Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
старонка9/9
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ZÁVER

Hlavnou úlohou ovocinárstva je zabezpečiť vlastnou tvorbou dostatok kvalitného ovocia. Naše pôdno-klimatické podmienky sú vhodné pre rast ovocinárstva. Slovensko má celkovú výmeru ovocných sadov 20 000 ha, z toho asi 9 000 ha sú intenzívne sady.

Diplomová práca rieši problematiku z ovocinárskej oblasti, je s ňou úzko spojená. Rieši problematiku rodu Torticidae, ktorý je v súčasnosti najzávažnejším rodom škodcov, ktorý poškodzuje plody ovocných výsadieb, prevažne jabloní, sliviek, broskýň. V práci sú opísané nasledovné druhy : Obaľovač jablčný (Cydia pomonella), Obaľovač slivkový (Cydia funebrana), Obaľovač broskyňový (východný) (Cydia molesta), Obaľovač trnkový (Grapholitha janthinana) a Obaľovač višňový (Grapholitha lobarzewski). Napadnuté ovocie týmito druhmi je poškodené čo sa týka estetickej stránky. Po konzumnej stránke je plod, ktorý napadol obaľovač nekonzumovateľný. Obaľovače poškodzujú vnútro plodov, tým, že ho vyžierajú, a zanechávajú po sebe trus v chodbičkách, ktoré vyžerú. Na povrchu vpichu do plodu je chodbička vyplnená trusom.

Pod prognózou v ochrane rastlín rozumieme predpoveď intenzity výskytu, poprípade mäsové rozšírenie škodlivých organizmov (resp. činiteľov) na danej lokalite alebo v určitej oblasti s určitým predstihom. Pod pojmom signalizácia rozumieme operatívnu správu pre poľnohospodárske podniky o nevyhnutnosti urobenia ochranných opatrení tam, kde je to ekonomicky, toxikologicky a ekologicky účelné. Jej cieľom je upozorniť na určitý jav a stanoviť optimálny termín ochranného zásahu

Integrovaná ochrana je systém regulácie škodlivých činiteľov, ktorý využíva všetky ekonomicky, ekologicky aj toxikologicky prijateľné metódy pre udržanie škodlivého činiteľa pod prahom hospodárskej škodlivosti s prednostným a zámerným využívaním prirodzených obmedzujúcich faktorov. Integrované pestovateľské systémy používajú prípravky na ochranu rastlín na základe prognóz a signalizácií, používajú iba tie prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú povolené pre integrované pestovanie ovocia v danom roku, využívajú biologickú ochranu, starajú sa o okolie výsadby, využívajú špeciálne agrotechnické postupy.

Rodu Torticidae – obaľovačovité sa venuje samostatná pozornosť. Vplyvom zmeny klimatických podmienok, sa mení aj ochrana proti tomuto rodu. Škodia predovšetkým na jadrovinách a kôstkovinách. Po poškodení plodu týmto rodom, plod stráca na svojej kvalite, a tým sa znižuje jeho ekonomická a estetická hodnota. Pri oneskorenej identifikácií škodcu môžu napáchať až 30-50% škody na ovocných stromoch.

Jednou z alternatívnych metód je metóda mätenia samcov, ktorá sa používa najmä v oblastiach s výskytom obaľovača jablčného, kde sa pri jeho slabšom výskyte zníži, alebo sa úplne eliminuje použitie chemických prípravkov, čím znižujeme riziko vzniku rezistencie patogéna na ochrannú účinnú látku. Z ďalších metód je možné spomenúť biologické metódy využívajúce hlavne prirodzených nepriateľov – bioagens proti škodcom. Patria sem rôzne chemické, genetické a biotechnologické metódy.

Feromónové lapače sa v poslednej dobe stávajú veľmi obľúbeným pomocníkom producentov ovocia. Signalizujú nálet jednotlivých druhov obaľovačov, prípadne je možné na jednom feromónovom lapači nájsť aj viacej druhov obaľovačov. Feromóny sa šíria vzduchom a pôsobia na vzdialenosť niekoľko desiatok metrov. Samčeky sú tak lákané vôňou feromónu do feromónového lapača, kde sa prilepia a tak nedochádza o oplodneniu samičky. Jeho podstatou je kapsula, ktorá obsahuje samičí pohlavný hormón.

Systém konvenčných meteorologických meraní a pozorovaní sa postupne nahrádza automatickými meteorologickými stanicami. Jednou z nich je aj AMS Davis Vantage Pro II v spolupráci so softwarovým systémom MIS-2007, ktorá je výbornou pomôckou pre intenzívne pestovanie. Program MIS-2007 je rozšírením programu Weatherlink, ktorý umožňuje základne vyhodnotenie nameraných dát stanicou Vantage Pro II.

V závere práce sú vyhodnotené nálety na feromónových lapačoch, vypočítané sumy efektívnych teplôt, ktoré budú následne vložené do automatickej meteorologickej stanice. V roku 2008 obaľovač jablčný začal lietať 21.4. pri SET °C 33, vrchol náletu prvej generácie bol 14.5. pri SET °C 122, a vrchol druhej generácie pri SET °C 388. Obaľovač slivkový začal v roku 2008 lietať 2.5. pri SET °C 66, prvá generácie mala vrchol náletu 19.5. pri SET °C 164, a druhá generácie mala vrchol svojho náletu 7.7. pri SET °C 669. Čo sa týka obaľovača broskyňového, tak jeho nálet začal 21.4.2008 pri SET °C 33, vrchol prvej generácie bol 2.6.2008 pri SET °C 284, druhá generácia dosiahla vrchol 9.7.2008 pri SET °C 677, a tretia generácia, ktorú tento škodca v roku 2008 mal, dosiahla vrchol náletu 28.7.2008 pri SET °C 868. Obaľovač trnkový začal nálet v roku 2008 dňa 23.5. pri dosiahnutí SET °C 179, prvá generácia mala zaznamenaný vrchol náletu 18.6 pri SET °C 424, a druhá generácia 19.7. pri SET °C 772. Obaľovač višňový v roku 2009 začal nálet 18.6.2008 pri SET °C 424, a vrchol náletu prvej generácie bol 25.6. pri SET °C 518, pri tomto škodcovi je zrejmé, že sa vyvinul v inom ovocnom sade, a do ovocného sadu v Nových Zámkoch priletel ako dospelec. V roku 2009 v lokalite Nové Zámky začal nálet obaľovač jablčný 22.4. pri SET °C 108, vrchol náletu prvej generácie mal 13.5. pri SET °C 222, a vrchol druhej generácie 17.6. pri dosiahnutí SET °C 484. Obaľovač slivkový začal nálet 13.5. pri SET °C 222, prvá generácia dosiahla vrchol náletu 15.6. pri SET °C 462, druhá generácia 13.7. pri SET °C 729. Obaľovač broskyňový v roku 2009 začal lietať 22.4. pri SET °C 108, prvá generácia dosiahla vrchol náletu 20.5. pri SET °C 275, druhá generácia 17.6. pri SET °C 482 a tretia generácia 15.7. pri SET °C 760. Obaľovač trnkový v lokalite Nové Zámky začal svoj nálet 27.4. pri dosiahnutí SET °C 128, prvá generácia dosiahla vrchol náletu 2.5. pri SET °C 159, druhá generácia 19.6.2009 pri SET °C 506 a tretia generácia dosiahla vrchol náletu 29.7. pri SET °C 929. Automatická meteorologická stanica bude na základe týchto informácií informovať o jednotlivých náletoch na základe súm efektívnych teplôt.Úspešný pestovateľ je ten, ktorý pri minimálnej snahe dopestuje chuťovo vynikajúce a kvalitné ovocie. Nielenže si zabezpečuje miesto na trhu, ale prispieva k ochrane životného prostredia znižovaním používania chemických prípravkom. Preto AMS by nemala chýbať v intenzívnych pestovateľských výsadbách.

8 POUŽITÁ LITERATÚRA


 1. ALSTON, D., KNIGHT, ALAN L.; BRUNNER, J. F.; 2007. Survey of Azinphosmethyl Resistance in Codling Moth (Lepidoptera: Tortricidae) in Washington and Utah. In: Journal of Economic Entomology, Volume 87, Number 2, April 1994 , pp. 285-292(8).
 1. ANONYMUS, IPM for Apples and Pears. Uni. of California Statewide IPM Project. Div. Agr. Sci. Publ. #3340, dostupné na internete: http://www.ipm.ucdavis.edu/PHENOLOGY/ma-codling_moth.html
 1. BAYER CORPOPSIENCE. 2008, dostupné na internete : http://www.bayercropscience.sk/showdoc.do?docid=184
 1. BRADLEY, J.D.- TREMEWAN, W.G. & SMITH, A., 1979. British Tortricoid moths, Tortricidae: Olethreutinae. The Ray Society, London. Dostupné na http://nlbif.eti.uva.nl
 1. BIOCONT LABORATORY, 2008 Nové druhy obalečů v sadech, pdf . http://www.biocont.cz
 1. BIOTOMAL, Rúbaň. Feromónové lapače.: http://www.biotomal.sk
 1. CAGÁŇ, Ľ. 2003. Chemická ochrana rastlín proti chorobám a škodcom. Nitra, Vydavateľstvo SPU, 2003. 130s. ISBN 80-8069-177-0
 1. Davis Instruments: http:// www.davisnet.com. 2008
 1. FADEJEV, J.N. – NOVOŽILOV, K. V. 1986. Integrovaná ochrana rastlín. Bratislava : Príroda, 1986. str. 297, ISBN 301-04-27-6104
 1. FALTA, V., 2007. Integrovaná ochrana ovoce proti škůdcům (1. část) - teorie nebo realita? Agromanuál, 2007, č. 9, s. 35-37.

 2. FREROT,B., GALLOIS, M., LETTERE,M., EINHORN, J., MICHELOT, D., and DESCOINS, D., 1981. Sex pheromone of Pandemis heparana (Den. and Schiff.) (Lepidoptera:Tortricidae). In: Journal of Chemical Ecology Volume 8, Number 3, 663-670, DOI: 10.1007/BF00989635
 1. GALLO, J. – Šedivý, J. 1992. Integrovaná ochrana rastlín. Nitra: VŠP v Nitre: 1992. ISBN 80-7137-061-4
 1. HLUCHÝ,m – ACKERMANN, P. – ZACHARA, M. – lAšTúFKA, Z. – BAGAR, M – jETMANOVÁ, E. – VANEK, G. – SZOKE, L. – PLIŠEK, B. 2007 – Ochrana ovocných dřevin a révy v ekologické a integrované produkci. 2007, Vydavatel: BIOCONT Laboratory, spol s.r.o., str. 56,57. ISBN 879-80-901-874-7-4
 1. HRDÝ, I. – BERÁNKOVÁ, J. – KOCOUREK, F. – BARTÁK, M. – KNEIFL, V. 1986 Metódy signalizace a porgnózy škodlivých motýlů v ovocných sadech. Praha: Ústav vědeckotechnických informací pro zemědelství. 1986. Str. 44
 1. Hrdý, i. – krampl, f. – kudlová, j. -& kalinová, b. 1997. Výskyt potenciálnich škůdcu sadu, obleče slivoňového, Grapholitha lobarzewski a obaleče trnkového Grapholitha janthinana (Lepitoptera, Torticidae) v České republice a poznámky k dalším druhům podle ulovků do feromonových lapáku. 1997. Str. 158,159,170. ISBN 1210-6100
 1. CHARMILLOT, P-J. R. Vallier and S. Tagini-Rosset. 1979. Plum fruit moth (Grapholitha funebrana Tr.): study of the life cycle in relation to the sums of temperature and considerations on the activity of the adult moths. Bulletin de la Societe Entomologique Suisse 52: 19-33.
 1. KRAĽOVIČ, J. ET. AL. 1975. Ochrana poľnohospodárskych plodín. Bratislava : Príroda, 1975. Str. 596, ISBN 301-04-27
 1. Lexmann, E.: SHMÚ Bratislava. http://www.shmu.sk/ 2008
 1. LEŠINSKÝ, D., 2007.  Produkcia jabĺk v systémoch integrovanej a ekologickej produkcie v Európe, Ochrana proti škodcom a chorobám, Pesticides Action Network (PAN) Europa & Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA), CEPTA 2007, 23.
 1. MERAVÁ, E. – POHANKOVÁ, M. 2007. Ovocie : Situačná a výhľadová správa k 31.12.2007 : výskumná správa. Bratislava : VÚEPP, 2008. ISBN 978-80-8058-488-7
 1. MEZEYOVÁ, I., ŠIŠKA, B., MEZEY, J., 2008. Potential infekcion pressure od codling moth (Laspeyresia=Cydia pomonella) as influence by changing climate in the conditions of Slovak Republik / In 43rd Croatian and 3rd international symposium on agriculture: Zbornik Radova, Opatija, Hrvatska, 18.-.21.02.2008. – Zagreb: Sveučilište u Zagreba, 2008. – ISBN 978-953-6135-67-7.-s. 885-888 (1/1)
 1. Miller, f. 1956. Zemědelská entomolgie. Praha: Nakladatelství Českoslovanské Akademie vied, 1956, str.1056
 1. OSYANNIKOVA, E.I., Grichanov I.Y., 2003-2009 Project «Interactive Agricultural Ecological Atlas of Russia and Neighboring Countries. Economic Plants and their Diseases, Pests and Weeds»
 1. PLANTPRO. 2008 Všetko o kôstkovinách – Cydia funebrana

http://www.plantprotection.hu/modulok/szlovak/stone-fruit/index.htm

 1. PLANTPRO.2008 Všetko o jabloniach – Cydia pomonella

http://www.plantprotection.hu/modulok/szlovak/apple/moth_app.htm)


 1. PLANTPRO. 2008 Všetko o kôstkovinách – Cydia molesta

http://www.plantprotection.hu/modulok/szlovak/stone-fruit/cydiamolesta_stone.htm


 1. RATAJ, V. et. al. 2007. Metodika písania záverečných prác na SPU v Nitre

VES : SPU v Nitre, 2007. ISBN 978-80-8069-832-4


 1. SLOVOSIVEX,a.s. 2000-2008: katalóg Ochrana rastlín http://www.slovosivex.sk/index.php?id=175
 1. ŠIŠKA, Bernard a kol. 2005. Praktická biometeorológia 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2005. 144 s. ISBN 80-8069-486-9
 1. ŠPÁNIK, František a kol. 2004. Biometeorológia 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2003. 225 s. ISBN 80-8069-315-3
 1. UKSUP, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava, Signalizačné správy, dostupné na internete :

http://www.uksup.sk/index.php?n=62


 1. ZELENKA, M.: Z - VT.: http://www.zvt.cz . 2008
 1. ZELENKA, M.: Z – VT.: Užívatelská příručka – MIS – 2005. Spracováni meteorologických dat ze stanice VantagePro®
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка