Рэзюмэ саланько Анастасіі Леанідаўны
Дата канвертавання19.03.2016
Памер36.44 Kb.
РЭЗЮМЭ

Саланько Анастасіі Леанідаўны

Роля езуітаў ў падрыхтоўцы Берасцейскай царкоўнай уніі 1596 г.

Ключавыя словы: рэфармацыя, контррэфармацыя, унія, ордэн езуітаў, палемічная літаратура, феадальна-каталіцкая рэакцыя, Берасцейскі сабор.

Актуальнасць даследавання абумоўлена праблемай, якая існавала на працягу ўсёй гісторыі нашай краіны ― праблемай веравызнання. Таму таго, каб ведаць, разумець, адчуваць гісторыю нашай краіны, трэба прааналізаваць пытанне Берасцейскай царкоўнай уніі і ролю езуітаў у яе падрыхтоўцы.

Мэта даследавання ― выявіць перадумовы, прычыны і сутнасць Берасцейскай уніі праз аналіз асноўных напрамкаў дзейнасці ордэна езуітаў на тэрыторыі Беларусі ў другой палове XVI ст.

Аб’ект даследавання ― канфесійная палітыка ў ВКЛ у другой палове XVI ст. Прадмет ― дзейнасць ордэна езуітаў на беларускіх землях напярэдадні заключэння Берасцейскай царкоўнай уніі.

Задачы даследавання: 1) азнакамленне з гістарыяграфічнымі матэрыяламі і гістарычнымі крыніцамі па праблеме уніяцтва; 2) вывучэнне грамадска-палітычнага і рэлігійнага становішча ў дзяржаве ў другой палове XVI ст.; 3) абгрунтаванне прычын з’яўлення езуітаў на беларускіх землях і агляд іх дзейнасці; 4) выяўленне палемічных твораў па пытанні Берасцейскай уніі 1596 г. 5) рэканструкцыя найбольш цэльнай карціны падзей, якія адбываліся напярэдадні сабора ў Берасці ў кастрычніку 1596 г., а таксама на ім самім.

У працы выкарыстоўваліся наступныя метады даследавання: гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-сістэмны, а таксама метады рэтраспекцыі и рэканструкцыі.

Атрыманыя вынікі і высновы. Актыўная дзейнасць ордэна езуітаў на беларускіх землях у значнай ступені паспрыяла заключэнню Берасцейскай царкоўнай уніі. Аднак унія не з’яўлялася выключна вынікам дзейнасці каталіцкай контррэфармацыі і езуіцкай прапаганды. Ідэя царкоўнай уніі выходзіла з самой сутнасці грамадскага і духоўна-культурнага жыцця Вялікага княства Літоўскага, была абумоўлена асаблівым характарам яго геапалітычнага становішча.

Праца складаецца з уводзін, чатырох глаў, заключэння, спіса выкарыстаных крыніц і літаратуры. Спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры змяшчае 53 пункта. Аб’ём працы ― 65 старонак.
РЕЗЮМЕ

Солонько Анастасии Леонидовны

Роль иезуитов в подготовке Берестейской церковной унии 1596 г.

Ключевые слова: реформация, контрреформация, уния, орден иезуитов, полемическая литература, феодально-католическая реакция, Берестейский собор.

Актуальность исследования обусловлена проблемой, которая существовала на протяжении всей истории нашей страны ― проблемой вероисповедания. Поэтому для того, чтобы знать, понимать, чувствовать историю нашей страны, нужно проанализировать вопрос Берестейской церковной унии и роль иезуитов в ее подготовке.

Цели исследования ― выявить предпосылки, причины и суть Берестейской унии путем анализа основных направлений деятельности ордена иезуитов на территории Беларуси во второй половине XVI века.

Объект исследования ― конфессиональная политика в ВКЛ во второй половине XVI века. Предмет ― деятельность ордена иезуитов на белорусских землях накануне заключения Берестейской церковной унии.

Задачи исследования: 1) ознакомление с историографическими материалами и историческими источниками по проблеме униатства; 2) изучение общественно-политического и религиозного положения в государстве во второй половине XVI века; 3) обоснование причин появления иезуитов на белорусских землях и обзор их деятельности; 4) выявление полемических произведений по вопросу Берестейской унии 1596 г.; 5) реконструкция наиболее целостной картины событий, которые происходили накануне собора в Берестье в октябре 1596 г., а также непосредственно на нем.

В работе использовались следующие методы исследования: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, историко-системный, а также методы ретроспекции и реконструкции.

Полученные выводы и результаты. Активная деятельность ордена иезуитов на белорусских землях в значительной степени поспособствовала заключению Берестейской церковной унии. Однако уния не являлась исключительно итогом деятельности католической контрреформации и иезуитской пропаганды. Идея церковной унии исходила из самой сути общественной и духовно-культурной жизни Великого княжества Литовского, была обусловлена особенным характером его геополитического положения.

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и литературы. Список использованных источников и литературы вмещает в себя 53 пункта. Объем работы ― 65 страниц.

SUMMARY

Anastasia Solonko

The role of the Jesuits in training Beresteis'ka Church Union in 1596

Keywords: Reformation, Counter-Reformation, union, Jesuits, polemical literature, feudal-catholic reaction, Berestejsky Cathedral.

The relevance of this research is due to a problem that has existed throughout the history of our country ― the problem of religion. Therefore, in order to know, to understand, to feel the history of our country, it is necessary to analyze the question Beresteis'ka Church Union and the role of the Jesuits in its preparation.

Objectives of this researchdetermine the conditions, causes and nature of the Beresteis'ka Union by analyzing the main activities of the Jesuits in the territory of Belarus in the second half of the XVI century.

Object of research ― confessional policy in the Grand Duchy of Lithuania in the second half of the XVI century. Subject ― the activities of the Jesuits in the territory of Belarus on the eve of the conclusion Beresteis'ka Church Union.

Research objectives: 1) familiarization with the materials of historiography and historical sources of the problem Uniatism; 2) the study of the socio-political and religious situation in the country in the second half of the XVI century; 3) study the causes of the Jesuits in the Belarusian lands and review their activities; 4) detection of polemical works on Beresteis'ka union 1596; 5) reconstruction of the most holistic picture of the events that took place on the eve of the cathedral in Berestye in October 1596, as well as directly on it.

The study used the following research methods: historical-genetic, historical-comparative, historical-typological, historical-systematic, as well as methods of retrospection and reconstruction.

The findings and results. The activity of the Jesuit order in the Belarusian lands largely contributed to the conclusion Beresteis'ka Church Union. However, the union is not the exclusive result of the activity of the Catholic Counter-Reformation and the Jesuit propaganda. The idea of church union came from the very essence of social, spiritual and cultural life of the Grand Duchy of Lithuania, was due to special nature of its geopolitical position.

The work consists of an introduction, four chapters, conclusions, list of sources and literature. List of sources used and literature accommodates 53 points. Scope of work ― 65 pages.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка