Шпаргалка //метадычны дапаможнік педагогу //дуа "Ладзеніцкі впк дзіцячы са-базавая школа"
Дата канвертавання23.03.2016
Памер390.48 Kb.

МЕТАДЫЧНАЯ ШПАРГАЛКА //метадычны дапаможнік педагогу

//ДУА “Ладзеніцкі ВПК дзіцячы са-базавая школа” //// красавік 2012
Тэма нумара:

Гендэрнае выхаванне

Из чего же, из чего же

Слова: Я. Хелемского,

Музыка: Ю. Чичкова

Из чего же, из чего же, из чего же

Сделаны наши мальчишки?

Из веснушек

И хлопушек,

Из линеек

И батареек

Сделаны наши мальчишки!

Из чего же, из чего же, из чего же

Сделаны наши девчонки?

Из цветочков

И звоночков,

Из тетрадок

И переглядок

Сделаны наши девчонки! • Гендэрнасць - гэта … пра тое, што ёсць хлопчыкі, а ёсць дзяўчынкі… далей падрабязней:

 • Гендарная псіхалогія па розных праявах псіхікі і паводзін параўноўвае дзяўчынак і хлопчыкаў, жанчын і мужчын

 • Тэрмін "гендерность" - азначае характэрныя прыкметы падлог - мужчын і жанчын.

 • Гендэрнасць - падзеленасць ці перавагі ці скіраванасць, заснаваная на прыкмеце падлогі.

 • Гэта дысцыпліна, якая даследуе тое, чым адрозніваюцца і ў чым падобныя хлопчыкі і дзяўчынкі, мужчыны і жанчыны, тое, як прадстаўнікі розных палоў гавораць, як паводзяць сябе, як ставяцца адзін да аднаго.

 • Гендарны падыход у сацыяльнай псіхалогіі робіць акцэнт на вывучэнні менавіта сацыяльных (а не біялагічных) аспектаў полу і ролевай дыферэнцыяцыі па палавой прыкмеце, якая мае месца ў розных сацыякультурных грамадскіх сістэмах.

 • Гендарная псіхалогія - вобласць псіхалагічных ведаў, якая вывучае характарыстыкі гендарнай ідэнтычнасці, што дэтэрмінуюць сацыяльныя паводзіны людзей у залежнасці ад іх палавой прыналежнасці.

 • Гендарная псіхалогія - гэта галіна псіхалагічнай навукі, якая вывучае заканамернасці фармавання і развіцці характарыстак асобы як прадстаўніка вызначанай падлогі, абумоўленыя палавой дыферэнцыяцыяй і іерархіяй.

 • У чым розніца паміж жанчынай і мужчынам з пункту гледжання псіхалогіі? На гэта пытанне адказвае strong>гендарная псіхалогія - адно з новых кірункаў псіхалагічных даследаванняў.

Нарматыўныя прававыя дакументы Рэспублікі Беларусь аб гендэрным выхаванніКодекс Республики Беларусь об образовании
13 января 2011 г. № 243-З
Принят Палатой представителей 2 декабря 2010 года

Одобрен Советом Республики 22 декабря 2010 года


Изменения и дополнения:
Закон Республики Беларусь от 13 декабря 2011 г. № 325-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 140, 2/1877)

;
Закон Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 376-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 62, 2/1928)


Статья 18. Воспитание в системе образования
1. Целью воспитания является формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности обучающегося.

2. Задачами воспитания являются:

2.1. формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе государственной идеологии;

2.2. подготовка к самостоятельной жизни и труду;

2.3. формирование нравственной, эстетической и экологической культуры;

2.4. овладение ценностями и навыками здорового образа жизни;

2.5. формирование культуры семейных отношений;

2.6. создание условий для социализации и саморазвития личности обучающегося.

3. Воспитание основывается на общечеловеческих, гуманистических ценностях, культурных и духовных традициях белорусского народа, государственной идеологии, отражает интересы личности, общества и государства.

4. Основными требованиями к воспитанию являются:

4.1. соответствие содержания, форм и методов воспитания цели и задачам воспитания;

4.2. системность и единство педагогических требований;

4.3. преемственность, непрерывность и последовательность реализации содержания воспитания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;

4.4. создание условий для развития творческих способностей обучающихся, включение их в различные виды социально значимой деятельности.

5. Основными составляющими воспитания являются:

5.1. гражданское и патриотическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, политической и информационной культуры;

5.2. идеологическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося знания основ идеологии белорусского государства, привитие подрастающему поколению основополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность белорусской государственности;

5.3. нравственное воспитание, направленное на приобщение обучающегося к общечеловеческим и национальным ценностям;

5.4. эстетическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося эстетического вкуса, развитие чувства прекрасного;

5.5. воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности, направленное на формирование у обучающегося потребности в саморазвитии и социальном взаимодействии, психологической культуры;

5.6. воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на формирование у обучающегося навыков здорового образа жизни, осознание значимости здоровья как ценности, физическое совершенствование;

5.7. гендерное воспитание, направленное на формирование у обучающегося представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в современном обществе;

5.8. семейное воспитание, направленное на формирование у обучающегося ценностного отношения к семье и воспитанию детей;

5.9. трудовое и профессиональное воспитание, направленное на понимание обучающимся труда как личностной и социальной ценности, осознание профессионального выбора, социальной значимости профессиональной деятельности;

5.10. экологическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося ценностного отношения к природе;

5.11. воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное на формирование у обучающегося безопасного поведения в социальной и профессиональной деятельности, повседневной жизни;

5.12. воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование у обучающегося ценностного отношения к материальному окружению, умения целесообразно и эффективно использовать свободное время.

УТВЕРЖДЕНО


Постановление

Министерства образования Республики Беларусь

24.05.2011 № 16

Программа

непрерывного воспитания детей

и учащейся молодежи в Республике Беларусь

на 2011-2015 годы

6. Основными направлениями воспитания обучающихся являются:

гражданское и патриотическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, политической и информационной культуры;

идеологическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося знания основ идеологии белорусского государства, привитие подрастающему поколению основополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность белорусской государственности;

нравственное воспитание, направленное на приобщение обучающегося к общечеловеческим и национальным ценностям;

эстетическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося эстетического вкуса, развитие чувства прекрасного;

воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности, направленное на формирование у обучающегося потребности в саморазвитии и социальном взаимодействии, психологической культуры;

воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на формирование у обучающегося навыков здорового образа жизни, осознание значимости здоровья как ценности, физическое совершенствование;гендерное воспитание, направленное на формирование у обучающегося представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в современном обществе;

семейное воспитание, направленное на формирование у обучающегося ценностного отношения к семье и воспитанию детей;

трудовое и профессиональное воспитание, направленное на понимание обучающимся труда как личностной и социальной ценности, осознание профессионального выбора, социальной значимости профессиональной деятельности;

экологическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося ценностного отношения к природе;

воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное на формирование у обучающегося ответственного и безопасного поведения;

воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование у обучающегося ценностного отношения к материальному окружению;

социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи, направленные на социальную адаптацию обучающихся и оптимизацию образовательного процесса;

научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания, направленные на совершенствование научно-методического сопровождения процесса воспитания и работы с кадрами;

информационное обеспечение воспитания, направленное на организацию информационного сопровождения воспитания.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

НА 2011-2015 ГОДЫГендерное воспитание


37.Проведение в учреждениях образования мероприятий, направленных на воспитание гендерной культуры обучающихся, преодоление гендерных стереотипов и дискриминации по половому признаку

Постоянно

Минобразование,

облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования


38.Создание в учреждениях образования информационных стендов «Равные права – равные возможности»

2011-2015

Облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования
39.Разработка и реализация учебных программ факультативных занятий, направленных на формирование культуры семейных отношений, гендерной культуры обучающихся

2011-2015

Минобразование,

облисполкомы, Мингорисполком, учреждения образования
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя Новогрудского районного исполнительного комитета


Е.Е. Ермакова

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

В НОВОГРУДСКОМ РАЙОНЕ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012-2015 ГОДЫ

6. Основными направлениями воспитания обучающихся являются:

гражданское и патриотическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, политической и информационной культуры;

идеологическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося знания основ идеологии белорусского государства, привитие подрастающему поколению основополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность белорусской государственности;

нравственное воспитание, направленное на приобщение обучающегося к общечеловеческим и национальным ценностям;

эстетическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося эстетического вкуса, развитие чувства прекрасного;

воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности, направленное на формирование у обучающегося потребности в саморазвитии и социальном взаимодействии, психологической культуры;

воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на формирование у обучающегося навыков здорового образа жизни, осознание значимости здоровья как ценности, физическое совершенствование;гендерное воспитание, направленное на формирование у обучающегося представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в современном обществе;

семейное воспитание, направленное на формирование у обучающегося ценностного отношения к семье и воспитанию детей;

трудовое и профессиональное воспитание, направленное на понимание обучающимся труда как личностной и социальной ценности, осознание профессионального выбора, социальной значимости профессиональной деятельности;

экологическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося ценностного отношения к природе;

воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное на формирование у обучающегося ответственного и безопасного поведения;

воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование у обучающегося ценностного отношения к материальному окружению;

социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи, направленные на социальную адаптацию обучающихся и оптимизацию образовательного процесса;

научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания, направленные на совершенствование научно-методического сопровождения процесса воспитания и работы с кадрами;

информационное обеспечение воспитания, направленное на организацию информационного сопровождения воспитания.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В НОВОГРУДСКОМ РАЙОНЕ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012-2015 ГОДЫ


Нравственное, духовно - нравственное и эстетическое воспитание


Проведение в учреждениях образования мероприятий по формированию нравственной культуры личности в рамках сотрудничества с Новогрудским Благочинием, в том числе:

- кинолекториев и бесед по нравственному и духовно-нравственному воспитанию обучающихся с участием Новогрудского Православного сестричества;

- реализация учебных программ факультативных курсов для учащихся «Основы православной нравственности» и «Основы православной культуры»;

- объединений по интересам православной направленности, в том числе в детских дошкольных учреждениях;

- конкурсов рисунков и поделок «Добро всегда рядом», «Рождество», «Красота спасет мир», «Красота Божьего мира» и др.;

- праздников «И нет милее этих глаз!» в рамках Недели Матери;

- благотворительных акций, приуроченных ко Дню Матери, Дню пожилых людей, Дню инвалида, Дню Победы «Всё на земле от материнских рук», «Руку другу протяни», «Подари другому тепло» и др.;

- мероприятий в рамках областных благотворительных акции «Ангел в твоём сердце, «Соберём детей в школу»;

- праздничных программ «От всей души», «Вялікдзень. Пасха», “Нам дано живоносное слово”, “Рождество Христово”, посвященных православным праздникам;

- праздника-конкурса «Христославы»;

- конкурса на лучшее духовное песнопение;

- участие учреждений образования района в Православных Свято-Елисеевских педагогических чтениях;

- участие священнослужителей в проведении мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры, открытии и проведении спортивных соревнований, военно-патриотических игр, районных праздников;

- проведение духовно-нравстсвенных бесед по профилактике правонарушений и гендерному воспитанию с учащимися очно-заочных классов при ГУО «СШ № 2 г. Новогрудка»2012-2015

Ежегодно


Ежегодно


Ежегодно

Ежегодно


Постонно

2012-2015,

в период учебных сессий еженедельно


Новогрудский РИК, управление образования Новогрудского РИК, учреждения образования, Новогрудское Благочиние

Новогрудское Благочиние,

ГУО «СШ № 2 г. Новогрудка»Гендерное воспитание


66.

Проведение в учреждениях образования мероприятий, направленных на воспитание гендерной культуры обучающихся, преодоление гендерных стереотипов и дискриминации по половому признаку

Постоянно

Новогрудский РИК, управление образования Новогрудского РИК, учреждения образования


67.

Оформление в учреждениях образования информационных стендов «Равные права – равные возможности»

2012-2015

Новогрудский РИК, управление образования Новогрудского РИК, учреждения образования

68.

Организация родительско-педагогического движения «Школа и семья – величины равноответственные и равнозаинтересованные» (разработка проектов взаимодействия, проведение серии родительских собраний, организация совместных коллективных творческих дел, трудовых десантов и т.д.)

2012-2015

Новогрудский РИК, управление образования Новогрудского РИК, учреждения образования


69.

Реализация учебных программ факультативных занятий, направленных на формирование культуры семейных отношений, гендерной культуры обучающихся

2012-2015

Новогрудский РИК, управление образования Новогрудского РИК, учреждения образованияКомплексная праграма выхавання дзяцей і моладзі, якая навучаецца ў ДУА «Ладзеніцкі ВПК дзіцячы сад- базавая школа» на 2011-2015 гады
ЧАСТКА 4

НАКІРУНКІ, МЭТА, ЗАДАЧЫ ПРАГРАМЫ

6. Асноўнымі накірункамі выхавання навучэнцаў з'яўляюцца:


 • (ГП) грамадзянскае і патрыятычнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне ў навучэнцаў актыўнай грамадзянскай пазіцыі, патрыятызму, прававой, палітычнай і інфармацыйнай культуры;

 • (І) ідэалагічнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне ў навучэнцаў ведаў асноў ідэалогіі беларускай дзяржавы, прывіццё падрастаючаму пакаленню асновапалагаючых каштоўнасцей, ідэй, перакананняў, што адлюстроўваюць сутнасць беларускай дзяржаўнасці;

 • (М) маральнае выхаванне, накіраванае на далучэннее навучэнцаў да агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей;

 • (Э) эстэтычнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне ў навучэнцаў эстэтычнага густу, развіццё пачуцця прыгожага;

 • (А) выхаванне культуры самапазнання і самарэгуляцыі асобы, накіраванае на фарміраванне ў навучэнцаў запатрабаванні ў самаразвіцці і сацыяльным узаемадзеянні, псіхалагічнай культуры;

 • (ЗЛЖ) выхаванне культуры здаровага ладу жыцця, накіраванае на фарміраванне ў навучэнцаў навыкаў здаровага ладу жыцця, усведамленне значнасці здароўя як каштоўнасці, фізічнае ўдасканаленне;

 • (Г) гендэрнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне ў навучэнцаў ўяўленняў пра ролю і жыццёвыя прызначэнні мужчын і жанчын у сучасным грамадстве;

 • (С) сямейнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне ў навучэнцаў каштоўнаснага стаўлення да сям'і і выхавання дзяцей;

 • (П) працоўнае і прафесійнае выхаванне, накіраванае на разуменне навучэнцамі працы як асобаснай і сацыяльнай каштоўнасці, усведамленне прафесійнага выбару, сацыяльнай значнасці прафесійнай дзейнасці;

 • (Эк) экалагічнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне ў навучэнцаў каштоўнаснага стаўлення да прыроды;

 • (Б) выхаванне культуры бяспечнай жыццядзейнасці, накіраванае на фарміраванне ў навучэнцаў адказных і бяспечных паводзін;

 • (Д) выхаванне культуры побыту і вольнага часу, накіраванае на фарміраванне ў навучэнцаў каштоўнаснага стаўлення да матэрыяльнага асяроддзя;

 • (СП) сацыяльна-педагагічная падтрымка і аказанне псіхалагічнай дапамогі, накіраваныя на сацыяльную адаптацыю навучэнцаў і аптымізацыю адукацыйнага працэсу;

 • навукова-метадычнае і кадравае забеспячэнне выхавання, накіраваныя на ўдасканаленне навукова-метадычнага суправаджэння працэсу выхавання і працы з кадрамі;

 • інфармацыйнае забеспячэнне выхавання, накіраванае на арганізацыю інфармацыйнага суправаджэння выхавання.

ЧАСТКА 8

АСНОЎНАЯ ЦЫКЛАГРАМА РЭАЛІЗАЦЫІ КОМПЛЕКСНАЙ ПРАГРАМЫ

ВЫХАВАННЯ ДЗЯЦЕЙ І МОЛАДЗІ, ЯКАЯ НАВУЧАЕЦЦА

ДУА «Ладзеніцкі ВПК дзіцячы сад- базавая школа» НА 2011-2015 ГАДЫ
 • Галоўная ідэя цыклаграмы “9x9x9” ( у кожны з дзевяці год дзевяць спраў за дзевяць месяцаў)

 • Падрыхтоўчы этап – дзіцячы садок– элементы этнавыхавання

 • Выхаваўчы цыкл – 1-9 клас

 • Перыяд цыклаграмы– навучальны год

 • Выхаваўчы перыяд– месяц

 • Мудраслоўе месяца падбіраецца на сумесным паседжанні Савета мудрых (педагогі і дзеці) і з’яўляецца абавязковай часткай трыадзінай мэты любога педагагічнага ўзаемадзеяння (урока, занятка факультатыва, гуртка, заняткаў спецыяльных прадметаў этнамастацкага цыклу і г.д.)Выхаваўчы накірунак праграмы

верасень

кастрычнік

лістапад

снежань

студзень

люты

сакавік

красавік

май

Мудраслоўе

выхаваўчага перыяду“Праца не паганіць чалавека, а корміць, і поіць, і вучыць”

“Пры сонейку цёпла, пры маці добра”

“Ад дзяядоў толькі добрае”

Госці ў дом– дык і радасць у ім!”

“Шчыраму сэрцу і чужая болька баліць”

“Жыццё дадзена на добрыя справы”

“Пазнаюць птушку па палёце”

“Чалавек жывы, пакуль душа жывая”

“Мірна жыць– шчаслівым быць”

Маральная каштоўнасць

выхаваўчага перыядуПрацавітасць

Павага і любоў да маці

Памяць аб продках, радавод

Гасціннасць

Міласэрднасць

Самаадданасць

Учынак і яго маральная каштоўнасць

духоўнасць

Талерантнасць, міралюбівасць, адданасць Радзіме, перамога ў Вялікай айчыннай вайне

Справы

Падбор мудраслоўя

выхаваўчага перыяду(ГП) (І) (М)

1кл

3кл

4кл

2кл

6кл

5кл

9кл

7кл

8кл

Рукапісная старонка кнігі “Народныя парады да свята”

(ГП) (І) (М) (Э) (Эк) (С) (Г) (Б) (Д)

2кл

4кл

5кл

3кл

7кл

6кл

1кл

8кл

9кл

Музей традыцый (традыцыі свята для бацькоў)

(ГП) (І) (М) (Э) (ЗЛЖ) (Г) (С) (П) (Эк) (Д) (СП)

3кл

5кл

6кл

4кл

8кл

7кл

2кл

9кл

1кл

Мудрасць месяца

(ЗЛЖ) (Г) (С) (П) (Эк) (СП) (ГП)

4кл

6кл

7кл

5кл

9кл

8кл

3кл

1кл

2кл

Рэпартаж аб АВМ

(ГП) (І) (М) (П) (СП) (Д)

5кл

7кл

8кл

6кл

1кл

9кл

4кл

2кл

3кл

Афармленне

залы да АВМ(Э) (П) (ЗЛЖ) (Д) (СП)

7кл

8кл

1кл

9кл

2кл

4кл

5кл

3кл

6кл

Запрашэнне да АВМ

(Э) (П) (Д) (СП) (І) (М)

8кл

9кл

2кл

7кл

3кл

1кл

6кл

5кл

4кл

Аб’ява да АВМ

(ГП) (І) (Э) (С) (П) (Д) (СП)

9кл

1кл

3кл

8кл

4кл

2кл

7кл

6кл

5кл

АДУКАЦЫЙНА-ВЫХАВАЎЧЫ МОДУЛЬ

КОМПЛЕКСНАЕ ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ ВЫХАВАЎЧАГА ПЕРЫЯДУ

6кл “Багач”

2кл “Калыханка”

9кл “Дзяды”

1кл “Пасвяты”

5кл “Каляды”

3кл “Масленіца”

8кл “Саракі”

4кл

Вялікдзень”

7кл

Юр’я”


Гендарны падыход і выхаванне: ад тэорыі да практыкі ў Рэспубліцы Беларусь

Агенцтва палітычнай экспертызы / Рэлізы

Аўтар: Таццяна Щурко

13.11.2011

Гендарнае выхаванне прадстаўлена як адно з асноўных накірункаў выхаваўчай работы ў школе. Заканамерна задацца пытаннем, што гэта: даніна прынятым дзяржаўным дакументам ці ўсвядомленая неабходнасць?

Гендарная педагогіка гэта ўжо далёка не новае паняцце. Гендарны кампанент прысутнічае ва ўсіх сферах нашай жыццядзейнасці. Таму развіццё гендарнай тэорыі заканамерна прыводзіць да яе пранікнення ў розныя дысцыпліны, якія закранаюць тыя ці іншыя аспекты сацыяльнага жыцця.

Тэарэтычна гендарны падыход у адукацыі грунтуецца на перакананні, што біялагічныя адрозненні не з'яўляюцца вызначальнымі для фармавання псіхалагічных і сацыяльных характарыстак жанчын і мужчын. Вырашальную ролю ў фармаванні гендарных адрозненняў адыігрывае не біялагічная аснова, а тыя сацыяльныя і культурныя сэнсы, якое грамадства прыпісвае анатамічным адрозненням. Адпаведна місія гендарнага падыходу ў адукацыі - гэта вызваленне адукацыйнага працэсу і школьнага асяроддзя ад найболей цвёрдых стэрэатыпаў, пашырэнне адукацыйнай прасторы для праявы індывідуальнасці і развіцці асобы кожнага вучня/вучаніцы, выхаванне іх у духу раўнапраўнага (эгалітарнага) партнёрствы жанчын і мужчын ва ўсіх сферах жыццядзейнасці. [1] Аднак ці заўсёды на практыку гендарны кампанент у адукацыі сапраўды выглядае так?

Урад Рэспублікі Беларусь увесь час заяўляе пра тое, што ў краіне праводзіцца актыўная гендарная палітыка. Ратыфікаваны міжнародныя дакументы, прыняты Нацыянальныя планы па дасягненні гендарнай роўнасці, занесены сякія-такія змены ў заканадаўчыя акты і інш. Аднак пры гэтым гендарная палітыка часта выклікае нараканні з боку гендарных экспертаў. Гэта адбываецца ў сувязі з яе адарванасцю ад гендарнай тэорыі як метадалагічнай падставы. Гендарная палітыка ў краіне носіць хутчэй характар рашэння дзвюх задач: выкананні абавязанняў перад міжнароднай супольнасцю і прадвіжэннем сямейна-дэмаграфічнай палітыкі. Гэта вельмі добра можна прасачыць на ўзроўні рэальнай практыкі, напрыклад, сферы адукацыі.

Для рэалізацыі гендарнай палітыкі ў краіне актыўна прыцягваецца і сістэма адукацыі. Таму не выпадкова з'яўленне гендарнага выхавання ў нарматыўных дакументах ужо з 2000 г. Які выйшаў у 2011 г Кодэкс аб адукацыі толькі яшчэ больш зацвердзіў гэты кірунак як важны кампанент выхавання. Аднак, што змястоўна складаецца з гендарнае выхаванне? Якія менавіта веды закліканы трансляваць працаўнікі адукацыі?

Каб зразумець, што ж такое гендарнае выхаванне я звярнулася да спецыялізаваных выданняў. Міністэрства адукацыі ў сваіх рэкамендацыях да выхаваўчага працэсу прапануе спіс кніг па гендарным выхаванні, на якія павінен арыентавацца педагог. Улічваючы гэты спіс і магчымасці Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь у Менску, я адабрала 7 кніг па гендарным выхаванні. Усе выданні досыць сучасныя і выдадзены за перыяд з 2008 па 2011 г. Толькі адна кніга апублікавана ў 2005 г

Што такое гендарнае выхаванне?

Гендарнае выхаванне ў беларускай школе накіравана на замацаванне традыцыйных мужчынскіх і жаночых роляў. Асноўная мэта выхавання бачыцца ў стварэнні ўмоў для развіцця "правільнай" ідэнтычнасці і цэласнага ўяўлення пра сваю прыналежнасць да вызначанай падлогі.

Варта адразу адзначыць, што ў выданнях нароўні з тэрмінам "гендарнае выхаванне" таксама часта выкарыстоўваецца і паняцце "фармаванне гендарнай культуры". Цікава, што ўкладваюць аўтары ў паняцце "гендарная культура". Выкарыстанне катэгорыі "культура" па ідэі павінна адсылаць да нейкіх правіл і нормам, паводле якіх можна судзіць, хто валодае гэтай культурай, а хто няма.

Гендарная культура ў выданнях вызначана як культура прадугледжвальная наяўнасць у чалавека правільнага ўяўлення :

? пра жыццёвае прызначэнне мужчыны і жанчыны, уласцівых ім дадатных якасцях і рысах характару, іх статуце, функцыях, узаемаадносінах у соцыуме, пра мужчынскую і жаночую добрую якасць, пра фізіялагічныя і псіхалагічныя асаблівасці палоў і г.д.;

? пра правілы і культуры ўзаемаадносін паміж паламі, клопату сябар пра сябра;

? пра гендарнае раўнапраўе і недапушчальнасці ўсіх праяў гвалту і дыскрымінацыі па прыкмеце полу. [2]

Само ж "гендарнае выхаванне" вызначаецца як:

"стварэнне ўмоў, якія будуць спрыяць ідэнтыфікацыі чалавека як прадстаўніка вызначанага полу, замацаванню гендарных роляў, фармаванню гендарнай культуры асобы". [3]

Атрымліваецца "гендарная культура" - гэта складальнае звяно "гендарнага выхавання", якое накіравана не толькі на прышчапленне гэтай культуры, але і стварэнне ўмоў для прыняцця вучнем і выхаванцам сваёй гендарнай ролі і гатовасці да яе выканання. Падобныя фармулёўкі насамрэч ствараюць сістэму правіл і практык, якія падпарадкаваны прынцыпу адрознення палоў. Менавіта таму ў дапаможніках лічыцца важным трансляваць інфармацыю пра асобнасць кожнага полу і яго непадобнасці на іншыя. Так, напрыклад, у школе прапануецца праводзіць наступныя заняткі:

"Чым адрозніваюцца хлопчыкі і дзяўчынкі", "Мужчына і жанчыны: Мы розныя. Мы розныя? Мы розныя!", "Мужнасць і жаноцкасць", "Свет эмоцый хлопчыкаў і дзяўчынак", "Таямніцы мужчынскай і жаночай падлогі", "Дзяўчынкі і хлопчыкі: мы такія розныя?", "Сацыяльна-псіхалагічныя асаблівасці мужчын і жанчын", "Лэдзі Мама", "Бізнэс тата". [4]

Кожны вучнь павінны выразна разумець, да якога полу ён прыналежаць, і што выцякае з гэтага, гэта значыць якія правілы паводзін, варыянты самавызначэння і інш. прадпісаны іх полу. Падобнае разуменне "гендарнага выхавання" мае мала агульнага з гендарнай тэорыі, якая абапіраецца на крытычны аналіз прадпісанняў па прыкмеце полу. У той час як у беларускай школе акцэнт накіраваны на пазначэнне гэтых прадпісанні, не для іх змены, а для стварэння ўмоў лепшага іх засваення.

Варта, аднак, адзначыць, што, вядома ж, у некаторых выданні з'яўляюцца больш нейтральныя фармулёўкі таго, што ёсць такое "гендарнае выхаванне". Напрыклад,

"Гендарнае выхаванне з'яўляецца неад'емнай часткай адукацыйнага працэсу, мэта якога - фармаванне рознабакова развітай, маральна спелай, творчай асобы". [5]

Гендарнае выхаванне = сямейнае выхаванне?

Фармаванне "правільнай" гендарнай ідэнтычнасці неабходна для ўсталявання "правільных" узаемаадносін паміж паламі. Выхаванне абапіраецца на мараль, якая заклікана фармаваць "сапраўдных" мужчын і жанчын і арыентаваць іх на каханне, сям'ю, шлюб, дзіцянараджэнне. "Сямейнае выхаванне" ў сутнасці, з'яўляецца адзіным дамінантным накірункам, якое самавызначае усё астатняе і ўвесь адукацыйны працэс у цэлым. Менавіта таму Нацыянальныя праграмы дэмаграфічнай бяспекі атрымалі велізарнае фінансаванне з бюджэту, у той час як на Нацыянальныя планы па дасягненні гендарнай роўнасці грошай не вылучаецца. Адпаведна і гендарнае выхаванне ў беларускіх школах павінна праводзіцца ў цеснай узаемасувязі з сямейным выхаваннем. Гэта добра адлюстравана і ў адабраных выданнях.

"Сямейнае выхаванне" з'яўляецца састаўным кампанентам "гендарнага выхавання" і прадстаўлена ва ўсіх мной адабраных выданнях.

Такім чынам, атрымліваецца заканамерным вынікам фармавання правільнай гендарнай ідэнтычнасці павінна стаць стварэнне сям'і і нараджэнне дзяцей. Усё гэта задае вельмі цвёрдую норму, дзе кожны павінен бачыць вельмі выразныя варыянты жыццёвага самавызначэння. Ці дае грамадства тым самым нам права выбару мець ці не мець сям'ю? Мець ці не мець дзяцей? Быць гетэрасексуальнымі ці не быць? Ці маем мы права на свой выбар? Ці ўсё ў сваім жыцці мы павінны падпарадкоўваць ідэям сацыяльнай выгоды і мэтазгоднасці? Калі ў краіне назіраецца дэмаграфічны крызіс, ці значыць гэта, што вінаваты кожны, не які хоча ці не што змог стварыць сям'ю? Дзяржава дэлегавала сабе права ажыццяўляць кантроль над прыватным жыццём кожнага грамадзяніна. Цвёрдыя сацыяльныя нормы ў стаўленні паводзін мужчын і жанчын, іх жаданняў, планаў на будучыню не дае прасторы для альтэрнатыўных інтэрпрэтацый і варыянтаў.

Варта адзначыць, што трансляванне нарматыўных канцэпцый заканамерна патрабуе стварэння сродкаў кантролю іх засваення і адзнакі асаблівасцяў іх прыняцця.

Так, напрыклад, у дапаможніку "Гендарнае выхаванне дашкольнікаў" прапануецца дыягнастычная карта "Адзнака ўзроўня засваення дзецьмі асноў полоролевой сацыялізацыі", паводле якой асноўныя паказчыкі сфармаванасці гендарнай ідэнтычнасці наступныя: наяўнасць уяўленняў пра жаноцкасць і мужнасці, пра нормы паводзін, уласцівых дзяўчынцы і хлопчыку, мужчыну і жанчыне.

Гэтыя паказчыкі закліканы стаць падставай аднясення дзіцяці да таго ці іншага ўзроўня:


 • высокі ўзровень можа быць у навучэнцаў, якія вольна валодаюць ведамі, навыкамі і ўменнямі гендарных паводзін, ужываюць іх ва ўзаемадзеянні з атачальнымі, у самастойнай дзейнасці;

 • сярэдні ўзровень сведчыць пра тое, што навучэнцы маюць уяўленні пра прыналежнасць да вызначанай падлогі, валодаюць навыкамі і ўменнямі гендарных паводзін і выкарыстоўвае іх ва ўзаемадзеянні з атачальнымі, але не так вольна, як навучэнцы з высокім узроўнем;

 • нізкі ўзровень вызначаецца ў тых навучэнцаў, якія маюць недастатковыя ўяўленні пра прыналежнасць да вызначанай падлогі, слаба валодае навыкамі гендарных паводзін. [9]

Акрамя таго, у гэтым жа выданні паказваецца і яшчэ адзін варыянт адсочвання асаблівасцяў засваення дзецьмі полоролевого паводзін, ужо на падставе назірання. У дапаможніку [10] прапануецца арыентавацца на кнігу В.Е. Каган "Выхавальніку пра сэксалогію", у якой акцэнтуецца ўвага на наступных прыкметах:

? Выбар гульняў і цацак - дзіця павінна прымаць цацкі, прызначаныя для яго полу. Калі ж дзіця адпрэчвае цацкі для сваёй полу, а аддае перавагу цацкам процілеглага полу, тое гэта можа быць паказчыкам магчымых адхіленняў.

? Ролевыя перавагі ў гульнях - у гульнях дзеці павінны выбіраць тыя ролі, якія ў большай меры адпавядаюць выявам "мужнасці" і "жаноцкасці":

"Дзяўчынка можа гуляць у "вайну", а хлопчык - у "сям'ю" - у гэтым няма нічога асаблівага. Важней упадабаная дзіцем роля. У ваенных гульнях дзяўчынка можа быць санітаркай, медсястрой, а можа аддаць перавагу ролі разведчыка. Насцярожыць, калі хлопчык выбірае ў гульні жаночыя ролі". [11]

? Зносіны з аднагодкамі і сталымі - у дадзеным выпадку лічыцца важным зважаць на паводзіны дзіцяці ў зносінах, а таксама, якія групы для зносін ён аддае перавагу:

"Дзіця вольны ў выбары таварышаў па гульнях і зносінам. Насцярожвае, калі ён аддае перавагу партнёраў процілеглай полу, выглядаючы пры гэтым у зносінах такім жа, як яны. Звычайна не складае адмысловай працы адрозніць дзіцячую закаханасць ціхага і спакойнага хлопчыка ад цягі да кампаніі дзяўчынак фемініннага хлопчыка". [12]

? Імкненне да змены знешнасці - дзеці ў сваім выбары адзежы, прычоскі і іншых аспектаў знешнасці павінны ў большай меры арыентавацца таксама на прынятыя ў грамадстве ўяўлення:

"Маскулінныя дзяўчынкі не прымаюць сукенак і ўпрыгожванняў, саромеюцца сваёй жаноцкасці, могуць зайздросціць мужчынам, любяць мужчынскую адзежу, прычым носяць яе падкрэслена, а то і утрыравана ў мужчынскім стылі. Хлопчыкі апранаюць жаночую адзежу і абутак, любяць пакруціцца перад люстэркам. Эпізоды такіх паводзін могуць быць проста праявай цікаўнасці, мінучай гульнёй, але, паўтараючыся досыць рэгулярна, паказваюць на незвычайнасць полоролевых паводзін". [13]

? Таксама неабходна адсочваць любую іншую інфармацыю, напрыклад, малюнкі, аповяды пра сны і да т.п., дзе дзіця можа дэманстраваць ненарматыўныя для свайго полу паводзіны, ці ў якіх ён выступае як прадстаўнік іншай полу.

"Важна, каб сталымі свядома стваралася асяроддзе, у якой бы заахвочваліся сумесныя гульні, адбывалася мадэляванне гендарна-ролевых сітуацый. Гэта дазволіць фармаваць гендарную роўнасць, уменне быць уважлівымі да атачальных, лічыцца з палавой прыналежнасцю і гендарнымі адрозненнямі і тым самым спрыяць укараненню сучасных грамадскіх каштоўнасцяў і нормаў у сістэму ўзаемаадносін паміж мужчынамі і жанчынамі". [14] А менавіта быць "сапраўднымі" мужчынамі і жанчынамі, заводзіць сям'ю і нараджаць дзяцей. Неабходна мець на ўвазе праблему "хатняга гвалту", якая актыўна асвятляецца на старонках адабраных выданняў. Аднак праблема "хатняга гвалту" як раз і паходзіць з рыгіднага прытрымлівання традыцыйным гендарным ролям, уключаным у адносіны дамінавання і падначаленні. У выніку пытанне зводзіцца да наступнага, як прымусіць "сапраўднага мужчыну" выяўляць павагу да "сапраўднай жанчыны", і рэалізоўваць свае "прыродай" закладзеныя лідарскія і ўладныя якасці ў пазітыўным і канструктыўным рэчышчы? Гэта магчыма толькі шляхам надавання і мужчын і жанчын, якія адпавядаюць іх падлозе, "высакароднымі" якасцямі. А таксама выразнае прытрымліванне прадпісанням для сваёй падлогі. Тады ва ўзаемаадносінах мужчын і жанчын не будзе канфліктаў і наступіць "гендарная роўнасць".

Такім чынам, што ж такое "гендарнае выхаванне"? Гэта трансляванне ведаў пра важнасць прытрымлівання традыцыйнай гендарнай ролі, з якой паходзіць жыццёвае самавызначэнне, а таксама стварэнне ўмоў для прыняцця і засваенні гэтых ведаў, гэта значыць фармаванні "правільнай" гендарнай ідэнтычнасці. Будучыня навучэнцаў бачыцца ў першую чаргу ў стварэнні сям'і і нараджэнні дзяцей. Элементы лібералізацыі, наяўныя ў выданнях, хутчэй носяць характар фармальнага, дэкларатыўнага прыняцця нейкіх нормаў, напрыклад, "гендарнай роўнасці". Але змястоўна гэта норма ніякім чынам не ўспрымаецца як варыянт крытыкі і змены якая склалася гендарнай сістэмы і парадку ў беларускім грамадстве.

-------------------- 1. [1] Гендарны падыход у педагогіцы і адукацыі // Штылева, Л.В. Фактар падлогі ў адукацыі: гендарны падыход і аналіз. М.: ПЁР СЭ, 2008. С. 165-188.

 2. [2] Багдановіч О.Н. Фармаванне гендарнай культуры навучэнцаў. Мазыр: ТАА ИД "Белы Вецер", 2009. С. 4.

 3. Гендарнае выхаванне дашкольнікаў. Гародня: УО "Гарадзенскі ГОИПК і ІНШ і СА", 2005. С. 3.

 4. Коновальчик Е.А., Смотрицкая Г.Е. Выхаванне гендарнай культуры навучэнцаў. Мн.: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2008. С. 14-15.

 5. [3] Багдановіч О.Н. Фармаванне гендарнай культуры навучэнцаў. Мазыр: ТАА ИД "Белы Вецер", 2009. С. 6.

 6. [4] Коновальчик Е.А., Смотрицкая Г.Е. Выхаванне гендарнай культуры навучэнцаў. Мн.: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2008. 96 з.

 7. Гендарны падыход у выхаванні моладзі / Сост. С.Н.Бурова, О.А.Янчук. Мн.: Права і эканоміка, 2010. 442 з.

 8. Бурова С.Н. Гендарнае выхаванне моладзі. Мн.: ТАА "Мисанта", 2008. 196 з.

 9. Багдановіч О.Н. Фармаванне гендарнай культуры навучэнцаў. Мазыр: ТАА ИД "Белы Вецер", 2009. 97 з.

 10. [5] Бурова С.Н. Гендарнае выхаванне моладзі. Мн.: ТАА "Мисанта", 2008. С. 6.

 11. Гендарны падыход у выхаванні моладзі / Сост. С.Н.Бурова, О.А.Янчук. Мн.: Права і эканоміка, 2010. 442с. С. 6.

 12. [6] Бурова С.Н. Гендарнае выхаванне моладзі. Мн.: ТАА "Мисанта", 2008. 196 з.

 13. [7] Гендарны падыход у выхаванні моладзі / Сост. С.Н.Бурова, О.А.Янчук. Мн.: Права і эканоміка, 2010. 442 з.

 14. [8] Багдановіч О.Н. Фармаванне гендарнай культуры навучэнцаў. Мазыр: ТАА ИД "Белы Вецер", 2009. 97 з.

 15. Гендарны падыход у выхаванні асобы / Авт.-сост. Л.В.Астапович. Мн.: Красико-Принт, 2011. 128 з.

 16. Гендарны падыход у выхаванні моладзі / Сост. С.Н.Бурова, О.А.Янчук. Мн.: Права і эканоміка, 2010. 442 з.

 17. Бурова С.Н. Гендарнае выхаванне моладзі. Мн.: ТАА "Мисанта", 2008. 196 з.

 18. [9] Гендарнае выхаванне дашкольнікаў. Гародня: УО "Гарадзенскі ГОИПК і ІНШ і СА", 2005. С. 21

 19. [10] Там жа.

 20. [11] Там жа, С.11.

 21. [12] Там жа, С.11.

 22. [13] Там жа, С.12.

 23. [14] Там жа, С.6.


Арганізацыя выхаваўчай работы па гендарным выхаванні

Асноўная мэта гендарнага выхавання - стварэнне ўмоў, якія будуць спрыяць ідэнтыфікацыі чалавека як прадстаўніка вызначанай падлогі, замацаванню тэндарных роляў, фармаванню тэндарнай культуры асобы.

Змест выхаваўчай работы па фармаванні гендарнай культуры асобы складаецца ў правядзенні мерапрыемстваў, якія спрыяюць стварэнню ўяўленняў пра ролю мужчыны і жанчыны ў сучасным грамадстве; засваенню навучэнцамі ведаў пра сутнасць і ўтрыманні паняццяў "гендар", "гендарныя ролі"; фармаванню разумення, прыняцці і гатовасці да выканання сваёй гендарнай ролі, каштоўнаснага стаўлення да кахання, шлюбу, мацярынству і бацькоўству; імкненню да дасягнення разумення ва ўзаемаадносінах.

Пры распрацоўцы заняткаў па фармаванні гендарнай культуры ў старшакласнікаў рэкамендуецца правядзенне інфармацыйна-асветных і выхаваўчых мерапрыемстваў па падвышэнні прэстыжу сям'і, фармаванню адказнага мацярынства і бацькоўства, этыцы і псіхалогіі сямейных адносін. Неабходна звярнуць увагу на выпадкі гвалту ў сямейна-побытавай сферы.

Прыгажосць, гармонія адносін могуць быць дасягнуты толькі пры правільным выхаванні хлопчыкаў і дзяўчынак як будучых мужчын і жанчын. У аснове гендарнай адукацыі ляжыць пераадоленне тых стэрэатыпаў, якія замінаюць усебаковаму паспяховаму развіццю асобы дзіцяці.

Падчас адукацыйнага працэсу неабходна засяродзіць увагу на тым, каб паводзіны дзіцяці больш залежала ад яго асабістых асаблівасцяў і схільнасцяў, а не ад грамадскіх стэрэатыпаў.

Галоўная мэта пазакласнай працы па гендарным выхаванні складаецца ў тым, каб дапамагчы школьнікам справіцца з праблемамі сацыялізацыі, важнай састаўной часткай якой з'яўляецца самаідэнтыфікацыя дзіцяці як хлопчыка ці дзяўчынкі і прыняцце вызначанай сацыяльнай ролі.

Уступаючы ў сталае жыццё, навучэнцы сутыкаюцца са мноствам стэрэатыпаў. Задача педагога складаецца ў растлумачэнні навучэнцам гендарных стэрэатыпаў, сумесным пошуку сродкаў іх пераадолення. Пазакласныя мерапрыемствы спрыяюць прыстасаванню навучэнцаў да змен у навакольным свеце, дапамагаюць знайсці выйсце з якая склалася сітуацыі.Асаблівасці пабудовы заняткаў па гендарным выхаванні:

1. Падчас гутаркі, адштурхваючыся ад пэўных праблем, можна падвесці навучэнцаў да ўсведамлення пануючых у грамадстве стэрэатыпаў, прапанаваць паразважаць на дадзеную тэму.

2. Выбіраючы форму арганізацыі адукацыйнага працэсу, неабходна ўлічваць спецыфічныя асаблівасці хлопчыкаў і дзяўчынак.

3. Педагогу неабходна арганізоўваць заняткі ў форме трэнінгаў, асноўная мэта якіх - выпрацоўка навыкаў зносін паміж хлопчыкамі і дзяўчынкамі, заснаваных на ўзаемнай павазе.

Таксама мэтазгодна выкарыстоўваць такія сучасныя формы арганізацыі навучальна-выхаваўчага працэсу, як ролевыя гульні, гадзіны зносін, адкрытыя гутаркі, гасціныя, дыспуты і інш.

У гендарным выхаванні пазакласныя мерапрыемствы неабходна разнастаіць уводзінамі ілюстрацыйнага матэрыялу: відэастужак (рэкламныя ролікі), часопісаў, плакатаў, мультымедыя. Колькасць практычных заняткаў павінна пераважаць.

Гендарная адукацыя метадычна будуецца на прынцыпе "растлумач мне - і я забудуся, пакажы мне - і я запомню, дазволь мне прыняць удзел - і я зразумею".

Важна праводзіць заняткі, у якіх паміж навучэнцамі будуць панаваць раўнапраўныя адносіны, напрыклад, калі навучэнцы сядзяць па крузе, трымаюцца за рукі. Падчас такіх заняткаў яны вучацца мастацтву зносін, вучацца паважаць адзін аднаго, выслухваць чужыя меркаванні, а таксама ўменню адкрыта распавядаць сваю гісторыю. Апавядаючы пра сваё жыццё, навучэнцы знаходзяць шмат агульнага, сутыкаюцца з падобнымі праблемамі, дапамагаюць адзін аднаму знайсці рашэнні.

Гендарнае выхаванне дашкольнікаў засноўваецца на тым, што мадэль адукацыйнай прасторы будавалася ў чатырох кірунках:

1. Тэарэтычная падрыхтоўка выхавальнікаў.

2. Уцягванне ў выхаваўчы працэс бацькоў, з аказаннем тым тэарэтычнай і практычнай дапамогі па пабудове гендарных мадэляў паводзін дзіцяці па-за адукацыйнай установай.

3. Стварэнне і рэарганізацыя якое развівае асяроддзя.

4. Канструяванне мадэлі педагагічнага працэсу

Інтэрнэт у дапамогу (адносіны педагога да матэрыялаў павінны быць крытычнымі)

ГЕНДЕРНЫЙ ПОХОД:)или карта сайта http://ket-met.ru/cart/

ГЕНДЕР И СЕМЬЯ

В семье растёт девочка

В семье растёт мальчик

Гендерность агресивности

Гендерные особенности мужчины

Гендерные предрассудки в домашних делах

Гендерные различия мальчиков и девочек

Гендерные стереотипы в воспитании ребёнка

Гендерный врач. Поменять врача в женской консультации

Гендерный подход к работающей и неработающей маме

Гендерный тренинг

Дети мужчины от первого брака

Доверить папе прогулку с ребёнком

Домашние дела мужа

Как заставить признаться в любви

Как критиковать мужа

Как понять мужа

Как стать отцом

Как стать хорошей мамой

Как формируется комплекс вины у мальчиков

Мама воспитывает одна

Муж после рождения ребёнка

Муж помогает по дому

Мужская психология и беременность жены

Мужчина и женщина, отношения

О мужественности и женственности

Отцовский инстинкт

Папа ждёт лишь рождения сына

Папа сидит с ребёнком

Помогите дочери забыть любовь

Развитие представлений о взаимоотношениях полов

Распределение ролей в семье

Ребёнок больше любит папу

Ребёнок остаётся с папой

Роль от отца в жизни сына. Мальчик 3-6 лет

Роль отца в воспитании сына подростка

Роль отца в воспитании. Сыну 7-10 лет

Роль отца в развитии ребёнка

Роль отца в традиционном обществе


Прыкладная тэматыка класных гадзін па гендарнаму выхаванню


«Гармония"

«Между нами, девочками…»

«Основы гендерной культуры»

«Что я думаю о «женском» и «мужском» воспитании»

Классный час для девочек 10-11-х классов «Я – будущая жена».

«Мужчина в меняющемся мире»

«Мужественность и женственность»

Далей дапішыце тэматыку, якую Вы адпрацавалі ўласна

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Узроставыя асаблівасці фармавання гендарных стэрэатыпаў.
Асноўнай сферай жыццядзейнасці, у якой фармуюцца ўяўленні падлеткаў пра выявы мужчын і жанчын, з'яўляецца сфера ўзаемаадносін з аднагодкамі процілеглага полу. Уяўленні пра выяву мужчыны і жанчыны ў кожным узросце адлюстроўваюць асобныя аспекты зносін, падчас якіх адбываецца:
? ПА-ПЕРШАЕ: усведамленне сябе як прадстаўніка вызначанага полу,
? ПА-ДРУГОЕ: ўяўленні, злучаныя з сэксуальным развіццём правяраюцца на практыцы, у непасрэдных зносінах з процілеглаым полам.
· у V-VI класах - сямейна-побытавыя ўзаемаадносіны. Дзяўчынкі і хлопчыкі, характарызуюць выяву жанчыны, пералічваюць яе абавязкі як гаспадыні, а характарызуючы выяву мужчыны - як мужа, бацькі, падкрэсліваюць галоўным чынам яго ролю як памагатага жонкі па гаспадарцы.
· у падлеткаў VII-VIII класаў, уяўленні пра мужнасць-жаноцкасці, відавочна, з'яўляюцца проста засвоенымі адпаведнымі поглядамі сталых і не гуляюць істотнай ролі ў рэгуляцыі іх паводзін (па матэрыялах Т. І. Юферева (1982)).
· у старэйшым падлеткавым і юнацкім узросце адпаведныя нарматыўныя ўяўленні пра мужнасць асабліва цвёрдыя і стэрэатыпныя. Жадаючы зацвердзіцца ў мужчынскай ролі, хлопчык усяляк падкрэслівае сваё адрозненне ад жанчын, імкнучыся пераадолець усё, што можа быць успрынята як праява жаноцкасці.
· у сталых гэта палярызацыя слабее. Мужчына пачынае шанаваць у сабе і іншыя якасці: памяркоўнасць, здольнасць зразумець іншага, эмацыйную спагадлівасць, якія раней расцэньваліся ім як прыкмета слабасці. (па матэрыялах І. С. Кону (2001)).

Аднак гэта толькі пачатак фармавання ўяўлення пра паняцце "псіхалагічная падлога", які тычыцца толькі сферы ўзаемаадносін з аднагодкамі процілеглага полу.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка