Rozporządzenie komisji (WE) nr 1282/2002 z dnia 15 lipca 2002 r zmieniające załączniki do dyrektywy Rady 92/65/ewg ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel I przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasieniaДата25.04.2016
Памер141.72 Kb.
#32241
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1282/2002
z dnia 15 lipca 2002 r.
zmieniające załączniki do dyrektywy Rady 92/65/EWG ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG1 ostatnio zmienianej przez decyzję Komisji 2001/298/WE2, w szczególności jej art. 22,
a także mając na uwadze, co następuje:


 1. Zgodnie z doświadczeniami Państw Członkowskich z wprowadzania w życie dyrektywy 92/65/EWG w odniesieniu do handlu zwierzętami określonymi w art. 5, 13 i 23 tej dyrektywy, istnieje potrzeba wyjaśnienia wymogów dla zatwierdzonych jednostek, instytutów albo ośrodków oraz włączenia określonych przepisów dotyczących kwarantanny.
 1. Dlatego niezbędne jest dokonanie kilku technicznych dostosowań dotyczących zasad regulujących zatwierdzanie jednostek, instytutów albo ośrodków, aby wprowadzić szczególne świadectwa w handlu tymi zwierzętami oraz uporządkować wykaz chorób podlegających obowiązkowi zgłoszenia.
 1. Te jednostki, instytuty albo ośrodki już zatwierdzone przez Państwa Członkowskie na podstawie wcześniejszych przepisów powinny możliwie szybko być nadal zatwierdzone i dostosowane do nowych warunków.
 1. Załączniki A, C oraz E do dyrektywy 92/65/EWG powinny być w związku z tym odpowiednio zmienione.
 1. W celu zapewnienia, iż istnieje właściwy okres czasu na wprowadzenie tych przepisów we wszystkich Państwach Członkowskich, powinna zostać ustanowiona data wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia.
 1. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. łańcucha pokarmowego i zdrowia zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Załączniki A, C oraz E do dyrektywy 92/65/EWG zostają zmienione zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2002 r.W imieniu Komisji

David BYRNECzłonek Komisji

ZAŁĄCZNIK
1) Załącznik A do dyrektywy 92/65/EWG otrzymuje brzmienie:
ZAŁĄCZNIK A
CHOROBY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA W KONTEKŚCIE NINIEJSZEJ DYREKTYWY


Choroby

Rząd/rodzina/gatunki, których dotyczą

Rzekomy pomór drobiu, influenza drobiu

Ptaki

Choroba papuzia

Papugowe

Zgnilec amerykański

Pszczoły

Bruceloza abortus

Widłorogie, Pustorogie, Wielbłądowate, Jeleniowate, Żyrafowate, Hipopotamy, Kanczyle

Bruceloza melitensis

Widłorogie, Pustorogie, Wielbłądowate, Jeleniowate, Żyrafowate, Hipopotamy, Kanczyle

Bruceloza ovis

Wielbłądowate, Kanczyle, Jeleniowate, Żyrafowate, Pustorogie oraz Widłorogie.

Bruceloza świń

Jeleniowate, Zającowate, Piżmowół, Świniowate i Pekari

Mycobacterium bovis

Ssaki w szczególności, Widłorogie, Pustorogie, Wielbłądowate, Jeleniowate, Żyrafowate oraz Kanczyle

Pryszczyca

Parzytokopytne oraz słonie azjatyckie

Klasyczny pomór świń, afrykański pomór świń

Świniowate oraz Pekari

Choroba pęcherzykowa świń

Świniowate oraz Pekari

Pomór bydła

Parzystokopytne

Choroba niebieskiego języka

Widłorogie, Pustorogie, Jeleniowate, Żyrafowate oraz Nosorożce.

Zaraza płucna bydła

Bydło (włączając zebu, bawoły, bizony oraz jaki)

Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej

Parzystokopytne i koniowate

Pomór małych przeżuwaczy

Pustorogie oraz Świniowate

Guzowata choroba skóry bydła

Pustorogie żyrafowate

Ospa owiec i kóz

Pustorogie

Afrykański pomór koni

Koniowate

Gorączka doliny Rift

Pustorogie, gatunki Wielbłąda oraz Nosorożce

Enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia u świń dawna choroba cieszyńska i taflańska

Świniowate

zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych

Łososiowate

TSE

Pustorogie, Jeleniowate, Kotowate oraz Łasicowate

Wąglik

Pustorogie, Wielbłądowate, Jeleniowate, Słonie, Koniowate i Hipopotamy

Wścieklizna

Drapieżne oraz Nietoperze

2) Załącznik C do dyrektywy 92/65/EWG otrzymuje brzmienie:


ZAŁĄCZNIK C
WARUNKI REGULUJĄCE ZATWIERDZENIE JEDNOSTEK, INSTYTUTÓW LUB OŚRODKÓW
1. Aby otrzymać urzędowe zatwierdzenie, zgodnie z art. 13 ust. 2 niniejszej dyrektywy, jednostka, instytut lub ośrodek jak określono je w art. 2 ust. 1 lit. c) powinny:
a) być wyraźnie ogrodzone i odizolowane od otoczenia albo zwierzęta zamknięte oraz rozmieszczone w taki sposób by nie powodować zagrożenia zdrowotnego dla gospodarstw rolnych, których stan zdrowia może być zagrożony;
b) mieć odpowiednie środki do łapania, trzymania oraz izolowania zwierząt oraz dostępne odpowiednie pomieszczenia do kwarantanny oraz zatwierdzone procedury dla zwierząt pochodzących z niezatwierdzonych źródeł;
c) być wolne od chorób wymienionych w załączniku A oraz chorób wymienionych w załączniku B podczas gdy dany kraj ma program na podstawie art. 14. Aby jednostka, instytut lub ośrodek był zadeklarowany jako wolny od tych chorób, właściwy organ ocenia zapisy stanu zdrowia zwierząt przechowywane co najmniej przez poprzednie trzy lata oraz wyniki testów klinicznych oraz badań laboratoryjnych przeprowadzanych na zwierzętach w jednostce, instytucie lub ośrodku. Jednakże, na zasadzie odstępstwa od niniejszych wymagań, nowe zakłady są zatwierdzane, jeśli zwierzęta tworzące zbiór wywodzą się z zatwierdzonych zakładów;
d) prowadzić bieżący rejestr zawierający:
(i) liczbę i tożsamość (wiek, płeć, gatunek, oraz indywidualne oznaczenia, gdy jest to praktyczne) zwierząt z każdego gatunku obecnych w zakładzie;
(ii) liczbę i tożsamość (wiek, płeć, gatunek, oraz indywidualne oznaczenie, gdy jest to praktyczne) zwierząt przybywających do zakładu albo ją opuszczających wraz z informacją o ich pochodzeniu albo przeznaczeniu, transporcie z albo do placówki oraz stanie zdrowia zwierząt;
(iii) wyniki badań krwi lub innych badań diagnostycznych;
(iv) przypadki zachorowań i, jeśli to konieczne, zastosowane leczenie;
(v) wyniki badania pośmiertnego zwierząt, które padły w zakładzie, włączając zwierzęta urodzone martwo;
(vi) obserwacje poczynione podczas każdej izolacji albo okresu kwarantanny;
e) albo poczynić ustalenia z właściwymi laboratorium w celu przeprowadzenia badania pośmiertnego, albo posiadać jedno albo więcej właściwych pomieszczeń, gdzie badanie może być przeprowadzone przez właściwą osobę z upoważnienia zatwierdzonego weterynarza;
f) albo poczynić odpowiednie ustalenia albo posiadać na miejscu obiekty do odpowiedniego rozmieszczania ciał zwierząt, które padły na skutek choroby albo zostały uśpione;
g) zabezpieczyć, w drodze umowy albo za pomocą instrumentów prawnych, usługi lekarza weterynarii zatwierdzonego przez właściwy organ oraz działającego pod jego kontrolą, który:
(i) spełnia mutatis mutandis wymogi określone w art. 14 ust. 3 lit. b) dyrektywy 64/432/EWG,
(ii) zapewnia by właściwy nadzór choroby oraz środki kontroli w odniesieniu do sytuacji chorobowej danego państwa były zatwierdzone przez właściwy organ oraz były stosowane w jednostce, instytucie lub ośrodku. Środki takie obejmują:


 • roczne plany nadzoru choroby obejmujące zwalczanie zoonozy,

- kliniczne, laboratoryjne, oraz pośmiertne badania zwierząt podatnych na choroby przenaszalne,


- szczepienia podatnych zwierząt przeciwko chorobom zakaźnym, gdy właściwe, tylko zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym;
(iii) zapewnia, iż każda podejrzana śmierć albo obecność wszelkich innych symptomów sugerujących, iż zwierzęta zapadły na jedną albo więcej chorób określonych w załączniku A oraz B, jest bezzwłocznie zgłaszana właściwemu organowi, jeśli choroba ta podlega obowiązkowi zgłoszenia w danym Państwie Członkowskim;
(iv) zapewniają, iż przybywające zwierzęta zostały, jeśli konieczne, odizolowane w zgodzie z wymogami niniejszej dyrektywy oraz instrukcjami, jeśli były takie wydane przez właściwy organ;
(v) są odpowiedzialni za bieżącą zgodność z warunkami zdrowia zwierząt w niniejszej dyrektywie oraz z prawodawstwem wspólnotowym w sprawie dobrostanu zwierząt w czasie transportu i usuwania odpadów zwierzęcych;
h) jeśli trzyma zwierzęta przeznaczone do przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych, w zgodności z przepisami art. 5 dyrektywy 86/609/EWG.
2. Zatwierdzenie zostaje utrzymane, gdy spełnione są następujące wymogi:
a) pomieszczenia są pod kontrolą urzędowego lekarza weterynarii zatwierdzonego przez właściwy organ, który:
(i) wizytuje pomieszczenia jednostki, instytutu lub ośrodka co najmniej raz w roku;
(ii) kontroluje działalność zatwierdzonego lekarza weterynarii oraz wprowadzanie rocznego planu nadzoru choroby;
(iii) zapewnia, że przepisy niniejszej dyrektywy są przestrzegane;
b) wyłącznie zwierzęta pochodzące z innych zatwierdzonych jednostek, instytutów lub ośrodków wprowadzane są do placówki, w zgodzie z zapisami niniejszej dyrektywy;
c) urzędowy lekarz weterynarii weryfikuje, czy:


 • przepisy niniejszej dyrektywy są wypełniane,
 • wyniki badań klinicznych, pośmiertnych, i laboratoryjnych przeprowadzanych na zwierzętach nie ujawniły występowania chorób określonych w załącznikach A oraz B;

d) jednostka, instytut lub ośrodek prowadzą rejestry określone w pkt. 1 lit.d) po zatwierdzeniu, przez okres co najmniej 10 lat.


3. W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 1 niniejszej dyrektywy oraz pkt. 2 lit. b) niniejszego Załącznika, zwierzęta włączając małpy człekokształtne (simiae i prosimiae) mające pochodzenie inne niż z zatwierdzonej jednostki, instytutu lub ośrodka mogą zostać wprowadzone do zatwierdzonej jednostki, instytutu lub ośrodka, pod warunkiem, iż zwierzęta te przejdą kwarantannę w ramach urzędowej kontroli oraz w zgodzie z instrukcjami danymi przez właściwy organ zanim zostaną dołączone do zbioru
Dla małp człekokształtnych (simiae oraz prosimiae) przestrzegane są warunki kwarantanny ustanowione w OIE Międzynarodowym Kodeksie Zdrowia Zwierząt (rozdział 2.10.1 oraz dodatek 3.5.1).
Dla innych zwierząt przechodzących kwarantannę zgodnie z ust. 2 lit. b) niniejszego Załącznika, okres kwarantanny musi wynosić, co najmniej 30 dni w odniesieniu do chorób wymienionych w załączniku A.
4. Zwierzęta umieszczone w zatwierdzonej jednostce instytucie lub ośrodku opuszczają te zakłady wyłącznie, jeśli przeznaczone są do innych zatwierdzonej jednostce instytucie lub ośrodku w tym Państwie Członkowskim albo innym Państwie Członkowskim; jakkolwiek, jeśli nie są przeznaczone do zatwierdzonej jednostki instytutu lub ośrodka mogą opuścić je tylko w zgodzie z wymogami właściwego organu by zapewnić wyeliminowanie ryzyka prawdopodobnego rozprzestrzenienia się choroby.
5. Gdy Państwo Członkowskie korzysta z dodatkowych gwarancji w ramach prawa wspólnotowego, może domagać się dodania do zatwierdzonej jednostki instytutu lub ośrodka właściwych wymogów dodatkowych oraz świadectw dla gatunków podatnych.
6. Procedury częściowego albo całkowitego zawieszenia, wycofania albo przywrócenia zatwierdzenia mają miejsce:
a) gdy właściwy organ stwierdzi, iż wymogi z pkt. 2 nie zostały wypełnione albo miała miejsce zmiana użycia, która nie jest już objęta art. 2 niniejszej dyrektywy zatwierdzenie jest zawieszane albo wycofywane;
b) gdy zgłoszono podejrzenie występowania jednej z chorób wymienionych w załączniku A albo B, właściwy organ zawiesza zatwierdzenie jednostki instytutu lub ośrodka do czasu, gdy podejrzenie zostanie oficjalnie wyeliminowane. W zależności od zaistniałej choroby oraz ryzyka przeniesienia choroby, zawieszenie może odnosić się do zakładu jako całości albo wyłącznie do określonych kategorii zwierząt podatnych na daną chorobę. Właściwy organ zapewnia, iż środki niezbędne do potwierdzenia albo wyeliminowania podejrzenia oraz uniknięcia jakiegokolwiek rozprzestrzenienia się choroby są podjęte w zgodzie z prawodawstwem wspólnotowym regulującym środki podejmowane przeciwko danym chorobom oraz w odniesieniu handlu zwierzętami;
c) gdy podejrzewana choroba zostanie potwierdzona, jednostka instytut lub ośrodek są ponownie zatwierdzane wyłącznie wtedy, gdy po usunięciu choroby oraz źródła infekcji w pomieszczeniach, obejmujących odpowiednie czyszczenie oraz dezynfekcję, warunki ustanowione w pkt. 1 niniejszego Załącznika, za wyjątkiem pkt.1 lit. c), są ponownie spełnione;
d) właściwy organ powiadamia Komisję o zawieszeniu, wycofaniu albo przywróceniu zatwierdzenia dla jednostki instytutu lub ośrodka.”
3. Załącznik E do dyrektywy 92/65/EWG otrzymuje brzmienie:

ZAŁĄCZNIK ECzęść 1
ŚWIADECTWO ZDROWIA W HANDLU ZWIERZĘTAMI Z GOSPODARSTW ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 92/65/EWG1

1. Państwo Członkowskie pochodzenia oraz właściwy organ2.1. Świadectwo zdrowia nr
2.2. Świadectwo CITES nr

(gdy znajduje zastosowanie)ORYGINAŁ2
KOPIA3

A. POCHODZENIE ZWIERZĄT

3. Nazwa oraz adres gospodarstwa pochodzenia

4. Nazwa oraz adres wysyłającego


5. Miejsce załadunku

6. Środek transportu


B. MIEJSCE PRZEZNACZENIA ZWIERZĄT

7. Państwo Członkowskie miejsca przeznaczenia

8. Nazwa oraz adres gospodarstwa miejsca przeznaczenia


9. Nazwa oraz adres odbiorcy


C. TOŻSAMOŚĆ ZWIERZĄT
10. Gatunek zwierząt

11. Płeć

12. Wiek

13. Oznaczenie Indywidualne/ oznaczenie partii4

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.5D. INFORMACJE ZDROWOTNE

14. Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii6/ lekarz weterynarii odpowiedzialny za ustalenie miejsca pochodzenia oraz zatwierdzony przez właściwy organ6 potwierdzam, że:


  1. w czasie inspekcji powyższych zwierząt były one w odpowiednim stanie do transportu do planowanej trasie w zgodzie z zapisami dyrektywy 91/628/EWG;

14.2. warunki art. 4 dyrektywy 92/65/EWG są spełnione;


14.3. (zaświadczenie)7................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................


  1. Dodatkowe gwarancje dotyczące chorób wymienionych w niniejszym załączniku B8 do dyrektywy 92/65/EWG9 są jak poniżej: ......................................................................

..........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................
14.5. (kontynuować w razie potrzeby).......................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(uzupełnić o odpowiednią informację zdrowotną jak ustanowiono w dyrektywie tak jak wdrażanej w Państwie Członkowskim)

E. WAŻNOŚĆ

15. Okres ważności niniejszego świadectwa wynosi 10 dni.

16. Data oraz miejsce

17. Nazwa oraz kwalifikacje urzędowego/zatwierdzonego lekarza weterynarii

18. Podpis urzędowego/ zatwierdzonego lekarza weterynarii oraz pieczątka10

Dokument w znaczeniu art. 6, 7, 9 oraz 10 powinien być wydany w ciągu 24 godzin przed wysłaniem partii towaru.

2 Oryginał powinien towarzyszyć partii towaru do ostatecznego miejsca przeznaczenia.

3 Oryginał albo kopia powinny być przetrzymywane przez odbiorcę przez co najmniej 3 lata.

4 Powinno być używane za każdym razem, gdy jest to możliwe indywidualne oznaczenie, lecz w przypadku małych zwierząt może być używane oznaczenie partii.

5 Kontynuować w razie potrzeby.

6 Skreślić, jeśli nie ma zastosowania

7 Uzupełnić w zgodzie z art. 6, 7, 9 albo 10.

8 Tak jak wymagane przez Państwo Członkowskie korzystające z dodatkowych gwarancji w ramach legislacji Wspólnotowej.

9 Niepotrzebne skreślić .

10 Podpis oraz pieczątka musi być w innym kolorze niż kolor wydruku.Część 2


ŚWIADECTWO ZDROWIA W HANDLU KOLONIAMI PSZCZÓŁ (ULE ALBO KRÓLOWE(WRAZ Z ROBOTNICAMI) ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 92/65/EWG1

1. Państwo Członkowskie pochodzenia oraz właściwy organ2.1. Świadectwo zdrowia nr
2.2. Świadectwo CITES nr

(gdy znajduje zastosowanie)ORYGINAŁ2
KOPIA3

A. POCHODZENIE KOLONII PSZCZÓŁ (ULE ALBO KRÓLOWE (WRAZ Z ROBOTNICAMI))

3. Nazwa oraz adres gospodarstwa pochodzenia

4. Nazwa oraz adres wysyłającego


5. Miejsce załadunku

6. Środek transportu


B. MIEJSCE PRZEZNACZENIA KOLONII PSZCZÓŁ (ULE ALBO KRÓLOWE (WRAZ Z ROBOTNICAMI))

7. Państwo Członkowskie miejsca przeznaczenia

8. Nazwa oraz adres gospodarstwa miejsca przeznaczenia


9. Nazwa oraz adres odbiorcy


C. TOŻSAMOŚĆ KOLONII PSZCZÓŁ (ULE ALBO KRÓLOWE (WRAZ Z ROBOTNICAMI))
10. Liczba kolonii (ule albo królowe (wraz z robotnicami))

11. Gatunek

12. Oznaczenie partii

10.1.


10.2.


10.3.


10.4.


10.5.4
D. INFORMACJE ZDROWOTNE

13. Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii potwierdzam, że:
13.1. pszczoły pochodzą z obszaru, który nie jest objęty zakazami związanymi z pojawieniem się zgnilca amerykańskiego (Okres zakazów trwał co najmniej przez 30 dni od daty ostatniego zapisu przypadku oraz daty, w której wszystkie ule w promieniu trzech kilometrów były sprawdzane przez właściwy organ i wszystkie zarażone ule spalone albo zbadane i sprawdzone w sposób satysfakcjonujący zainteresowany organ właściwy);
13.2. Dodatkowe gwarancje dotyczące chorób wymienionych w załączniku B5 dyrektywy 92/65/EWG są jak poniżej6: …………………………………………...........................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................


E. WAŻNOŚĆ

15. Okres ważności niniejszego świadectwa wynosi 10 dni.

16. Data oraz miejsce

17. Nazwa oraz kwalifikacje urzędowego/zatwierdzonego lekarza weterynarii


18. Podpis urzędowego/zatwierdzonego lekarza weterynarii oraz pieczątka7

1 Dokument w znaczeniu Artykułu 8.

2 Oryginał powinien towarzyszyć partii towaru do ostatecznego miejsca przeznaczenia.

3 Oryginał albo kopia powinny być przetrzymywane przez gospodarstwo przez co najmniej 3 lata.

4 Kontynuować w razie potrzeby.

5 Tak jak wymagane przez Państwo Członkowskie korzystające z dodatkowych gwarancji w ramach legislacji Wspólnotowej.

6 Niepotrzebne skreślić.

7 Podpis oraz pieczątka musi być w innym kolorze niż kolor wydruku.


Część 3


ŚWIADECTWO ZDROWIA W HANDLU ZWIERZĘTAMI, NASIENIEM, ZARODKAMI ORAZ KOMÓRKAMI JAJOWYMI Z JEDNOSTEK INSTYTUTÓW, INSTYTUTÓW LUB OŚRODKÓW ZATWIERDZONYCH ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM C DO DYREKTYWY RADY 92/65/EWG1

1. Państwo Członkowskie pochodzenia oraz właściwy organ2. 1. Świadectwo zdrowia nr
2.2. Świadectwo CITES nr

(gdy znajduje zastosowanie)ORYGINAŁ2
KOPIA3

A. POCHODZENIE ZWIERZĄT

3. Nazwa oraz adres zatwierdzonej jednostki instytutu lub ośrodka pochodzenia


4. Nazwa oraz adres wysyłającego


5. Miejsce załadunku

6. Środek transportu


B. MIEJSCE PRZEZNACZENIA ZWIERZĄT

7. Państwo Członkowskie miejsca przeznaczenia

8. Nazwa oraz adres zatwierdzonej jednostki, instytutu lub ośrodka miejsca przeznaczenia


9. Nazwa oraz adres odbiorcy

C. TOŻSAMOŚĆ ZWIERZĄT, NASIENIA, ZARODKÓW ORAZ KOMÓREK JAJOWYCH
10. Gatunek zwierząt albo rodzaj produktu pochodzenia zwierzęcego

11. Płeć4

12. Wiek4

13. Znak identyfikacyjny5

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.6D. INFORMACJE ZDROWOTNE

14. Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii odpowiedzialny za zakład pochodzenia oraz zatwierdzony przez właściwy organ potwierdzam, że:
14.1. Jednostka, instytut lub ośrodek miejsca pochodzenia są zatwierdzone w zgodzie z załącznikiem C do dyrektywy 92/65/EWG do celów handlu zwierzętami, nasieniem, zarodkami, albo komórkami jajowymi opisanymi powyżej;
14.2 Zwierzęta/zwierzęta dawcy opisane w niniejszym świadectwie zostały dzisiaj przebadane i zostały uznane za zdrowe i wolne od klinicznych objawów chorób zaraźliwych włączając te opisane w załączniku A do dyrektywy 92/65/EWG i nie są objęte żadnymi urzędowymi ograniczeniami oraz pozostawały w tej jednostce, instytucie lub ośrodku od urodzenia lub przez miesiące albo lata;
14.3. W czasie inspekcji powyższych zwierząt były one w odpowiednim stanie do transportu do planowanej trasie w zgodzie z zapisami dyrektywy 91/628/EWG oraz wymogami IATA i/albo wytycznymi CITIES dotyczącymi transportu, gdy mają zastosowanie;
14.4. Dodatkowe gwarancje dotyczące chorób wymienionych w załączniku B7 do dyrektywy 92/65/EWG są jak poniżej8:……………………….......................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................


E. WAŻNOŚĆ

15. Okres ważności niniejszego świadectwa wynosi 10 dni

16. Data oraz miejsce

17. Nazwa oraz kwalifikacje urzędowego/zatwierdzonego lekarza weterynarii

18. Podpis urzędowego/ zatwierdzonego oraz lekarza weterynarii pieczątka9

Dokument w znaczeniu art. 5 oraz art. 13 ust. 1.

Oryginał powinien towarzyszyć partii towaru do końcowego miejsca przeznaczenia.

Kopia powinna być przechowywana przez zatwierdzoną jednostkę, instytut lub ośrodek przez okres co najmniej trzech lat.

Wypełnić tylko w przypadku żywych zwierząt.

Oznaczenia indywidualne muszą być używane za każdym razem, gdy jest to możliwe lecz w przypadku małych zwierząt (np. gryzonie) mogą być używane oznaczenia partii.

Kontynuować w razie potrzeby.

Tak jak wymagane przez Państwo Członkowskie korzystające z dodatkowych gwarancji w ramach przepisów wspólnotowych.

Niepotrzebne skreślić.

Podpis oraz pieczątka musi być w innym kolorze niż kolor wydruku.
1 Dz.U nr L 268 z 14.09.1992, str. 54.

2 Dz.U nr L 102 z 12.04.2001, str. 63.

Каталог: enlargement -> ccvista
ccvista -> Komisijos direktyva 2003/116/eb 2003 m gruodžio 4 d
ccvista -> Svet evropske unije je
ccvista -> Komisijos direktyva
ccvista -> Dyrektywa komisji 2001/50/we z dnia 3 lipca 2001 r zmieniająca dyrektywę 95/45/we ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych
ccvista -> NAŘÍzení komise (ES) č. 2307/97 ze dne 18. listopadu 1997, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
ccvista -> Commission Regulation (EC) No 834/2004 regolament tal-kummissjoni (KE) nru 834/2004
ccvista -> Rozporządzenie komisji (ewg) nr 2971/76 z dnia 7 grudnia 1996 r zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 315/68 oraz (ewg) nr 537/70 w odniesieniu do norm jakości bulw pędowych Iris danfordiae I Iris reticulata
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 221/2002 z dnia 6 lutego 2002 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка