Signum magnum apparuit in Caelo…
Дата канвертавання19.03.2016
Памер108.55 Kb.
Спіс публікацый Аляксандра Аляксандравіча Сушы


 1. “Signum magnum apparuit in Caelo…” (творчая спадчына І. Кульчынскага) / А. А. Суша // Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. артыкулаў : у 2 ч. / Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў; склад. Т. А. Дзем’яновіч, Л. І. Доўнар, Т. А. Самайлюк. – Мінск, 2006. – Ч. 1. – С. 117–124.

 2. “Specimen Ecclesiae Ruthenicae…” Ігната Кульчынскага – адно з першых падсумаванняў гісторыі хрысціянства ў Беларусі / А. А. Суша // Библиотеки в информационном пространстве : синтез традиций и инноваций : материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, Минск, 12 сентября 2007 г. / НАН Беларуси, ЦНБ им. Я. Коласа, Белорусская библ. ассоциация; редкол.: Л. А. Авгуль [и др.]. – Минск, 2007. – С. 210–217.

 3. Аб не-стварэнні грэка-каталіцкай царквы ў 1596 г. / А. А. Суша // Леў Сапега (1557–1633 гг.) і яго час : зб. навук. артыкулаў / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гродзенскі дзярж. ун т імя Я. Купалы; рэдкал.: С. В. Марозава, В. У. Галубовіч, А. І. Груша. – Гродна, 2007. – С. 294–299.

 4. Ад пятніцы да пятніцы / А. А. Суша // Народная газета. – 2010. – 11 чэрвеня. – С. 3.

 5. Адлюстраванне культурнай спадчыны хрысціянскіх канфесій у Беларусі ў працах расійскіх падарожнікаў канца XVIII – пачатку XIX ст. [Электронны рэсурс] / А. А. Суша // Белорусский текст : от рукописи к эл. книге : материалы междунар. электронной конф., Москва, сентябрь 2008 г. / Ин т славяноведения РАН, Национальная академия наук Беларуси, Центральная научная библиотека имени Я. Коласа; оргкомитет: Н.Ю. Березкина [и др.]. – М., 2008. – Рэжым доступу: http://www.belrus-seminar2008.narod.ru/Susha_A.A..htm. – Дата доступу: 11.09.2008.

 6. Адметнасць культурная / А. А. Суша // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010. – Т. 1 : А – Б. – С. 57.

 7. Адставанне культурнае / А. А. Суша // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010. – Т. 1 : А – Б. – С. 65–66.

 8. Адукацыйная дзейнасць грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі ў кантэксце дыхатаміі “Усход – Захад” / А. А. Суша // Веснік БДУ культуры і мастацтваў. – 2008. – № 10. – С. 11–17.

 9. Ажэшка / А. А. Суша // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010. – Т. 1 : А – Б. – С. 69–70.

 10. Акупацыйныя ўлады і хрысціянскія цэрквы / А. А. Суша // Х Міжнародныя Кірыла–Мяфодзіеўскія чытанні, прысвечаныя Дням славянскага пісьменства і культуры, Мінск, 24–26 мая 2004 г. / рэдкал.: М. А. Бяспалая (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2005. – С. 147–152.

 11. Альбярцінская каталіцка-езуіцкая група / А. А. Суша // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010. – Т. 1 : А – Б. – С. 123–124.

 12. Апакрысіс / А. А. Суша // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010. – Т. 1 : А – Б. – С. 184–185.

 13. Асветніцтва / А. А. Суша // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010. – Т. 1 : А – Б. – С. 273–275.

 14. Астрамірава евангелле / А. А. Суша // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010. – Т. 1 : А – Б. – С. 303.

 15. Баброўскі Міхаіл / А. А. Суша // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010. – Т. 1 : А – Б. – С. 353–354.

 16. Багушэвіч Францішак / А. А. Суша // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010. – Т. 1 : А – Б. – С. 401–402.

 17. Базыльяне / А. А. Суша // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010. – Т. 1 : А – Б. – С. 407–410.

 18. Бекер Ян Самуэль / А. А. Суша // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010. – Т. 1 : А – Б. – С. 528.

 19. Беларускі гісторык у XVIII стагоддзі (на прыкладзе І. Кульчынскага) / А. А. Суша // Асоба ў гісторыі : гераічнае і трагічнае : матэрыялы Другой міжнар. навук.-практ. канф. студэнтаў, аспірантаў і маладых вучоных, прысвечанай памяці прафесара У. У. Мелішкевіча, Брэст, 12–13 лістапада 2004 г. / Брэсцкі дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна. – Брэст, 2006. – С. 101–106.

 20. Берасцяныя граматы / А. А. Суша // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010. – Т. 1 : А – Б. – С. 667–668.

 21. Библиотеки / А. А. Суша, К. В. Языкович // Республика Беларусь : энциклопедия : в 6 т. / редкол.: Г. П. Пашков и др. – Минск, 2005. – Т. 1. – С. 889–894.

 22. Взаимодействие национальных библиотек Беларуси и России в области изучения книжной культуры / А. А. Суша // Славянское книгопечатание и культура книги : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 16–18 сент. 2009 г. / Междунар. ассоциация академий наук [и др.]. – М.; Мн., 2009. – 86–88.

 23. Вопыт стварэння мультымедыйнага рэсурса “Кніга Беларусі : зводны каталог” у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі [Электронны рэсурс] / А. А. Суша, К. В. Языковіч // Книжная культура пограничья Славии Восточной и Западной : материалы междунар. электронной конф., Москва, ноябрь 2007 г. / Ин т славяноведения РАН, Нац. библиотека Беларуси, Белорус. библиотечная ассоциация; оргкомитет: Г. В. Киреева [и др.]. – М., 2007. – Рэжым доступу: http://www.knizhkult.narod.ru/Susha-Yazykovich.htm. – Дата доступу: 11.03.2008.

 24. Выкарыстанне сучасных інфармацыйных тэхналогій для папулярызацыі літаратурнай і моўнай спадчыны Беларусі (на прыкладзе электроннага рэсурса “Шэдэўры літаратурнай спадчыны Беларусі”) / А. Суша // Дыялекталогія і гісторыя беларускай мовы : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 15–16 крас. 2008 г. / Ін т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі; навук. рэд.: Л. П. Кунцэвіч, Н. В. Паляшчук. – Мінск, 2008. – С. 71–76.

 25. Гісторыя хрысціянства ў Беларусі ў святле змен асабовых уласных імён / А. А. Суша // Национально–культурный компонент в тексте и языке : материалы докл. III Междунар. науч. конф. под эгидой МАПРЯЛ, Минск, 7–9 апр. 2005 г. : в 3 ч. / отв. ред. А. В. Зубов, С. М. Прохорова. – Минск, 2005. – Ч.3. – С. 26–27.

 26. Да пытання вызначэння дэфініцыі «нематэрыяльная культурная спадчына» / А. А. Суша // Аўтэнтычны фальклор : праблемы вывучэння, захавання, пераймання : зборнік навуковых прац удзельнікаў ІV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 29 крас. 2010 г. / Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў ; рэдкал.: М.А. Мажэйка (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2010. – С. 31–33.

 27. Да пытання перыядызацыі гісторыі культуры Беларусі ў кантэксце яе развіцця на памежжы “Усход – Захад” / А. А. Суша // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2008. – № 4. – С. 3–12.

 28. Даведнік па Беларусі для імператарскай асобы («Топографическия примечании на знатнейшия места путешествия Ея Императорскаго Величества в Белорусския Наместничества. 1780») / А. А. Суша // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; склад. Л. Г. Кірухіна, К. В. Суша. – Мінск, 2008. – Вып. 10. – С. 49–80.

 29. Даведнік па Беларусі для імператрыцы = Путеводитель по Беларуси для императрицы = A guide to Belarus for the Empress / А. А. Суша ; Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2009. – 67 с.

 30. Дворянство / А. А. Суша // Республика Беларусь : энциклопедия : в 6 т. / редкол.: Г. П. Пашков и др. – Минск, 2005. – Т. 3. – С. 889–894.

 31. Дзейнасць мітрапаліта Рыгора Цамблака па дасягненню міжканфесійнага паразумення ў ВКЛ / А. А. Суша // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зб. навук. артыкулаў / Гродзенскі дзярж. ун т імя Я. Купалы, Ін т гісторыі НАН Беларусі; рэдкал.: С. В. Марозава, Э. С. Ярмусік, С. У. Сілава. – Гродна, 2008. – С. 73–77.

 32. Дзейнасць Надзвычайнай дзяржаўнай камісіі па падліку ўрону, нанесенага культурнай спадчыне Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны / А. А. Суша // Великая Победа : героизм и подвиг народов : материалы междунар. науч. конф., Минск, 28–29 апреля 2005 г. / Ин т истории НАН Беларуси; редкол.: А. М. Литвин (отв. ред.), А. А. Коваленя. – Минск, 2006. – С. 135–139.

 33. Другая сусветная вайна : уплыў на беларускую культуру / А. А. Суша // Нацыянальная спадчына і сучасныя праблемы культуры (прысвячаецца 60–годдзю вызвалення Беларусі) : даклады, прачытаныя на XXIX канф. студэнтаў і аспірантаў БДУ культуры, Мінск, 22–23 красавіка 2004 г. / Беларус. дзярж. ун-т культуры; рэдкал.: М. А. Бяспалая (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2004. – С. 462–468.

 34. Дыялог “Усход – Захад” у гісторыі хрысціянства ў Беларусі / А. А. Суша // Религия и общество : актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов / под общ. ред. В.В. Старостенко. – Могилев, 2006. – С. 258-261.

 35. Змест і сутнасць паняцця “культурная спадчына” / А. А. Суша // ХІ Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, прысвечаныя Дням славянскага пісьменства і культуры : матэрыялы чытанняў, Мінск, 24-26 мая 2005 г. / рэдкал.: М. А.Бяспалая (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2006. – С. 139-144.

 36. Использование церковнославянского языка греко-католической церковью в Беларуси (1596–1839 гг.) / А. А. Суша // Ставайки съвременна наука – 2007 : материали за V международна научна практична конференция, София, 1–15 октомври 2007 г. – София, 2007. – Т. 6. – С. 59–64.

 37. Книжкова спадщина Ігнатія Кульчинського / А. Суша // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 45–64.

 38. Кніга Беларусі. 1517–1917 : зводны каталог [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, НДА кнігазнаўства; складальнікі каталога : Г. Я. Галенчанка (д.г.н.), Т. В. Непарожная, Т. К. Радзевіч; складальнікі электроннага выдання : Г. У. Кірэева, А. А. Суша, К. В. Языковіч; адказны рэдактар Г. У. Кірэева. – Электронныя тэкставыя, графічныя даныя і праграма (196 Мбайт). – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2006. – 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM); 12 см. – Сістэмныя патрабаванні: Intel Pentium 333; Windows 95; RAM 128; SVGA; 32x CD-ROM.

 39. Культура Беларусі часоў Рэчы Паспалітай на памежжы ўплываў Усходу і Захаду / А. А. Суша // Актуальные проблемы из исторического прошлого и современности в общественно-гуманитарных и социо-религиоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья : материалы междунар. науч.-теорет. конф., Витебск, 19–20 апреля 2007 г. : в 2 ч. – Витебск, 2007. – Ч. 1. – С. 346–348.

 40. Культурная спадчына грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі ў кантэксце дыхатаміі “Усход – Захад” : аўтарэферат дысертацыі на суісканне вучонай ступені кандыдата культуралогіі : 24.00.01 / А. А. Суша ; Установа адукацыі “Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў”. – Мінск, 2009. – 26 с.

 41. Культурная спадчына грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі ў ХІХ–ХХ стст.: інтэграцыя ў сістэму каштоўнасцей і сферу ўжытку новых уладальнікаў / А. А. Суша // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зборнік навуковых артыкулаў : у 2 ч. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы ; [рэдкалегія : С. В. Марозава, Э. С. Ярмусік, С. У. Сілава]. – Гродна, 2009. – Ч. 1. – С. 343–348.

 42. Культуротворческая деятельность греко-католической церкви в Беларуси в контексте дихотомии «Восток – Запад» : значение восточного фактора / А. А. Суша // Межрелигиозные и межкультурные коммуникации в глобализирующемся мире : материалы Междунар. научно-практич. интернет-конф., Волгоград, 20–22 октября 2008 г. / Мин во образования и науки Рос. Федерации, Волгоград. гос. ун т. – Волгоград, 2008. – С. 186–191.

 43. Лёс культурнай спадчыны грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі : новыя знаходкі ў львоўскіх зборах / А. А. Суша // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; склад. Л. Г. Кірухіна, К. В. Суша. – Мінск, 2009. – Вып. 11. – С. 88–130.

 44. Лёс культурнай спадчыны Магілёўшчыны ў адлюстраванні беларускіх летапісаў і хронік / А. А. Суша // Шляхі Магілёўскай гісторыі : зб. навук. прац / уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. – Магілёў, 2005. – С. 59–64.

 45. Лёс культурнай спадчыны уніяцкай царквы ў Беларусі ў складзе Расійскай імперыі / А. А. Суша // Романовские чтения : сб. трудов междунар. науч. конф. / под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев, 2005. – С. 394–397.

 46. Лёс культурных каштоўнасцей Беларусі ў гады Другой сусветнай вайны : праблемы вяртання / А. А. Суша // Нацыянальная спадчына і сучасныя праблемы культуры (прысвячаецца 60–годдзю вызвалення Беларусі) : даклады, прачытаныя на XXIX канф. студэнтаў і аспірантаў БДУ культуры, Мінск, 22–23 красавіка 2004 г. / Беларус. дзярж. ун-т культуры; рэдкал.: М. А. Бяспалая (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2004. — С. 449–462.

 47. Ля вытокаў беларускай гістарычнай навукі: творчая спадчына Ігната Кульчынскага / А. Суша // Беларускі гістарычны часопіс. – 2009. – № 2. – С. 27–37, 2–4 с. вокл.

 48. Міжнародная дзейнасць Беларусі па пытаннях рэстытуцыі культурнай спадчыны / А. А. Суша // Содружество наук. Барановичи–2005 : материалы междунар. науч.–практ. конф. молодых исследователей, Барановичи, 22 февраля 2005 г. : в 2 ч. / редкол.: В. И. Кочурко (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2005. – Ч.1. – С. 235–237.

 49. Необычные открытки : из коллекции открыток Национальной библиотеки Беларуси / Т. Зайцева, А. Суша // Бібліятэчны свет. – 2007. – № 4. – С. 25–28.

 50. Праблемы захавання помнікаў культавага дойлідства Гомельшчыны / А. А. Суша // Матэрыялы міжнар. навук. канф. “Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся”, Гомель, 20–21 мая 2004 г. – Гомель, 2004. – С. 43–46.

 51. Праблемы ідэнтыфікацыі і ўліку кніжнай спадчыны грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі / А. А. Суша // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; склад. Л. Г. Кірухіна, Т. І. Рошчына. – Мінск : НББ, 2006. – Вып. 8. – С. 44–71.

 52. Роля сучасных інфармацыйных тэхналогій у вывучэнні і папулярызацыі кніжнай спадчыны Беларусі (на прыкладзе электронных выданняў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі) / А. А. Суша, К. В. Суша // Матэрыялы Чацвёртых Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў “Новыя тэхналогіі ў захаванні дакументальных помнікаў”, Мінск, 20–21 лістап. 2008 г. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – С. 162–167.

 53. Рымскія выданні Ігната Кульчынскага / А. А. Суша // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; склад. Л. Г. Кірухіна, Т. І. Рошчына. – Мінск : НББ, 2007. – Вып. 9. – С. 47–78.

 54. Рэпрэсіўныя дзеянні нямецкіх акупацыйных улад супраць хрысціянскіх цэркваў Беларусі / А. А. Суша // Беларусь в годы Великой Отечественной войны : уроки истории и современность : материалы междунар. науч. конф., Минск, 29–30 июня 2004 г. / сост. А. М. Литвин и др. – Минск, 2004. – С. 189–191.

 55. Спадчына Напалеона Орды (з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі) [Электронны рэсурс]=Napoleon Orda’s heritage (from the National Library of Belarus funds) / склад. Г. У. Кірэева, Т. І. Рошчына, А. А. Суша; Нацыянальная бібліятэка Беларусі – Электрон. тэкставыя, граф., аўдыёдан. і прагр. (140 Мб). – Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 2007. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). – Сістэм. патрабаванні: Intel Pentium 333; Windows 98; RAM 128; SVGA; CD-ROM 32x speed; Netscape Navigator 5 або MS Explorer 5.0.

 56. Судьба культурного наследия христианства на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны / А. А. Суша // Вестник молодежного научного общества : право, экономика, культура. – 2004. – № 3 (20). – С. 48–49. (Рецензент: М. А. Беспалая, доктор исторических наук, профессор)

 57. Супрасльскі манастыр у беларускай культуры / А. А. Суша // ІХ Респ. науч. конф. студентов и аспирантов Республики Беларусь «НИРС–2004» : тезисы докладов : в 8 ч. – Гродно, 2004. – Ч. 4 / под ред. д-ра пед. наук, проф. А. И. Жука. – С. 214–215.

 58. Творческое наследие Наполеона Орды в фондах Национальной библиотеки Беларуси / Г. В. Киреева, Т. И. Рощина, А. А. Суша // Материалы международной научной конференции, посвященной 200-летию Наполеона Орды «Наполеон Орда : жизнь, творчество, художественное наследие», Минск, 15–16 февр. 2007 г. / Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси; гл. ред. А.И. Локотко. – Минск, 2007. – С. 200–207.

 59. Творческое наследие Наполеона Орды в фондах Национальной библиотеки Беларуси / Г. В. Киреева, Т. И. Рощина, А. А. Суша // Бібліятэчны свет. – 2007. – № 1. – С. 22–24.

 60. Труды русских путешественников конца XVIII – начала XIX в. как источник для изучения культурного наследия христианских конфессий в Беларуси / А. А. Суша // Книга – источник культуры : проблемы и методы исследования : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 25–27 нояб. 2008 г. / Международная ассоциация академий наук, Совет по книгоизданию, НАН Беларуси, РАН [и др.]. – М.; Минск, 2008. – С. 320–324.

 61. Узаемадзеянне ўсходняй і заходняй традыцый у беларускай культуры / А. А. Суша // Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе : материалы междунар. науч. конф., Гродно, 8–9 декабря 2005 г. / отв. ред. проф. М. А. Можейко. – Гродно, 2006. – С. 440–444.

 62. Узаемасувязь мастацтва і рэлігіі (па творах М.В.Гогаля) / А. А. Суша // Студенческий альманах. – Жировичи, 2005. – Вып. 3 : Семинар студентов Высших Учебных Заведений Республики Беларусь, посвященный 195 летию со Дня Рождения Н. В. Гоголя (1809–1852) : материалы. – С. 122–128.

 63. Уніяцкія храмы і манастыры Полацка ў XVII ст. / А. А. Суша // Сімяон Полацкі : светапогляд, грамадска–палітычная і літаратурная дзейнасць : матэрыялы ІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Полацк, 18–19 лістап. 2004 г. – Полацк, 2005. – С. 96–105.

 64. Уплыў уніі на этнічную самасвядомасць беларусаў / А. А. Суша // Человек. Культура. Общество : тез. докл. І Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Минск, 21–22 мая 2004 г. / редкол.: А.И. Зеленков, А.А. Легчилин (отв. ред.), Н.В.Курилович. – Минск, 2005. – С. 12–15.

 65. Філакартыя / А. А. Суша // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск, 2003. – Т. 16. – С. 383.

 66. Філакартыя / А. Суша // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2003. – Т. 6. Кн. 2. – С. 32–34.

 67. Царкоўнаславянская мова ва ўжытку уніяцкай царквы / А. Суша // Мовы Вялікага княства Літоўскага : матэрыялы IV міжнар. навук. канф., Брэст, 18–19 мая 2004 г. / Брэсцкі дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна [і інш.]. – Брэст, 2005. – С. 31–33.

 68. Шэдэўры літаратурнай спадчыны Беларусі [Электронны рэсурс] / склад.: І. І. Зайцаў, В. П. Русак, А. А. Суша; Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Электрон. тэкставыя, граф., аўдыёдан. і прагр. (256 Мб). – Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 2007. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). – Сістэм. патрабаванні: Intel Pentium 333; Windows 98; RAM 128; SVGA; CD-ROM 32x speed; Netscape Navigator 5 або MS Explorer 5.0.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка