Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
старонка1/9
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

OBAL záverečnej práce v súlade s ISO 7144

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
2125087


Identifikácia hospodársky najvýznamnejších škodcov jabloní z  rodu torticidae v súčasnosti a možnosti uplatnenia digitálnej signalizačnej techniky v  boji proti nim.2011

Bc. Marianna Cigániková

slovenská poľnohospodárska univerzita

fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstvaIdentifikácia hospodársky najvýznamnejších škodcov jabloní z rodu Torticidae v súčasnosti a možnosti uplatnenia digitálnej signalizačnej techniky v boji proti nim.
Diplomová prácaŠtudijný program:

Záhradníctvo

Študijný odbor:

4142800, záhradníctvo

Školiace pracovisko:

Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva

Školiteľ:

Ing. Ján Mezey, PhD.

Konzultant: (nepovinný)

Meno Priezvisko, titulyNitra, 2011

Bc. Marianna Cigániková

Čestné vyhlásenie

Podpísaný Marianna Cigániková vyhlasujem, že som záverečnú prácu na tému „Identifikácia hospodársky najvýznamnejších škodcov jabloní z rodu Torticidae v súčasnosti a možnosti uplatnenia digitálnej signalizačnej techniky v boji proti nim“ vypracovala samostatne s použitím uvedenej literatúry.

Som si vedomá zákonných dôsledkov v prípade, ak uvedené údaje nie sú pravdivé.

V Nitre 10.5.20011 .............................................

Bc. Marianna Cigániková

Poďakovanie

Touto cestou vyslovujem poďakovanie Ing. Jánovi Mezeyovi, PhD. za pomoc, odborné vedenie, prejavený záujem, poskytnuté cenné rady a pripomienky pri vypracovávaní záverečnej diplomovej práce. Chcem sa poďakovať aj mojej rodine a priateľom za podporu a trpezlivosť pri mojom štúdiu.

Moje poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí mi akokoľvek pomohli.

V Nitre, máj 2011 ........................................

Bc. Marianna Cigániková

ABSTRAKT
Cigániková M. : Identifikácia hospodársky najvýznamnejších škodcov jabloní z rodu Torticidae v súčasnosti a možnosti uplatnenia digitálnej signalizačnej techniky v boji proti nim.: (Diplomová práca – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva. Školiteľ: Ing. Ján Mezey, PhD. – Nitra, 2011 – počet strán 91).


Diplomová práca sa zaoberá tematikou z oblasti záhradníctva. V SR máme nevyhovujúci stav ovocinárskej výroby z hľadiska vekovej štruktúry, úrovne agrotechniky. Ale aj napriek tomu patrí ovocinárstvo k produkčným činnostiam s potenciálne vysokou intenzitou, umožňuje pri dobrých podmienkach dosahovať kvalitné úrody.

Pozornosť v diplomovej práci sa venuje škodcom z rodu Torticidae, ktoré škodia hlavne na jadrovinách a kôstkovinách. Jedná sa o obaľovača jablčného (Cydia pomonella), obaľovača slivkového (Cydia funebrana), obaľovača broskyňového (východného) (Cydia molesta), obaľovača trnkového (Grapholitha janthinana) a obaľovača višňového (Grapholitha lobarzewski). Tento rod spôsobuje na ovocí značné škody, poškodzujú plod, takže je už nepredajný a jeho kvalita je nedostačujúca pre trh. Ďalej sa v práci venuje pozornosť automatickým meteorologickým staniciam, jednou z nich je aj stanica americkej firmy Davis Instruments, ktorá spolupracuje v spojení s programom MIS 2005. Jej výhody sa zakladajú na báze vyhodnocovacích programov, ktoré nás informujú na základe signalizácií efektívnych teplôt o možnej aktivite škodcov z rodu Torcitidae. Je tu spomenutá problematika Integrovanej produkcie ovocia na Slovensku, typov feromónových lapačov, metód mätenia samcov, biologickým, chemickým metódam boja proti škodlivému rodu Torticidae.

Cieľom diplomovej práce je vymedzenie okruhu tých obaľovačov, ktoré škodia v súčasnosti na jabloniach, nájsť identifikačné znaky, ktoré by pomohli pestovateľom v boji proti obaľovačom a v správnom určení taxónov v rôznych štádiách vývoja a nájsť vzťah medzi sumou efektívnych teplôt v stupňoch °C a daným taxónom, a následne ju importovať do softwarového programu AMS a porovnať s náletom vo feromónových lapačoch.

Kombinácia automatickej meteorologickej stanice so softwarovým programom umožňuje producentom dopestovať kvalitné ovocie pri nízkych nákladoch.


Kľúčové slová: ovocinárstvo, obaľovače, feromónové lapače, integrovaná produkcia ovocia, automatické meteorologické stanice.

ABSTRACT
Cigániková, M.: Identification of econmically most importan Apple pests among genus Torticidae in recent and evaluation possibilities to fight them with the use of automatic meteostations: ( Thesis – Slovak Agricultural University in Nitra; Faculty of Horticulture and Landscape Engineering; Department of Fruit Production, Viticulture and Enology; Supervisor of the thesis : Ing. Ján Mezey, PhD. – Nitra, 2011 – number of pages 91).

My thesis deals with garden craft issue. In Slovakia, there is an inconvenient condition in the field of fruit growing in terms of age structure and condition of agriculture. However, fruit production is the field with potentially high intensity production activity and quality harvest.

The aim of my thesis is focused on pests from Torticidae family that harm pome fruits and stone fruits mostly. These are the Codling moth (Cydia pomonella), Plum fruit moth (Cydia funebrana), Oriental peach moth (Cydia molesta), hawthorn-berry moth (Grapholitha janthinana), appleseed-moth (Grapholitha lobarzewski). This family considerably harms fruits causing it to be unsalable and its quality to be insufficient for market. The next issue that is dealt with is the issue of automatic meteorological stations, specifically the Davis Instruments’ one that cooperates with MIS 2005. Its advantages are based on evaluating programs that signalizes us the effective temperatures and possible activation of pests from the Torcitidae family. Issues like Integrated production of fruit in Slovakia, pheromone catchers, methods of confusing mates, biological, chemical methods of fighting pests from family Torticidae are vital parts of the thesis.

The aim of my thesis is to determine moths that harm Apple trees, to find identification attributes that would help producers in fight against moths, and correct determination of taxons in different stages of evolution and find the relationship between sum of effective temperatures in Celsius grades and given taxon, following by import of these data into software AMS and compare it with air raid in pheromone catchers.

Combination of automatic meteorological station with software program allows producers to successfully cultivate quality fruits at low costs.

Key words: fruit growing, moths, pheromone catchers, integrated production of fruit, automatic meteorological stations.OBSAH

Obsah ...................................................................................................................................8

Úvod ...................................................................................................................................10

1 Literárny prehľad .................................................................................................12

1.1 Ovocinárstvo ...........................................................................................................12

1.1.1. Ovocinárstvo vo všeobecnosti .....................................................................12

1.1.2. Produkčné ovocné sady ...............................................................................13

1.2. Meteorologické stanice ............................................................................................15

1.2.1. Rozdelenie meteorologických staníc ...........................................................15

1.2.2. Význam použitia meteorologických staníc .................................................17

1.3. Systém integrovanej produkcie ovocia ....................................................................18

1.3.1. Ciele a definícia integrovanej produkcie ovocia .........................................18

1.4. Taxonomické zaradenie a popis obaľovačov ..........................................................21

1.4.1. Cydia pomonella – Obaľovač jablčný .........................................................23

1.4.2. Cydia funebrana – Obaľovač slivkový .......................................................26

1.4.3. Cydia molesta – Obaľovač broskyňový (východný) ...................................28

1.4.4. Grapholitha janthinana – Obaľovač trnkový ..............................................30

1.4.5. Grapholitha lobarzewski – Obaľovač višňový ............................................33

1.5. Ochrana proti obaľovačom ......................................................................................36

1.5.1. Prognóza a signalizácia ...............................................................................36

1.5.2. Metódy monitorovania ................................................................................36

1.5.2.1. Feromónové lapače ..............................................................36

1.5.2.2. Teplotné modely vývoja – suma efektívnych teplôt ...........39

1.5.2.3. Metóda krátkodobej prognózy vrcholu letu prezimujúcej

generácie obaľovača jablčného ...........................................39

1.5.2.4. Biologické metódy ..............................................................40

1.5.2.5. Genetické metódy ...............................................................40

1.5.2.6. Chemické metódy ................................................................41

1.5.2.7. Metóda mätenia samcov ......................................................412 Cieľ .......................................................................................................................43

3 Metodika práce ....................................................................................................44

3.1. Konštrukčné časti automatickej meteorologickej stanice Davis Vantage II ........44

3.1.1. Komponenty .............................................................................................45

3.1.2. Poskytovanie údajov z príslušných senzorov Vantate Pro II ...................46

3.1.3. Klasifikácia a display Vantage Pro II .......................................................47

3.1.4. Operačné módy konzoly ...........................................................................47

3.1.5. Voliteľné senzory a vysielače bezdrôtovej stanice ...................................47

3.2. Softwarový program MIS – 2007 .........................................................................48

3.2.1. Sumátory efektívnych teplôt .....................................................................48

3.2.2. Sumátory obaľovača jablčného .................................................................52

3.2.3. Načasovanie postreku ................................................................................54

3.3. Charakteristika použitých feromónových lapačov .................................................54

3.3.1. Deltastop CP ..............................................................................................54

3.3.2. Deltastop CF ..............................................................................................55

3.3.3. Deltastop CM .............................................................................................56

3.3.4. Deltastop AO ..............................................................................................57

3.3.5. Deltastop PH ...............................................................................................58

3.4. Geografická charakteristika pestovateľského miesta Nové Zámky ........................584 Výsledky .................................................................................................................60

4.1. Agroklimatické zhodnotenie sledovaných mesiacov za rok 2008 a 2009 ..............60

4.1.1. Agroklimatické hodnotenie mesiacov za rok 2008 .....................................60

4.1.2. Agroklimatické hodnotenie mesiacov za rok 2009 .....................................62

4.2. Signalizácia náletov z meteo stanice v hodnotenom roku 2008 ..............................65

4.2.1. Signalizácia obaľovača jablčného (Cydia pomonella) ................................65

4.2.2. Signalizácia obaľovača slivkového (Cydia funebrana) ..............................66

4.2.3. Signalizácia obaľovača broskyňového (východného) (Cydia molesta) ......68

4.2.4. Signalizácia obaľovača trnkového (Grapholitha janthinana) .....................70

4.2.5. Signalizácia obaľovača višňového (Grapholitha lobarzewski) ...................72

4.3. Signalizácie náletov z meteo stanice v hodnotenom roku 2009 .............................74

4.3.1. Signalizácia obaľovača jablčného (Cydia pomonella) ................................74

4.3.2. Signalizácia obaľovača slivkového (Cydia funebrana) ..............................76

4.3.3. Signalizácia obaľovača broskyňového (Cydia molesta) .............................77

4.3.4. Signalizácia obaľovača trnkového (Grapholitha janthinana) .....................79

5 Diskusia ..................................................................................................................81

6 Návrh na použitie výsledkov ................................................................................82

7 Záver ......................................................................................................................83

8 Použitá literatúra ..................................................................................................87  1. ÚVOD

Aj napriek mnohým snahám producentov ovocia, je ovocinárstvo odvetvie, v ktorom pretrváva nevyhovujúci stav z hľadiska vekovej štruktúry stromov, používania zastaraných techník agrotechniky a prevažného zastúpenia extenzívnych sadov. V celkovom hodnotiacom merítku, má ovocinárstvo ako odvetvie poľnohospodárskej výroby nezastupiteľné miesto v zásobenosti trhu ovocím. Naši producenti vyrábajú kvalitné a zdravé ovocie zodpovedajúce normám Európskej únie. Väčšina z nich prešla alebo prechádza na integrované pestovanie ovocia, ktoré je šetrné ako k ovociu, tak aj k životnému prostrediu. Integrované pestovateľské systémy sa starajú nielen o kvalitu ovocia, ale aj o správnu agrotechniku tvarovania a rezu, hnojenia a zavlažovania a používania chemických prípravkov, ktoré sú v súlade s povolenými chemickými prípravkami pre daný rok.

Hlavnou úlohou ovocinárstva je zabezpečiť vlastnou tvorbou dostatok kvalitného ovocia. Naše pôdno-klimatické podmienky sú vhodné pre rast ovocinárstva. Slovensko má celkovú výmeru ovocných sadov 20 000 ha, z toho asi 9 000 ha sú intenzívne sady. Takže pre Slovensko by mohlo byť typické aj „samozásobenie“ ovocím. Ovocie má význam pre človeka význam z viacerých hľadísk. Ovocinárstvo v neposlednom rade sa stáva čím ďalej, tým viacej dôležitejšou zložkou životného prostredia a krajinotvorným prvkom. Racionálne dokáže využiť pôdy, ktoré sú menej vhodné pre pestovanie poľnohospodárskych plodín.

Rodu Torticidae – obaľovačovité sa venuje samostatná pozornosť. Vplyvom zmeny klimatických podmienok, sa mení aj ochrana proti tomuto rodu. Škodia predovšetkým na jadrovinách a kôstkovinách. Po poškodení plodu týmto rodom, plod stráca na svojej kvalite, a tým sa znižuje jeho ekonomická a estetická hodnota. Pri oneskorenej identifikácií škodcu môžu napáchať až 30-50% škody na ovocných stromoch.

Integrovaná ochrana v systéme IPO je zameraná na šetrný boj proti tomuto rodu. Ochrana je založená na prognóze a signalizácií, ktoré sú potrebné pre úspešný boj proti chorobám a škodcom. Prognóza je predpovedanie alebo predvídanie určitého javu, signalizácia nám hovorí o tom, že tento jav už nastal. Na základe signalizácie sa vykonáva ochrana. Okrem chemických metód IPO používa aj metódy biologické, kde nasadzuje do sadu prirodzených nepriateľov rodu obaľovačovitých. Taktiež využíva aj modernú techniku.

Na signalizáciu sa používajú automatické meteorologické stanice, ktoré majú nezastupiteľnú úlohu v boji proti škodcom. Všetky údaje, ktoré sa kedysi vyhodnocovali ručne, teraz urobí AMS sama a upozorní nás na jav (napr. nálet škodcu) na základe sumy efektívnych teplôt alebo iných ukazovateľov, ktoré si nastavíme pre identifikáciu škodcu. Po vyhodnotení všetkých ukazovateľov nám hlási, že treba vykonať ochranu či už chemickú alebo biologickú.1 LITERÁRNY PREHĽAD

    1. Ovocinárstvo

1.1.1. Ovocinárstvo vo všeobecnosti
Počet stromov a kríkov v roku 2007 zaznamenal medziročný pokles o 5,3% a klesol na 15 492 tis. kusov (-5,3%). Vplyvom jarného mrazu klesla produkcia ovocia zo stromov a kríkov na 44 927 t (–26,4%) a produkcia celkom, vrátane malín, hrozna stolového a jahôd na 45 900 t (-26,0%).

Výmera produkčných sadov podľa ŠÚ SR mala aj v roku 2007 klesajúci trend a oproti predchádzajúcemu roku klesla o 4,7% na 7 382ha. Po náraste rodiacich plôch produkčných sadov v roku 2006, nastal v roku 2007 opäť pokles na 6 011ha (-3,7%). Celková produkcia ovocia v produkčných sadov zaznamenala výrazný pokles na 22 316 t (-41,5%).

Spotreba ovocia a ovocných výrobkov (v hodnote čerstvého ovocia) v roku 2006 dosiahla 54,0kg na osobu, čo predstavuje celkový objem spotreby 290 797 t. Oproti roku 2005 je to nárast o 7 511 t (+2,7). Priama spotreba čerstvého ovocia predstavovala objem 197 973 t, čo je menej oproti predchádzajúcemu roku o 1 959 t (-1,0%).

Podľa údajov PPA-ATIS-u nákupné ceny letných jabĺk boli v roku 2007 v priemere o 10,9% vyššie ako v roku 2006 (14,81 Sk/kg). V súvislosti so zníženou ponukou letných druhov domáceho ovocia boli ceny kôstkovín v porovnaní s rokom 2006 vyššie. Producenti ovocia v roku 2007 medziročne zvýšili cenu piatich druhov ovocia a troch druhov klesli. Ostatné si udržali rovnakú cenovú úroveň.

V zahraničnom obchode s čerstvým a spracovaným ovocím má SR aj v roku 2007 zápornú bilanciu. Dovoz ovocia do SR zaznamenal v roku 2007 oproti predchádzajúcemu roku nárast na 285 722 t (+24,7%). Naopak, vývoz ovocia v roku 2007 medziročne klesol na 62 525 t (-9,4%), deficit tvorí 223 197 t, resp. 4 479 mil. Sk. Saldo obchodu so spracovaným ovocím je 181 647 t, čo predstavuje 1 158 mil. Sk. Prijatie čerstvého ovocia z krajín EÚ-27 v roku 2007 tvorilo 62,5% z celkového dovozu,

odoslanie do krajín EÚ predstavovalo 90,6% z celkového vývozu. Obchod so spracovaným ovocím s krajinami EÚ predstavuje 90,5% celkového dovozu a 89,5% celkového vývozu spracovaného ovocia.1.1.2. Produkčné ovocné sady
Celková výmera ovocných sadov podľa údajov ŠÚ SR má od roku 2003 klesajúcu tendenciu. V roku 2006 v porovnaní s rokom 2002 klesla o 13,65% a medziročne o 2,32%. Výrazne klesla výmera škrupinového ovocia, a to vlašských ( -52,56% ) a lieskových orechov ( - 50,00% ). Taktiež podstatne klesla výmera čerešní ( - 35,63% ). Najvyšší nárast zaznamenala výmera ríbezlí ( +19,53% ) a višní ( + 14,57% ). Polovicu ( 50,96% ) z celkovej výmery produkčných sadov zberajú jablone, ríbezle zaberajú 12,10% a slivky 9,14%. Ostatné druhy tvoria menej ako 5% ( Meravá a kol., 2007 ).
Graf č. 1 Produkcia ovocia na Slovensku v tonách (t)Tabuľka č. 1 Celková spotreba ovocia v tonách (t)


Tabuľka č. 2 Celková výmera ovocných produkčných sadov podľa druhu ovocia

zdroj: ( Meravá a kol., 2007 )
1.2. Meteorologické stanice
Meteorológia patrí ku geofyzikálnym vedám. Skúma všeobecné zákony a zákonitosti fyzikálnych dejov v zemskej atmosfére a vysvetľuje ich podstatu. Tiež je definovaná ako náuka o počasí ( Špánik, 2004 ).

Meteorologickou stanicou sa rozumie miesto sústredených meraní a pozorovaní meteorologických prvkov a javov v stanovených termínoch podľa medzinárodne platných zásad a predpisov (stanovených Svetovou meteorologickou organizáciou – WMO). Podľa účelu a spôsobu meraní sa stanice delia na : klimatologické, synoptické, letecko-meteorologicke, agrometeorologické a špeciálne.
1.2.1. Rozdelenie meteorologických staníc

Jedna stanica môže byť zaradená do niekoľkých prípadne aj do všetkých uvedených kategórií.
Klimatologické stanice

Dlhodobé pozorovania na týchto staniciach tvoria podklady k výpočtu klimatických prvkov a charakteristík, k popisu podnebia a k vypracovávaniu klimatických štúdií, či posudkov pre rôzne odbory národného hospodárstva, dopravu, stavebníctvo, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo ai. Podľa rozsahu v sieti staníc sa delia na stanice: základné, doplnkové, zrážkomerné a pre zvláštne účely.
A/ Klimatologické stanice základné

Umiestňujú sa tak, aby stanica nameranými údajmi reprezentovala širšiu oblasť (krajinu). Merajú sa všetky základné meteorologické prvky v troch pozorovacích termínoch – o 7,00 ; 14,00 a 21,00 hod stredného miestneho času. Prístrojové vybavenie: staničný teplomer – 2 ks v zostave Augustovho psychrometra, teplomer minimálny – 2 ks (vo výškach 0,05 a 2,00m), denný termograf, denný hydrograf, vlhkomer, univerzálny anemograf, zrážkomer, ombrograf, heliograf, tlakomer, mikrobarograf a aspiračný psychrometer. Môžu byť však vybavené aj ďalšími prístrojmi ako sú: pôdne teplomery, pôdny kryometer, výparomer, pyranometer a iné.

B/ Klimatologické stanice doplnkové

Umiestňujú sa tak, aby svojimi údajmi dopĺňali sieť základných staníc. Prístrojová technika v porovnaní so základnými stanicami je zredukovaná o heliograf, tlakomer, mikrobarograf, aspiračný psychrometer. Denné termohydrografy sú nahradené týždennými a namiesto univerzálneho anemografu majú anemoindikátor.
C/ Klimatologické stanice zrážkomerné

Merajú a pozorujú atmosférické zrážky, výšku a vodnú hodnotu snehovej pokrývky a zaznamenávajú niektoré iné meteorologické javy.
D/ Klimatologické stanice so špeciálnym zameraním

Sú určené k meraniu a pozorovaniu zvláštnych meteorologických prvkov, napr. atmosférických výbojov, žiarenia, dlhodobých zrážkových úhrnov totalizátormi ( Šiška a kol., 2005).
Synoptické stanice

Tieto stanice slúžia k získavaniu údajov o poveternostných dejoch pre účely predpovedí počasia. Aby boli namerané údaje porovnateľné, pozorovacie termíny sú odvodené od svetového času ( čas pre 0-tý poludník). Pozorovania sa robia v 4 hlavných (01,00; 07,00; 13,00 a 19,00 hod SEČ) a v 4 vedľajších (04,00; 10,00; 16,00 a 22,00 hod SEČ) pozorovacích termínoch. Výsledky pozorovaní slúžia k zostavovaniu súborných správ pre medzinárodnú predpovednú službu – SYNOP, alebo leteckú dopravu – METAR.


Letecko-meteorologické stanice

Slúžia k zabezpečovaniu leteckej dopravy, pozorujú a merajú každú hodinu, poprípade i po polhodine.


Agrometeorologické stanice

Sú zamerané na potreby poľnohospodárskeho výskumu i praxe. Delia sa podobne ako stanice klimatologické na základné, doplnkové a stanice pre zvláštne účely. Základ ich náplne obyčajne tvorí klimatologický program, ktorý býva doplnený o špeciálne pozorovania a merania poľnohospodársky významné, napr. premŕzania pôdy, pôdnej vlhkosti, radiačnej bilancie a pod.Fenologickou stanicou sa rozumie miesto, širšia lokalita alebo súbor lokalít a objektov pozorovaní to znamená poľnohospodárskych alebo lesných porastov, na ktorých sa uskutočňujú fenologické merania a pozorovania.
Špeciálne meteorologické stanice

Sú určené napr. k meraniu atmosférickej elektriny, chemického zloženia vzduchu, k meraniam hydrologickým a mikroklimatickým, k radarovej detekcii oblakov a hydrometeorov a pod.Stanice porovnávacie sú to buď stanice meteorologické, alebo mikroklimatické, na ktorých namerané údaje sa považujú za reprezentatívne v zmysle klimatickom, alebo sú získané na mikroklimatických staniciach umiestnených v základných situáciách, napr. na rovine bez porastu. Takéto „reprezentatívne“ údaje sa potom porovnávajú s údajmi získanými v špecifických podmienkach, napr. v porastoch poľnohospodárskych plodín, v uzavretých priestoroch a pod.
1.2.2. Význam použitia meteorologických staníc
Počasie je definované ako stav atmosféry charakterizovaný súhrnom všetkých meteorologických prvkov a atmosférických javov na danom mieste a v určitom čase.

Cieľom predpovede počasia je, čo najvernejšie popísať očakávaný vývoj počasia v danej oblasti a danom období. Detailnosť spomínaného popisu je limitovaná možnosťami predpovedných metód a musíme brať do úvahy aj potreby užívateľov predpovedi. Je zrejmé, že pri predpovediach aké máme v tomto prípade na mysli, teda pri takzvaných všeobecných predpovediach pre územie Slovenska na nasledujúci deň, prípadne na ďalšie dni, určených pre bežné „ občianske“ využitie, ktoré sú rozširované masovokomunikačnými médiami, musí byť popis redukovaný na najdôležitejšie charakteristiky.

Kvalita – úspešnosť predpovedí sa určí dodatočne porovnávaním predpovede so skutočnosťou. Vyhodnotenie úspešnosti predpovedi je zasa limitované hustotou siete meteorologických staníc, ktoré poskytujú na tento účel vhodné údaje (http://www.shmu.sk/sk/?page=1101).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка