Резюме Кузнецова Мария Юрьевна
Дата канвертавання01.05.2016
Памер35.53 Kb.
Резюме

Кузнецова Мария Юрьевна

«Предметы импорта XI — XIII вв. по материалам раскопок городов и феодальных усадеб на территории Беларуси»
Ключевые слова: европейский импорт, восточный импорт, южный импорт, древнерусские города, феодальные усадьбы, территория Беларуси, XI XIII вв.

Актуальность обусловлена отсутствием обобщающего исследования импортных предметов найденных на территории Беларуси.

Объектом исследования является археологический материал по результатам раскопок древнерусских городов и феодальных усадеб на территории Беларуси, а предмет исследования - предметы внешнего импорта XI XIII вв.

Цель дипломной работы заключается в обобщении, систематизации и анализе импортных предметов XI — XIII вв., обнаруженных при раскопках городов и феодальных усадеб на территории Беларуси.

Задачи:

  1. Ознакомление с историографическими материалами и источниками;

  2. Рассмотрение предметов импорта XI — XIII вв. европейского происхождения, найденных при раскопках древнерусских городов и феодальных усадеб на территории Беларуси;

  3. Рассмотрение предметов импорта XI — XIII вв. восточного происхождения, найденных при раскопках древнерусских городов и феодальных усадеб на территории Беларуси;

  4. Рассмотрение предметов импорта XI — XIII вв. южного происхождения, найденные при раскопках древнерусских городов и феодальных усадеб на территории Беларуси.

Методология включает в себя общенаучные, специально-исторические методы, методы археологии: компаративный анализ, метод аналогий, типологический и хронологический методы, статистический анализ.

Полученные выводы и результаты: Импортные предметы разделены по материалу и типу изготовления; каждый артефакт рассмотрен с точки зрения его назначения, места изготовления; выявлены особенности поступления предметов импорта на территорию Беларуси в XI — XIII вв.

Структура и объем дипломной работы: работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы. Список использованной литературы вмещает в себя 63 пункта. Объем работы - 63 страницы, приложения – 17 страниц.

РЭЗЮМЭ

Кузняцова Марыя Юр'еўна

«Прадметы імпарту XIXIII стст. па матэрыялах раскопак гарадоў і феадальных сядзіб на тэрыторыі Беларусі»
Ключавыя словы: еўрапейскі імпарт, усходні імпарт, паўднёвы імпарт, старажытнарускія гарады, феадальныя сядзібы, тэрыторыя Беларусі, XI — XIII стст.

Актуальнасць абумоўлена адсутнасцю абагульняючага даследавання імпартных прадметаў, знойдзеных на тэрыторыі Беларусі.

Аб'ектам даследавання з'яўляецца археалагічны матэрыял па выніках раскопак старажытнарускіх гарадоў і феадальных сядзіб на тэрыторыі Беларусі, а прадмет даследавання - прадметы знешняга імпарту XI — XIII стст.

Мэта дыпломнай працы складаецца з абагульнення, сістэматызацыі і аналізу імпартных прадметаў XI — XIII стст., выяўленых пры раскопках гарадоў і феадальных сядзіб на тэрыторыі Беларусі.

Задачы:

1. Азнакамленне з гістарыяграфічнымі матэрыяламі і крыніцамі;

2. Агляд прадметаў імпарту XI — XIII стст. еўрапейскага паходжання, знойдзеных пры раскопках старажытнарускіх гарадоў і феадальных сядзіб на тэрыторыі Беларусі;

3. Агляд прадметаў імпарту XI — XIII стст. усходняга паходжання, знойдзеных пры раскопках старажытнарускіх гарадоў і феадальных сядзіб на тэрыторыі Беларусі;

4. Агляд прадметаў імпарту XI — XIII стст. паўднёвага паходжання, знойдзеных пры раскопках старажытнарускіх гарадоў і феадальных сядзіб на тэрыторыі Беларусі.

Метадалогія ўключае ў сябе агульнанавуковыя, спецыяльна-гістарычныя метады, метады археалогіі: кампаратыўны аналіз, метад аналогій, тыпалагічны і храналагічны метады, статыстычны аналіз.

Атрыманыя высновы і вынікі: Імпартныя прадметы падзелены па матэрыяле і тыпу вырабу; кожны артэфакт разгледжаны з пункту гледжання яго прызначэння, месца выраба; выяўлены асаблівасці паступлення прадметаў імпарту на тэрыторыю Беларусі ў XI — XIII стст.

Структура і аб'ём дыпломнай працы: праца складаецца з уводзін, чатырох глаў, заключэння, спіса выкарыстанай літаратуры. Спіс выкарыстанай літаратуры замяшчае 63 пункта. Аб'ём працы - 63 старонкі, прыкладанні – 17 старонкі.

SUMMARY

Kuznetsova Maria Yurevna

«Subjects of import of the XI—XIII centuries of materials of excavation of the cities and feudal estates in the territory of Belarus»
Keywords: european import, east import, southern import, oldrussian cities, feudal estates, territory of Belarus, XI — XIII centuries.

Relevance is caused by lack of the generalizing research of the import subjects found in the territory of Belarus.

Object of research is archaeological material by results of excavation of the Old Russian cities and feudal estates in the territory of Belarus, and objects of research - subjects of external import of the XI — XIII centuries.

The purpose of the thesis consists in generalization, systematization and the analysis of the import subjects XI — XIII of centuries of the cities found at excavation and feudal estates in the territory of Belarus.

Tasks:

1. Acquaintance with historiography materials and sources;

2. Consideration of subjects of import of the XI — XIII centuries of the European origin, found at excavation of the Old Russian cities and feudal estates in the territory of Belarus;

3. Consideration of subjects of import of the XI — XIII centuries of east origin, found at excavation of the Old Russian cities and feudal estates in the territory of Belarus;4. Consideration of subjects of import of the XI — XIII centuries of the southern origin, found at excavation of the Old Russian cities and feudal estates in the territory of Belarus.

The methodology includes general scientific, special and historical methods, archeology methods: komparative analysis, method of analogies, typological and chronological methods, statistical analysis.

The received conclusions and results: Import subjects are divided on material and type of production; each artifact is considered from the point of view of its appointment, a production place; features of receipt of subjects of import on the territory of Belarus in the XI — XIII centuries are revealed.

Structure and volume of the thesis: work consists of introduction, four heads, the conclusion, the list of the used literature. The list of the used literature contains in itself 63 point. Scope volume - 63 pages, 17 pages of the addition.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка