Sammanfattning
старонка7/7
Дата канвертавання24.04.2016
Памер475.02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Utifrån denna slutsats har vi format följande hypotes: Aktivering av varu-märken är ej en central fråga i företagens redovisning.

7 AVSLUTANDE KOMMENTARER

7.1 Kommentarer till undersökningen

Vi tycker att arbetet med denna uppsats har varit mycket utvecklande och stimulerande. De kunskaper och erfarenheter vi fått under arbetets gång kommer förhoppningsvis att vara användbara i den kommande D-uppsatsen. Inriktningen på varumärkesredovisning har uppmärksammat oss på de problem som kan uppkomma i samband med värdering och redovisning av dessa. Vi har funnit denna problematik intressant då den har berört både redovisning och marknadsföring.7.2 Källkritik

Vår tanke i utgångsläget var att genomföra personliga intervjuer i samtliga fallstudier. Tyvärr avböjde Peak Performance vår förfrågan om intervju. Detta har givetvis varit en stor brist för fallstudien, då vi för detta företag varit i stort sett helt hänvisade till sekundärdata. Vi saknade även en intervju med marknadsdirektören på TV4, vilket kunde ha gett intressanta marknadsföringssynpunkter.


De sekundära källor, d v s de böcker och artiklar som vi använt oss av anser vi har en god tillförlitlighet. Vi har även använt oss av årsredovisningar och är medvetna om att dessa ibland kan ha bristfällig tillförlitlighet p g a deras subjektivitet. I de besöks-intervjuer vi genomfört, s k primära källor, har vi reducerat den s k intervjuareffekten genom att intervjun skedde i en för respondenten trygg omgivning. Vi var även väl förberedda inför intervjuerna och hade förberett de frågeområden vi ville ha information om.


7.3 Reliabilitet och validitet i undersökningen

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning resultat kan upprepas. En undersökning med hög reliabilitet kännetecknas av att själva mätningen inte påverkas av vem som utför mätningen eller de omständigheter under vilka den sker.107Eftersom vi har använt en kvalitativ metod, där forskaren själv blir en del av metoden, är det tveksamt om resultaten av undersökningen skulle upprepas. Reliabiliteten är således ett svår-bestämbart begrepp vid användandet av kvalitativa metoder. Det har dock argumenterats att inre validitet och reliabilitet är oupplösligen förknippade med varandra inom kvalitativ forskning. Det är omöjligt att uppnå reliabilitet utan en god inre validitet, därigenom kommer en stärkning av den inre validiteten innebära att reliabiliteten ökar.


Inre validitet handlar om frågan i vilken mån resultatet stämmer överens med verklig-heten, d v s om undersökningen mäter det den avser att mäta.108 Inom kvalitativ forskning ställs krav att det resultat som undersökningen resulterar i skall vara till-förlitliga. Vi anser att vår undersökning har god validitet då vi anser oss kunna besvara hur Spendrups, TV4 och delvis Peak Performance redovisar sina varumärken. Vi har även försökt säkerställa den inre validiteten genom att låta respondenterna ta del av undersökningen för att avgöra om vi tolkat alla tillgängliga data på ett rätt-visande sätt.
Den yttre validiteten innebär den utsträckning i vilken resultaten från en viss under-sökning är tillämpliga även i andra situationer än den undersökta.109 Vi anser att de resultat som vi presenterat inte är generaliserbara då vi helt fokuserat de utvalda företagens specifika situationer.

8 KÄLLFÖRTECKNING

Litteratur:

Barlas Stephen, Reporting of intangible assets, Management Accounting, June, 1996


Bourdieu Pierre, Kultur och kritik, Daidalos AB, 1991
Engström Stefan, Företagsbedömning, Del 1 9:e upplagan, 1995
Hendriksen Eldon S. & van Breda Michael F., Accounting Theory, Richard D. Irwin, Inc. fifth edition, 1992
Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2:a upplagan, 1997
Kapferer Jean Noël, Stategic Brand Management, Kogan Page Limited, second edition, 1997
Kotler Philip, Marketing management, Prentice Hall, 8:e upplagan, 1994
Kotler Philip & Armstrong Gary, Marketing an introduction, Prentice-Hall, 1987
Lekvall Per & Wahlbin Clas, Information för marknadsföringsbeslut, 3:e upplagan, 1993
Malmqvist Peter, Koncernredovisningens teknik, Studentlitteratur, tredje upplagan, 1998
Malmström Åke & Agell Anders, Civilrätt, Liber Ekonomi, 15:e upplagan 1997
Melin Frans, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, Lund University Press, 1997
Merriam Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, 1994

Rundfelt Rolf, Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 1997, Stockholms Fondbörs, 1997Artiklar:
Affärsvärlden 920205

Affärsvärlden 920624

Affärsvärlden 930901

Affärsvärlden 941109

Affärsvärlden 950118

Affärsvärlden 950215

Affärsvärlden 950325

Affärsvärlden 950504

Affärsvärlden 951006

Affärsvärlden 960918

Affärsvärlden 961009

Affärsvärlden 961030

Affärsvärlden 971112

Affärsvärlden 980506


Dagens Industri 960815

Dagens Industri 961206

Dagens Industri 971115

Dagens Industri 980317


Dagens Nyheter 950905

Dagens Nyheter ekonomi 960916


Finanstidningen 960920
Svenska Dagbladet ekonomi 940816

Svenska Dagbladet ekonomi 970814


Veckans Affärer 920115

Veckans Affärer 940314

Veckans Affärer 950508

Veckans Affärer 970210

Veckans Affärer 970217

Veckans Affärer 970811

Veckans Affärer 971006

Veckans Affärer 980323


Vision, 5/1997


Årsredovisningar:
Peak Performance årsredovisning 1996 och 1997
Spendrups årsredovisning 1993-1997
TV4:s årsredovisning 1993-1997

Intervjuer:
Intervju med Thomas Karlén, redovisningschef på TV4
Intervju med Jens Spendrup, VD för Spendrups bryggeri
Lars Näsström / Sifo

1Barlas Stephen, Reporting of intangible assets, s. 10

2Rundfelt Rolf, Tendenser i börsbolagens årsredovisningar1997, s. 141

Hendriksen Eldon S & van Breda Michael F, Accounting Theory, s. 631

3Kapferer Jean Noël, Stategic Brand Management, s. 187.

4Kotler Philip & Armstrong Gary, Marketing an introduktion, s 239

5Malmqvist Peter, Koncernredovisningens teknik, s 13

6 Rundfelt Rolf, Tendenser i börsbolagens årsredovisning, Stockholms Fondbörs, s 142.

7 Schultz Don E. och Gronstedt Anders, Marketing Management, Fall 1997, s 43.

8 Chitty David, Management Accounting, October 1996, s. 26.

9Merriam Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod, s 45-49

10 Bourdieu Pierre, Kultur och kritik, s 30

11 Melin Frans, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, s 10ff

12 Kotler Philip, Marketing management, s 444

13 Kotler Philip, , s 444

14 Melin Frans, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, s 25-26

15 Melin Frans, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, s 25-28

16 Melin Frans, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, s 26-28

17 Melin Frans, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, s 28-30

18 Melin Frans, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, s 28-30

19 Melin Frans, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, s 28-30

20 Melin Frans, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, s 30-31

21 Melin Frans, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, s 30-31

22 Affärsvärlden nr 19 s 36

23 Malmström Åke & Agell Anders, Civilrätt, s 204

24 Affärsvärlden nr 19 s 36

25 Affärsvärlden nr 19 s 36

26 Affärsvärlden nr 19 s 37

27 Affärsvärlden nr 19 s 37

28 Affärsvärlden nr 19 s 37

29 Affärsvärlden nr 19 s 40

30 Affärsvärlden nr 19 s 40

31 Engström Stefan, Företagsbedömning Del 1, s 11

32 Melin Frans, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, s 17

33 Malmström Åke & Agell Anders, Civilrätt, s 204

34 SFS 1960:644

35 Melin Frans, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, s 18

36 Rundfelt Rolf, Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 1997, s 142

37 Rundfelt Rolf, Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 1997, s 143

38Hendriksen Eldon S & van Breda Michael F, Accounting theory, s 631-665

39Hendriksen Eldon S & van Breda Michael F, Accounting theory, s 631-665

40Merriam Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod, s. 9.

41Lekvall Per & Wahlbin Clas, Information för marknadsföringsbeslut, s. 143.

42Lekvall Per & Wahlbin Clas, Information för marknadsföringsbeslut, s. 128.

43Engström Stefan, Företagsbedömning Del I, s. 50-83.

44Affärsvärlden 950325

45Spendrups årsredovisning 1997

46Veckans Affärer 920115

47Affärsvärlden 920624

48Affärsvärlden 930901

49Affärsvärlden 941109

50Affärsvärlden 950504

51Affärsvärlden 950215

52Affärsvärlden 950118

53Affärsvärlden 960918

54Veckans Affärer 970811

55Affärsvärlden 971112

56Affärsvärlden 951006

57Spendrups årsredovisning 1997

58Affärsvärlden 920205

59 Rundfelt Rolf, Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 1997, s 147.

60 TV4:s årsredovisning 1997, s 10

61 Intevju med Thomas Karlén

62 Veckans affärer 970217

63 TV4:s årsredovisning 1997, s 4

64 Lag (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område

65 Intervju med Thomas Karlén

66 TV4:s årsredovisning 1997, s 10

67 Affärsvärlden 961009 och Veckans affärer 970217

68 TV4:s årsredovisning 1997, s 24

69 Affärsvärlden 961030

70 Veckans affärer 970210

71 Lars Näsström / SIFO

72 SIFO

73 Vision, 5/1997

74 Veckans affärer 950508

75 TV4:s årsredovisning 1997

76 Veckans Affärer 980323

77 Dagens Industri 961206

78 Peak Performance årsredovisning 1996, s 10

79 Dagens Industri 961206

80 Svenska Dagbladet ekonomi 970814

81 Veckans Affärer 940314

82 Finanstidningen 960920

83 Veckans Affärer 970825

84 Peak Performance årsredovisning, 1997 s 8

85 Dagens Industri 980317

86 Peak Performance årsredovisning 1996, s 9

87 Svenska Dagbladet ekonomi 940816

88 Peak Performance årsredovisning 1997, s 3

89 Peak Performance årsredovisning 1997, s 3

90 Peak Performance årsredovisning 1997, s 4

91 Svenska Dagbladet ekonomi 970814

92 Peak Performance årsredovisning 1996, s 12

93 Peak Performance årsredovisning 1996, s 12

94 Veckans Affärer 971006

95Rundfelt Rolf, Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 1997, s 149

96 Peak Performance årsredovisning 1997, s 32

97 Dagens Nyheter ekonomi 960916

98 Veckans Affärer 980323

99 Dagens Industri 980317

100 Dagens Industri 971115

101 Veckans Affärer 980323

102 Dagens Industri 961206

Veckans Affärer 940314

103 Svenska Dagbladet ekonomi 940816

104 Dagens Industri 960815

105 Veckans Affärer 980323

106 Dagens Industri 980317

107 Merriam Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod, s 180

108 Merriam Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod, s 177

109 Merriam Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod, s 1831   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка