivialis L. lipnice obecná“;


 1. v čl. 2 odst. 1 části A písm. b) se slova:

Lupinus spp., mimo Lupinus perennis L. lupina, mimo lupinu vytrvalou“

nahrazují slovy:

Lupinus albus L. lupina bílá

Lupinus angustifolius L. lupina úzkolistá

Lupinus luteus L. lupina žlutá“;


 1. v čl. 2 odst. 1 části písm b) se slova:

Vicia spp., mimo Vicia faba major L. vikve a boby, mimo bob větší“

nahrazují slovy:

Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. bob polní

Vicia faba L. var. minor (Peterm.) bull. bob polní menší

Vicia pannonica Crantz vikev panonská

Vicia sativa L. vikev setá

Vicia villosa Roth vikev huňatá“;


 1. v čl. 3 odst. 1 se slova:

Lolium spp.“

nahrazují slovy:

Lolium multiflorum Lam.

Lolium perenne L.

Lolium x hybridum Hausskn.“;


 1. článek 6 se nahrazuje tímto:

„Členské státy stanoví, že případně vyžadovaný popis genetických komponent se na žádost šlechtitele považuje za důvěrný.“;

 1. v čl. 10 odst. 1 písm. a) se za slova „pro obchodní osivo hnědá“ vkládá středník a slova:

„lze používat i nálepky; nálepku lze použít jako úřední uzávěr“;

 1. datum v čl. 16 odst. 2 se nahrazuje datem 1. července 1972.;

 2. v článku 20 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Ve Společenství se provádějí srovnávací zkoušky Společenství pro následnou kontrolu odebraných vzorků základního osiva, s výjimkou osiva hybridních nebo umělých odrůd, a certifikovaného osiva pícnin. Součástí následné kontroly může být zkouška plnění požadavků na tohoto osivo. Organizace zkoušek a jejich výsledky se předloží k posouzení výboru uvedenému v článku 21.“;

 1. vkládá se nový článek, který zní:

Článek 21a

Rada na návrh Komise a s ohledem na stav vědeckých a technických poznatků přijímá změny příloh.“; 1. v příloze II části I bodě 3 oddíle A písm. a) přílohy II se slova „Agrostis alba“ nahrazují slovy „Agrostis gigantea Roth“ a slova „Lolium multiflorum spp. italicum“ slovy „Lolium multiflorum Lam.“;

 2. v příloze II části I bodě 3 oddíle A písm. b) se číslo „0,1“, označující nejvyšší povolený výskyt semen plevele u Hedysarum coronarium L., nahrazuje číslem „1,5“;

 3. v příloze II části I bodě 3 oddíle B se vkládá nové písmeno, které zní:

„f) Počet semen Rumex obstusifolius a Rumex crispus nepřekračuje 2 ve vzorku o hmotnosti 5 g.“;

 1. v příloze II části I bodě 3 oddíle C se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) Početní podíl semen jiné barvy nepřekračuje 2 % u hořké lupiny a 1 % u ostatních druhů lupiny.“;

 1. v příloze II části III bodě 4 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) Početní podíl semen jiné barvy nepřekračuje 4 % u hořké lupiny a 2 u ostatních druhů lupiny.“;

 1. v příloze IV oddíle A písm. a) se doplňuje nový bod, který zní:

„10. Pro osivo travních odrůd, u kterého neproběhla žádná zkouška krajinné a užitné hodnoty podle čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice Rady ze dne 29. září 1970 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin13: „Není určeno k využití jako pícnina.““.

Článek 3

Směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh se mění takto: 1. v čl. 2 odst. 1 části se A slova:

Zea mays L. kukuřice“

nahrazují slovyZea mays L., kromě Zea mays convar. microsperma (Koern) a Zea mays convar. saccharata Koern

kukuřice, kromě kukuřice pukancové a kukuřice cukrové“;

 1. článek 6 se nahrazuje tímto:

Článek 6

Členské státy stanoví, že případně vyžadovaný popis genetických komponent se na žádost šlechtitele považuje za důvěrný.“; 1. v čl. 10 odst. 1 písm. a) se za slova „druhé generace červená“ vkládá středník a slova:

„lze používat i nálepky; nálepku lze použít jako úřední uzávěr“;

 1. datum v čl. 16 odst. 2 se nahrazuje datem 1. července 1972;

 2. v článku 20 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Ve Společenství se provádějí srovnávací zkoušky Společenství pro následnou kontrolu odebraných vzorků základního osiva, s výjimkou osiva hybridních nebo umělých odrůd, a certifikovaného osiva obilovin všech kategorií. Součástí následné kontroly může být zkouška plnění požadavků na tohoto osivo. Organizace zkoušek a jejich výsledky se předloží k posouzení výboru uvedenému v článku 21.“;

 1. vkládá se nový článek, který zní:

Článek 21a

Rada na návrh Komise a s ohledem na stav vědeckých a technických poznatků přijímá změny příloh.“.Článek 4

Směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění sadby brambor na trh se mění takto: 1. článek 5 se zrušuje;

 2. v čl. 14 odst. 1 se doplňuje nová věta, která zní:

„Při srovnávacích zkouškách lze rovněž kontrolovat splnění ostatních minimálních požadavků stanovených v příloze I.“;

 1. datum v čl. 15 odst. 2 se nahrazuje datem 1. července 1972;

 2. vkládá se nový článek, který zní:

Článek 19a

Rada na návrh Komise a s ohledem na stav vědeckých a technických poznatků přijímá změny příloh.“.Článek 5

Směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh se mění takto: 1. v článku 2 se zrušují slova „Ricinus communis L. – skočec obecný“ a „Sesamum orientale L. – sezam indický“ a všechny odkazy na skočec obecný a sezam indický;

 2. v článku 2 se odstavec 1 mění takto:

a) v části B písm. b) se doplňují slova:

„nebo případně „certifikované osivo třetí generace,“,

b) v části C se před slova „konopí seté“ vkládá slovo „dvoudomé“,

c) v části D se za slova „podzemnice olejná“ vkládají slova „jednodomé konopí seté,“,

d) v části D písm. b) se za slova „certifikované osivo druhé generace“ vkládají slova „nebo případně „certifikované osivo třetí generace““,

e) v části E písm. b) se doplňují slova „nebo případně které je určeno k produkci osiva kategorie „certifikované osivo třetí generace“,“,

f) vkládá se nová část, která zní:

„Ea. Certifikované osivo druhé generace (jednodomé konopí seté): osivo,

a) které pochází bezprostředně z certifikovaného osiva první generace, které bylo založeno a úředně kontrolováno se zvláštním zřetelem na produkci certifikovaného osiva druhé generace,

b) které je určeno k produkci konopí sklízeného v květu,

c) které splňuje požadavky na certifikované osivo stanovené v přílohách I a II a

d) u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění výše uvedených požadavků;“; 1. článek 6 se nahrazuje tímto:

Článek 6

Členské státy stanoví, že případně vyžadovaný popis genetických komponent se na žádost šlechtitele považuje za důvěrný.“; 1. v čl. 10 odst. 1 se za slova „pro obchodní osivo hnědá“ vkládá středník a slova:

„lze používat i nálepky; nálepku lze použít jako úřední uzávěr“;

 1. datum v čl. 15 odst. 2 se nahrazuje datem 1. července 1973;

 2. v článku 19 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Ve Společenství se provádějí srovnávací zkoušky Společenství pro následnou kontrolu odebraných vzorků základního osiva, s výjimkou osiva hybridních nebo umělých odrůd, a certifikovaného osiva olejnin a přadných rostlin všech kategorií. Součástí následné kontroly může být zkouška plnění požadavků na tohoto osivo. Organizace zkoušek a jejich výsledky se předloží k posouzení výboru uvedenému v článku 20.“;

 1. vkládá se nový článek, který zní:

Článek 20a

Rada na návrh Komise a s ohledem na stav vědeckých a technických poznatků přijímá změny příloh.“; 1. v příloze I bodě 5 a v příloze II části I bodě 2 oddíle A se zrušují slova „skočec obecný“ a „Ricinus communis“, „Sesamum orientale L.“ a veškeré údaje, které s nimi souvisejí;

 2. v příloze II části I bodě 2 oddíle B písm. e) se slova „Linum usitatissimum“ nahrazují slovy „Cannabis sativa“.

Článek 6

Směrnice ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh se mění takto: 1. v článku 39 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Ve Společenství se provádějí srovnávací zkoušky Společenství pro následnou kontrolu odebraných vzorků základního osiva, s výjimkou osiva hybridních a syntetických odrůd, certifikovaného osiva a standardního osiva zeleniny. Součástí následné kontroly může být zkouška plnění požadavků na tohoto osivo. Organizace zkoušek a jejich výsledky se předloží k posouzení výboru uvedenému v článku 40.“;

 1. vkládá se nový článek, který zní:

Článek 40a

Rada na návrh Komise a s ohledem na stav vědeckých a technických poznatků přijímá změny příloh.“.Článek 7

Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu:

a) s čl. 1 odst. 3, čl. 2 odst. 9, čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1, 2 a 7 od 1. července 1970;

b) s čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 7 a 17, čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 1, čl. 5 odst. 3 a s článkem 6 nejpozději 1. července 1972;

c) s ostatními ustanoveními této směrnice nejpozději 1. července 1971.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.V Bruselu dne 30. března 1971.

Za Radu

předseda

M. SCHUMANN

1 Úř. věst. č. C 101, 4. 8. 1970, s. 44.

2 Úř. věst č. 125, 11. 7. 1966, s. 2290/66.

3 Úř. věst č. L 48, 26. 2. 1969, s. 4.

4 Úř. věst č. 125, 11. 7. 1966, s. 2298/66.

5 Úř. věst č. L 48, 26. 2. 1969, s. 8.

6 Úř. věst č. 125, 11. 7. 1966, s. 2309/66.

7 Úř. věst č. L 48, 26. 2. 1969, s. 1.

8 Úř. věst č. 125, 11. 7. 1966, s. 2320/66.

9 Úř. věst č. L 48, 26. 2. 1969, s. 7.

10 Úř. věst č. L 169, 10. 7. 1969, s. 3.

11 Úř. věst č. L 225, 12. 10. 1970, s. 7.

12 Úř. věst č. L 225, 12. 10. 1970, s. 1.

13 Úř.věst. č. L 225, 12. 10. 1970, s. 1.База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка