Slovenská poľnohospodÁrska Univerzita V Nitre 127746
старонка1/7
Дата канвертавання21.04.2016
Памер192.82 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

OBAL záverečnej práce v súlade s ISO 7144

SLOVENSKÁ POĽnohospodÁrska Univerzita v Nitre
127746

Možnosti Biologickej regulácie vybraných inváznych druhov drevín

Robinia pseudoacacia2010

Lívia OLEJÁROVÁ

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvojaMožnosti Biologickej regulácie vybraných inváznych druhov drevín

Robinia pseudoacaciaBakalárska práca

Študijný program:

Environmentálne manažérstvo

Pracovisko (katedra/ústav):

Katedra ekológie

Vedúci bakalárskej práce:

Ing. Mariana Eliašová, PhD.

Konzultant bakalárskej práce:

Nitra 2010

Lívia OLEJÁROVÁ

Poďakovanie

Touto cestou sa chcem poďakovať Ing. Mariane Eliašovej, PhD. a Prof. RNDr. Pavlovi Eliašovi, CSc, ktorí ma oboznámili s problematikou inváznych druhov,  

odovzdali svoje odborné vedomosti na prednáškach.
Čestné vyhlásenie

Podpísaná Lívia Olejárová vyhlasujem, že som záverečnú prácu na tému „Možnosti biologickej regulácie vybraných inváznych druhov drevín Robinia pseudoacacia „ vypracovala samostatne s použitím uvedenej literatúry. Som si vedomá zákonných dôsledkov v prípade, ak uvedené údaje nie sú pravdivé.

V Nitre 15. marca 2010.Abstrakt v štátnom jazyku

Najdôležitejšou úlohou je zviditeľnenie problematiky inváznych druhov, ktorá vyžaduje medzinárodnú spoluprácu. Odstraňovanie alebo potláčanie výskytu inváznych druhov je úlohou mechanickej, chemickej a biologickej regulácie. Z hľadiska životného prostredia najšetrnejšou metódou je biologická regulácia. Cieľom práce je preskúmanie možnosti biologickej regulácie vybranej inváznej dreviny, agáta bieleho. Dôležitým cieľom je nájsť jeho biotických škodcov a  skúmať dôsledky, ktoré môže špecifický druh vyvolať v cielovej populácii. Obsahom práce je charakteristika agáta bieleho, ako inváznej dreviny. Následne skúmanie škodcov koreňového systému, dreva a konárového systému, lístia a plodu. Medzi biotických škodcov patria aj choroby na listoch a na kôre. V rámci splnenia cieľa práce sa zdôraznili monofágny a polyfágny škodcovia agáta bieleho s podrobným opisom druhu a jeho vývojových štádií, binómiou a spôsobom kontroly. Výsledky práce pomôžu pri kontrole invázií, dajú všeobecný prehľad o biologickej regulácii a zároveň ukážu cestu ako predísť nežiadúcim environmentálnym škodám.Kľúčové slová: - biotické invázie

- biologická regulácia

- agát biely
Abstrakt v cudzom jazyku

The most important task of this study is to visualize the problem of invasive species, which requires an international conjunction. Removal or oppression of presence of invasive ones is the function of mechanical, chemical and biological regulation. The friendliest method from the environment point of view is the biological regulation. The purpose of this study is to examine the possibility of the biological regulation at a chosen invasive woody plant – black locust. It is based also on recovery of its wood-destroying agents and searching consequences which can be activated at target population. Content of this thing is the characterization of black locust as an invasive plant. Then there is an examining of cankers of root-age, timber and branch system, and its fruit. Diseases at leaves and on rind belong among biotical cankers. In achieving the eim of work I put the accent on monofag and polyfag pests of black locust with detailed species specification and his evolution periods, binomial theorem and the way of control. Findings can help to control invasive species, they provide a general view on biological regulation and a way how to avoid ineligible environmental hurts.

Key words: - biological invasions

- biological control

- black locust

Obsah


Obsah 6

Úvod 7

1. Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky 9

1.1 Charakterisktika vybranej inváznej dreviny: Agát biely 9

1.1.1 Geografický pôvod a rozšírenie agáta bieleho 10

1.1.2 Význam agáta bieleho pre technické účely 10

1.1.3 Včelársky význam agáta 11

1.1.4 Význam agáta pri tvorbe a ochrane životného prostredia 11

1.1.5 Pestovanie agáta bieleho 12

1.2 Biotické invázie a invázne druhy rastlín 12

1.2.1 Možnosti zabránenia šíreniu inváznych druhov rastlín 14

1.3 Biologická regulácia 15

1.3.1 Výhody a nevýhody biologickej regulácie 16

2. Cieľ práce 18

3. Metodika práce 19

4. Výsledky práce 20

4.1 Škodcovia a patogénne organizmy asimilačných orgánov 20

4.2 Škodcovia a patogénne organizmy fruktifikačných orgánov 28

4.3 Škodcovia a patogénne organizmy dreva 30

4.4 Iní biotickí škodcovia 32

5. Diskusia 34

5.1 Monofágne druhy a polyfágne druhy 34

5.2 Výber škodcov podľa miery poškodenia 35

5.3 Biotický škodcovia 36

5.3.1 Faktory ovplyvňujúce aktivitu biotických škodcov 37

6. Záver a návrh na využitie poznatkov 37

Použitá literatúra: 40

Prílohy 47
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка