slovenská poľnohospodárska univerzita V nitre fakulta agrobilógie a potravinových zdrojov 2122310
старонка5/6
Дата канвертавання20.04.2016
Памер394.7 Kb.
1   2   3   4   5   6

Obr. 2

Nálet motýľov plodkaza trnkového - Grapholita janthinana

do feromónových lapačov v podniku Fructop s.r.o.

Zdroj: Vlastné výpočty
Nálet motýľov plodokaza trnkového - Grapholita janthinana do feromónových lapačov reprezentuje obr. 2. Na základe ulovených jedincov môžno pozorovať, že začiatok náletu je už od 7. 5. 2010 ale je nevýrazný, väčší počet jedincov začína nalietavať až 4. 6. 2010. Nálet sa stupňoval a maximálny počet dosiahol 14. 7. 2010, kedy sa vyskytuje najčastejší tlak škodcu. Plodokaz sa vyskytoval na sledovaných lokalitách až do zberu.Obr. 3

Nálet motýľov plodkaza višnového - Grapholita lobarzewskii

do feromónových lapačov v podniku Fructop s.r.o.

Zdroj: vlastné výpočty
Nálet motýľov plodkaza višnového - Grapholita lobarzewskii do feromónových lapačov zobrazuje obr. 3. Na základe počtu ulovených jedincov je zrejmé, že škodca sa začal vyskytovať už od konca apríla, čo nie je pre tento druh nezvyčajné. Výskyt sa držal v malých množstvách dlhú dobu. Nálet motýľov sa zvýšil v polovici júna a trval až do konca augusta. V sade Starý sad nebol ani jeden jedinec chytený do feromónového lapača. V tomto sade bola použitá metóda mätenia samcov.


Obr. 4 Nálet motýľov obaľovača slivkového - Grapholita funebrana

do feromónových lapačov v podniku Fructop s.r.o.

Zdroj: Vlastné výpočty
Z obr. 4 je jasne vidieť, že daný druh nebol zistený. V lapačoch nebol ulovený počas celej vegetácie ani jeden jedinec.


Obr. 5 Nálet motýľov obaľovača východného - Grapholita molesta

do feromónových lapačov v podniku Fructop s.r.o.

Zdroj: Vlastné výpočty
Na obr. 5 možno pozorovať, že začiatok náletu motýľov obaľovača východného bol zaznamenaný 23. 4. 2010 a trval do polovice augusta. Ťažko je určiť jednotlivé generácie. Obaľovač východný sa v jabloňových sadoch vyskytoval v malom počte.
Tab. 6

Počet chytených sledovaných druhov motýľov z čeľade obaľovačovité

na feromónové lapače v Podniku Fructop s.r.o počas roku 2010


Druh

Počet ulovených motýľov

Priemer na jeden lapač za celú sezónu

Obaľovač jablčný

3988

34,2

Plodkaz trnkový

2464

71,9

Plodkaz višňový

650

17,9

Obaľovač slivkový

0

0,0

Obaľovač východný

118

5,9

Zdroj: Vlastné výpočty
V sledovaných sadoch podniku Fructop najviac bolo chytených motýľov obaľovača jablčného, nasledoval po ňom obaľovač trnkový. Najväčší počet jedincov v priemere na jeden lapač boj zaznamenaný z druhu plodokaza trnkového a o približne polovicu menej na jeden lapač z druhu obaľovača jablčného. Z tabuľky č. 8 môžeme pozorovať nízky počet jedincov z druhu obaľovača východného a dokonca žiadny výskyt obaľovača slivkového.
4.2 Nálet motýľov z čeľade obaľovačovité (Tortricidae) do feromónových lapačov v podniku Bioplant s.r.o.


Obr. 6 Nálet motýľov obaľovača Fructop s.r.o.jablčného - Cydia pomonella

do feromónových lapačov v podniku Bioplant s.r.o.

Zdroj: Vlastné výpočty
Nástup 1. generácie bol zreteľne zaznamenaný 3. 5. 2010 a trval do 21. 6. 2010. Nástup 2. generácie začal 28.6. 2010 a trval až do zberu, pričom postupne klesal počet ulovených jedincov.


Obr. 7 Nálet motýľov plodokaza trnkového - Grapholita janthinana

do feromónových lapačov v podniku Bioplant s.r.o.

Zdroj: Vlastné výpočty

Nálet motýľov plodokaza trnkového - Grapholita janthinana do feromónových lapačov je zaznamenaný v obr. 7. Škodca sa objavil už začiatkom mája, ale nástup škodcu vo väčšom množstve bol zaznamenaný v termíne od 12.5. 2010. Vrchol výskytu bol na začiatku júla a druhý vrchol v polovici augusta. Nálet motýľov sa vyskytoval v menších počtoch až do zberu.
Obr. 8 Nálet motýľov plodokaza visňového - Grapholita lobarzewskii

do feromónových lapačov v podniku Bioplant s.r.o.

Zdroj: Vlastné výpočty
Obr. 8 popisuje nálet do feromónových lapačov motýľov plodkaza višnového - Grapholita lobarzewskii . Prvých ulovených jedincov sme zaznamenali 3.5. 2010, čo nie je pre tento druh nezvyčajné. Vrchol výskytu bol zaznamenaný v poslednej dekáde júna a prvých dvoch dekádach júla.Obr. 9 Nálet motýľov obaľovača slivkového - Grapholita funebrana

do feromónových lapačov v podniku Bioplant s.r.o.

Zdroj: Vlastné výpočty
Z obr. 9 možno vidieť, že daný druh nebol zistený. V lapačoch nebol ulovený počas celej vegetácie ani jeden jedinec a teda na danej lokalite nebol žiaden výskyt a nepôsobil žiadne škody.Obr. 10 Nálet motýľov obaľovača východného - Grapholita molesta

do feromónových lapačov v podniku Bioplant s.r.o.

Zdroj: Vlastné výpočty
Obr. 10 zaznamenáva nálet 1. generácie, ktorý nastal 7. 5. 2010 a trval do 24. 5. 2010. Nasledovalo obdobie s nízkym výskytom. Druhá generácia nastúpila od 6. 7. 2010 a trval do 2. 8. 2010. Obaľovač východný sa v jabloňových sadoch nevyskytoval vo veľkých množstvách.
Tab. 7

Počet chytených sledovaných druhov motýľov z čeľade obaľovačovité

na feromónové lapače v podniku Bioplant s.r.o počas roku 2010

Druh

Spolu ulovených za podnik

Priemer na jeden lapač za celú sezónu

Obaľovač jablčný

3054

192,5

Plodkaz trnkový

2749

167,9

Plodkaz višňový

1257

80,7

Obaľovač slivkový

0

0,0

Obaľovač východný

425

30,0

Zdroj: Vlastné výpočty
Z tabuľky 7 je možné pozorovať relatívne nízky počet jedincov z druhu obaľovača východného a dokonca žiadny výskyt obaľovača slivkového. Najväčší počet jedincov boj zaznamenaný z druhu obaľovača jablčného a o niečo menej ulovených kusov z druhu plodokaza trnkového.


  1. Stanovenie počtu poškodených jabĺk larvami druhov z čeľade obaľovačovité – Tortricidae


Tab. 8

Percento poškodených plodov larvami druhov z čeľade obaľovačovité – Tortricidae v sledovaných sadoch spoločnosti Fructop s.r.o.

Odroda

Sad

Počet plodov

Počet napadnutých plodov

Relatívne vyjadrenie

Gala

Nový sad

500

5

1,0 %

Rubín

Nový sad

500

8

1,6 %

Golden Delicious

Nový sad

500

14

2,8 %

Fuji

Žapov

500

4

0,8 %

Elstar

Starý sad

500

6

1,2 %

Braeburn

Starý sad

500

3

0,6 %

 

 

 

Priemer za všetky odrody

1,3 %

Zdroj: Vlastné výpočty
Tabuľka 8 popisuje nízky stupeň napadnutia a škodlivosti plodov. Najviac napadnutá bola odroda Golden Delicious a najmenej Braeburn. Všetky sady, z ktorých boli zhromaždené výsledky, vykazovali nižšiu poškodenosť pri zbere, ako sú ekonomické
limity (2%), Insekticídy boli použité v správnych termínoch. Rezistencia populácií na hlavné použité insekticídy bola nízka. (Obr. 8)

Spoločnosť Bioplant s.r.o.
Tab. 9

Percento poškodených plodov larvami druhov z čeľade obaľovačovité – Tortricidae v sledovaných sadoch spoločnosti Bioplant s.r.o.

Odroda

Sad

Počet plodov

Počet napadnutých plodov

Relatívne vyjadrenie

Gala

Sieťový Braeburn

500

7

1,4 %

Rubín

Dlhá

500

12

2,4 %

Golden Delicious

Dlhá

500

19

3,8 %

Fuji

Sieťový Braeburn

500

14

2,8 %

Elstar

Dlhá

500

5

1,0 %

Braeburn

Dlhá

500

9

1,8 %

 

 

 

Priemer za všetky odrody

2,2 %

Zdroj: Vlastné výpočty
Tabuľka 9 poukazuje na nízky stupeň napadnutia plodov. Najviac napadnutá bola odroda Golden Delicious a najmenej Elstar. V troch z piatich sledovaných sadoch vykazovali mierne vyššie percento poškodenia pri zbere, ako ekonomické
limity (2 %), a to aj napriek použitým insekticídom. Podľa našich zistení, boli tieto nedostatky spôsobené z dôvodu existencie rezistentných populácií na hlavné použité insekticídy.


  1. Agroklimatické podmienky

V nasledujúcich klimatogramoch sú znázornené agroklimatické podmienky. Nakoľko na podnikoch nemajú vybudované meteorologické stanice, údaje sme získali zo Slovenského hydrometeorloického ústavu a konkrétne zo Sliača, ktorý je najbližšie nami sledovanej lokalite a podmienky bolo veľmi podobné obci Ostratice. V lete v roku 2010 bolo nadmerné množstvo zrážok (Obr. 26), čo malo vplyv na potláčanie počtu motýľov chytených do feromónových lapačov. Teploty na začiatku vegetácie boli nižšie ako dlhodobí priemer čo ovplyvnilo neskorší začiatok náletu motýľov z čeľade obaľovačovité. (Obr. 24 a Obr. 25 )5 Diskusia
Rok 2010 bol veľmi vlhkým rokom. Najväčšie množstvo atmosférických zrážok padlo na jar a začiatkom leta, čo je vidieť na Obr. 26. Zvýšené množstvo atmosférických zrážok sa vyskytovalo počas celej vegetačnej doby. Z tohto dôvodu bol oneskorený nástup vegetácie a oneskorená tvorba plodov. Podpísalo sa to aj pod výskyt druhov z čeľadi obaľovačovité (Tortricidae) v sadoch na danej lokalite, ktorý bol u všetkých druhov veľmi oneskorený. Hoci na začiatku vegetácie sa niekedy objavili prvý škodcovia v zápätí bol ich počet značne zredukovaný počasím aj bez použitia ochrany. Nálet a výskyt druhov bol oneskorený a potom trval a škodil aj v neskoršom čase. Vtedy bolo vhodné používať a nepodceňovať ochranu aj neskôr ako to býva či už s suchých rokoch alebo v rokoch keď sú teploty a zrážky na úrovni dlhodobého priemeru. Nemožno preto výsledky v práci zovšeobecňovať na daný okres v rokoch kedy sú atmosférické zrážky v dlhodobom normále.

Sexuálny atraktanty vo feromónových lapačoch na obaľovača slivkového nie sú úplne selektívne a náletom do nich aj obaľovač východný a ďalšie príbuzné druhy rodu Grapholita (Hluchý, 2008). V našich pozorovaniach sme nezaznamenali vo feromónových lapačoch pre obaľovača slivkového ani jedného motýľa obaľovača.

Výskum v Španielsku uvádza, že všetky konvenčné sady, z ktorých boli zhromaždené populácie Cydia pomonella vykazovali vyššiu poškodenosť pri zbere ako ekonomické limity (2%), a to aj napriek insekticídnej ochrane. Tieto výsledky boli z dôvodu existencie populácií rezistentných na hlavné použité insekticídy. (Rodriguez, 2011). K podobným výsledkom sa dospelo v sadoch v podniku Bioplant s.r.o., kde bola použitá chemická ochrana. Preukázalo sa vyššie percento napadnutých plodov ako je ekonomický limit (2 %).

Pri porovnaní. výsledkov s pokusom založeným v severnom Bulharsku v rokoch 2007 – 2008 vidieť tiež zhodu s našimi výsledkami. V tomto sade sa používali výparníky. Ecodian CP s účinnými feromónomi proti obaľovačovi jablčnému, ktorý bol už úspešne. využívaný vo viacerých krajinách. Pre overenie pokusu sa v ďalšom sade s výskytom obaľovača a podobnými. podmienkami nevyvešali výparníky a robila sa bežná ochrana. pomocou insekticídov na reguláciu škodcov. Počet výparníkov na 1 ha bol 2500 ks, pretože. sa jednalo o veľmi malú parcelu s výmerou 4 ha. Okrem toho sa kvôli odporúčaniu výrobcu. aplikovali výparníky 2 x za sezónu. Poškodenie ovocia v tomto sade bolo 2,3 % a 2,7 % počas. zberu, zatiaľ čo na parcelách s aplikovanými výparníkmi Ecodian CP bolo iba 0,03 a 0,6 % (Buranský, 2009).

Nízka teplota v jabloňových sadoch na farmách Welgevallen v Stellenbosch v Južnej Afrike nikdy nespôsobila úmrtnosť obaľovačov. Naopak, vysoké teploty sú pravdepodobnejšie pre mortalitu a to najmä pre toto umiestnenie v Juhoafrickej republike a zahŕňajú obdobie vrcholného náletu a hojnosti obaľovača. Avšak skúsenosti v ostatných geografických lokalitách najmä na severnej pologuli ukazujú, že nízke teploty, ktoré by mohli vyvolať úmrtnosť dospelých obaľovačov a to najmä na jeseň. Ale smrtiace nízke teploty sú nepravdepodobné vzhľadom na načasovanie vrcholov  náletu obaľovačov. (Chidawanyika, 2011). Nízke teploty neznížia populáciu, len ju spomalia. Populáciu by znížila iba vysoká teplota, tá však v danej lokalite v konkrétnom roku nebola.

Podobne nízke napadnutie ako mi v sadoch kde sa použila metóda metenia samcov zistili Bagar a kol (2009) keď od roku 2006 použili túto metódu v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku.

Využívané boli prípravky japonskej firmy ShinEtsu Isomate C plus, určené k ochrane pred  obaľovačmi jablčným (Cydia pomonella) (Linnaeus, 1758), a Isomate CLR k ochrane pred obaľovačmi jablčnými, obaľovačom zimolezovým (Adoxophyes prekyprená) (Fischer / Rôslerstamm, 1834) a obaľovačom ovocným (Pandemis heparana) (Denis &SchifFermúller, 1775).

 V roku 2007 došlo v jabloňových sadoch k významným škodlivým prejavom

acerbella rodu Grapholita. Preto boli v roku 2008 a 2009 pokusne aplikované odparníky 

obsahujúce feromóny určené na túto skupinu acerbella a to Isomate OFM rosso a Isomate 

C / OFM (kombinácia s obalovačom jablčným). Podobná situácia nastala aj v jabloňových 

sadoch na Slovensku a v Maďarsku. Po celú dobu na všetkých lokalitách sa vykonávalo 

hodnotenie napadnutia, a to v dvoch termínoch. V dobe výskytu húseníc 1. generácie 

obaľovača jablčného a v čase pred zberom. (Bagár at al., 2009)

Účinnosť metódy mätenia samcov nie je vždy úspešná. O tom svedčí aj nasledovný údaj. V pokuse v. sade patriacom do spoločnosti Poľnohospodár Nové Zámky a.s. sme nedosiahli. dobré výsledky s červivosťou, čo mohlo byť spôsobené nedostatočným znížením. populácie pred aplikáciou metódy. Celkovo sa podarilo znížiť počet napadnutých. plodov na úroveň do 10 % na parcele s výparníkmi oproti parcele bez výparníkov,. kde bolo napadnutie do 30 %. V oboch prípadoch je to extrémne vysoké napadnutie. (Buranský, 2009)

6 Záver
V našej diplomovej práci sa v jabloňových sadoch na lokalite Ostratice v roku 2010 sledovalo druhové spektrum motýľov z čeľade obaľovačovité (Tortricidae) a následne percento poškodenia plodov týmito škodcami. Na základe našich výsledkov môžeme urobiť nasledovné závery:


 • v jabloňových sadoch na lokalite Ostratice v roku 2010 z druhov motýľov z čeľade obaľovačovité (Tortricidae) dominoval druh obaľovač jablčný - Cydia pomonella, nálet 1. generácie začal začiatkom mája a trval do konca druhej dekády júna a 2. generácia bola od konca júna do začiatku zberu.

 • druhý najpočetnejší druh bol plodokaz trnkový – Grapholita janthinana, začiatok náletu tohto druhu bol v prvej dekáde mája a maximálny výskyt polovicou júla.

 • motýle plodokaza višňového - Grapholita lobarzewskii sa začali vyskytovať už od konca apríla ale v malom počte. Nálet motýľov sa zvýšil v polovici júna a trval až do konca augusta.

 • motýle obaľovača východného – Grapholita molesta sa v sadoch vyskytoval v malom počte, nálet koncom apríla a trval do polovice augusta.

 • ani jeden motýľ obaľovača slivkového – Grapholita funebrana nebol chytený do feromónového lapača

 • percento napadnutých plodov larvami motýľov z čeľade obaľovačovité (Tortricidae) v sadoch kde bola robená ochrana mätením samcov bola pod ekonomickím limitom (2 %)

 • percento napadnutých plodov larvami motýľov z čeľade obaľovačovité (Tortricidae) v niektorých sadoch kde bola robená chemická bola nad ekonomickím limitom (2 %) – pohybovala sa na úrovni 2,2 – 3,7 %.

7 Zoznam použitej literatúry
 1. ANSEBO, Lena. 2004. Odour perception in the codling moth Cydia pomonella L.: diplomová práca. 2004. 30 s.

 2. BACKMAN, Anna-Carin. Olfactory communication in the codling moth, Cydia pomonella (L.) :diplomová práca. Alnarp: Swedish University of Agricultural Sciences Department of Plant Protection Sciences. 1999. 165 s.

 3. BAGAR, Martin. 2009. XVIII. Česká a slovenská konference o ochrane rostlin. 1. vyd. Brno: Mendeleova zemnedelská a lesnícka univerzita v Brne, 2009. 239 s. ISBN 978-80-7375-316-0

 4. BAROK, Stanislav. 2010. Informácie pre predajcov a používateľov prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov. 1. vyd. Nitra: Agrokomplex- Výstavníctvo Nitra. 2010. 139 s. ISBN 978-80-7139-142-5

 5. BURANSKÝ, Matúš. 2009. Zhodnotenie metódy mätenia samcov obaľovača jablčného (Cydia pomonella) v systéme integrovaného pestovania jabloní: diplomová práca. Nitra: SPU, 2009. 79 s.

 6. CAGÁŇ, Ľudovít, PRASLIČKA, Ján, HUSZÁR, Jozef, ŠROBÁROVÁ, Antónia, ROHÁČIK, Tibor, HUDEC, Kamil, TANCIK, Ján, BOKOR, Peter, TÓTH, Peter, TÓTHOVÁ, Monika, BARTA, Marek, ELIAŠOVÁ, Mariana. Choroby a škodcovia poľných plodín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 894 s. ISBN 978-80-552-0354-6.

 7. Cagáň, Ľudovít. 2010. Choroby a škodcovia poľných plodín. 1. vyd. Nitra: SPU, 2010. 894 s. ISBN 978-80-552-0354-6.

 8. DUŠKOVÁ, Ľudmila. a KOPŘIVA, Jan. 2009. Ochrana proti chorbám a škodcúm. 1. vyd. Praha: Rodomax-Print, s.r.o. 2009. 85 s. ISBN 978-80-247-2756-1

 9. FALTA, Vladan. STARÁ, Jitka. KOCOUREK, František. 2008. Metóda dezorientace v ochrané ovocných sadu proti škodlivým obalečum. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby 2008. 30 s. ISBN 978-80-87011- 89-8

 10. HLUCHÝ, Milan a i. 2008. Ochrana ovocných dřevin a révy v ekologické a integrované produkci. Brno: Biocont Laboratory spol. s r. o., 2008. 498 s. ISBN 978-80-901874-7-4.

 11. HRIČOVSKÝ, Ivan. 2003. Jablone a hrušky. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 2003. 105 s. ISBN 80-07-11222-7.

 12. HUDEC, Kamil, GUTTEN, Ján. 2007. Encikopedie chorob a škudcu. 1. vyd. Brno: Computer press, a. s., 2007. 359 s. ISBN 978-80-251-1768-2.

 13. HURŇÁK, Andrej. BAŘINKA Ľudovít. 1997. Ochrana rastlín, 4. vyd. Bratislava: Príroda, 1997. 140 s. ISBN 80-07-01027-0.

 14. HURŇÁK, Andrej. 1986. Ochrana rastlín, 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1986. 394 s. Číslo publikácie 5949.

 15. CHIDAWANYIKA, Frank. 2010. Thermal tolerance of Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae) under ecologically relevant conditions: diplomová práca. Stellenbosc: University of Stellenbosch, 2010. 111 s.

 16. IVIČIČ, Ladislav a i. 1985 Ovocinárstvo. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1985. 448 s. ISBN 301-04-44.

 17. KOSMOS, Franckh. 1996. Ochrana rastlín. 1. vyd. Český Těšín: Tešínská tiskárna, a.s., 1996. 155 s. ISBN 80-86060-01-2

 18. KRASNOHORSKÁ, Mária. 2007. Metodická príručka pre ochranu rastlín. 1. vyd. Trnava: EDIT PRINT, 2007. 124 s. ISBN 978-80-88954-38-5

 19. MILLER, František. 1959. Zemědeělská entomologie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956. 1056 s.

 20. NGUYEN, Petr. 2009. Studium syntenie chromosomu Z obaleče jablečného: diplomová práca. České Budejovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Přírodovědecká fakulta, 2009. 38 s.

 21. RATAJ, Vladimír a i. 2010. Metodika písania záverečných prác na SPU v Nitre. 1 prepr. vyd. Nitra: SPU, 2010. 84 s. ISBN 978-80-552-0361-4.

 22. RAZOWSKI, Józef. 2002. Tortricidae (Lepidoptera) of Europe. 1. vid. Krakow: Polska Akademia Nauk, 2002. 240 s. ISBN 80-967540-9-2

 23. RAZOWSKI, Józef. 2003. Tortricidae (Lepidoptera) of Europe. 1. vid. Krakow: Polska Akademia Nauk, 2003. 131 s. ISBN 80-969052-0-1

 24. Tamašek, roland, TANCÍK, Ján, Ing., 2009. Obaľovače v jabloňových sadoch (1). In Sady a vinice. Str. 19 Číslo 3 Naše pole s. r. o: ISSN 1336 - 7684.

 25. Tamašek, zoltán, Ing., 2009. Grapholita molesta-Obaľovač východný. In Sady a vinice. Str. 19 Číslo 4 Naše pole s. r. o: ISSN 1336 - 7684.

 26. Tamašek, roland, 2009. Grapholota funebrana-Obaľovač slivkový. In Sady a vinice. Str. 19 Číslo 5 Naše pole s. r. o: ISSN 1336 - 7684.

 27. Tamašek, roland. 2009. Grapholita janthinana-plodokaz trnkový. In Sady a vinice. Str. 15 Číslo 6 Naše pole s. r. o: ISSN 1336 - 7684.

 28. TRESNIK, Sonja. 2007. Produkcia jabĺk v systémoch integrovanej a ekologickej produkcie e Európe ochrana proti škodcom a chorobám. 1. Vyd. London: PAN – Europe, 2007. 23 s.

 29. ŠÍCHOVÁ, Jindra. 2009. Analýza pohlavního chromosomu Z obaleče jablečného({Cydia pomonella}) pomocí laserové mikrodisekce: diplomová práca. České Budejovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Přírodovědecká fakulta, 2009. 45 s.

 30. VESER. Jochen. 2005. Choroby a škudci rostlin. 1. vyd. Praha: Nakaladatelství Brázda, s. r. o., 182 s. ISBN 80-209-0884-8.

 31. ZACHA, V. a i. 1989. Atlas chorôb a škodcov ovocných drevín a viniča. 1. vyd. Bratislava: Príroda 1989. 349 s. ISBN 80-07-00044-5.

1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка